Αυξημένα κατά 17% τα προ προβλέψεων κέρδη του ομίλου Πειραιώς
01/11/2015 13:33
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Αυξημένα κατά 17% τα προ προβλέψεων κέρδη του ομίλου Πειραιώς

Αύξηση κατά 17% σε ετήσια βάση παρουσίασαν τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου Πειραιώς το 9μηνο 2015 και διαμορφώθηκαν στα €875 εκατ. Σε τριμηνιαία βάση, το 3o 3μηνο 2015 ανήλθαν σε €330 εκατ. αυξημένα κατά 20% έναντι του 2ου3μήνου 2015. Το 2ο 3μηνο αντίστοιχα τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα €275 εκατ (εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων και εξόδων).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν προκύπτουν τα εξής:

  • Τα καθαρά έντοκα έσοδα του 9μήνου 2015 διαμορφώθηκαν σε €1.435 εκατ., μειωμένα κατά 3% έναντι του αντίστοιχου περυσινού 9μήνου. Στο 3ο 3μηνο 2015, τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε €470 εκατ., οριακά χαμηλότερα σε σχέση με το 2οτρίμηνο (€472 εκατ.), λόγω σχετικής επιβάρυνσης από την αυξημένη χρήση του μηχανισμού ELA, αποτέλεσμα των εκροών καταθέσεων, αλλά και της απόφασης της ΕΚΤ να μην αποδέχεται χρεόγραφα και εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου ως κάλυμμα για αναχρηματοδότηση. Ωστόσο, η αρνητική αυτή επίδραση μετριάσθηκε από την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα το 2ο και 3ο 3μηνο 2015 (156 μ.β. το 3ο 3μηνο 2015 από 177 μ.β το 2ο 3μηνο και 183 μ.β. το 1ο 3μηνο του έτους).
  • Τα καθαρά έσοδα προμηθειών μειώθηκαν κατά 3% ετησίως στα €233 εκατ. το 9μηνο του έτους, ενώ το 3ο 3μηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε €73 εκατ. παρουσιάζοντας τριμηνιαία πτώση 7% από το 2ο 3μηνο, επηρεαζόμενα και στα δύο 3μηνα από την επικρατούσα οικονομική αβεβαιότητα και την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που οδήγησε στην «τραπεζική αργία» διάρκειας 3 εβδομάδων (28 Ιουνίου – 20 Ιουλίου 2015).
  • Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά λειτουργικά έσοδα στο 9μηνο 2015 ανήλθαν σε €1.820 εκατ., αυξημένα 5% ετησίως, ενώ σε τριμηνιαία βάση διαμορφώθηκαν το 3ο 3μηνο σε €635 εκατ., αυξημένα κατά 7% (€597 εκατ. το 2ο 3μηνο του έτους).
  • Το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό κόστος για το 9μηνο 2015 ήταν μειωμένο κατά 4% ετησίως στα €945 εκατ., ενώ το 3ο 3μηνο διαμορφώθηκε στα €305 εκατ., μειωμένο κατά 5% σε τριμηνιαία βάση.
  • Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 40,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 από 39,4% στις 30 Ιουνίου 2015 και 38,9% στο τέλος Μαρτίου 2015. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων αυξήθηκε το 3ο 3μηνο σε €385 εκατ. από €111 εκατ. στο 2ο 3μηνο ή 56 μ.β., από 16 μ.β. επί των δανείων και €264 εκατ. το 1ο 3μηνο 2015 (με €332 εκατ. σχηματισμό νέων καθυστερήσεων στην Ελλάδα από -€7 εκατ. το 2ο 3μηνο και €191 εκατ. στο 1ο 3μηνο). O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σημείωσε σημαντική άνοδο στο 61% από 56% στο τέλος Μαρτίου 2015.
  • Οι προβλέψεις δανείων κατά το 2ο και 3ο 3μηνο ανήλθαν συνολικά σε €1.843 εκατ. από €278 εκατ. στο 1ο 3μηνο 2015, με αποτέλεσμα οι σωρευμένες προβλέψεις να αντιπροσωπεύουν το 24,6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015. Το αυξημένο έξοδο προβλέψεων στην Ελλάδα συνδέεται κυρίως με τη μεταβολή των συνθηκών της εγχώριας αγοράς. Οι αυξημένες προβλέψεις του 9μήνου 2015 ισχυροποιούν περαιτέρω τον ισολογισμό της Τράπεζας Πειραιώς και της επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να προχωρήσει ακόμα ταχύτερα στη ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων, μέσω της μονάδας Recovery Banking Unit.

ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €85,9 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €38,1 δισ. (-29% από την αρχή του χρόνου, εξαιρουμένης της θυγατρικής στην Αίγυπτο), εκ των οποίων €34,5 δισ. στην Ελλάδα. Οι πυκνές οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις προκάλεσαν σημαντική αβεβαιότητα στην αγορά και ως εκ τούτου υψηλές εκροές καταθέσεων το 1ο 6μηνο του 2015. Ωστόσο, μετά την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, την τραπεζική αργία και την επαναλειτουργία των ελληνικών τραπεζών στις 20 Ιουλίου, οι καταθέσεις στην αγορά, αλλά και στην Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζουν σταθεροποίηση και ελαφρά τάση ανόδου. Οι συνθήκες αγοράς επέδειξαν σημάδια σταθεροποίησης, σε συνέχεια της συμφωνίας της Ελλάδας και των Θεσμών στα μέσα Ιουλίου. Ειδικά για την Τράπεζα Πειραιώς, αμέσως μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας στις 20 Ιουλίου 2015 και ως τα τέλη Οκτωβρίου 2015 παρατηρήθηκε συνολική καθαρή εισροή καταθέσεων ύψους €0,5 δισ. Σημειώνεται ότι, παρά τη μείωση της καταθετικής βάσης, δεν ανακόπηκε η πτωτική τάση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία συνεχίζεται μέχρι και το Σεπτέμβριο 2015 (1,11% κόστος νέων προθεσμιακών το Σεπτέμβριο 2015 έναντι 1,74% τον Ιούνιο 2015).

Η σημαντική εκροή καταθέσεων το 1ο 6μηνο 2015 οδήγησε σε παράλληλη αύξηση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα που ανήλθε σε €37,3 δισ. τον Ιούνιο 2015 από €30,3 δισ. τον Μάρτιο 2015. Στο 3ο τρίμηνο του έτους και μετά την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων παρατηρήθηκε ελαφρά αποκλιμάκωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα, η οποία μειώθηκε σε €35,8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, εκ των οποίων τα €21,2 δισ. προέρχονταν από τον μηχανισμό ELA, μειωμένα σε σχέση με τα €22,2 δισ. του Ιουνίου.

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών εμφανίζουν στο 9μηνο μείωση κατά 2% στα €68,8 δισ. το Σεπτέμβριο 2015 έναντι του Ιουνίου 2015 (€70,0 δισ.), συνεχίζοντας την τάση απομόχλευσης. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €51,9 δισ.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 136% το Σεπτέμβριο 2015 (από 137% τον Ιούνιο και 101%1 τον Δεκέμβριο 2014), περίπου στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο δείκτη της ελληνικής αγοράς.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου επηρεάσθηκε κυρίως από τις αυξημένες προβλέψεις της περιόδου και διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σε 11,2%2.

Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω κατά 51 καταστήματα στη διάρκεια του 9μήνου του 2015, με τον στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την Ελλάδα (870 καταστήματα το 2017) να έχει ήδη επιτευχθεί από το τέλος του 2014. Έτσι, το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου αριθμούσε 1.071 μονάδες στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, με 778 καταστήματα στην Ελλάδα και 293 στο εξωτερικό.

Το ανθρώπινο δυναμικό3 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σε 19.769 άτομα, και στην Ελλάδα σε 15.715, έχοντας σχεδόν επιτύχει και αυτό το στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης τρία έτη νωρίτερα. Το προσωπικό των διεθνών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε 4.055 άτομα.

Επιλεγμένα Στοιχεία Ομίλου Πειραιώς

Ενοποιημένα Στοιχεία (ποσά εκατ. €)*

30.09.15

30.09.14

Δ έναντι Σεπ.΄14

30.06.15

30.06.14

Δ έναντι Ιουν.’14

Επιλεγμένα Μεγέθη Ισολογισμού

Ενεργητικό

85.910

86.419

-1%

87.230

88.451

-1%

Καταθέσεις

38.075

55.047

-31%

38.812

54.423

-29%

Δάνεια προ Προβλέψεων & Προσαρμογών

68.847

72.709

-5%

70.007

73.059

-4%

Σωρευμένες Προβλέψεις

16.912

16.414

3%

16.895

14.346

18%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

6.724

7.769

-13%

6.130

9.366

-35%

Επιλεγμένα Αποτελέσματα

9μ 2015

9μ 2014

Δ 9μηνο

ετησίως

1ο 6μ2015

1ο 6μ2014

Δ 6μηνο ετησίως

Καθαρά Έσοδα Τόκων

1.435

1.472

-3%

964

970

-1%

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών

233

240

-3%

160

156

3%

Αποτελέσματα Εμπορ. & Επενδ. Χαρτ/κίου

65

9

>100%

10

33

-70%

Λοιπά Έσοδα & Έσοδα από Μερίσματα

85

181

-53%

32

161

-80%

Σύνολο Καθαρών Λειτουργικών Εσόδων

1.817

1.902

-4%

1.167

1.320

-12%

εκ των οποίων Έκτακτα

(3)

169

-

(18)

177

-

Δαπάνες Προσωπικού

(508)

(523)

-3%

(342)

(356)

-4%

Γενικά Διοικητικά Έξοδα

(409)

(421)

-3%

(278)

(269)

3%

Αποσβέσεις

(88)

(118)

-25%

(58)

(86)

-33%

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων

(1.006)

(1.062)

-5%

(678)

(711)

-5%

εκ των οποίων Έκτακτα

(60)

(78)

-22%

(38)

(60)

-36%

Κέρδη Προ Φόρων & Προβλέψεων (ΚΠΦΠ)

812

840

-3%

488

609

-20%

ΚΠΦΠ χωρίς Έκτακτα Έσοδα-Έξοδα

875

749

17%

545

491

11%

Έσοδα Συμμετοχών σε Συγγενείς Εταιρείες

(13)

11

-

(19)

4

-

Απομείωση Αξίας Δανείων

(2.121)

(3.197)

-34%

(1.868)

(954)

96%

Απομείωση Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού

& Λοιπές Προβλέψεις

(90)

(107)

-16%

(70)

(92)

-24%

Αποτελέσματα προ Φόρων

(1.413)

(2.453)

-42%

(1.469)

(434)

>100%

Φόρος Εισοδήματος

776

818

-5%

338

356

-5%

Κέρδη / Ζημιές Αναλογ.στους Μετόχους

(635)

(1.636)

-61%

(1.130)

(79)

>100%

Αποτέλεσμα Διακοπτ.Δραστηριοτήτων

11

(2)

-

6

(4)

-


4 Περιλαμβάνεται η προσαρμογή σε εύλογη αξία που αναλογεί στον πιστωτικό κίνδυνο των δανείων που αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά της «υγιούς» ATEbank, της Γενικής Τράπεζας, των εγχώριων δανείων των 3 Κυπριακών Τραπεζών και της Millennium Bank Ελλάδος.

5 Ανάλυση εκτάκτων αποτελεσμάτων: 3ο 3μηνο 2015, κόστος αναίρεσης waiver χρεογράφων ΕΔ €8 εκατ. και λοιπά έσοδα €23 εκατ. | 2ο 3μηνο 2015, κόστος αναίρεσης waiver χρεογράφων ΕΔ €11 εκατ. και λοιπά έσοδα €4 εκατ. | 1ο 3μηνο 2015 κόστος αναίρεσης waiver χρεογράφων ΕΔ €7 εκατ., χρηματ/κή ζημία €7 εκατ. και λοιπά έσοδα €3 εκατ. |Κατά το 9μηνο 2014, χρηματ/κό κέρδος €25 εκατ. και λοιπά έσοδα €144 εκατ.

6 Ανάλυση εκτάκτων εξόδων: 3ο 3μηνο 2015, €13 εκατ. δαπάνες ενοποίησης εξαγορών και €9 εκατ. λειτουργικά έξοδα εταιρείας «Ημιθέα» που προήλθε από αναδιάρθρωση δανείου| 2ο 3μηνο 2015, €12 εκατ. δαπάνες ενοποίησης εξαγορών και €9 εκατ. λειτουργικά έξοδα εταιρείας «Ημιθέα» που προήλθε από αναδιάρθρωση δανείου | 1ο 3μηνο 2015 €9 εκατ. δαπάνες ενοποίησης εξαγορών και €8 εκατ. λειτουργικά έξοδα εταιρείας «Ημιθέα» | 9μηνο 2014, €78 εκατ. δαπάνες ενοποίησης εξαγορών.

Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα λειτουργίας του Ομίλου το 9μηνο 2015 ανήλθαν σε €1.820 εκατ., αυξημένα 5% σε σχέση με πέρυσι (εξαιρουμένων των εκτάκτων στοιχείων). Τα καθαρά έντοκα έσοδαδιαμορφώθηκαν σε €1.435 εκατ., μειωμένα κατά 3% έναντι του αντίστοιχου 9μήνου 2014, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση λόγω της αυξημένης χρήσης του μηχανισμού ELA. Ωστόσο, το γεγονός αυτό εν μέρει αντισταθμίστηκε από την περαιτέρω αποκλιμάκωση του μέσου κόστους των καταθέσεων, το οποίο διαμορφώθηκε σε 80 μ.β. το 3ο 3μηνο ’15 από 107 μ.β. το αμέσως προηγούμενο 3μηνο. Σημειώνεται ότι, παρά τις εξελίξεις στην αγορά, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική εκροή καταθέσεων κατά το 1ο 6μηνο 2015, η πορεία αποκλιμάκωσης του κόστους των νέων προθεσμιακών καταθέσεων δεν επηρεάσθηκε και συνεχίζει να βαίνει μειούμενη και το 3ο 3μηνο (111 μ.β. το Σεπτέμβριο από 174 μ.β. τον Ιούνιο 2015).

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) του Ομίλου για το 9μηνο 2015 διαμορφώθηκε στις 270 μ.β., στο επίπεδο του 9μήνου 2014 (ως ποσοστό του ενεργητικού εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF). Τα καθαρά έσοδα τόκων της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 9μηνο 2015 σε €1.281 εκατ., ενώ του εξωτερικού σε €180 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €233 εκατ. το 9μηνο 2015 από €240 εκατ. πέρυσι (-3%), με την οικονομική αβεβαιότητα να επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή προμηθειών. Η επιβολή περιορισμών στη κίνηση κεφαλαίων από τα τέλη Ιουνίου 2015 που οδήγησε στην «τραπεζική αργία» τριών εβδομάδων στις αρχές Ιουλίου, είχε ως συνέπεια τη σημαντική πίεση στα έσοδα από προμήθειες κατά τη διάρκεια του 3ου 3μηνου 2015 και ιδιαίτερα αυτών της επενδυτικής τραπεζικής (-60%) και του asset management (-27%). Τα καθαρά έσοδα προμηθειών (ως ποσοστό του ενεργητικού εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF) διαμορφώθηκαν στις 44 μ.β. το 9μηνο 2015. Οι προμήθειες της εμπορικής τραπεζικής αποτελούν το 89% του συνόλου προμηθειών του 9μήνου 2015, ενώ της επενδυτικής τραπεζικής και του asset management συμβάλλουν κατά 4% και 7% αντίστοιχα. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 9μηνο ‘15 σε €204 εκατ., ενώ του εξωτερικού σε €29 εκατ.

Τα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου ανήλθαν στο 9μηνο 2015 σε €1.006 εκατ., μειωμένα κατά 5% σε σχέση με πέρυσι. Ποσοστό 50% αφορά δαπάνες προσωπικού (€508 εκατ.), 41% έξοδα διοίκησης (€409 εκατ.) και το 9% αποσβέσεις και λοιπά έξοδα (€88 εκατ.). Το κόστος λειτουργίας του 9μήνου 2015, εξομαλυμένο για έκτακτα έξοδα, διαμορφώθηκε στα €945 εκατ., μειωμένο 4% σε ετήσια βάση. Οδείκτης κόστους προς έσοδα σε προσαρμοσμένη βάση το 9μηνο 2015 διαμορφώθηκε στο 52% έναντι 57% πέρυσι.

Η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώθηκε το 9μηνο 2015 σε €875 εκατ. από €749 εκατ. το 9μηνο 2014 (+17%), χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λόγω ενσωμάτωσης εξαγορών (€60 εκατ. το 9μηνο 2015 και €78 εκατ. το 9μηνο 2014) και τα έκτακτα στοιχεία εσόδων (-€3 εκατ. το 9μηνο 2015 και +€169 εκατ. το 9μηνο 2014 αντίστοιχα).

Στο 9μηνο 2015, οι προβλέψεις για δάνεια ανήλθαν σε €2.121 εκατ. από €3.197 εκατ. το αντίστοιχο 9μηνο πέρυσι, ενώ πραγματοποιήθηκε απομείωση αξίας λοιπών απαιτήσεων ύψους €90 εκατ. Το ποσό των προβλέψεων αναλύεται σε €1.883 εκατ. για τα δάνεια στην Ελλάδα και σε €238 εκατ. για τις δραστηριότητες εξωτερικού.

Οι προβλέψεις δανείων στο 3ο 3μηνο 2015 ήταν €253 εκατ. ενώ το 2ο3μηνο 2015 ανήλθαν σε €1,6 δισ. από €278 εκατ. στο 1ο 3μηνο. Οι σωρευμένες προβλέψεις αντιπροσωπεύουν το 24,6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 και συνεπακόλουθα η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση αυξήθηκε σημαντικά στο 61% από 58% την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο. Το υψηλό έξοδο προβλέψεων στην Ελλάδα ιδιαίτερα το 2ο 3μηνο 2015 συνδέεται κυρίως με τη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών της εγχώριας αγοράς. Ως συνέπεια της έντονης μεταβλητότητας και της οικονομικής αβεβαιότητας που επικράτησαν από τα τέλη του 2014 και κορυφώθηκαν κατά το πρώτο μισό του 2015, οι εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας αναθεωρήθηκαν προς το δυσμενέστερο. Έτσι, από πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ κατά 3% το 2015, αρχικά αναθεωρήθηκε στο 1%, ενώ στη συνέχεια οι προβλέψεις πέρασαν σε υφεσιακούς ρυθμούς (-2,3%, σύμφωνα με το προσχέδιο Προϋπολογισμού για το 2016). Υπογραμμίζεται ωστόσο, ότι η επίπτωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων έχει τελικά ηπιότερη της αρχικά αναμενόμενης επίπτωση, με αποτέλεσμα η τελευταία εκτίμηση να τοποθετεί την ύφεση το 2015 στο επίπεδο του 1%. Σε κάθε περίπτωση, η έως τώρα πορεία των βασικών δεικτών της οικονομίας υποδηλώνει ότι οι δυσμενείς συνέπειες της τελευταίας περιόδου είναι διαχειρίσιμες. Οι υψηλές προβλέψεις του 9μήνου 2015 ισχυροποιούν περαιτέρω τον ισολογισμό της Τράπεζας Πειραιώς και της επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να προχωρήσει ακόμα ταχύτερα στη ενεργητική διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα.

Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε ζημιά €635 εκατ. το 9μηνο 2015.

Οι καταθέσεις πελατών του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2015 σε €38,1 δισ. από €54,8 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2014, σημειώνοντας μείωση 29% (εξαιρουμένης της Piraeus Bank Egypt) που προέρχεται κυρίως από την Ελλάδα και αποδίδεται στις πυκνές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που επικράτησαν στη χώρα κυρίως κατά το πρώτο μισό του έτους.

Σημειώνεται, ότι οι εκροές καταθέσεων στην Ελλάδα, μετά την επιβολή της τραπεζικής αργίας και των κεφαλαιακών ελέγχων, καταρχήν περιορίσθηκαν, και στη συνέχεια από τον Αύγουστο 2015 σταθεροποιήθηκαν με ελαφρά ανοδική τάση. Οι καταθέσεις εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε €3,5 δισ. (χωρίς τις καταθέσεις αιγυπτιακών δραστηριοτήτων που κατατάσσονται πλέον στις διακοπτόμενες δραστηριότητες), με υποχώρηση από την αρχή του έτους περίπου €0,9 δισ., η οποία σχετίζεται κυρίως με τη μετάδοση ανησυχιών γύρω από τις εξελίξεις στην Ελλάδα.

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σε €68,8 δισ., -2% έναντι του Δεκεμβρίου ‘14 (χωρίς το δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δραστηριότητες Αιγύπτου), με την απομόχλευση να συνεχίζεται. Το σύνολο των δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €63,3 δισ. (-1%1 από την αρχή του χρόνου), ενώ τα δάνεια από τις διεθνείς δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα €5,5 δισ. (χωρίς την Piraeus Bank Egypt). Ανά πελατειακή κατηγορία, το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου ανήλθε στα €44,8 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 65% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες στα €24,0 δισ. ή 35% επί του συνολικού χαρτοφυλακίου. Το υπόλοιπο των δανείων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε στα €51,9 δισ., με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς να διαμορφώνεται στο 136%, λόγω της σημαντικής εκροής καταθέσεων στην Ελλάδα, από 101%1 στο τέλος Δεκεμβρίου 2014.

Η χρηματοδότηση της Τράπεζας Πειραιώς μέσω του Ευρωσυστήματοςστις 30 Σεπτεμβρίου 2015 αποκλιμακώθηκε σε €35,8 δισ. από €37,3 δισ. στις 30 Ιουνίου 2015 (ELA: €21,2 δισ., και €22,2 δισ. αντίστοιχα). Η μείωση αυτή αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα. H χρηματοδότηση μέσω Ευρωσυστήματος του συνόλου της αγοράς μειώθηκε σε €121 δισ. στα τέλη Σεπτεμβρίου 2015 από €127 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2015.

Ο σχηματισμός νέων δανείων σε καθυστέρηση, που είχε παρουσιάσει ελαφρά άνοδο στο 1ο 3μηνο 2015 λόγω της εξελισσόμενης οικονομικής ανησυχίας, κινήθηκε πτωτικά στο 2ο 3μηνο 2015. Ωστόσο, οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και ειδικά η τραπεζική αργία τον Ιούλιο επέτειναν την αβεβαιότητα κατά τη διάρκεια του 3ου 3μήνου 2015, με αποτέλεσμα να σημειωθεί άνοδος στον σχηματισμό των νέων δανείων σε καθυστέρηση φτάνοντας σε επίπεδο συγκρίσιμο του 3ου 3μήνου 2014. Αναλυτικότερα, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ως ποσοστό των συνολικών δανείων εμφάνισαν κατά το 3ο 3μηνο άνοδο στο 0,56% επί των δανείων (€385 εκατ.) από €111 εκατ. στο 2ο 3μηνο (+0,16%) και €264 εκατ. (0,38%) στο 1ο 3μηνο 2015, με το σχηματισμό νέων δανείων σε καθυστέρηση στην Ελλάδα να ανέρχεται στα €332 εκατ. στο 3ο3μηνο 2015 ενώ είχε περάσει σε αρνητικό έδαφος το 2ο 3μηνο -€7 εκατ.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου, αυξήθηκε στο 40,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 από 39,4% στο τέλος Ιουνίου 2015 και 38,9% το Μάρτιο 2015, επηρεαζόμενος και από την απομόχλευση των δανείων.

Ως αποτέλεσμα της λήψης αυξημένων προβλέψεων κατά το 2ο 3μηνο 2015, η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, σημείωσε σημαντική άνοδο στο 60,6% (Ελλάδα 60,8%) το Σεπτέμβριο 2015 από 56,5% το Μάρτιο 2015. Εάν προστεθούν τα ενσώματα καλύμματα και οι εξασφαλίσεις η κάλυψη διαμορφώνεται σε 127%. Αντίστοιχα, ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 φτάνει στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 24,6% (28,3% στα επιχειρηματικά, 8,5% στα στεγαστικά, 40,0% στα καταναλωτικά-κάρτες), από 22,6% τον Σεπτέμβριο 2014.

ανήλθε στα €6,7 δισ., διαμορφώνοντας τον δείκτη μόχλευσης στο 7,1%, δηλαδή σημαντικά υψηλότερα από τον ελάχιστο δείκτη που έχει ορίσει η Επιτροπή της Βασιλείας (3%).

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier-1) διαμορφώθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 στο 11,3% και 11,2% αντίστοιχα (pro-forma για τη συμφωνία πώλησης της Piraeus Bank Egypt και της ΑΤΕ Ασφαλιστική). Ο δείκτης Common Equity Tier-1, με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, διαμορφώθηκε στο 10,2%.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

imerisia.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια στο άρθρο! Γράψτε το πρώτο σχόλιο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.