EY: Διαπιστώνουμε ουσιώδη αβεβαιότητα για τη ΔΕΗ
24/04/2019 21:40
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

EY: Διαπιστώνουμε ουσιώδη αβεβαιότητα για τη ΔΕΗ

Τον κίνδυνο κατάρρευσης της ΔΕΗ και αδυναμίας του ομίλου και της εταιρείας να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, επισημαίνει ο ορκωτός ελεγκτής της επιχείρησης στην έκθεση που συνοδεύει τα αποτελέσματα της χρήσης 2018.

Τόσο ο ορκωτός όσο και η έκθεση των αποτελεσμάτων επισημαίνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητας της ΔΕΗ, εξαιτίας των υψηλών ζημιών, των μειωμένων εσόδων, αλλά και του γεγονότος ότι οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις υπολείπονται σημαντικά των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Παρά ταύτα στις καταστάσεις τονίζεται ότι έχει διασφαλιστεί η ορθή συνέχιση της δραστηριότητας για τους επόμενους 12 μήνες.

Πιο συγκεκριμένα στην έκθεση της ΕΥ που υπογράφεται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή Β. Καμινάρη, υπάρχει ειδική παράγραφος με τίτλο "Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας” και η οποία αναφέρει αναλυτικά:

"Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3,1 των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία επισημαίνεται ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος στην κλειόμενη χρήση παρουσιάζουν μειωμένα έσοδα και υψηλές ζημίες προ φόρων, ενώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου υπολείπονταν κατά € 949 εκατ. και €708 εκατ. των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους , αντίστοιχα.

Με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης οι ανωτέρω συνθήκες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επομένων δώδεκα μηνών μεμονωμένα αλλά και στο σύνολό τους μαζί με άλλα θέματα όπως αυτά περιγράφονται στη σημείωση 3,1 υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό”.

Πώς αιτιολογούνται οι ζημιές

Πώς όμως η ετήσια έκθεση αιτιολογεί τις ζημιές; Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις καταστάσεις υπάρχουν πέντε βασικοί λόγοι:
1) 164 εκατ. ευρώ πρόβλεψη για καταβολή αποζημίωσης για έξοδο προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
2) 196 εκατ. ευρώ πρόσθετη χρέωση προμηθευτών για τον ΕΛΑΠΕ
3) 146 εκατ. ευρώ αύξηση των τιμών CO2 με άμεση επίπτωση και στην αύξηση της ΟΤΣ το μεγαλύτερο μέρος της οποίας δε μετακυλήθηκε στους καταναλωτές δεδομένου ότι δεν υφίσταται ρήτρα CO2 ή οριακής τιμής του συστήματος στα τιμολόγια χαμηλής τάσης της ΔΕΗ
4) 223,8 εκατ. ευρώ αρνητική επίπτωση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ
5) 78,7 εκατ. ευρώ σχηματισμός πρόβλεψης για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ

Παράλληλα λόγω της μείωσης της λειτουργικής κερδοφορίας, της υποχρέωσης αποπληρωμής εντός του 2019 μακροπρόθεσμου δανεισμού 725,8 εκατ. ευρώ και της πρόσθετης υποχρέωσης για αγορές δικαιωμάτων CO2 το σύνολο του βραχυπρόθεσμου ενεργητικού υπολείπεται των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Μητρικής κατά 708 και 949 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Πάντως στην έκθεση αναφέρονται οι δράσεις που έχουν γίνει και εξασφαλίζουν για διάστημα 12 μηνών ότι η εταιρεία θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

1. Εξασφαλίστηκαν αντλήσεις δανειακών κεφαλαίων 690,4 εκατ. ευρώ και αναχρηματοδοτήθηκε δάνειο με ελληνική τράπεζα.
2. Εισπράχθηκαν 550,7 εκατ. ευρώ ως προπληρωμή καταναλώσεων του Δημοσίου
3. Μειώθηκε η έκπτωση συνέπειας από 15 σε 10% που θα ενισχύσει την κερδοφορία κατά 60 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση
4. Θα επιστραφεί το λογιστικό πλεόνασμα του ΕΛΑΠ περίπου 100 εκατ. ευρώ

Αν και η βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ορθή, η διοίκηση της εταιρείας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου αναφέροντας χαρακτηριστικά: "Η εκτίμηση για συνέχιση ύπαρξης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και η συνέχιση μειωμένων ταμειακών ροών από τη λειτουργία αφήνει λόγω της μη ύπαρξης μηχανισμών ανάκτησης κόστους, εκτεθειμένο τον όμιλο και την εταιρεία σε πιθανές σημαντικές αυξήσεις των διεθνών τιμών εκπομπών αερίων CO2 ή και ΟΤΣ κίνδυνοι οι οποίοι αν επέλθουν θα απαιτήσουν πρόσθετα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Τα ανωτέρω δεδομένα υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία πρέπει να αρθεί με τη λήψη πρόσθετων μέτρων το συντομότερο”.

Αξίζει να αναφερθεί ότι χθες η τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων για συμβόλαιο παράδοσης Δεκεμβρίου έσπαγε ένα ακόμη ρεκόρ στα 28,26 ευρώ ο τόνος, την ώρα που η spot τιμή βρέθηκε στις αρχές τις εβδομάδας στα 27,38 ευρώ ο τόνος.

Σκρέκας: Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε

Κληθείς να σχολιάσει τα αποτελέσματα αλλά και τις επισημάνσεις του ορκωτού ο τομεάρχης ενέργειας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας επαναλαμβάνει ότι οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες. "Δυστυχώς επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες μας. Θα λογοδοτήσουν για τη ζημιά που επέφεραν στη μεγαλύτερη εταιρεία της χώρας καθώς και για την προσπάθεια απόκρυψης της τραγικής κατάστασης της ΔΕΗ από τον ελληνικό λαό. Βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι η ανάταξη του βασικού πυλώνα του ενεργειακού συστήματος” τονίζει ο κ. Σκρέκας.

Εγκρίθηκε το SPA

Μια άλλη παράμετρος των αποτελεσμάτων αφορά στο γεγονός ότι υπάρχει μια έστω και έμμεση αποτύπωση της δραστηριότητας των υπό πώληση μονάδων της ΔΕΗ σε Μελίτη και Μεγαλόπολη. Αν και δεν υπάρχει αναλυτική καταγραφή εκτιμάται ότι οι μονάδες έκλεισαν το έτος με περίπου 50 εκατ. ευρώ λειτουργικές ζημιές. Η ΔΕΗ είχε χαρακτηρίσει, υπενθυμίζεται , ως μη προσφορά τα 25 εκατ. ευρώ που είχαν προσφερθεί στον πρώτο διαγωνισμό.

Ως προς το νέο χθες στο ΔΣ εγκρίθηκε το νέο SPA το οποίο προβλέπει ρήτρα επιστροφής του 30% του προσφερόμενου τιμήματος στο διαγωνισμό σε περίπτωση που εντός 9μηνου δεν εγκριθεί ο νέος μηχανισμός ΑΔΙ με αποζημίωση για τις λιγνιτικές μονάδες. Επίσης επιστροφή μέρους του τιμήματος προβλέπεται σε περίπτωση που εγκριθεί αποζημίωση μικρότερου των 40 χιλ. ευρώ/MWh.

Επίσης υπάρχει πρόβλεψη πριν την υπογραφή της συμφωνίας πώλησης να παρουσιαστεί από τη ΔΕΗ συμφωνία προμήθειας λιγνίτη.

Κατά τα λοιπά δεν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες και ο νέος διαγωνισμός να κηρυχθεί άγονος στις 6 Μαΐου.

Τι απαντά η ΔΕΗ για τα οικονομικά της αποτελέσματα

Με αφορμή ορισμένα από τα σχόλια -σε αντίθεση με άλλες ψύχραιμες και αντικειμενικές αναλύσεις- για τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ του 2018, με τα οποία εκτός των άλλων προκλήθηκε ανησυχία και δημιουργήθηκε εξαιρετικά αρνητικό κλίμα για τη μετοχή στο Χρηματιστήριο, η επιχείρηση, σε ανακοίνωση με τίτλο "Ας είναι ήσυχοι οι... "ανησυχούντες" επισημαίνει τα εξής:

1. Όπως αναφέρονται στην αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ "Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων", κείμενο της Διοίκησης της εταιρείας που συντάχθηκε σε πλήρη συμφωνία με τον Ορκωτό Ελεγκτή (EY), έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του Ομίλου και την πλήρη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος, ύψους € 792 εκατ. το 2019.

Συγκεκριμένα (βλ. Σημείωση 3.1 της ανωτέρω δήλωσης)

α. Εξασφάλιση αντλήσεων δανειακών κεφαλαίων μακροπρόθεσμης διάρκειας συνολικού ύψους € 677 εκατ. εντός του 2019.

β. Είσπραξη, τον Μάρτιο, ποσού € 550,7 εκατ. από το Ελληνικό Δημόσιο ως προπληρωμή για την αξία της κατανάλωσης των φορέων του, στο πλαίσιο 5ετούς συμφωνίας από 14.6.2018, με βάση την οποία θα εισπραχθεί ανάλογο ποσό στις αρχές του 2020 έναντι της τότε ετήσιας κατανάλωσης.

γ. Αναπροσαρμογή της έκπτωσης συνέπειας σε 10% με αναμενόμενο οικονομικό όφελος € 60 εκατ. το 2019.

δ. Ενέργειες για την επιστροφή του ετήσιου πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), το οποίο για τη ΔΕΗ είναι της τάξης των € 100 εκατ.

2. Ήδη έχει γίνει η κατάθεση για την καταβολή στους δικαιούχους την 1η Μαΐου του υπολοίπου του ομολογιακού δανείου ύψους € 350 εκατ.

3. Παραμένουν ανοικτά και δεν έχουν συνυπολογιστεί στις προβλέψεις θέματα με ουσιώδη συνεισφορά στα οικονομικά της εταιρείας, όπως:

α. Έσοδα από την επικείμενη πώληση των Λιγνιτικών Μονάδων
β. Έσοδα από την τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία είναι σε εξέλιξη
γ. Έσοδα από τη διεκδίκηση των ΥΚΩ παρελθόντων ετών.

4. Η Διοίκηση της ΔΕΗ, η οποία έχει μέχρι σήμερα αποφύγει να μετακυλίσει στην
κατανάλωση τις επιβαρύνσεις από εξωγενείς παράγοντες, όπως η αλματώδης άνοδος της τιμής των δικαιωμάτων CO2, και της οριακής τιμής του Συστήματος, είναι σε εγρήγορση ώστε, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω δήλωση -αν και όταν χρειασθεί- θα λάβει τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα.

5. Τέλος, τονίζεται ιδιαίτερα ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας, παρά την
αναμενόμενη ήδη από τα αποτελέσματα του 9μήνου του 2018 μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας με συνέπεια την εμφάνιση ζημιών μετά από φόρους, τόκους και αποσβέσεις, μεγάλο μέρος των οποίων είναι εφάπαξ εγγραφές χωρίς ταμειακές επιπτώσεις (απομείωση αξίας προς πώληση Μονάδων κατά € 242,7 εκατ., πρόβλεψη αποζημίωσης μελλοντικών αποχωρήσεων προσωπικού ύψους € 164 εκατ. κ.λπ.), σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί χαρακτηρισμούς και υπερβολές, οι οποίοι δυστυχώς εκπορεύονται από διάφορους παράγοντες του δημόσιου βίου αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις.

Πηγή:capital.gr