Το Δημόσιο καλύπτει τα δικαστικά έξοδα του Α. Γεωργίου
20/07/2017 22:59
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το Δημόσιο καλύπτει τα δικαστικά έξοδα του Α. Γεωργίου

Τα νομικά και τα δικαστικά έξοδα για πρώην μέλη της ΕΛΣΤΑΤ συμπεριλαμβανομένου για του πρώην προέδρου της Αρχής, Α. Γεωργίου, αναλαμβάνει το δημόσιο, όπως προκύπτει από διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 45 με τίτλο "Νομική υποστήριξη προσωπικού και Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής". Στο νομοσχέδιο αναφέρεται χαρακτηριστικά: Επί του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ: Δαπάνη από την καταβολή, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, των χρηματικών ποσών που καταβάλλουν ο πρόεδρος και το προσωπικό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τη νομική υποστήριξή τους σε δικηγόρο επιλογής τους (άρθρο 45). Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ.

Υπενθυμίζεται ότι οι θεσμοί είχαν θέσει ως προαπαιτούμενο στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης το θέμα κάλυψης των δικαστικών εξόδων στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ από το Δημόσιο.

Αναλυτικά το άρθρο 45

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, το Αρθρο 45 αναφέρει τα εξής:

1. Ο Πρόεδρος και το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, σε περίπτωση που είτε ασκήθηκε αγωγή εναντίον τους, είτε κατηγορήθηκαν για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν αποκλειστικά την άσκηση των καθηκόντων τους, δικαιούνται να ζητήσουν και να λάβουν από την ΕΛΣΤΑΤ το χρηματικό ποσό που κατέβαλαν για νομικές υπηρεσίες και δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διατηρώντας το δικαίωμά τους να αναθέτουν τη δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη τους σε δικηγόρο της επιλογής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

2. Το σχετικό κόστος, το οποίο περιλαμβάνει τα δικαστικά έξοδα και τη δικηγορική αμοιβή, επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ και καταβάλλεται μετά από αίτηση, η οποία υποβάλλεται σε τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών και τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών εγκρίνεται με απόφαση της ανωτέρω Επιτροπής, εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα παραστατικά και το αιτούμενο ποσό δεν υπερβαίνει το εξαπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των Παραρτημάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ο Πρόεδρος ή ο υπάλληλος της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος καταδικάζεται αμετάκλητα ή γίνεται αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον του, υποχρεούται να επιστρέφει στο Ελληνικό Δημόσιο τη δαπάνη που σχετίζεται με την ποινική δικογραφία για την οποία καταδικάστηκε αμετάκλητα ή την αγωγή που έγινε αμετάκλητα δεκτή σε βάρος του.

3. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τον Πρόεδρο ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίος έπαυσε να ασκεί τα καθήκοντα του, λόγω λήξης της θητείας του, παραίτησης, αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, καθώς και για το προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το οποίο αποχώρησε, για οποιονδήποτε λόγο. Ειδικότερα, αναφορικά με δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τα εν λόγω πρόσωπα, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, η ως άνω Επιτροπή εγκρίνει, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, την καταβολή των ανωτέρω δαπανών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2 του παρόντος.

4. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ιδίως αυτές του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, εντός 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης στην Επιτροπή. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

capital.gr