#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
15/11/2011 18:50
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Πολιτικοί μηχανικοί στην Ελλάδα του 21ου αιώναΣτόχος των κατασκευών  είναι η εξυπηρέτηση ανθρώπινων αναγκών. Οι κατασκευές μπορούν να χωριστούν σε κινητές και σε ακίνητες στον χώρο. Οι ακίνητες κατασκευές αποκαλούνται και έργα υποδομής. Οι κινητές κατασκευές όπως αυτοκίνητα, γεωτρύπανα, πλοία δεν εντάσσονται στα έργα υποδομής, αν και πολύ συχνά είναι το απαραίτητο μέσο για την κατασκευή τους. Η δραστηριότητα του πολιτικού μηχανικού σχετίζεται με τα έργα υποδομής. Δύο βασικές ανάγκες που εξυπηρετούν τα έργα υποδομής έιναι για παράδειγμα  η στέγαση – προστασία  και η μεταφορά ανθρώπων και αγαθών.

Στη σχολή πολιτικών μηχανικών υπάρχουν τρία και μισό έτη βασικών μαθημάτων. Τον τελευταίο ένα και μίσο χρόνο ο φοιτητής διαλέγει μία κατεύθυνση μαθημάτων. Υπάρχουν τέσσερις κατευθύνσεις μαθημάτων: ο δομοστατικός, ο γεωτεχνικός, ο συγκοινωνιολόγος και ο υδραυλικός πολιτικός μηχανικός.To πτυχίο και τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ίδια για όλους ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει.

Ο δομοστατικός ασχολείται με την στατική ανάλυση των κατασκευών. Η στατική ανάλυση είναι εκείνη κατά την οποία υπολογίζονται οι δυνάμεις που αναπτύσσονται σε μία κατασκευή και η ποσότητα και η μορφή των υλικών που απαιτούνται για να είναι η κατασκευή σταθερή σε μια επιθυμητή γεωμετρία.

Ο γεωτεχνικός ασχολείται με την αλληλεπίδραση των κατασκεύων με το έδαφος. Τυπικές  περιπτώσεις είναι η μελέτη της αντοχής μίας θεμελίωσης ή ενός τοίχου αντιστήριξης (ενός τοίχου που στήριζει το έδαφος σε ένα επιθυμητό ύψος)

Κάθε έργο υποδομής περιλαμβάνει μία δομοστατική και μία γεωτεχνική κατασκευή και έχει συνεπώς μία δομοστατική και μια γεωτεχνική λειτουργία που περιγράφεται απο τα κατάλληλα φυσικά μεγέθη και μαθηματικούς τύπους

Ο συγκοινωνιολόγος ασχολείται με τη συγκοινωνιακή λειτουργία των έργων υποδομής που σημαίνει τον υπολογισμό των  των απαιτήσεων για μεταφερόμενους ανθρώπους και αγαθά. Απο τη συγκοινωνιακή μελέτη προκύπτουν  γεωμετρικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα αντίστοιχα έργα υποδομής. Για παράδειγμα ποσο μεγάλο και πόσα πλοία πρέπει να χωράει ένα λιμάνι.Δεν έχουν όλα τα έργα σημαντική συγκοινωνιακή λειτουργία. Για παράδειγμα στη μελέτη μιας μεμονωμένης μικρής πολυκατοικίας η μλέτη της εσωτερικής συγκοινωνιακής λειτουργίας  της είναι πολύ εύκολη και ο αντιστοιχος κόπος αμελητέος.

Ο υδραυλικός πολιτικός μηχανικός ασχολείται (ή θα έπρέπε να ασχολείται)  με την υδραυλική λειτουργία των έργων υποδομής. Με τον όρο υδραυλική λειτουργία εννοούμε την αλληλεπίδραση μιας κατασκευής με το νερό (και γενικότερα με ρευστά του περιβάλλοντος). Η έννοια υδραυλική λειτουργία είναι αναμφίβολα πολύ γενική και περιλαμβάνει ένα μεγάλο έυρος λειτουργιών. Το υπάρχον πρόγραμμα σπουδων είναι αρκετό; Για να απαντηθεί το έρωτημα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε υδραυλική λειτουργία.

Για παράδειγμα σε μια μικρή πολυκατοικία γνωρίζουμε όλοι από την εμπείρία μας τι εννοούμε με τον όρο «υδραυλικά». Είναι φαινομενικά μία ακίνητη κατασκευή, περιέχει όμως συστήματα με εσωτερική κίνηση π.χ. μία αντλία. Έτσι τα υδραυλικά, μαζι με τα ηλεκτρολογικά, μελετώνται από μία άλλη ειδικότητα μηχανικών τους ηλεκτρολόγους – μηχανολόγους. Και τα ηλεκτρολογικά είναι μία ακίνητη κατασκευή, περιέχουν όμως κάτι πολύ σημαντικό, αυτό που γενικά αποκαλούμε αυτοματισμούς. Για τους αυτοματισμούς και τη σημασία τους θα αναφερθούμε ιδιαίτερα παρακάτω. Αυτό που είναι σημαντικό να κατανοηθεί είναι ότι όλα τα έργα υποδομής, ακόμα και τα πιο απλά, περιλαμβάνουν  και (αυτόματη) ηλεκτρομηχανολογική  λειτουργία(εκτός από τη δομοστατική και γεωτεχνική που αναφέρθηκε) , που περιγράφεται και αυτή από τα κατάλληλα φυσικά μεγέθη και μαθηματικούς τύπους.

Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Την περίπτωση όπου τα ρευστά του περιβάλλοντος αποτελούν αυτό που ονομάζουμε «φυσικοί πόροι». Φυσικοί πόροι (υγροί) έιναι π.χ. το πετρέλαιο, το νερό. Με την μελέτη της αξιοποίησης των φυσικών πόρων ασχολείται μία άλλη ειδικότητα μηχανικών, οι μηχανικοί ορυκτών πόρων ή οι μεταλλειολόγοι-μεταλλουργοί. Το νερό δεν είναι ακριβώς ορυκτός πόρος, είναι επιφανειακός  αλλά μελετάται από τις παραπάνω κατηγόρίες μηχανικών. Η εξόρυξη ,η συλλογή,η αποθήκευση,η μεταφορά  ένος φυσικού πόρου απαιτεί έργα υποδομής. Για την κατασκευή των έργων αυτών είναι απαραίτητος  ηλεκτρομηχανολογικός κινητός εξοπλισμός. Μαλιστα στα έργα αυτά ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και οι αυτοματισμοί είναι κριτικής σημασίας για την πραγματοποίηση της κατασκευής. Αυτό που είναι σημαντικό να κατανοηθεί είναι ότι όλα τα έργα υποδομής περιλαμβάνουν κινητά ηλεκτρομηχανολογικά μέσα κατασκευής και σε πολλά έργα δεν είναι δυνατόν, εκτός από ανθρώπους με εξαιρετική εμπείρια, για κάποιον να φανταστεί την λύση τους προβλήματος χωρίς να έχει πληρη κατανόηση των κινητών ηλεκτρομηχανολογικών αυτόματων μέσων που έχει στη διάθεση του.

Ένα τρίτο παράδειγμα είναι τα λιμενικά έργα. Τα λιμενικά έργα έχουν σημαντική υδραυλική λειτουργία. Ο στόχος για τον οποίο κατασκευάζονται είναι να επηρεάσουν την ροή των μεγάλων θαλάσσιων κυμάτων έτσι ώστε να φθάνουν πολύ αδυνατισμένα στην (προστατευμένη) περιοχή όπου είναι δεμένα τα πλοια και να μην είναι δυνατόν να προκαλέσουν μεγάλη μετακίνηση του πλοίου ή σύγκρουση. Η υδραυλική μελέτη των λιμανιών είναι ένα κύριο αντικείμενο του υδραυλικού πολιτικού μηχανικού. Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και οι αυτοματισμοί που υπάρχουν σε ένα λιμάνι θεωρείται αντικείμενο του ηλεκτρολόγου-μηχανολογου και δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα σπουδών του πολιτικού μηχανικού. Εξάλλου δεν σχετίζεται άμεσα με την αλληλεπίδραση του εργου υποδομής (λιμάνι) με το νερό.

Η αλήθεια είναι  ότι στην κατεύθυνση του υδραυλικού μηχανικού  υπάρχει ένα μεγάλο εύρος μαθημάτων επιλογής από τα οποία κάποιος μπορεί να μάθει για ένα εύρος τεχνολογικών εφαρμογών και την αλληλεπιδραση τους με το νερό, που είναι βασικό στοιχείο του περιβάλλοντος. Ετσι, τελειώνοντας μπορεί κάποιος να κάνει την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ένα έργο, που πλέον είναι απαραίτητη για την αδειοδότηση ενός έργου.

Παρ’ ολα αυτά είναι βέβαιο ότι πολιτικοί μηχανικοί να έχουν ένα μειωμενο «πεδίο δράσης» σε σχέση  με τους παλαιότερους συναδέλφους τους. Ο λόγος είναι η εξέλιξη των ηλεκτρομηχανολογικών μέσων κατασκευής και οι πλεον απαραίτητοι αυτοματισμοί για την λειτουργία των έργων υποδομής. Η αλληλεγγύη των πολιτικών μηχανικών μεταξύ τους  βασιζόταν κάποτε στο αίσθημα υπεροχής έναντι των άλλων συναδέλφων τους  αλλά έφτασε να είναι μια αντιεπιστημονική συνενοχή.Για παράδειγμα οι εγκαταστάσεις των συστημάτων αυτόματης παρακολούθησης της κυκλοφορίας δεν είναι δυνατόν να γίνονται απο πολιτικούς μηχανικούς με το πρόσχημα ότι αφορά έργα οδοποιίας και οχι απο ηλεκτρολόγους που ειναι το βασικό τους αντικείμενο.

Υπάρχει και κατι ακομα που πρέπει να αναφερθεί. Για την  μελέτη των διάφορων φυσικών φαινομένων είναι απαραίτητη η περιγραφή τους με φυσικά μεγέθη και μαθηματικούς τύπους. Στους πολιτικούς μηχανικούς διδάσκονται αναλυτικά ολές οι μέθοδοι υπολογισμού των φαινομένων που σχετίζονται με τις κατασκευές. Διδάσκονται όμως οι μέθοδοι της δεκαετίας του εβδομήντα. Τι συνέβη απο τότε έως σήμερα. Άνεμος  σάρωσε τον χώρο της «κλασσικής» φυσικής. Από μεγάλες εταιρείες δημιουργήθηκαν λογισμικά τα οποία περιέχουν όλες αυτές τις μεθόδους και ακόμη περισσότερες και δίνουν τη δυνάτοτητα για ακριβή υπολογισμό των φυσικών φαινομένων. Τα λογισμικά δεν διδάσκονται στους πολιτικούς μηχανικους. Ο λόγος, όπως διατυπωνεται απο τους καθηγητές, είναι ότι στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να διαμορφωσει επιστημονική σκέψη και όχι να έχει ως αποτέλεσμα την άκριτη χρήση λογισμικων. Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Απαντούμε, όμως , ότι η εκμάθηση λογισμικού δεν εμποδίζει την αναπτυξη της επιστημονικής σκέψης. Το ακριβώς αντίθετο. Η θεωρητική διδασκαλία σε συνδυασμό με τη διδασκαλία συγχρονου λογισμικού πηγαίνει την επιστημονική σκέψη στα όρια της. Την θέτει απέναντι σε ερωτήματα που χωρίς το λογισμικό δεν θα είχαν ποτέ γεννηθεί.

Τέλος είναι κατά τη γνώμη μας απαράδεκτο σε ένα πενταετές πρόγραμμα σπουδών να μην υπάρχει ούτε ένα μάθημα βασικής ηλεκτρομηχανολογίας και αυτοματισμών (συστημάτων αυτομάτου ελέγχου). Το αντικείμενο του ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου είναι σαφώς διακριτό. Ωστόσο για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου είναι απαραίτητη η συνεργασία διαφορετικών ειδικότητων. Και αν ο πολιτικός μηχανικός φιλοδοξει να είναι ο συντονιστής των συναδέλφων του οφείλει να έχει βασικές γνώσεις και από τις άλλες ειδικότητες. Υπάρχει και ένας ακόμη λόγος. Ότι η κατασκευή έργων υποδομής απαιτεί ολο και πιο εξελιγμένο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Δεν είναι δυνατό να φανταστείς  τη λύση του προβλήματος χωρίς να έχεις καλή γνώση του διαθέσιμου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των αυτοματισμών που μπορείς να αξιοποιήσεις στο εργοτάξιο.

Είναι πολύ πιθανόν να μην είναι μακριά ο καιρός που οι ηλεκτρολόγοι-μηχανολόγοι μηχανικοί  στην Ελλάδα θα βρεθούν στην ηγεσία των ομάδων μηχανικών που μελετούν τα έργα υποδομής. Νόμος της εξέλιξης θα μας πείτε. Δεν μπορούμε όμως να μην εκφράσουμε τη λύπη  μας για την προσκόλληση σε παλιές μεθόδους των καθηγητών της σχολής πολιτικών μηχανικών. Στο εξωτερικό ο απαιτούμενος μετασχηματισμός των πολιτικών μηχανικών έχει ήδη γίνει, οι πολιτικοί μηχανικοί έχουν μάθει, κατανοήσει εις βάθος και ενσωματώσει τις εφαρμογές της πληροφορικής. Έτσι από τη μία πλευρά λυπούμαστε για τις επιχειρήσεις που κλείνουν, από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι , εκτός από τους οικονομικούς λόγους, υπάρχουν και λόγοι «εσωτερικής λειτουργίας». Οι εταρείες που θα επιβιώσουν, εκτός από όσες έχουν μεγάλο κεφάλαιο, είναι αυτές που θα έντάξουν έγκαιρα  στο σχεδιασμό τους αυτόματισμούς. Αυτές που θα επιτύχουν τέτοια συνεργασία πολιτικού και ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου ώστε οι αυτοματισμοί να αποτελούν μία από τις αρχικές απαιτήσεις του σχεδιασμού και όχι μία δευτερεύουσα, προστιθέμενη στα τελευταία στάδια του σχεδιασμού λεπτομέρεια.

 Α.Τ. ,Πολιτικός μηχανικός

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Y. avatar
  Y. 15/11/2011 19:03:18

  Πολύ καλό το άρθρο σου με τα προγράμματα σπουδών και την επαγγελματική ανάλυση (..του μηχανικού), έχω όμως ένα ερώτημα
  Σε κάποιο έτος σπουδών, οποιουδήποτε ακαδημαϊκού αντικειμένου, διδάσκεται το μάθημα “Επαγγελματική Δεοντολογία”??

  • Ο Ιθαγενής avatar
   Ο Ιθαγενής @ Y. 15/11/2011 19:32:39

   ...στο αυθαίρετο έτος με πτυχιακή στον ημυπαίθριο

 2. victoria (true) avatar
  victoria (true) 15/11/2011 19:42:21

  Σχεδόν-συνάδελφε ΑΤ, αυτό που λες για τις παρωχημένες αντιλήψεις στα Πανεπιστήμια, είναι μεγάλη κουβέντα. Τέτοια στενομυαλιά σε 'ναούς της γνώσης' είναι πραγματικά τραγική.

 3. mania avatar
  mania 15/11/2011 19:58:17

  Φίλε μου πολύ καλή η ανάλυση που έδωσες ανά κατεύθυνση, όμως στον προβληματισμό σου για εκμάθηση προγραμμάτων λογισμικού στο Πολυτεχνείο τίθονται τα εξής:
  1. ποιο "προγραμμα" θα επιλεγεί ? εννοώ γιατί π.χ. να σε μάθουνε το Autocad και όχι κάποιο άλλο.
  2. στο ΕΜΠ τουλάχιστον που τελείωσα εγώ το 2003 είχαμε καμμία 70αρία μαθήματα συνολικά, πότε θα προλάβει ο φοιτητής στα 5 χρόνια να διδαχθεί και λογισμικά? ποια μαθήματα θα καταργηθούν? ποιοι οι καθηγητές που τα διδάσκουν ανά σχόλή θα δεχθούν κατάργηση των μαθημάτων τους-ποια η επιρροή που έχουν στην διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών?
  Και τελοσπάντων, με την ανεργία ή τις κακοπληρωμένες δουλείες που υπάρχουν αυτή την στιγμή στον κλάδο, λίγο θα σώσει τους νέους από αυτο!
  Μάνια, ανεργη πολιτικος μηχανικος

  • chrisss avatar
   chrisss @ mania 15/11/2011 20:39:16

   Συνάδελφοι, σαν τελειόφοιτος της σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ σας λέω πως από άποψη λογισμικού γίνονται μαθήματα Fortran και προαιρετικά Autocad

 4. Φακ Κωστας avatar
  Φακ Κωστας 15/11/2011 19:58:48

  Φίλε μηχανικέ, δεν μπορώ να καταλάβω τη στόχευση του άρθρου...

  Η περιγραφή της σύγκρουσης των ειδικοτήτων των μηχανικών, και της επικράτηση της μιας επί της άλλης νομίζω δεν αφορά κανέναν...δεν ειναι κακό ένας επαγγελματικός κλάδος να ξεπεράσει έναν άλλο, ειδικά όταν τα αντικείμενά τους είναι διακριτά..η δε απαξίωση των σπουδών στα ελληνικά πολυτεχνεία είναι μάλλον υπερβολική...δες αποφοίτους γερμανικών ή ακόμα χειρότερα αγγλικών πολυτεχνείων...

  Η γνώση πλέον είναι δωρεάν, αλλά δυστυχώς είναι διαρκώς ανανεούμενη και πολυπλοκότερη...δεν φταίει το πολυτεχνείο που δεν προλαβαίνει να την ενσωματώσει...οι σχολές σου δίνουν μέθοδο να προσεγγίσεις τη γνώση και τη λύση ενός τεχνικού θέματος και όχι "μασημένη τροφή"...

  • Qnihilism avatar
   Qnihilism @ Φακ Κωστας 15/11/2011 20:10:06

   Φακ μη γενικεύεις για αποφοίτους άλλων χωρών. Χάνεις το δίκιο σου (και εν προκειμένω έχεις δίκιο).

 5. elena76 avatar
  elena76 15/11/2011 20:56:53

  Δυστυχώς αυτό που γίνεται με τους Πολιτικούς Μηχανικούς στην Ελλάδα πρέπει να είναι, εξ'όσων γνωρίζω παγκόσμια πρωτοτυπία. Οι πολιτικοί μηχανικοί είναι τοπογράφοι , αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι κ.λ.π.....
  Σε ότι αφορά για παράδειγμα την αρχιτεκτονική , δεν είναι δυνατόν σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους να είναι σε θέση να επιλύουν και να παρουσιάζουν μελέτες αρχιτεκτονικού περιεχομένου. Απόδειξη του παραπάνω ισχυρισμού είναι τα κατασκευάσματα - εκτρώματα με τα οποία έχει γεμίσει ολόκληρη η Ελλάδα. Δυστυχώς ο απλός λαός, λόγω παντελούς έλλειψης παιδείας, θεωρεί ότι ο Πολιτικός Μηχανικός είναι ο άνθρωπος στον οποίο πρέπει να απευθυνθεί εξ'ολοκλήρου για να κτίσει το σπίτι του. Είναι λυπηρό.
  Βεβαίως είναι λυπηρή και η σημερινή κατάσταση την οποία βιώνουμε ΟΛΟΙ οι Μηχανικοί, με την ανεργία να έχει εκτοξευθεί στα ύψη και με μοναδική πηγή εσόδων την διεκπεραίωση Ημιυπαιθρίων και Αυθαιρέτων! ΚΑΤΑΝΤΙΑ!!

 6. georgek avatar
  georgek 15/11/2011 21:24:57

  ''Ο υδραυλικός πολιτικός μηχανικός ασχολείται (ή θα έπρέπε να ασχολείται) με την υδραυλική λειτουργία των έργων υποδομής'...Σωστό!!!Και ο πολιτικός μηχανικός με τη δική του και όχι με αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

 7. Thraphsorchis avatar
  Thraphsorchis 15/11/2011 21:28:47

  Είναι γνωστό το μπάχαλο με τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.

  Ένας Ναυπηγός μπορεί να υπογράψει για ένα τη δομική επάρκεια ενός super tanker, αλλά όχι για τη σκαλωσιά που θα το βάψει.

  Οι Πολιτικοί Μηχανικοί σιγά σιγά ανακαλύπτουν τη διαστροφή της οικοδομοκεντρικής πολιτικής του ΤΕΕ και αναζητούν δραστηριότητες εκτός αντικειμένου τους στη συντήρηση και ανακαίνιση του οικοδομικού στόλου.

  Που πάτε ρε Καραμήτροι;
  Δεν είστε οι μόνοι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι μηχανικοί.
  Βολευτείτε με καμία ενεργειακή επιθεώρηση (αφού πρώτα μάθετε τη διαφορά ισχύος και ενέργειας).

 8. ΣΠΥΡΟΣ avatar
  ΣΠΥΡΟΣ 15/11/2011 21:34:56

  Καλά όλα αυτά, αλλά ασχολείται κανείς αν για παράδειγμα κάποια πτυχία και τα διπλώματα που στελεχώνουν ΤΟ ΠΤΥΧΊΟ Τεχνικών μελετητικών και κατασκευαστικών εταιρειών είναι ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΜΈΝΑ;
  Ασχολείται κανείς αν στη θέση του Διπλωματούχου μηχανικού που ορίζει ο νόμος και η σύμβαση βρίσκεται Τεχνολόγος ή Εργοδηγός ή Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής ;
  Και δεν μιλάω μόνο για μικρές εταιρείες αλλά και για μεγάλες 5ης, 6ης και7ης Τάξης.

 9. Κ. Βέρος avatar
  Κ. Βέρος 15/11/2011 22:05:26

  Αγαπητέ Α.Τ.
  Πολλά μας έγραψες για το τίποτα. Η ανάλυσή σου εκτός τόπου και χρόνου και κάτι μας είπες για τις ειδικότητες. Πιστεύω ότι η προσέγγισή σου στο θέμα δείχνει ότι έχασες το δάσος και ψάχνεις το φύλλο γιατί είναι έτσι και αν θα μπορούσε να είναι... αλλιώς. Αν δεν έχεις βρει ακόμα ψάξε να βρεις καμιά δουλίτσα και τότε θα διαπιστώσεις με έκπληξη ότι αυτοί οι προβληματισμοί σου όπως η μπαρούφα στο τέλος δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού.
  Αν θέλεις να βάλεις προβληματισμούς για το εν λόγω επάγγελμα αναλογίσου και ενημέρωσε μας , πως ένας που μπαίνει Πολιτικός Μηχανικός στο ΕΜΠ με βάση 19,200 μόρια καταλήγει να έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αυτόν που εισήχθη με 800 μόρια από ΕΠΑΛ στο ΤΕΙ δομικών έργων στις Σέρρες ;

  • Κ. Βέρος avatar
   Κ. Βέρος @ Κ. Βέρος 15/11/2011 23:57:26

   Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω μερικά παραδείγματα (από τις περυσινές εισαγωγικές) που έχω πρόχειρα :

   -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 19241
   -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18879
   -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 18583

   ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ!!! ΤΕΙ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΤ)

   -ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 10724 ΗΜΕΡ 4513 ΕΣΠ 1134 ΕΠΑΛ
   -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10595 ΗΜΕΡ 1570 ΕΠΑΛ
   -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 6654 ΕΣΠ 1245ΕΠΑΛ

   Εδώ είναι αγαπητέ το πρόβλημα και όχι οι αυτοματισμοί που γράφεις.

   Όσο για το τι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν οι απόφοιτοι ΤΕΙ Δομικών Έργων σε παραπέμπω στον σύνδεσμο όπου τα δικαιώματα τα απονέμει το σωματείο τους (επιστημονική!!! ένωση) : http://www.eetem.gr/images/stories/docs/tv/tv_18.pdf

   και όχι ο Νομοθέτης. Οι ίδιοι ερμηνεύουν και ακυρώνουν τις αποφάσεις του ΣΤΕ!!!!
   Καληνύχτα και ραντεβού στην Δραχμή , μόνο αυτό αξίζουμε σαν λαός που είμαστε. Είναι αργά για να μαζευτεί το μαγαζί.

   • dinodamo avatar
    dinodamo @ Κ. Βέρος 16/11/2011 01:20:13

    Σαν αποφοιτος Εργων Υποδομης Τει Αθηνας βλεπω οτι η μανια σας και η αδηφαγια σας σαν πολιτικος μηχανικος να εχετε δικαιωματα για αδειοδοτηση επι παντος επιστητου σας κανει να αγνοειτε καποια πολυ βασικα θεματα και να παρεχετε παραπληροφορηση στο κοσμο.
    Περα απο το ΕΝΑ (χαχα) επιχειρημα που γραφετε στις τοσες γραμμες (των χαμηλων βασεων εισαγωγης) που κατεστρεψε τον κλαδο λαβετε υπ οψιν οτι
    1. Οι μηχανικοι Θρακης εχουν ιδιες βασεις με τους αντιστοιχους υπομηχανικους του Τει ΑΘηνας.
    2.Οι Τ.Ε. (τεχνολογικης εκπαιδευσης) εχουν περιπου 100 ωρες τον μηνα υποχρεωτικη παρακολουθηση ενω οι Π.Ε. μηδεν.
    3.Οι Τ.Ε. ΔΕΝ εχουν δικαιωμα υπογραφης πολυκατοικιας δρομου κτλ.Το 90% των εργων εχουν υπογραφη Π.Ε. μηχανικου ρωτηστε σε καποια πολεοδομια αν ειστε ανιδεος.
    4.Τει υπαρχουν σε ολες τις Ευρωπαικες χωρες και εχουν και δικαιωματα!
    5.Στην κατασκευαστικη βιομηχανια οι Π.Ε. και δη πολιτικοι μηχανικοι εχουν την πρωτοκαθεδρια (σωστα αλλωστε) στις αμοιβες τα δικαιωματα την προσβαση σε θεσεις εργασιας (δημοσιο και ιδιωτικος τομεας) και συνεπως και το μεγαλυτερο μεριδιο ευθυνης για τον μαρασμο την καταντια και συντομα φοβαμαι την παταγωδη χρεοκοπια του κλαδου.
    Αναζητηστε τις ευθυνες πρωτιστως στον κλαδο σας λοιπον και στις μεσαιωνικου τυπου συντεχνιες σας.

 10. CHEMICAL YOUTH avatar
  CHEMICAL YOUTH 15/11/2011 22:17:54

  Στην Πάτρα όπου τελείωσα (2004), έμαθα Fortran, AutoCad ως αυτοτελή μαθήματα, SAP στα πλαίσια του μαθήματος πεπ. στοιχείων και Instant στη διπλωματική μου. Δεν συζητώ για το μεταπτυχιακό.

  Εξάλλου ένας μέσος μηχανικός με τα στοιχεία προγραμματισμού & πεπ. στοιχείων του πολυτεχνείου (ή και χωρίς αυτά !), και τη μεγάλη εξοικείωση με τους υπολογιστές που πλέον έχει σχεδόν ο καθένας μπορεί να μάθει οποιοδήποτε λογισμικό.

  Κατά τα άλλα συμφωνώ ότι από τη σχολή πολ. μηχανικών δεν μπορείς να βγεις αρχιτέκτονας, το οποίο ισχύει άλλωστε και για πολλές άλλες υποειδικότητες του κλάδου μας οι οποίες είναι και πολύ πιο δύσκολες. Σαφώς όμως μπορείς να πάρεις τα στοιχεία για να εξελιχθείς με προσωπική δουλειά σε αρχιτέκτονα. Προσωπικά δεν έχω σίγουρα αρχιτεκτονικές δεξιότητες, γνωρίζω όμως πολ. μηχανικό του οποίου αρχιτεκτονικές μελέτες χρησιμοποιούνται σε πολεοδομία ως υποδείγματα για αρχιτέκτονες.

  • georgek avatar
   georgek @ CHEMICAL YOUTH 16/11/2011 08:42:41

   ''Σαφώς όμως μπορείς να πάρεις τα στοιχεία για να εξελιχθείς με προσωπική δουλειά σε αρχιτέκτονα''. Και μόνο από αυτό καταλαβαίνει κανείς πόσο ΑΣΧΕΤΟΣ είσαι....Δεν έχει καμμία σχέση το τεχνικό αρχιτεκτονικό σχέδιο (το οποίο και εσύ μάλλον γνωρίζεις ή τουλ. μπορείς να μάθεις), με την αρχιτεκτονική ΣΥΝΘΕΣΗ, την οποία δε θα μάθεις ΠΟΤΕ ως πολ. μηχ. Η λύση είναι καθαρή: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.Φτάνει...γεμίσατε την Ελλάδα με εκτρώματα.

 11. CHEMICAL YOUTH avatar
  CHEMICAL YOUTH 15/11/2011 22:27:57

  Και για ευθυμήσουμε λίγο, μη ξεχνάμε κάποιον που σπούδασε φυσικός, έκανε μεταπτυχιακό στην ηλεκτρολογία, διδακτορικό στα τραπεζικά προιόντα και με αυτά ξεκίνησε την καριέρα του ως οικονομολόγος από τη FED!
  Μετά από τέτοιο ξεκίνημα βέβαια, η ΕΚΤ και η, και καλά, σωτηρία της Ελλάδας είναι παιχνιδάκι

 12. Φακ Κωστας avatar
  Φακ Κωστας 15/11/2011 22:35:32

  Αντί να μαλώνουμε μεταξύ μας οι μηχανικοί, δείτε τις εισφορές που θα πληρώνουμε στο ΕΤΑΑ από το νέο έτος..μιλάμε για διπλασιασμό, κατά μέσο όρο των ασφαλίστρων...

  Ναι, στην απελευθέρωση των αμοιβών...Όμως ναι, και στην απαλλαγή από τις κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ,ΤΣΜΕΔΕ κλπ...ναι, στην απελευθέρωση από την υποχρεωτική κατάθεση αμοιβής στη εθνική τράπεζα...ναι, στην απεξάρτηση από πολεοδομίες...όχι ,στον αντικειμενικο προσδιορισμό εισοδημάτων...όχι, στην υποχρεωτική ασφάλιση στο ΕΤΑΑ..μπορεί το ΤΕΕ να ζητήσει προσφορές από ιδιωτικές ασφαλιστικές (120,000 μέλη έχει), με διπλάσιες παροχές και μισά ασφάλιστρα...και να επιλέγει ο καθε ένας τι ασφάλεια θα έχει...

 13. dinodamo avatar
  dinodamo 16/11/2011 01:26:01

  +1000

 14. a.p. avatar
  a.p. 16/11/2011 01:57:01

  Οταν υπαρχουν δουλειες "χωρανε" ολοι . Τωρα που δεν υπαρχουν, ασε τις θεωριες καλυτερα συναδελφε....

 15. mm avatar
  mm 16/11/2011 07:21:54

  εχω την εντυπωση οτι τωρα που επεσε ανεργια στον κλαδο αρχισαν οι γκρινιες ,και ποιος εχει δικαιωματα και ποιος οχι ,μια ζωη μιζερια και αλληληκαρφωματα ελεος

 16. ΗΡΩΝ avatar
  ΗΡΩΝ 16/11/2011 07:31:21

  Φιλε Α.Τ. πριν 30 χρόνια, που τελειωσα Μηχανολόγος στο Ε.Μ.Π., οι καθηγητές μας τονίζανε ότι στην σχολή το μόνο που μαθαίνεις είναι πως να μαθαίνεις. Η τεχνολογία προοδεύει τόσο γρήγορα που αυτά που διδασκόμαστε είναι ήδη παρωχημένα. Το μόνο που μένει τελικά είναι η ικανότητα να αναπτύσεις πρωτοβουλία, να αντιμετωπίζεις πρωτότυπα προβλήματα και να προσαρμόζεσαι στην τρέχουσα τεχνολογία.

 17. Α.Τ. avatar
  Α.Τ. 16/11/2011 13:21:34

  http://troktiko-blog.blogspot.com/2011/11/21_15.html
  Ευχαριστώ για την αναδημοσίευση
  Νομίζω όμως ότι είναι σωστό εκτός από την υπογραφή του συγγραφέα του άρθρου να βάζετε και το site από το οποίο το βρήκατε
  Α.Τ.

 18. zoi avatar
  zoi 25/07/2012 10:12:40

  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΤΟΜΕΑ) ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ?ΜΠΑΙΝΩ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΛΕΕΙ ΤΟ ΜΑΚΡΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΝΤΟ ΤΟΥ.ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΛ?

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.