Κρατικοποιούν τον ΟΑΣΘ με έξοδα των Ελλήνων φορολογούμενων
15/07/2017 12:00
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Κρατικοποιούν τον ΟΑΣΘ με έξοδα των Ελλήνων φορολογούμενων

Στη Βουλή κατέθεσε ο υπουργός Υποδομών Χρ.Σπίρτζης το νομοσχέδιο για την κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ, το οποίο, ουσιαστικά, προκαλεί νέες κρατικές δαπάνες και απώλεια δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, συνιστάται η ανώνυμη εταιρία "Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία ” (Ο.Σ.Ε.Θ.), η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, έχει κοινωφελή σκοπό, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και διέπεται από τις προτεινόμενες και τις ισχύουσες, περί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.) (ν.3429/2005) και περί ανωνύμων εταιριών (ν.2190/1920), διατάξεις.

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρίας αποτελεί η ανάπτυξη, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των δημοσίων επιβατικών αστικών συγκοινωνιών λεωφορείων και μέσων σταθερής τροχιάς (υπόγειων και επίγειων), καθώς και των θαλάσσιων μεταφορών που εκτελούνται για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

- Στους σκοπούς και τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου υπάγονται επίσης και τα επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα, παράλληλα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν.4070/2012 και π.δ/γμα 244/1987), ενώ εξαιρούνται το σιδηροδρομικό έργο που παρέχει ο Ο.Σ.Ε. και το υπεραστικό συγκοινωνιακό έργο των Κ.Τ.Ε.Λ.
To μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. ορίζεται σε έξι εκατομμύρια (6 εκατ.) ευρώ, που διαιρείται σε 12.000 ονομαστικές μετοχές, αξίας 500 ευρώ εκάστη και είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και μη μεταβιβάσιμες, με μόνο έναν κύριο μέτοχο για κάθε μετοχή.
- Το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να αυξάνεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατατίθεται σε μετρητά, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που αποτελεί και μοναδικό μέτοχο της εταιρίας, σε λογαριασμό, ο οποίος τηρείται σε οποιοδήποτε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα ή στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.

Η ΑΣΥΘ

Επίσης, δημιουργείται η θυγατρική του ΟΣΕΘ Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης" (ΑΣΥΘ ΑΕ). Σκοπός της νέας αυτής εταιρείας είναι:

- η εκτέλεση του αστικού συγκοινωνιακού έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με λεωφορεία καθώς και με μέσα σταθερής τροχιάς (επίγειας και υπόγειας), η οποία ανατίθεται στην εταιρία με υπουργική απόφαση
- η κατασκευή, συντήρηση και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του συγκοινωνιακού έργου
- η είσπραξη και ο έλεγχος είσπραξης του κομίστρου καθώς και η επιβολή προστίμων στους παραβάτες, -η προμήθεια και η αξιοποίηση του τροχαίου υλικού καθώς και η εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται
- η συνεργασία με την εταιρία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κ.λπ.. (άρθρο 14,15)

Άγνωστο τι θα στοιχίσει τον κρατικό προϋπολογισμό

Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προσδιορίζει επακριβώς μόνον την εφάπαξ δαπάνη που θα προκληθεί από την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού 6 εκατ. ευρώ, για τη σύσταση της Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., με ισόποση αύξηση του χαρτοφυλακίου του Ελληνικού Δημοσίου, (άρθρο 8 παρ. 1).

Παράλληλα, δεν προσδιορίζει επακριβώς ποιο είναι το συνολικό ύψος της δαπάνης για τον κρατικό προϋπολογισμό από την εξαγορά του ΟΑΣΘ από το ελληνικό Δημόσιο και σημειώνει ότι θα υπάρξει απώλεια κρατικών εσόδων.

Εκτιμά δηλαδή, ότι θα προκληθεί δαπάνη από:

-τη χορήγηση επιδότησης κομίστρου στην Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., η οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση της κ.υ.α. καθορισμού του κομίστρου, (άρθρο 3 παρ. 2β)
-την καταβολή τιμήματος στους μετόχους του Ο.Α.Σ.Θ. για την εξαγορά αυτού από το Ελληνικό Δημόσιο, μετά το συμψηφισμό των απαιτήσεων του Δημοσίου και των λοιπών δικαιούχων (Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, νομικών προσώπων, κ.λπ.) απέναντι στον Ο.Α.Σ.Θ.. (άρθρα 23 και 25)
-τυχόν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (απόφαση της Εενικής Συνέλευσης, κ.λπ.), (άρθρο 8 παρ. 2)
- τη δυνατότητα επιχορήγησης των επενδυτικών προγραμμάτων της Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιριών, (άρθρο 11 παρ. 2)
- τη σύσταση, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, της Ενδοϋπουργικής Επιτροπής Κινητικότητας, στην περίπτωση καταβολής αποζημίωσης στα μέλη αυτής, (άρθρο 33 παρ. 6)

Απώλεια δημοσίων εσόδων

Αναφέρει ακόμη ότι θα υπάρξει ενδεχόμενη απώλεια δημοσίων εσόδων, από την απαλλαγή από φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώματα μεταγραφής, της μεταβίβασης: α) στην Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. όλων των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου Σ.Α.Σ.Θ. (άρθρο 13 παρ. 3) και β) στην Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε., από το Ελληνικό Δημόσιο, των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Σ.Θ., (άρθρο 26 παρ. 3), στην περίπτωση που η Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και η Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε., αντίστοιχα, δεν ενταχθούν στους φορείς Ε ενικής Κυβέρνησης.

1. Το κόστος λειτουργίας των συνιστώμενων εταιριών, Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε. (υλοποίηση των αρμοδιοτήτων τους, καταβολή αποδοχών στο προσωπικό τους και στα μέλη των Δ.Σ., κ.λπ.), θα επηρεάζει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον οι εν λόγω εταιρίες ενταχθούν στους φορείς αυτής, λαμβανομένου υπ’ όψιν του υφιστάμενου δημοσιονομικού κόστους λειτουργίας του Ο.Α.Σ.Θ., ο οποίος αποτελεί φορέα της Εενικής Κυβέρνησης, (άρθρα 1, 3, 9,14,15,18,19 και 32)

II. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ν.π.ό.δ.. ν.π.ι,δ. και λοιπών Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ιρορεκ Γ ενικής Κυβέρνησης), κατά περίπτωση δαπάνη, από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στους λοιπούς, κατά περίπτωση, φορείς που εποπτεύονται από αυτό, για τη μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων, στο πλαίσιο της εσωτερικής κινητικότητας του ιδίου Υπουργείου, (άρθρο 33 παρ. 3) .

capital.gr