10/01/2012 09:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Tαμείο Αξιοποίησης της Περιουσίας του Δημοσίου ή Ταμείο ...βολέματος ημετέρων και εξυπηρέτησης συμφερόντων;

Του Κώστα Ροδινού

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/1-7-2011)  «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015»  συστάθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.».

Σύμφωνα με το Νόμο αυτό :

- Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5.

- Ορίζεται  ότι  λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

- Δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτό,  οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο.

- Διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.

- Το μετοχικό του κεφάλαιο (30.000.000 ευρώ) αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

- Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα:

α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών από αυτές που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι ονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του

ν. 2362/1995 (Α΄ 247).

β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.

γ) Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.

- Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

-  Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212). Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, μπορεί να μεταβιβάζονται και να  περιέρχονται στο Ταμείο χωρίς αντάλλαγμα, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, και άλλα περιουσιακά στοιχεία που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου. Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Ταμείο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επί αυτών από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

- Το Ταμείο απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού, δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.

-  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου είναι πενταμελές και ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3) ετών.

Μέλη του σήμερα είναι οι εξής :

Πρόεδρος ο κ. Ιωάννης Κουκιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος ο κ. Ανδρέας Ταπραντζής και μέλη ο κ. Αντώνιος Βαρθολομαίος και η κα Άννα Ζωηρού.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μια αμιγώς κρατική εταιρεία, μολονότι  :

1.     μοναδικός της μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο,

2.      χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο εξ ολοκλήρου, στην χειρότερη οικονομική κρίση της Ελλάδος,

3.     επιτελεί δημόσιο συμφέρον, δηλαδή την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου, (πώληση, εκποίηση, σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, εκμίσθωση περιουσίου του Δημοσίου κλπ),  η οποία θα περιέχεται στο Ταμείο κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή,

4.     και το ΔΣ διορίζεται σαφώς με κρατική παρέμβαση, αφού διορίζεται από τη ΓΣ του μετόχου, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο,

Εξαίρεσαν τον εαυτό τους από τους μνημονιακούς νόμους!

Φρόντισαν εκείνοι που την επινόησαν να την εξαιρέσουν από την κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και να μην  εφαρμόζονται σε αυτή,  οι διατάξεις που διέπουν τις εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο και να λειτουργεί με τους κανόνες τις ιδιωτικής οικονομίας.

Έτσι την εξαίρεσαν μεταξύ άλλων και ρητά από την εφαρμογή σε αυτήν των  διατάξεων του Νόμου 4024/27-10-2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ. Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

Ειδικώτερα όπως ορίζεται στο άρθρο 31 του ανωτέρω Νόμου, το Ταμείο Αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου εξαιρέθηκε από την εφαρμογή των διατάξεων περί περικοπών των αποδοχών  του προσωπικού του.

Ενώ αντίθετα οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές θα περιέχονται στην κυριότητα του Ταμείου, ανεξάρτητα από το εάν επιβαρύνουν ή όχι τον κρατικό προϋπολογισμό και ανεξάρτητα από το εάν επιτελούν δημόσιο συμφέρον και λειτουργούν με κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν όλους τους δυσμενείς, για το προσωπικό τους, Νόμους.

Ας μας εξηγήσουν οι ενορχηστρωτές  και συντάκτες όλων αυτών των πρωτοφανών αντισυνταγματικών και προφανώς παρανόμων διατάξεων, πως είναι δυνατόν και γιατί να εξαιρείται το Ταμείο Αξιοποίησης από όλους τους μνημονιακούς Νόμους και να μένουν στο απυρόβλητο  όλοι οι εγχώριοι και αλλοδαποί μεγαλοσύμβουλοί του (είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες), οι οποίοι είναι βέβαιο ότι χρυσοπληρώνονται από τα χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή του Ελληνικού Λαού του οποίου περικόπτονται οι πενιχροί μισθοί και συντάξεις και να μην εξαιρούνται και οι εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο περιέχεται στην πλήρη κυριότητά του και οι οποίες στο κάτω κάτω της γραφής δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως το Ταμείο;

Πιο είναι το νομικό υπόβαθρο και  η νομική επιχειρηματολογία των ρυθμίσεων αυτών;

Άραγε είναι σε θέση οι συντάκτες τους να αναπτύξουν κάποιο έστω και υποτυπώδη νομικό λόγο;  Ή ανετέθη η σύνταξή τους σε ανθρώπους άσχετους και αδαείς, μην έχοντες καμμία σχέση με την ελληνική νομική πραγματικότητα.

Αναζητώντας Σύμβουλο ...Επικοινωνίας!

Είναι προφανές ότι ακόμη και σε περιόδους δεινής οικονομικής κρίσεως, πάντα υπάρχουν τρόποι να εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά με αδιαφανείς διαδικασίες για να πλουτίζουν οι άνθρωποι ενός συστήματος που πλέον είναι εμφανές ότι μας οδηγεί ως κράτος και ως έθνος στην καταστροφή και στον αφανισμό του εθνικού μας πλούτου.

Πως λοιπόν είναι δυνατόν να  μην δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου Αξιοποίησης και τις νομοθετικές του ρυθμίσεις και εξαιρέσεις, όταν, ενώ δεν υπάρχουν πόροι, όλως ξαφνικά το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου προχωρά σε διαγωνισμό αναζήτησης συμβούλου επικοινωνίας ύψους 150 χιλ. ευρώ.

Και δεν είναι  μόνο το ύψος του ποσού, αλλά κυρίως  η ίδια η διενέργεια ενός διαγωνισμού που δεν έχει νόημα. Κι αυτό διότι ένας φορέας που στοχεύει να αξιοποιήσει την περιουσία του Κράτους για ποιο λόγο θα πρέπει να κάνει και επικοινωνία όταν τα θέματα αυτά τα τρέχουν πολιτικά στελέχη ή εκπρόσωποι του κράτους.

Παράλληλα, τις ενστάσεις της για το χρονοδιάγραμμα του spec,  κατέθεσε με επίσημη επιστολή της η ΕΔΕΕ αφήνοντας σαφή υπονοούμενα πως ο διαγωνισμός πηγαίνει προς συγκεκριμένη κατεύθυνση! Έτσι  κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΔΕΕ, το ΤΑΙΠΕΔ έδωσε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό "Υπηρεσίες Συμβούλου Επικοινωνίας".

Η πρώτη φάση του διαγωνισμού, που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Τετάρτη (21/12), μετατέθηκε για τις 3 Ιανουαρίου 2012, ενώ η δεύτερη φάση στην οποία θα καταρτιζόταν shortlist μετά την εξέταση των διαπιστευτηρίων και θα διεξαγόταν στις 6/1/2012, μεταφέρθηκε για τις 20 του ίδιου μήνα.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί επιστολή της ΕΔΕΕ , με την οποία ζητούσε από το ΤΑΙΠΕΔ την αναθεώρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος του spec, καθώς κάλυπτε την περίοδο των εορτών, καταλήγοντας στην αργία των Θεοφανείων.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή που υπογράφει ο Πρόεδρος της ΕΔΕΕ, Δημήτρης Γ. Μαύρος, αναφέρονται τα εξής: «Ως εθνικός κλαδικός φορέας της Διαφήμισης και Επικοινωνίας, είναι προφανές ότι στηρίζουμε το κρίσιμο έργο του Ταμείου σας, ευχόμαστε την επιτυχία του και αντιλαμβανόμαστε την πίεση χρόνου κάτω από την οποία λειτουργεί. Στο πλαίσιο αυτό κατανοούμε, επί της αρχής, οποιοδήποτε διαγωνισμό για επιλογή αναδόχου, ο οποίος πραγματοποιείται με τη διαδικασία του επείγοντος και προβλέπει προθεσμίες, όπως αυτές που αναφέρονται στην ως άνω πρόσκληση.

Όταν όμως ο διαγωνισμός προκηρύσσεται προ των Εορτών και το χρονοδιάγραμμα καλύπτει ακριβώς αυτή την περίοδο, καταλήγοντας στην αργία των Θεοφανίων, δεν μπορούμε παρά, με καλή πίστη, να παρατηρήσουμε ότι χάνεται το όριο του μέτρου. Προκειμένου να προστατευθεί αφενός η αξιοπιστία της διαδικασίας και αφετέρου να επιδειχθεί ο απαιτούμενος σεβασμός στην σοβαρότητα του έργου και του αρμόδιου επαγγελματικού κλάδου, σας καλούμε να αναθεωρήσετε το χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησής σας, τόσο για την πρώτη όσο και για τη δεύτερη φάση».

Σημειώνεται πως το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου έχει προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Συμβούλου Επικοινωνίας, αναζητώντας εταιρείες ή κοινοπραξίες εταιρειών με διεθνή εμπειρία και κάλυψη. Η σύμβαση, που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο, θα έχει διάρκεια ενός έτους και το ενδεικτικό budget θα είναι στα 150.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Κατά τα λοιπά καλούνται όλοι οι εργαζόμενοι των εταιρειών των οποίων οι μετοχές πέρασαν στην κυριότητα του Ταμείου να υποστούν περικοπές της τάξεως μέχρι και 35%, όταν το ίδιο το Ταμείο φρόντισε να εξαιρέσει το προσωπικό του και τους μεγαλοσυμβούλους του από τους μνημονιακούς Νόμους.

Και ύστερα θέλουν να μας πείσουν ότι το Ταμείο επιτελεί δημόσιο συμφέρον και ότι θα πράξει το καλύτερο δυνατόν για την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου.

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται!

Υ.Γ.1  Αλήθεια ποιά είναι η θέση της Ν.Δ. επ’ αυτών. Αντιλαμβάνομαι οτι ο  κ. Σαμαράς προφανώς και δεν έχει τον χρόνο να τα παρακολουθεί όλα, αλλά ο εκ της Νέας Δημοκρατίας προερχόμενος Υφυπουργός Οικονομικών τα γνωρίζει.

Επίσης, ο εκ της Ν.Δ. προταθείς κ. Βαρθολομαίος (μέλος του Ταμείου) συμφωνεί με όλα αυτά;

ΥΓ 2  Μεγάλη επιτυχία του Ταμείου ήταν η εκποίηση των Air Bus  της "Ολυμπιακής" σε ...τιμή ευκαιρίας!

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Y. avatar
  Y. 10/01/2012 09:36:57

  Πολυ σωστά τα επισημαίνεις όλα αυτά. Από τη στιγμή που ένα μέλος είναι προταθείς της ΝΔ, οφείλει ανελλιπως να ενημερώνει τον/τους που έχει ορίσει το κόμμα, ώστε να γίνονται οι ανακοινώσεις και καταγγελίες παντού
  (...εκτός αν η αντιπολίτευση της ΝΔ, είναι εκδοχή λάϊτ)

 2. tak avatar
  tak 10/01/2012 09:49:17

  Kώστα Ροδινέ, τα ίδια Παντελάκη μου... Φαίνεται πως κάποιοι ενώ έχουν τους Φράγκους στο κεφάλι τους, τους θεωρούν ακόμα κουτόφραγκους...

 3. ψυχραιμια avatar
  ψυχραιμια 10/01/2012 09:52:05

  Κλασικη ελληνικη ρουσφετολογια ειναι.
  Ομως αυτο που γραφτηκε σε αλλα ποστ οτι απαξ και καποιο περιουσιακο στοιχειο μπει στο ταμειο σημαινει οτι πουληθηκε δεν ισχυει.Για να πουληθει προφανως πρεπει να αποφασισει η κυβερνηση.
  Τον επικοινωνιακο συμβουλο το θελουν για ευνοητους λογους : μολις αρχισουν τη δραση τους θα ακουσουν τα εξ αμαξης για δικαιους και αδικους λογους και καποιος πρεπει να προσπαθει να αποκρουει τις κατηγοριες.

 4. Ραβινος avatar
  Ραβινος 10/01/2012 10:21:13

  Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου{ΤΑΙΠΕΔ} ως δημιουργημα του λογοπλοκου Βενιζελου με επικεφαλης τον εργατολογο Κουκιαδη Πασοκανθρωπο κολλητο του Μπενυ, απαιτει συνεχη παρακολουθηση των ενεργειων του και παρεμβασεις υψηλου επιπεδου , κατι που κατα την προσωπικη μου αποψη, εκ του μεχρι τουδε αποτελεσματος , δεν μπορει να κανει ουτε ο Μουρμουρης ,ουτε ο Βαρθολομαιος της ΝΔ .

 5. Y. avatar
  Y. 10/01/2012 11:15:02

  h**p://ndthessaloniki.gr/?p=5411
  (..σχετικό)

 6. sitting duck avatar
  sitting duck 10/01/2012 13:59:52

  Παιδιά μην αδικείτε ανθρώπους όταν δεν γνωρίζετε τα πραγματικά περιστατικά. Η πράγματι σκανδαλώδης υπόθεσης του δώρου των Αιρ-μπας, στον μυστηριώδη επιχειρηματία και συνεταίρο γνωστού τραπεζίτη, κ. Ρήγα, ουδέποτε πέρασε από το ταμείο με πρόσχημα ότι οι διαγωνισμοί είχαν προκηρυχθεί πρίν την σύσταση του! Πέρασε απλώς από υπουργικό συμβούλιο και ευθύνη για το σκάνδαλο έχουν όσοι υέγραψαν. Και όχι βέβαια ο Αντώνης Βαρθολομαίος ! Επιπλέον δεν βλέπω να αναφέρεστε στον πρώτο "διαγωνισμό" συμβούλου επικοινωνίας που προκήρυξε ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, Κ. Μητρόπουλος, χωρίς να το περάσει καν από το διοικητικό συμβούλιο. Ο διαγωνισμός-παρωδία και επι της ουσίας η ανάθεση, πάλι για το ποσό των 150 χιλιάδων κατέληξε στην γνωστή και μη εξαιρετέα V&O του Θωμά Βαρβιτσιώτη. Χωρίς όμως, επαναλαμβάνω να περάσει από το Δ.Σ. Αρα άδικες, αβάσιμες και επιπόλαιες οι υπαινικτικές επικρίσεις για τον Α. Βαρθολομαίο. Λίγους σοβαρούς ανθρώπους έχει η ΝΔ, χρειάζεται να τους υπονομεύουμε, λόγω άγνοιας; Ας τον κρίνουμε όταν έρθουν τα σοβαρά φιλέτα στο Ταμείο, όπως π.χ. τα Κρατικά Λαχεία...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.