Κρατικές ενισχύσεις με υποθήκη - Σαρώνουν τα διαθέσιμα κρατικών φορέων
08/06/2018 22:40
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Κρατικές ενισχύσεις με υποθήκη - Σαρώνουν τα διαθέσιμα κρατικών φορέων

Επεκτείνεται η υποχρέωση μεταφορά στο σύνολο του ταμειακών διαθεσίμων όλων των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης στο Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου. Μάλιστα στο πολυνομοσχέδιο, προβλέπεται και η επιβολή κύρωσης τους φορείς του Δημοσίου, με τη μορφή μείωσης του ύψους της επιχορήγησής τους από τακτικό προϋπολογισμό, σε περίπτωση εντοπισμού λογαριασμών με υπόλοιπα τα οποία υπερβαίνουν συστηματικά τις ταμειακές ανάγκες τους κατά ποσοστό μεγαλύτερο του οριζόμενου.

Ορίζεται επίσης ότι η υποχρέωση μεταφοράς θα περιλαμβάνει, πέραν του Ενιαίου Λογαριασμού, το Κοινό Κεφάλαιο και την Ταμειακή Διαχείριση που τηρούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο υπουργός Οικονομικών μέσω του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίουθα παρακολουθεί και θα προγραμματίζει με ενιαίο τρόπο τις ταμειακές ροές προς και από αυτό και θα προσδιορίζει το ύψος του διαθέσιμων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή ενέργεια των πληρωμών των φορέων που συμμετέχουν.

Παρέχεται επίσης εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομικών να συνάπτει ειδικές συμφωνίες παροχής υπηρεσιών με πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο των οποίων θα είναι δυνατή η αυτόματη μεταφορά ποσών μεταξύ λογαριασμών φορέων γενικής κυβέρνησης που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα.

Προβλέπονται μία σειρά από τροποποιήσεις του οργανισμού του υπουργείου Οικονομικών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η διεύρυνση του αντικειμένου της Γενικής διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου. Επίσης, συνιστά Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού στη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου, με πρόσληψη 18 μονίμων υπαλλήλων.

Με υποθήκη ή ενέχυρο οι εγγυήσεις

Αναμορφώνεται επίσης το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο παροχής της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου. Επεκτείνεται επίσης ο θεσμός των επαρκών ασφαλειών (όπως εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή σύσταση ενεχύρου ή εκχώρηση πόρων και δικαιωμάτων) που μπορεί να ζητηθούν από το ελληνικό Δημόσιο ως αντιστάθμιση κινδύνου για την παροχή εγγύησης. Ορίζεται επίσης ανώτατο όριο νέων εγγυήσεων που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού (έναντι 3% ορίου που ισχύει σήμερα).

Επανακαθορίζονται οι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στους οποίους δεν επιτρέπεται η παροχή εγγύησης. Μεταξύ αυτών είναι οι επιχειρήσεις σε πτωχευτική ή προπτωχευτική διαδικασία, αλλά και όσες είναι εισηγμένες. Ορίζεται επίσης προμήθεια, αλλά και ότι εφεξής πριν παρασχεθεί εγγύηση, θα εξετάζεται η συμβατότητα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων του δικαίου της ΕΕ.

Προβλέπεται επίσης ότι σε περίπτωση καταγγελίας δανειακής σύμβασης για αγορά κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης το ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει μεν στο πιστωτικό Ίδρυμα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που χορήγησε το δάνειο το ανεξόφλητο ποσό, αλλά βεβαιώνει το ποσό αυτό ως έσοδό του στην αρμόδια εφορία.

Μπαίνει το Υπερταμείο στην Δανειακή Σύμβαση και η ΓΑΙΑΟΣΕ στο Υπερταμείο

Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις ώστε να τροποποιηθεί η δανειακή σύμβαση του 2015 με τον ESM και να προστεθεί σε αυτή ως συμβαλλόμενο μέλος το "Υπερταμείο", δηλαδή η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ.

Ορίζεται επίσης ότι εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ από την 1η Ιουλίου θα μετέχει στις εταιρείες που μεταβιβάζονται στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ.

capital.gr