Η Ύφεση το 2020 ξεπέρασε το -15%!!
10/03/2021 17:14
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Η Ύφεση το 2020 ξεπέρασε το -15%!!

Γράφει ο Γιώργος Βάμβουκας*

Στη σημερινή μας ανάλυση θα αποκαλύψουμε τη μέθοδο νόθευσης των εθνικολογιστικών στοιχείων και άρα την “απάτη” που διέπραξε η ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) υποεκτιμώντας συνειδητά την ύφεση της ελληνικής οικονομίας για το 2020 σε -8,0%. Όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια, η ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2020, ήτοι το ποσοστό μείωσης του πραγματικού ΑΕΠ το 2020, προσδιορίζεται τουλάχιστον σε -15%!! Για να γίνει κατανοητός όμως ο τρόπος με τον οποίο η ΕΛΣΤΑΤ νόθευσε τα εθνικολογιστικά μεγέθη θα πρέπει να προβούμε σε ορισμένες τεχνοκρατικές διευκρινήσεις, καθότι οι Εισαγγελικές Αρχές καραδοκούν και δεν θα θέλαμε να κατηγορηθούμε ότι διασπείρουμε ανεδαφικές και ψευδείς πληροφορίες.

Ως γνωστόν, ο αναπτυξιακός ρυθμός της οποιασδήποτε χώρας του κόσμου αντικατοπτρίζεται στο ετήσιο ποσοστό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ. Το πραγματικό ΑΕΠ αποκαλείται επίσης ΑΕΠ σε σταθερές τιμές. Ο υπολογισμός του πραγματικού ΑΕΠ προϋποθέτει τον ορισμό ενός “έτους βάσης»(baseyear). Ο ουσιαστικός λόγος για τον οποίο κάποια χρονιά ορίζεται ως έτος βάσης, είναι ότι κατά τον υπολογισμό του πραγματικού ΑΕΠ το επίπεδο των τιμών λαμβάνεται σταθερό στο σύνολο της χρονικής περιόδου. Συνεπώς, «το πραγματικό ΑΕΠ καταδεικνύει τη συνολική ποσότητα των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παρήχθησαν στη χώρα κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου π.χ. τρίμηνο ή έτος». Τον Σεπτέμβριο του 2020 η ΕΛΣΤΑΤ για τη μέτρηση του πραγματικού ΑΕΠ άλλαξε το έτος βάσης από 2010 σε 2015. Αυτό σημαίνει ότι κατά την περίοδο 1948-2020, οι τιμές όλων των αγαθών και υπηρεσιών θεωρούνται σταθερές, δηλαδή απεικονίζονται στα επίπεδα που ήταν το 2015. Δοθέντος ότι οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών ορίζονται στα επίπεδα του έτους βάσης (π.χ. 2015), συνάγεται ότι η επίτευξη θετικών αναπτυξιακών ρυθμών προϋποθέτει την αύξηση της ποσότητας των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών.

Εκτός όμως του πραγματικού ΑΕΠ υπάρχει και το ονομαστικό ΑΕΠ. Το ονομαστικό ΑΕΠ αποκαλείται επίσης και ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές. Το ονομαστικό ΑΕΠ εμπεριέχει τον τρέχοντα πληθωρισμό, καθότι η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες τιμές των τελικών αγαθών και υπηρεσιών. Αναφορικά με τη αλλαγή του έτους βάσης από 2010 σε 2015, οι ακόλουθες παρατηρήσεις αφήνουν βάσιμες υποψίες για μαγείρεμα του πραγματικού ΑΕΠ από την ΕΛΣΤΑΤ: 1) Όταν έτος βάσης ήταν το 2010, η ΕΛΣΤΑΤ μας έλεγε ότι το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας το 2019 ανερχόταν σε 194,1 δις ευρώ. Με την αλλαγή του έτους βάσης από 2010 σε 2015, η ΕΛΣΤΑΤ ψαλιδίζει το πραγματικό ΑΕΠ του 2019 από 194,1 σε 183,0 δις ευρώ!! Δηλαδή, με την μεταβολή του έτους βάσης το πραγματικό ΑΕΠ του 2019 ψαλιδίστηκε κατά 11,1 δις ευρώ (194,1-183,0=11,1). 2) Αν και με την αλλαγή του έτους βάσης είχαμε συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ το 2019 κατά 11,1 δις ευρώ, αντιθέτως η ελάττωση του ονομαστικού ΑΕΠ ήταν σχετικά περιορισμένη. Με την μεταβολή του έτους βάσης από 2010 σε 2015, η ΕΛΣΤΑΤ μας πληροφορεί ότι το 2019 το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές από 186,8 μειώθηκε σε 182,5 δις ευρώ, δηλαδή 4,3 δις (186,8-182,5=4,3).

Από τις προαναφερθείσες δύο παρατηρήσεις, ο καχύποπτος ερευνητής θα μπορούσε να συμπεράνει ότι η δραστική μείωση του πραγματικού ΑΕΠ και η αμελητέα ελάττωση του ονομαστικού ΑΕΠ που επήλθαν με τη μεταβολή του έτους βάσης, πολύ πιθανώς υποκρύπτουν δόλο από την πλευρά της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, αν η ΕΛΣΤΑΤ με την αλλαγή του έτους βάσης από 2010 σε 2015, μείωνε το πραγματικό ΑΕΠ του 2019 από 194,1 σε 188,5 και όχι σε 183,0 που τελικά το προσδιόρισε, τότε η ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2020 θα ήταν -10,72% και όχι -8,04%. Από την άλλη μεριά, η μηδαμινή μείωση του ονομαστικού ΑΕΠ που επήλθε με την αλλαγή του έτους βάσης, αφήνει σχεδόν αμετάβλητους μερικούς από τους σημαντικότερους αριθμοδείκτες της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι ο λόγος “δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ”.

Εντούτοις, από την προσεκτική μελέτη των τριμηνιαίων εθνικολογιστικών μεγεθών, προσωπικά συγκλίνω στο ουσιώδες συμπέρασμα ότι η ΕΛΣΤΑΤ σφόδρα πιθανώς έχει νοθεύσει τα στοιχεία που αφορούν το πραγματικό ΑΕΠ. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που διέπει το Σύστημα των Εθνικών λογαριασμών, το ΑΕΠ μιας χώρας υπολογίζεται με τρεις εναλλακτικές μεθόδους (προσεγγίσεις), οι οποίες οδηγούν στο ίδιο ποσοτικό αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, το ΑΕΠ υπολογίζεται με τη “μέθοδο της δαπάνης”, τη “μέθοδο της παραγωγής” και την “εισοδηματική μέθοδο”.

Η τεχνοκρατική μας ανάλυση για να αποδειχτεί η κυβερνητική δολιότητα ως προς την λίαν πιθανή αλλοίωση του πραγματικού ΑΕΠ θα βασιστεί στην προσέγγιση της δαπάνης. Με κριτήριο την προσέγγιση της δαπάνης το «ΑΕΠ ορίζεται ως η δαπάνη για την αγορά τελικών αγαθών και υπηρεσιών κατά την διάρκεια του έτους». Το ΑΕΠ αποτελείται από επενδυτικά και καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία παράγονται από επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Γι’ αυτό, στα πλαίσια του συστήματος των εθνικών λογαριασμών, κατά την διαδικασία υπολογισμού του ΑΕΠ συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα μακροοικονομικά μεγέθη: “Ιδιωτική Κατανάλωση”, “Δημόσια Κατανάλωση”, “Ιδιωτικές Επενδύσεις”, “Δημόσιες Επενδύσεις”, “Συνολική Εγχώρια Ζήτηση”, “Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών”, “Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών” και “Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρεσιών”.

Στον πίνακα του κειμένου απεικονίζονται τα μακροοικονομικά μεγέθη που συνθέτουν το ΑΕΠ της Ελλάδας. Κατά την διαδικασία υπολογισμού των ιδιωτικών και των δημόσιων επενδύσεων βάσει της μεθοδολογίας των εθνικών λογαριασμών, οι “επενδύσεις” αφορούν δαπάνες για την δημιουργία νέου υλικού (φυσικού) κεφαλαίου, όπως είναι οι κατοικίες, τα κτήρια, οι λιμενικές εγκαταστάσεις, τα αεροδρόμια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι μαρίνες, τα αιολικά πάρκα,κ.ο.κ. Στον παρατιθέμενο πίνακα οι ιδιωτικές και οι δημόσιες επενδύσεις υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, ενώ η “Συνολική Κατανάλωση” υποδιαιρείται σε Ιδιωτική και Δημόσια Κατανάλωση. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία των εθνικών λογαριασμών, το άθροισμα της “συνολικής κατανάλωσης” και των “συνολικών επενδύσεων” αντιπροσωπεύει την “Συνολική Εγχώρια Ζήτηση”.

Στο μέγεθος της “Συνολικής Εγχώριας Ζήτησης” εστιάζεται η νοθεία από την πλευρά της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα την περίοδο 2019-2020 η Συνολική Εγχώρια Ζήτηση από 184,6 μειώθηκε μόλις σε 180,5 δις ευρώ, δηλαδή -2,2%. Δεδομένου ότι την περίοδο αυτή οι συνολικές επενδύσεις από 22,7 αυξήθηκαν σε 23,7 δις και η δημόσια κατανάλωση από 34,8 ανήλθε σε 35,7 δις ευρώ, προκύπτει ότι η μείωση της συνολικής εγχώριας ζήτησης αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο στην ελάττωση της ιδιωτικής κατανάλωσης από 127,1 σε 121,0 δις ευρώ. Ας δεχτούμε ότι εντός του 2020 αυξήθηκαν οι συνολικές επενδύσεις στη χώρα μας. Ωστόσο, ποιος σώφρων και λογικός Έλληνας πολίτης είναι δυνατόν να πιστέψει ότι κατά τη διάρκεια του 2020 και ενώ η κυβέρνηση είχε επιβάλλει στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις δύο lockdowns (καραντίνα), η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε μόλις -4,7%, δηλαδή 6,0 δις ευρώ (127,1-121,1=6,0);

Πάμπολλα είναι τα στατιστικά στοιχεία που καθρεφτίζουν την κυβερνητική απάτη. Για παράδειγμα, την περίοδο 2019-2020 οι ξένοι τουρίστες που ήρθαν στη χώρα μας από 34,1 ελαττώθηκαν σε 7,4 εκατομμύρια άτομα και οι εισπράξεις τουριστικού συναλλάγματος από 18,2 συρρικνώθηκαν σε 4,3 δις ευρώ. Οι δαπάνες των ξένων τουριστών προορίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε καταναλωτικούς σκοπούς, όπως διατροφή, διασκέδαση, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μετακινήσεις σε κοντινά νησιά, αγορά αναμνηστικών ειδών, κ.ο.κ. Δηλαδή, την περίοδο 2019-2020 οι εισπράξεις τουριστικού συναλλάγματος μειώθηκαν 13,9 δις ευρώ (18,2-4,3=13,9) και η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη ελαττώθηκε μόλις 6,0 δις ευρώ!!Επίσης, σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, εκτός του εξωτερικού τουρισμού και ο εσωτερικός τουρισμός παρουσίασε τρομακτική μείωση το 2020.

Ωστόσο το κεφαλαιώδες ερώτημα που καταδεικνύει την κυβερνητική μεθόδευση νόθευσης του πραγματικού ΑΕΠ είναι το εξής: Πώς είναι δυνατόν το 2020 η ιδιωτική κατανάλωση να μειώθηκε μόλις -4,7%, όταν οι πολίτες ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους και όλα τα μαγαζιά και οι επιχειρήσεις της εστίασης και του λιανεμπορίου είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω των δύο lockdowns; Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρουν ότι κατά την διάρκεια του 2020 οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν. Πώς εξηγείται η αύξηση των συνολικών επενδύσεων την περίοδο 2019-2020 από 22,7 σε 23,7 δις ευρώ ή 4,4%, όταν η εγχώρια οικονομία είχε παραλύσει λόγω των lockdowns;

Ο δόλος της ΕΛΣΤΑΤ πηγάζει από την απρόσμενη εξέλιξη του “ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών”. Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών αποκαλείται επίσης και “ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών”. Με γνώμονα τη εθνικολογιστική μέθοδο υπολογισμού του ΑΕΠ, το ΑΕΠ προκύπτει ως υπόλοιπο από τη διαφορά μεταξύ “Συνολικής Εγχώριας Ζήτησης” και “Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών”. Το εκμαγείο της ΕΛΣΤΑΤ σε αγαστή συνεργασία με το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, διαπιστώνοντας ότι την περίοδο 2019-2020 το έλλειμμα του “ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών” από -1,6 διευρύνθηκε σε -12,2 δις ευρώ, σκοπίμως προέβη στη συντηρητική μείωση της “συνολικής εγχώριας ζήτησης” από 184,6 σε 180,5 δις ευρώ, έτσι ώστε η ελάττωση του πραγματικού ΑΕΠ από 183,0 να περιοριστεί στα 168,3 δις ευρώ. Αν το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2020 ήταν -5,0 δις ευρώ, βέβαιο είναι ότι η ΕΛΣΤΑΤ θα όριζε τη συνολική εγχώρια ζήτηση για το 2020 στα 145 δις ευρώ, προσδιορίζοντας την ύφεση της ελληνικής οικονομίας γύρω στο -8%.

Προσωπικά είμαι πεπεισμένος ότι η ΕΛΣΤΑΤ με άνωθεν εντολές εξαναγκάστηκε να μαγειρέψει τα εθνικολογιστικά στοιχεία, με σκοπό το ποσοστό μείωσης του πραγματικού ΑΕΠ να μην υπερβεί το -10%. Εμείς από τη δική μας ανιδιοτελή πλευρά και λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα τεχνοκρατική επιχειρηματολογία, με τις συντηρητικότερες εκτιμήσεις θεωρούμε ότι κατά την περίοδο 2019-2020 η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη ελαττώθηκε περίπου -22%. Με δεδομένη την ορθολογική εκτίμηση ότι εντός του 2020 η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε -22% και υποθέτοντας ότι αποδεχόμαστε ως ορθά τα υπόλοιπα μακροοικονομικά μεγέθη της ΕΛΣΤΑΤ, τότε το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας την περίοδο 2019-2020 από 168,3 μειώθηκε σε 141,7 δις ευρώ. Δηλαδή, με κριτήριο τους δικούς μας αμερόληπτους και ορθολογικούς υπολογισμούς, αξιολογούμε ότι το 2020 το ποσοστό ελάττωσης του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάται σε -15,8% και όχι -8,0% που ισχυρίζονται οι παραχαράκτες της ΕΛΣΤΑΤ.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τα στοιχεία ΕΔΩ

*Καθηγητής Οικονομικών και Οικονομετρίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της οικονομικής επιτροπής του κινήματος Ελεύθεροι Άνθρωποι.

Πηγή: crashonline.gr