Συντάξεις: Αυτές είναι οι τελικές περικοπές ύψους 8 δισ. ευρώ (πίνακας)
06/05/2016 16:50
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συντάξεις: Αυτές είναι οι τελικές περικοπές ύψους 8 δισ. ευρώ (πίνακας)

Περικοπές ύψους 8 δις € και πλέον σε όλα τα είδη των συντάξεων (κύριες, επικουρικές, μερίσματα, εφάπαξ) για την τριετία 2016-2019 περιλαμβάνει το κυβερνητικό ασφαλιστικό νομοσχέδιο που συζητείται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ .

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, προβλέπουν τους ακόλουθους αριθμούς και ύψος περικοπών:

Είδος περικοπής

2016

2017

2018

2019

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

(σε εκατ. €)

(σε εκατ. €)

(σε εκατ. €)

(σε εκατ. €)

1

Σταδιακή κατάργηση ΕΚΑΣ

168

569

803

853

2.393

(άρθρο 92 ν/σ)

2

Μείωση ετήσιας δαπά-νης για νέους συντα-ξιούχους Δημοσίου- ΕΦΚΑ

21

101

222

345

689

(άρθρα 7, 8, 28 και 30 ν/σ)

3

Μείωση οικογενειακών παροχών για νέους συνταξιούχους ΕΦΚΑ (άρθρα 10 και 27 ν/σ)

1

7

15

21

44

4

Μείωση ετήσιας δαπά-νης συντάξεων λόγω θανάτου (χηρείας) Δη-μοσίου-ΕΦΚΑ

11

59

122

177

369

(άρθρα 12 και 27 ν/σ)

5

Μείωση ετήσιας δαπά-νης για συντάξεις Δη-μοσίου-ΕΦΚΑ λόγω ε-φαρμογής ανωτάτου ορίου (πλαφόν)

22

38

38

98

(άρθρα 13 και 27 ν/σ)

6

Μη καταβολή αυξήσεων στις υφιστάμενες συντά-ξεις Δημοσίου-ΕΦΚΑ για τα έτη 2018-2019 (άρθρα 14 και 33 ν/σ)

187

76

263

7

Μείωση ετήσιας δα-πάνης για επικουρικές συντάξεις νέων συντα-ξιούχων

5

27

43

48

123

(άρθρο 96 ν/σ)

8

Μείωση ετήσιας δα-πάνης καταβαλλομένων επικουρικών συντάξεων (άρθρο 96 ν/σ)

174

291

284

277

1026

9

Εφαρμογή αυτόματου μηχανισμού εξισορρό-πησης για το 2019

36

36

(άρθρο 96 ν/σ)

10

Περικοπές στις εφάπαξ παροχές

97

6

15

15

133

(άρθρο 35 ν/σ)

11

Μείωση της ετήσιας δαπάνης για τα κατα-βαλλόμενα μερίσματα

207

208

208

209

832

(άρθρο 48 ν/σ)

12

Αύξηση ορίου ασφα-λιστέων αποδοχών (άρθρο 38 ν/σ)

23

24

25

26

98

13

Αύξηση εισφορών για τις επικουρικές συντά-ξεις

173

351

362

365

1251

(άρθρο 97 ν/σ)

14

Αυξήσεις εισφορών αυτοαπασχολουμένων-ελευθέρων επαγγελμα-τιών

136

137

138

411

(άρθρο 39 ν/σ)

15

Αυξήσεις εισφορών αγροτών

94

95

112

157

458

(άρθρο 40 ν/σ)

996

1912

2573

2743

8224

ΣΥΝΟΛΑ

imerisia.gr