690 χιλ. ευρώ στους υπαλλήλους του ΕΟΦ ως μπόνους... απόδοσης
27/12/2017 15:20
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

690 χιλ. ευρώ στους υπαλλήλους του ΕΟΦ ως μπόνους... απόδοσης

Την καταβολή μπόνους ως "κίνητρο απόδοσης" στους υπαλλήλους του ΕΟΦ αποφάσισαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της απόφασης, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως "στο προσωπικό του Ε.Ο.Φ. διατίθεται για το έτος 2017, σύμφωνα με όσα ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της παρούσας, κίνητρο απόδοσης που ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (690.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένων των αναλογουσών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον εργοδότη".

Σύμφωνα με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση των κ.κ. Χουλιαράκη και Ξανθού, στον ΕΟΦ καταγράφηκε υπέρβαση του στόχου του θετικού ετήσιου αποτελέσματος του έτους 2016 κατά 3.507.048 ευρώ. Στο σκεπτικό της απόφασης, αναφέρεται πως "Για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του, και με πρωταρχικό μέλημα την προάσπιση υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας, οι διοικητικοί μηχανισμοί του Ε.Ο.Φ. τελούν σε διαρκή ετοιμότητα.Ουσιώδεις προϋποθέσεις για την επιστημονικά και διοικητικά άρτια, αποτελεσματική και άμεση, ενόψει των συχνών επειγουσών αναγκών προστασίας δημόσιας υγείας που ανακύπτουν, άσκηση του ανωτέρω έργου, συνιστά η στελέχωσή του Ε.Ο.Φ. με το αναγκαίο, κατ’ αριθμό, προσωπικό που να διαθέτει υψηλή επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς αρμοδιότητάς του".

capital.gr