"Εισβολή" της Εφορίας σε θυρίδες και τραπεζικά δάνεια
21/02/2019 16:29
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

"Εισβολή" της Εφορίας σε θυρίδες και τραπεζικά δάνεια

Με τροποποίηση της απόφασης για τη λειτουργία του τραπεζικού μητρώου την οποία υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου, μπαίνουν στο στόχαστρο των φορο-ελεγκτικών υπηρεσιών οι τραπεζικές θυρίδες και τα δάνεια των φορολογούμενων.

Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας, εντοπισμό μαύρου χρήματος, αλλά και για ταχύτερες και αποτελεσματικότερες κατασχέσεις εναντίον όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

Ειδικότερα, με την απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός, τροποποιείται απόφαση του 2013 που αφορά στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών. Όταν η ελεγκτική υπηρεσία της ΑΑΔΕ θα υποβάλλει στο σύστημα αίτημα για τη λήψη στοιχείων για έναν συγκεκριμένο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), φυσικού ή νομικού προσώπου, τότε οι τράπεζες εκτός από τα στοιχεία καταθετικών λογαριασμών, προθεσμιακών καταθέσεων, δανειακών προϊόντων και επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιούν και αν στον συγκεκριμένο ΑΦΜ υπάρχει "χρεωμένη" τραπεζική θυρίδα και λογαριασμός πληρωμών. Σημειώνεται ότι με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο το περιεχόμενο τραπεζικών θυρίδων δεσμεύεται στις περιπτώσεις ελέγχων με ενδείξεις για μεγάλη φοροδιαφυγή (π.χ. άνω των 200.000 ευρώ). Με τη διεύρυνση του τραπεζικού μητρώου προκειμένου να περιληφθούν σε αυτό οι τραπεζικές θυρίδες, η σχετική διαδικασία θα γίνεται ταχύτερα ενώ ανοίγει ο δρόμος για να μπορεί η Εφορία να προχωρά σε αποτελεσματικότερο έλεγχο των όσων ελέγχονται για φοροδιαφυγή ή διαθέτουν τραπεζικές θυρίδες, ενώ χρωστούν σημαντικά ποσά στο Δημόσιο.

Παράλληλα, με άλλη τροποποίηση της απόφασης για τη λειτουργία του τραπεζικού μητρώου, οι τράπεζες υποχρεώνονται να παρέχουν στη φορολογική διοίκηση πληροφορίες για την κίνηση των δανειακών λογαριασμών των ελεγχόμενων προκειμένου να εντοπίζονται δαπάνες απόσβεσης δανείων οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώνουν οι ελεγχόμενοι.

Αναλυτικά η σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών έχει ως εξής:

Α.1055/2019 Τροποποίηση της Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών
(Τροποποίηση της Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αριθμ. Α 1055/2019

(ΦΕΚ Β' 501/20-02-2019)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του ν. 4170/2013 (Α' 163) όπως ισχύουν.

2) Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2017 "Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών" (Α'181), όπως αυτές ισχύουν.

3) Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α' "Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων" του Πρώτου Μέρους του ν. 4389/2016 ( Α'94 ) "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

4) Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 ( Β'968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων "Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)".

5) Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου "Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών", σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ "Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων".

6) Την ΠΟΛ 1258/2013 (Β'3101 ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών "Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών".

7) Την ΠΟΛ.1131/2014 (Β'1232) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών "Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1258 (ΦΕΚ Β' 3101/6-12-2013) με το Παράρτημα Δ που αφορά στον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών".

8) Την ΠΟΛ.1202/2015 (Β'1957 ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών".

9) Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β' 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου".

10) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 2.6 της ΠΟΛ 1258/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
"2.6 Για την ταυτοποίηση αναζητούμενου Α.Φ.Μ. στα πελατοκεντρικά συστήματα των υπόχρεων προσώπων της παρ. 1 του αρ. 62 του ν. 4170/2013 ακολουθείται ο αλγόριθμος αναζήτησης που περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης".

Άρθρο 2

1. Το άρθρο 4 της ΠΟΛ 1258/2013 μετονομάζεται σε "Άρθρο 4: Μορφότυποι των Διαβιβαζομένων Στοιχείων".

2. "Η παράγραφος 4.1 του άρθρου 4 της ΠΟΛ 1258/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
"4.1 Με το αίτημα 01 ζητείται από τα υπόχρεα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 να απαντήσουν για συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας:
• Αν ο κάτοχος του Α.Φ.Μ. είναι πελάτης του υπόχρεου προσώπου με οποιαδήποτε σχέση για το χρονικό διάστημα που καλύπτει το ΣΜΤΛ και ΛΠ.
• Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης θα παρατίθεται κατάλογος των ακόλουθων τύπων προϊόντων:
1 = Καταθετικός πρώτης ζήτησης
2 = Καταθετικός προθεσμιακός
3 = Χορηγητικός
4 = Επενδυτικός
5 = Άλλος
7 = Τραπεζική θυρίδα
9 = Λογαριασμός Πληρωμών"

3. "Η παράγραφος 4.5 του άρθρου 4 της ΠΟΛ 1258/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
"4.5 Με το αίτημα 02 ζητείται από συγκεκριμένο υπόχρεο πρόσωπο να απαντήσει για συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας για συγκεκριμένο λογαριασμό πληρωμής και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο για το σύνολο των συναλλαγών του συγκεκριμένου λογαριασμού πληρωμής, οι οποίες επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού".

4. Στο άρθρο 4 της ΠΟΛ 1258/2013 προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
"4.9 Με το αίτημα 03 ζητείται από συγκεκριμένο υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 που παρέχει πιστώσεις να απαντήσει για συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας, για συγκεκριμένο δανειακό προϊόν και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο για το σύνολο των συναλλαγών του συγκεκριμένου προϊόντος, οι οποίες επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο του προϊόντος.
4.10 Κατά την υποβολή του αιτήματος απαιτείται η υποβολή ειδικού μηνύματος, η δομή του οποίου περιγράφεται στο Παράρτημα Ζ της παρούσης.
4.11 Αναλυτική περιγραφή της δομής του απαντητικού μηνύματος παρατίθεται στο Παράρτημα Η της παρούσης. Τεχνική περιγραφή των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων (γραμμογράφηση) περιλαμβάνεται ως παράρτημα στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ και ΛΠ. (Παράρτημα Δ).
4.12 Τα αποτελέσματα του Αιτήματος 03 διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, με τους ίδιους περιορισμούς και όρους με αυτούς των Μηνυμάτων 01 και 02.".

Άρθρο 3

Στο άρθρο 5 της ΠΟΛ 1258/2013 προστίθενται εδάφια ως εξής:
"Ως ημερομηνία έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Αιτήματος 03, ορίζεται η 4-3-2019. Μετά την ημερομηνία αυτή, όλα τα ερωτήματα που καλύπτονται από το αίτημα 03 θα πρέπει να υποβάλλονται από τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αποκλειστικά ηλεκτρονικά."

Άρθρο 4

Καταργείται το άρθρο 6 της ΠΟΛ 1258/2013.

Άρθρο 5

Στο άρθρο 7, της ΠΟΛ 1258/2013 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
"7.6. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα, τα οποία τεκμηριωμένα, με βάση τα στοιχεία λειτουργίας που διαθέτει ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του Συστήματος, έχουν επιδείξει ποσοστό θετικών απαντήσεων στο μήνυμα 01 κάτω του 0,1% επί του συνόλου των αιτημάτων καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος δεν υποχρεούνται στην υποστήριξη αυτόματων απαντήσεων μέσω του ΣΜΤΛ και ΛΠ για τα αιτήματα 02 και 03. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν αιτήματα 02 ή/και 03 διαβιβάζονται μέσω αλληλογραφίας, ηλεκτρονικής ή έντυπης, στα εν λόγω ιδρύματα, τα οποία οφείλουν να απαντήσουν εντός 5 εργασίμων ημερών με ηλεκτρονικό αρχείο που θα τηρεί αυστηρά τη γραμμογράφηση του αντίστοιχου μηνύματος, σύμφωνα και με τη σχετική διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα Δ' της παρούσης".

Άρθρο 6

1. Το αίτημα 01, μετονομάζεται όπου αυτό αναφέρεται στα παραρτήματα της παρούσης, σε "Αίτημα 01: Ύπαρξη και Υπόλοιπα Καταθετικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών".

2. Το Αίτημα 02,μετονομάζεται όπου αυτό αναφέρεται στα παραρτήματα της παρούσης, σε "Αίτημα 02: Κινήσεις Καταθετικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών".

3. Στο Μήνυμα 01 του παραρτήματος 4 προστίθενται οι ακόλουθοι τύποι προϊόντων:
07: Τραπεζική θυρίδα
09: Λογαριασμός Πληρωμών

4. Το Παράρτημα Α' της παρούσης αντικαθιστά το αντίστοιχο Παράρτημα Α' της ΑΥΟ ΠΟΛ 1258/2013

5. Το Παράρτημα Δ' της παρούσης αντικαθιστά το Παράρτημα Δ' της ΑΥΟ ΠΟΛ 1258/2013.

6. Στην ΠΟΛ 1258/2013 προστίθενται Παραρτήματα ως εξής:
1. Παράρτημα Ζ: Δομή Μηνύματος Αιτήματος 03.
2. Παράρτημα Η: Δομή Μηνύματος Απάντησης Αιτήματος 03.

7. Όπου στην ΠΟΛ 1258/2013 αναφέρεται ο όρος "Νομικό Πρόσωπο", νοείται "Νομικό Πρόσωπο ή Νομική Οντότητα" και όπου αναφέρονται οι όροι "Πιστωτικά Ιδρύματα και τα Ιδρύματα Πληρωμών" νοούνται "υπόχρεα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α'163), όπως εκάστοτε ισχύει".

Άρθρο 7

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2019

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Πηγή: capital.gr