Μικρότερες συντάξεις και χωρίς επίδομα συζύγου όσοι αποχώρησαν μετά τις 12 Ιουνίο
30/06/2016 14:29
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Μικρότερες συντάξεις και χωρίς επίδομα συζύγου όσοι αποχώρησαν μετά τις 12 Ιουνίο

Μικρότερες και χωρίς επιδόματα κύριες συντάξεις (λόγω των χαμηλότερων ποσοστών αναπλήρωσης που ισχύουν για συντάξιμες αποδοχές πάνω από 1.000€ ή με περισσότερα από 25 χρόνια ασφάλισης και της κατάργησης των ειδικών, ανά ταμείο, επιδομάτων γάμου και τέκνων) θα λαμβάνουν όσοι υπέβαλαν μετά τις 12 Ιουνίου αίτηση συνταξιοδότησης ή διέκοψαν το επάγγελμά τους ή δεν είχαν συμπληρώσει έως τότε την προβλεπόμενη ηλικία για την είσπραξη της σύνταξης.

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εξέδωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλος, η 13η Ιουνίου του '16 είναι, επίσης, η ημερομηνία "κλειδί" για το αν θα καταβάλλονται ή όχι συντάξεις χηρείας (ανάλογα με την ηλικία) καθώς και για τον τρόπο υπολογισμού των αναπηρικών συντάξεων.

Οι 5 κατηγορίες που θίγονται:
1. Όσοι υπέβαλαν αίτηση από τις 13 Ιουνίου του 2016
2. Όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί έως τις 12/6, αλλά, η σύνταξη είναι σε αναστολή επειδή δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα όρια ηλικίας
3. Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και δεν είχαν διακόψει το επάγγελμα πριν από τις 13 Ιουνίου
4. Ανάπηροι που υποβάλουν αιτήσεις μετά τις 12 Ιουνίου
5. Χήροι και χήρες για θανάτους που δηλώνονται μετά την ισχύ του νέου Ασφαλιστικού

ΠΟΙΟΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ
Αν οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί από τις 13 Ιουνίου του 2016, θα υπολογίζονται με το νέο ασφαλιστικό.
Το ίδιο θα ισχύει, αν η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται μετά την ισχύ του ν.4387/2016, λόγω μη συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας, ή είχαν υποβληθεί έως τις 12/6 αλλά δεν είχε διακοπεί το επάγγελμα.
Κατ' αντιστοιχία, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο για θανάτους μέχρι την ισχύ του ν.4387/2016, εφόσον το σχετικό αίτημα υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης ανά φορέα ασφάλισης προθεσμίας. Σε περίπτωση που παρέλθει η ως άνω προβλεπόμενη προθεσμία, το δικαίωμα κρίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Για θανάτους μετά την ισχύ του ν.4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
Σε ό,τι αφορά, τέλος, τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για παράταση της συνταξιοδότησης, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης, ανεξάρτητα εάν η σχετική αίτηση για την εκ νέου κρίση από τα ΚΕ.Π.Α. υποβλήθηκε προγενέστερα ή μεταγενέστερα της ισχύος του ν.4387/2016. Σε περίπτωση, όμως, που προκύπτει διακοπή της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, και η σύνταξη επαναχορηγείται μετά την ισχύ του ν.4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για μετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος μετά την ισχύ του ν.4387/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γήρατος γίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, στις περιπτώσεις πρώτης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας κριτήριο για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης είναι η ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης, εκτός εάν κατά την ημερομηνία αυτή δεν έχει διακοπεί η εργασία, οπότε κριτήριο είναι η ημερομηνία διακοπής της εργασίας του ασφαλισμένου: α) αν η πρώτη αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας υποβληθεί την 13/5/2016 και εφεξής ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο του ν.4387/2016. β) Εάν η πρώτη αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η διακοπή εργασίας τοποθετούνται πριν από την 13/5/2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το προϊσχύον του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο. γ) Εάν η πρώτη αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας κατατεθεί στις 12.5.2016 και η διακοπή εργασίας γίνει στις 3.6.2016, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο του ν.4387/2016.

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ
Με βάση τις εγκυκλίους δεν θίγονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, δηλαδή μέχρι και 12.5.2016, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και η υποβολή τυχόν λοιπών δικαιολογητικών έχει ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς και οι αιτήσεις συνταξιοδότησης όπου η καταβολή της σύνταξης, σύμφωνα με το προϊσχύον του ν.4387/2016 καθεστώς, ανατρέχει σε χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου, δηλαδή πριν από την 13.5.2016, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου που αυτές υποβάλλονται (πριν ή μετά την ισχύ του ν.4387/2016). Όλες κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των δικαιούχων με το παλαιό καθεστώς σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την 31.12.2014 καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις κάθε φορέα.

ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Καταργείται κάθε ειδική, γενική και καταστατική διάταξη των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών σχετικά με την καταβολή του επιδόματος συζύγου. Επιπλέον όσοι συνταξιοδοτηθούν με τον νέο τρόπο υπολογισμού, η καταβολή του επιδόματος τέκνων διέπεται πλέον από τις διατάξεις των ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) και 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81), δηλαδή χορηγούνται μέσω του ΟΓΑ.

imerisia.gr