«Λουκέτα» - εξπρές λόγω φοροδιαφυγής
05/08/2016 09:50
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

«Λουκέτα» - εξπρές λόγω φοροδιαφυγής

«Σφραγίστηκε λόγω φορολογικών παραβάσεων». Το μήνυμα αυτό το οποίο θα αναγράφεται και στα αγγλικά θα εμφανίζεται στην ταινία η οποία θα τοποθετείται στην είσοδο του καταστήματος ή της επιχείρησης στην οποία θα μπαίνει «λουκέτο» για 48 ώρες λόγω μη έκδοσης αποδείξεων.

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή για το 48ωρο λουκέτο στις επιχειρήσεις που εντοπίζονται να μην έχουν εκδώσει περισσότερες από δέκα αποδείξεις ή αποδείξεις -ανεξαρτήτως πλήθους- των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τίθεται σε εφαρμογή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εκτεταμένη φοροδιαφυγή κυρίως στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές.

Με την απόφασή του, ο κ. Πιτσιλής θέτει σε διαρκή επιφυλακή 24 ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα τον ελεγκτικό μηχανισμό για την επιβολή λουκέτων σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση:

[1] Το μέτρο της άμεσης αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες εφαρμόζεται με πράξη των οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο, εφόσον διαπιστωθεί η μη έκδοση παραστατικών στοιχείων.

[2] Για τους σκοπούς εφαρμογής του μέτρου οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ ή οι οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι τελούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε διαρκή ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

[3]Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνεται η κατά τα ανωτέρω οριζόμενα μη έκδοση παραστατικών στοιχείων, εξουσιοδοτείται να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» την ειδική εντολή ελέγχου για την εφαρμογή του μέτρου της άμεσης αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελματία για 48 ώρες.

[4]Με το πέρας του διενεργούμενου ελέγχου και εφόσον συντρέχει η περίπτωση διαπίστωσης μη έκδοσης παραστατικών στοιχείων που επισύρει την επιβολή του ως άνω μέτρου, τα ελεγκτικά όργανα προβαίνουν σε σχετική επισημείωση επί του σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου, με την οποία γνωστοποιείται ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις επισύρουν την επιβολή του μέτρου της άμεσης αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου για 48 ώρες.

[5]Μετά τη διαπίστωση των ανωτέρω οριζομένων, τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο ενημερώνουν άμεσα τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώθηκε η μη έκδοση παραστατικών στοιχείων. Το αργότερο εντός της επομένης από τη διαπίστωση ημέρας, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει την ειδική εντολή ελέγχου για την εφαρμογή του μέτρου της άμεσης αναστολής λειτουργίας της εν λόγω επαγγελματικής εγκατάστασης για 48 ώρες και τη γνωστοποιεί στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Η πράξη της άμεσης αναστολής λειτουργίας εκδίδεται την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής εντολής ελέγχου.

[6]Με την πράξη ορίζεται η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, στην οποία διαπιστώθηκε η μη έκδοση παραστατικών στοιχείων, του υπόχρεου επαγγελματία για 48 ώρες και προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου σε ώρα εντός της ημερομηνίας έκδοσης της πράξης, καθώς και ο χρόνος λήξης αυτού.

[7] Κατά τη διαδικασία της σφράγισης που διενεργείται με την παρουσία του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του οριζόμενου από αυτόν υπαλλήλου και της αστυνομικής αρχής, τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία με τον τίτλο «σφραγίσθηκε λόγω φορολογικών παραβάσεων μέχρι .... (ημερομηνία ώρα), βάσει της με αριθ. .... πράξης αναστολής λειτουργίας η οποία εκδόθηκε κατόπιν της αριθ. .... Ειδικής Εντολής Ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ...., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997, όπως ισχύει» και στην αγγλική γλώσσα «operations suspended due to tax violations».

imerisia.gr