Περί Δεξιάς...
31/05/2018 12:10
Του Γιώργου Σταφυλά
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Περί Δεξιάς...

''Πάσα επιχείρησις εις την οποία συντρέχει επιχειρηματίας το κεφάλαιο και η εργασία, έχει εν κέρδος, παράγει προϊόντα δηλαδή μείζονος αξίας κατά τι ποσόν παρ’ ότι η αμοιβή της επιχειρηματικότητος, η αξία της εργασίας και το προϊόν του διατεθέντος κεφαλαίου... Αυτή την επιπλέον διαφορά ανταγωνίζονται και ο επιχειρηματίας και ο εργάτης να επωφεληθώσι. Δεν υπάρχει δε ουδείς γνώμων, δυνάμει του οποίου να αποφανθείτε, ότι το κέρδος ανήκει περισσότερο εις τον ένα η εις τον άλλο. Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα της διανομής του πλούτου. Ποιος θα λάβει και κατά ποιο ποσοστό την επιπλέον αξία - ο εργάτης, ο κεφαλαιούχος ή ο επιχειρηματίας. Τούτο λύεται δια του ανταγωνισμού δια της συγκρούσεως των αντιθέτων δυνάμεων. Δια της δυνάμεως του ισχυροτέρου... Λύεται δια της ισχύος και ελύθη επί μακρόν δια της ισχύος καθ’ ην ο παρέχων μόνον την εργασίαν αυτού δεν δύναται να λάβη έτερον τι ή τα απαραιτήτως αναγκαία δια τας ατομικάς του ανάγκας. Ο χαλύβδινος εκείνος νόμος κατά τον οποίον ελησμονήθη ότι ο εργάτης αυτός, ο συνεισφέρων την εργασίαν αυτού έσχε και παραγωγικάς δυνάμεις μέχρις ότου φθάσει η ημέρα καθ’ ήν εγένετο ικανός να εργασθή- ελησμονήθη ότι ο εργάτης αυτός ο συνεισφέρων την εργασίαν του είχε και βίον πέραν εκείνου εντός του οποίου ηδύνατο να εργάζεται, είχε και βίον κατά τον οποίον δε θα ήτο δυνατόν ουδεμίαν να παράσχη εργασία. Και παρεσχέθη εις αυτόν μόνο αντάλλαγμα της εργασίας αυτού, η παραγωγική δαπάνη της εργασίας,υπολογιζομένη μόνο δια τον χρόνον καθ’ όν η εργασία παρείχετο.''

Αυτά τα λόγια που σίγουρα θα έκαναν πολλούς από την σημερινή ηγετική ομάδα της ΝΔ να φρίξουν και να αναφωνήσουν ''μπολσεβίκοι αλέρτ'' ανήκουν στον γενάρχη της Ελληνικής Δεξιάς τον Δημήτριο Γούναρη, από λόγο που εκφώνησε στην Βουλή τον Μάϊο του 1913 υπερασπιζόμενος το δικαίωμα των εργατών στην απεργία.

Ο Γούναρης υπήρξε ο ιδρυτής του Λαϊκού Κόμματος από το οποίο προήλθαν η ΕΡΕ και στην συνέχεια η ΝΔ.

Με συνδετικό κρίκο τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ο οποίος υπήρξε ο πιο νέος βουλευτής του Λαϊκού Kόμματος και ο άνθρωπος μάλιστα που απεστάλη από τον τότε πρωθυπουργό Τσαλδάρη στον τότε υπουργό των στρατιωτικών Κονδύλη για να διαπιστώσει αν το κίνημα του τελευταίου, το Νοέμβριο του 1935 -ένα από τα 29 κινήματα αντικινήματα και πραξικοπήματα του μεσοπολέμου- είναι σοβαρό.

Ο Γούναρης-κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί- είναι ο θεμελιωτής του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα. Με τον νόμο 2868/1922 για την υποχρεωτική ασφάλιση εργατών και υπαλλήλων.

Επιπλέον με τον νόμο 2922/1922 προχώρησε στην αναγκαστική απαλλοτρίωση τσιφλικιών και μοναστηριακών περιουσιών προκειμένου να δοθεί η γη σε ακτήμονες.

Η σημερινή δεξιά, ειδικά η ΝΔ, έχει τεράστιο έλλειμμα ιστορικής συνείδησης και ιδεολογικής ταυτότητας, φθάνοντας στο σημείο να υβρίζονται οι ιδρυτές της παράταξης και να υμνείται ο ιδρυτής της κεντροαριστεράς, ο Βενιζέλος.

Δεν είναι δε τυχαίο ότι σήμερα το μαγαζί ΝΔ ( διότι δεν πρόκειται για κόμμα πλέον αλλά για εταιρεία) έχει περάσει στα χέρια ενός συγγενή των Βενιζέλων και είναι φυσικό αυτός να απεχθάνεται τους αληθινούς δεξιούς.

Η αληθινή δεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη ήταν πάντοτε παρεμβατική, λαϊκή και φιλεργατική, από την εποχή του Μπίσμαρκ.

Ο φιλελευθερισμός, το δόγμα του κράτους νυχτοφύλακα, είναι στην πραγματικότητα μια αγγλοσαξωνική αίρεση, ένα είδος αναρχίας των πλουσίων, όπως έχουμε ξαναπεί...