Μνημονιακή "βόμβα" στα κοινωνικά επιδόματα το 2017 και κυρίως το 2018
12/05/2017 13:23
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Μνημονιακή "βόμβα" στα κοινωνικά επιδόματα το 2017 και κυρίως το 2018

Στο στόχαστρο του επικαιροποιημένου Μνημονίου, το οποίο συμφώνησε η κυβέρνηση με τους Θεσμούς βρίσκονται όλα τα προνοιακά επιδόματα το 2017 - 2018.


Συγκεκριμένα, μέχρι τέλος του 2017 πρέπει να αναπτυχθούν πλήρως οι μηχανισμοί του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, να συγκροτηθεί ο Ενιαίος Οργανισμός παροχής επιδομάτων και παράλληλα να θεσπιστούν εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις σε όλα τις προνοιακές παροχές οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν από τις αρχές του 2018

Πιο αναλυτικά το Μνημόνιο προβλέπει δράσεις σε τρεις μεγάλους άξονες:

- Την ανάπτυξη των μηχανισμών του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, τη συγκρότηση ενός ενιαίου φορέα παροχής προνοιακών επιδομάτων και τριών μητρώων δικαιούχων μέχρι τέλος του 2017.

- Τη στοχευμένη μείωση ορισμένων επιδομάτων (οικογενειακών, θέρμανσης, φοροαπαλλαγών, εισόδου στην αγορά εργασίας) το 2017 και το 2018. Από τις μειώσεις αυτές πρέπει να εξοικονομηθούν 259 εκατ. ευρώ στη διετία.

- Τη θέσπιση πέντε μεταρρυθμίσεων σε αντίστοιχους τομείς επιδομάτων (οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα αναπηρίας, εκπαιδευτικά επιδόματα, επιδόματα στέγασης, μεταφορικών επιδομάτων). Το Μνημόνιο δεν προβλέπει συγκεκριμένα ποσά τα οποία θα πρέπει να εξοικονομηθούν από τις μεταρρυθμίσεις αυτές.

Οι τρεις άξονες παρέμβασης στον σύστημα της πρόνοιας περιγράφονται από το Μνημόνιο, όπως ακολούθως:

Α) Θέσπιση μεταρρυθμίσεων στα επιδόματα τέκνων, αναπηρίας, μεταφοράς, εκπαίδευσης, στέγασης μέχρι τέλος του 2017 και εφαρμογή τους από το 2018.

Η κυβέρνηση θα συμφωνήσει με τους θεσμούς για την εφαρμογή των επόμενων βημάτων για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας (βασικά παραδοτέα).

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει:

1) Στη θέσπιση μίας μεγάλης μεταρρύθμισης του συστήματος οικογενειακών επιδομάτων μέχρι το Νοέμβριο του 2017, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η στόχευση και να αυξηθεί η ισότητα μεταξύ των παιδιών που υποστηρίζονται, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2018.

2)Στη νομοθέτηση και την εφαρμογή μίας μεταρρύθμισης στο χώρο των επιδομάτων αναπηρίας μέχρι το Νοέμβριο 2017 .

Συγκεκριμένα πρέπει υιοθετηθεί νέα νομοθεσία για ένα πιλοτικό πρόγραμμα μετακίνησης από τη σημερινή διαδικασία αξιολόγησης τω αποζημιώσεων σε μία λειτουργική αξιολόγηση για τον προσδιορισμό της ικανότητας του ατόμου να ασκεί δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

Το πιλοτικό πρόγραμμα του συστήματος αξιολόγησης της λειτουργικής αναπηρίας θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2018. Ο σχετικός νόμος θα περάσει τον Μάιο του 2018 και θα εναρμονίσει όλους τους κανόνες εισφορών αναπηρίας και κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένου του νόμου 4387/2016. Η εφαρμογή του σε πανεθνική κλίμακα θα ξεκινήσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2018 (δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2018, τα επιδόματα αναπηρίας, για όλους τους δικαιούχους σε εθνικό επίπεδο, θα καθοριστούν σταδιακά και θα χορηγηθούν με βάση τη νέα λειτουργική εκτίμηση).

3) Στο σχεδιασμό μίας μεταρρύθμισης των επιδομάτων (στο πλαίσιο των ανασκοπήσεων δαπανών), για τις μεταφορές μέχρι το Νοέμβριο του 2017. Η μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να τεθεί σε ισχύ το 2018 μετά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής μεταρρύθμισης των εισιτηρίων από τις εταιρείες μεταφορών.

4)Στην ολοκλήρωση μίας μελέτης για τον εξορθολογισμό των εκπαιδευτικών επιδομάτων (στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων δαπανών), μέχρι τον Ιούνιο του 2017 προκειμένου να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις έως τον Οκτώβριο του 2017.

5) Στη θέσπιση νέας νομοθεσίας για τον προσδιορισμό του σχεδιασμού των επιδομάτων στέγασης μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2017 (με βάσει συστάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας).

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει:

- Στην Εφαρμογή του εθνικού μηχανισμού για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, ο οποίος θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία έως τον Οκτώβριο του 2017. Μαζί θα τεθούν σε λειτουργία και τα τρία μητρώα δικαιούχων παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων).

- Στη δημιουργία ενός Οργανισμού Παροχών ο οποίος θα λειτουργεί ως ενιαία αρχή πληρωμής για όλες τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας, έως τον Δεκέμβριο του 2017.Β) Μείωση επιδομάτων τέκνων, ανεργίας, θέρμανσης αλλά και φοροαπαλλαγών το 2017 -2018

Ως προαπαιτούμενες ενέργειες για τη λήψη της δόσης , η κυβέρνηση θα περάσει νομοθεσία για την επίτευξη σημαντικής μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, με βάση τις σχετικές συστάσεις της έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Αυτή η μεταρρύθμιση θα στοχεύει στον εξορθολογισμό του συστήματος πρόνοιας και στην καλύτερη εστίαση των αναγκών των πλέον κοινωνικά ευάλωτων, αλλά και του αναπροσανατολισμού των πόρων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του ΚΕΑ σε εθνική κλίμακα.

Τα μέτρα αυτά τα οποία θα πρέπει να περάσει η κυβέρνηση είναι τα ακόλουθα:

- Η κατάργηση των παροχών που αλληλεπικαλύπτονται από το ΚΕΑ ή οικογενειακών επιδομάτων, εξοικονομώντας 8,5 εκατ. ευρώ το 2017 και 10 εκατ. ευρώ το 2018.

- Μείωση των επιδομάτων θέρμανσης το 2018, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση 58 εκατ. ευρώ.

- Εξορθολογισμός των φοροαπαλλαγών με στόχο την εξοικονόμηση 189 εκατ. ευρώ το 2018.

- Μείωση του επιδόματος ανεργίας για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας, εξοικονομώντας 1,5 εκατ. ευρώ το 2017 και 2 εκατ. ευρώ το 2018.Γ) Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης μέχρι το Δεκέμβριο του 2017

Ως προαπαιτούμενες ενέργειες για τη λήψη της δόσης (από την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης), η κυβέρνηση θα πρέπει να υποστηρίξει την ομαλή εφαρμογή του σχήματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει γίνουν τα ακόλουθα:

Η Διεύθυνση που ασχολείται με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού πρέπει να είναι στελεχωμένη και λειτουργική.

- Να διασφαλιστεί η μακρόθεσμη βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος πληροφοριών ΚΕΑ και του συστήματος διασταύρωσης που αναπτύσσει η ΗΔΙΚΑ, όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες από άλλους οργανισμούς,(Ιούνιος 2017).

Να ολοκληρωθεί η επανεξέταση της επάρκειας του συστήματος κυρώσεων προκειμένου και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ποινική δίωξη της οργανωμένης ή διοικητικής απάτης στο σύστημα του ΚΕΑ, ακόμα και με νέα νομοθεσία εάν είναι απαραίτητο (Σεπτέμβριος 2017).

Να θεσπιστεί σύστημα επίλυσης διαφορών για το ΚΕΑ (Δεκέμβριος 2017).

Να αναπτυχθεί η εσωτερική ικανότητα για την αξιολόγηση, ο έλεγχος και οι επιθεωρήσεις του συστήματος (Δεκέμβριος 2017).

- Η συνιστώσα του ΚΕΑ που αφορά την κοινωνική ενσωμάτωση (2ος πυλώνας) θα περιλαμβάνει συνδέσμους με κοινωνικές υπηρεσίες και άλλα οφέλη.

Η αρχική χαρτογράφηση των τοπικών παρόχων υπηρεσιών και υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

Οι ελληνικές αρχές θα υιοθετήσουν μέχρι το Μάιο του 2017 μια στρατηγική για την διαμόρφωση του 2ου πυλώνα του ΚΕΑ. Στόχος είναι να διευρυνθεί η πρόσβαση στις υφιστάμενες κοινωνικές υπηρεσίες.

(όπως η ψυχοκοινωνική και η υγειονομική υποστήριξη και η νομική συμβουλευτική).

Η πλήρης χαρτογράφηση των κοινωνικών υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2017.

- Όσον αφορά το σκέλος ενεργοποίησης (3ος πυλώνας) του ΚΕΑ, οι ελληνικές αρχές θα ορίσουν, μεταξύ άλλων, τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των δήμων / κοινοτήτων και των τοπικών υποκαταστημάτων του ΟΑΕΔ μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

Οι δικαιούχοι που μπορούν να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας θα μπορούν σταδιακά να έχουν πρόσβαση σε μέτρα εξατομικευμένης ενεργητικής αγοράς εργασίας με στόχο να καλυφθεί έως το Σεπτέμβριο του 2017 τουλάχιστον το 10% των δικαιούχων ΚΕΑ που έχουν ήδη εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ όταν είναι επιλέξιμοι για ΚΕΑ.

Αυτό θα περιλαμβάνει τη συστηματική προετοιμασία των μεμονωμένων σχεδίων δράσης για τους συμμετέχοντες που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι από τους συμβούλους απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Η λίστα των μέτρων που προσφέρονται στους δικαιούχους του ΚΕΑ θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συστήματα κατάρτισης, απασχόλησης επανένταξης (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων δημόσιας εργασίας με ενσωματωμένο εκπαιδευτικό στοιχείο), βοήθεια για αναζήτηση εργασίας, καθοδήγηση, μαθητεία / πρακτική άσκηση.

Από τον Σεπτέμβριο του 2017, η λίστα μέτρων θα εφαρμοστεί, σε πιλοτική βάση.

capital.gr