#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
12/08/2012 20:30
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

H Ιστορία θα θυμάται τὸν Λευτέρη Βερυβάκη για το μονοτονικόἈπεδήμησε στὶς ἀρχὲς Αὐγούστου, στὰ 77 του χρόνια, ὁ Λευτέρης Βερυβάκης, ἀγωνιστὴς ἐνάντια στὴν δικτατορία καὶ μετέπειτα ὑπουργὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ. Εἴθε νὰ ἀναπαύεται ἐν εἰρήνῃ.

Ἄραγε, γιατί θὰ θυμᾶται ἡ Ἱστορία τὸν Λευτέρη Βερυβάκη; Πραγματικὰ μακροπρόθεσμα, ὄχι σὲ ἕναν ὁρίζοντα 30-50 χρόνων. Γιὰ τὴν συμμετοχή του στὸν ἀγώνα ἐνάντια στὴν Χούντα, μᾶλλον ὄχι: ἡ Ἱστορία μὲ κεφαλαῖο ἰώτα, ἡ «μακροπρόθεσμη», θὰ καταγράψει σίγουρα εὐκλεῶς τὸ γεγονὸς καὶ τοὺς βασικώτερους πρωταγωνιστές, μὰ ὄχι ὅλους ὀνομαστικά. Οὔτε γιὰ διάφορους ἄλλους σταθμοὺς τῆς ζωῆς του θὰ καταγραφεῖ στὴν Ἱστορία, μὲ ἰώτα κεφαλαῖο.

Ὅμως, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς περισσότερους ἄλλους ἀνθρώπους ποὺ περπάτησαν στὴν γῆ, τὸ ὄνομα τοῦ Λευτέρη Βερυβάκη θὰ καταγραφεῖ σίγουρα στὴν Ἱστορία γιὰ ἕνα περιστατικό.

Ἐπὶ ὑπουργίας του (Ὑπουργὸς Παιδείας ἀπὸ τὸ 1981) ἀλλάζει μετὰ ἀπὸ περίπου δύο χιλιάδες χρόνια ἡ γραπτὴ μορφὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Καταργεῖται ἡ ὀπτικὴ ἀποτύπωση τῆς γλώσσας τῆς τελευταίας δισχιλιετίας (ἄρα, καὶ ἡ βιωματική της ἀποτύπωση), γιὰ νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ μιὰ μορφὴ γραφῆς σχεδιασμένη ἀπὸ ἕναν μικρὸ ἀριθμὸ φιλολόγων καὶ πολιτικῶν.

Καταργεῖται τὸ «πολυτονικὸ» σύστημα γραφῆς (λέξη ποὺ δὲν ὑπῆρχε προηγουμένως, δημιουργήθηκε μὲ τὸ αἴτημα νὰ καταργηθεῖ τὸ περιγραφόμενο) καὶ ἀντικαθίσταται μὲ ἕνα «μονοτονικὸ» σύστημα γραφῆς, οἱ λεπτομέρειες καὶ οἱ κανόνες τοῦ ὁποίου «θὰ καθορισθοῦν», σύμφωνα μὲ τὸ τότε ΦΕΚ.

Καταργεῖται «γιὰ τὴν ὀρθογραφία τῶν μαθητῶν», οἱ ὁποῖοι ὡς γνωστὸν εἶναι καὶ σήμερα διαβόητοι γιὰ τὴν ὀρθογραφία τους, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχουν ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὰ «κάτεργα τῶν τόνων».

Καταργεῖται «γιὰ λόγους εὐκολίας» στὴν ἐποχὴ τῆς Θρησκείας τῆς Εὐκολίας, ἡ ὁποία καλὰ κρατεῖ.

Καταργεῖται «διότι δὲν ἀποτυπώνει τὴν σημερινὴ προφορικὴ γλωσσικὴ πραγματικότητα, ἐλλείψει προσῳδίας», μιὰ σκέψη ποὺ περιέργως δὲν πέρασε ἀπὸ πολλοὺς ἐδῶ καὶ πολὺ πάνω ἀπὸ μιὰ χιλιετία ποὺ εἶχε οὔτως ἢ ἄλλως χαθεῖ ἡ προσῳδία. Καὶ μιὰ σκέψη ποὺ δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὴν πολύτιμη ἐτυμολογικὴ πληροφορία ποὺ χάνεται μὲ τὴν κατάργηση τῶν τόνων.

(Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἂν συμφωνοῦμε μὲ τοὺς δύο παραπάνω λόγους, τῆς εὐκολίας καὶ τῆς προφορικῆς πραγματικότητας, τότε δὲν ὑπάρχει κανένας ἄλλος λόγος διατήρησης τῶν ὁμόηχων φωνηέντων πέρα ἀπὸ τοὺς χαζοσυναισθηματισμούς).

Ὑπενθυμίζουμε γιὰ τοὺς πολὺ-πολὺ νεαροὺς ἀναγνῶστες ὅτι οἱ τόνοι καὶ τὸ γλωσσικὸ ζήτημα ἀποτελοῦν δύο ἀνεξάρτητα, διαφορετικὰ θέματα: στὸ πολυτονικὸ ἔγραφαν οἱ περισσότεροι μεγάλοι δημοτικιστές, ἐνῷ δὲν φάνηκαν νὰ τὸ θεωροῦν περιττὸ δημοτικιστὲς ὅπως ὁ Σεφέρης ἢ ὁ Ἐλύτης. Σήμερα ποὺ ἔχουν ἐκλείψει τὰ ἄλλοτε τεχνικὰ προβλήματα καὶ κόστη, ἕνας ἐντυπωσιακὸς ἀριθμὸς ἐκδοτῶν ἐπιμένει πολυτονικὰ (παραδείγματος χάριν, τὰ βιβλία τοῦ Ἴρβιν Γιάλομ ἐκδίδονται στὸ πολυτονικό, λόγῳ τῶν ἐκδόσεων Ἄγρα) ἐνῷ ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα ὅσων πολιτῶν ἀποφεύγουν τὴν μονοτονία (ἀνεξαρτήτως, φυσικά, ἡλικίας) γράφουν σὲ φρέσκια ἑλληνικὴ δημοτικὴ γλῶσσα.Ὑπενθυμίζουμε ἐπίσης ὅτι τὸ μονοτονικὸ ἐπιβλήθηκε μεταμεσονυκτίως τὴν 11η Ἰανουαρίου 1982, ὡς τροπολογία (!) σὲ ἄσχετο νομοσχέδιο, παντελῶς ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν γλωσσικὴ μεταρρύθμιση Ράλλη. Ἡ τροπολογία ποὺ ἄλλαζε τὸν τρόπο γραφῆς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ψηφίστηκε ἀπὸ 30 βουλευτές, ἐνῷ ὅλοι οἱ βουλευτὲς ὅλων τῶν κομμάτων -τοῦ ΚΚΕ συμπεριλαμβανομένου- πλὴν ΠΑΣΟΚ ἀποχώρησαν ἀπὸ τὴν αἴθουσα, ζητώντας περισσότερο χρόνο προετοιμασίας γιὰ ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα.

Μία φράση ἀρκοῦσε γιὰ νὰ γκρεμίσει αἰῶνες ἐξέλιξης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας: «Μετὰ τὴ δημοσίευση τοῦ παρόντος νόμου, ὁ τονισμὸς τοῦ γραπτοῦ ἑλληνικοῦ λόγου γίνεται σύμφωνα μὲ τὸ μονοτονικὸ σύστημα». Σήμερα ἡ ἀντιδιαστολὴ τῆς ὀπτικῆς ἀποτύπωσης τῶν «παλαιότερων» ἑλληνικῶν καὶ τῶν «νεώτερων» ἔχει δημιουργήσει μία τραγικὴ διχοτόμηση τῆς ἑνιαίας ἑλληνικῆς γλώσσας στοὺς μαθητές, τὴν ὁποία διαπιστώνουν ὅσοι σχετίζονται μὲ τὰ σχολεῖα: ὑπάρχουν τὰ «ἀρχαία», ποὺ εἶναι ὅλες οἱ μορφὲς τῆς ἑλληνικῆς μέχρι τὸ 1982 (συμπεριλαμβανομένης τῆς δημοτικῆς καὶ τῶν Ἐλύτη, Σεφέρη) καὶ τὰ «νέα», ποὺ εἶναι... ὅ,τι τυπώνεται μετὰ τὴν τροπολογία τοῦ 1982. (Ὅταν πήγαινα ὡς μαθητὴς στὸ Λύκειο τὸ πολυτονικὸ περιοδικάκι μας στὶς ἄλλες τάξεις -ἐννοεῖται σὲ καθαρὴ δημοτική-, ὅλοι οἱ συμμαθητὲς ρωτοῦσαν «γιατί ἔχει γραφτεῖ στὰ ἀρχαῖα»).

Ὁ Λευτέρης Βερυβάκης θὰ μείνει στὴν Ἱστορία. Ἀλλὰ ὡς Ἡρόστρατος. Ἡ Ἱστορία δὲν θὰ τὸν ξεχάσει.

Αὐτά, ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἱστορία, τὴν Γλῶσσα καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό. Ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἄνθρωπο Λευτέρη Βερυβάκη, εἴθε νὰ ἀναπαύεται ἐν εἰρήνῃ. Ἂς εἶναι ἐλαφρὺ τὸ χῶμα ποὺ τὸν σκεπάζει.

Σ.Μ.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
  ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 12/08/2012 20:38:32

  Το να τα ρίχνουμε σε έναν άνθρωπο αποπροσανατολίζει. Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα εξέφρασε αυτή την κατεδάφιση της γλώσσας. Ο μακαρίτης απλώς ήταν το διαδικαστικό κομμάτι της κατάληψης των ανακτόρων από την πασοκική λαίλαπα που σάρωσε και τη γλώσσα.

  Τώρα χρειάζεται να αλλάξουμε. Να σταματήσουμε την μεμψιμοιρία για το πασοκικό παρελθόν.

  Να προωθήσουμε την εκμάθηση του πολυτονικού στο σχολείο συμπληρωματικά με το μονοτονικό. Τα αρχαία να διδάσκονται ως κανονική γλώσσα ώστε να υπάρχει πρακτική αποτύπωση στους μαθητές.

  • ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
   ΚΥΘΗΡΙΟΣ @ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 12/08/2012 21:47:52

   Πῶς μπορεῖ νά γίνει παράλληλη ἐκμάθηση πολυτονικοῦ καί μονοτονικοῦ στό Δημοτικό Σχολεῖο;Δέν θά μπερδευτοῦν χειρότερα τά παιδιά;Καλύτερα τό πολυτονικό μόνο.

   • ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
    ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. @ ΚΥΘΗΡΙΟΣ 13/08/2012 00:24:43

    Όχι. Θα εξασκήσουν το μυαλό τους λίγο περισσότερο και θα μάθουν καλύτερα ελληνικά

  • Νικόλας avatar
   Νικόλας @ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 12/08/2012 23:31:01

   Οι υπέρμαχοι του πολυτονικού θα μπορούσατε να μου απαριθμήσετε μερικά επιχειρήματα κατά το δυνατόν πρακτικής φύσεως υπέρ της χρήσης του;

   Επιπλέον πιστεύετε ότι η γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πρέπει να είναι η επίσημη ελληνική και συνεπώς πρέπει να αλλάζει η γλώσσα ως ζωντανός οργανισμός με την πάροδο των αιώνων ή να μένει κατά το δυνατόν στάσιμη, η επίσημη τουλάχιστον;

   Τελευταίο, είστε υπέρ ή κατά της χρησιμοποίησης της καθαρεύουσας έναντι της δημοτικής;

   • Νίκος Α avatar
    Νίκος Α @ Νικόλας 12/08/2012 23:59:47

    .....και συνεπώς πρέπει να αλλάζει η γλώσσα ως ζωντανός οργανισμός με την πάροδο των αιώνων ή να μένει κατά το δυνατόν στάσιμη.......
    Μα αυτό ακριβώς λέει το άρθρο. Να αλλάζει σαν ζωντανός οργανισμός με την πάροδο των αιώνων. Όχι με διοικητική πράξη, με "τροπολογία ποὺ ἄλλαζε τὸν τρόπο γραφῆς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας".
    Σαν οπαδός της ευκολίας και της απλοποίησης της γλώσσας θα είσαι υπέρμαχος και της εξάλειψης των ομόηχων φωνηέντων.
    Αλλά και ως θαυμαστής (!!!) της Αγγλικής γλώσσας, θα έβλεπες με καλό μάτι, φαντάζομαι, την υιοθέτησή της και την κατάργηση της "δύσκολης, παναθεμά την, Ελληνικής.

   • ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
    ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. @ Νικόλας 13/08/2012 00:35:28

    1. Αισθητικά καλύτερη γραφή.

    2. Εν τοις πράγμασι λιγότερα εννοιολογικά και ορθογραφικά λάθη.

    3. Περισσότερη σκέψη πριν γράψουμε κάτι ή κατά το γράψιμο.

    4. Καλύτερη κατανόηση της ετυμολογίας των λέξεων.

    5. Ευκολότερη επαφή με την αρχαία, την εκκλησιαστική, την καθαρεύουσα και κάθε παλαιότερη μορφή της γλώσσας.

    6. Κατανόηση των παλαιότερων μορφών της γλώσσας παρά την σωστή υιοθέτηση της δημοτικής.

    Αυτό που χρειάζεται είναι μια εφαρμογή λογισμικού για τον αυτόματο πνευματισμό και τονισμό της λέξης κατά την πληκτρολόγηση. Να μια καλή ιδέα για διδακτορικό γλωσσολογίας σε συνδυασμό με επιστήμη Η/Υ.

    • Νικόλας avatar
     Νικόλας @ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 13/08/2012 01:29:18

     Ευχαριστώ για την απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν πείθομαι ότι τα 6 παραπάνω τα οποία αναφέρθηκαν αξίζουν έτσι ώστε στη σημερινή εποχή της επιδίωξης της ταχύτητας και της ευκολίας θα μας συνέφερε να χρησιμοποιούμε το πολυτονικό. Και εξηγούμαι:

     1) Υποκειμενικό καθαρά καθώς επίσης και δεν είναι κριτήριο διαμόρφωσης μιας γλώσσας σημαντικό μπροστά στην ευκολία.

     2) Για τα λάθη ευθύνεται η παρακμή της παιδείας μας πιστεύω και όχι το σύστημα γραφής.

     3) Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις για ταχύτητα και ευκολία των σύγχρονων καιρών.

     4) Ανούσιο για όποιον δεν ενδιαφέρεται για την ετυμολογία. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ψάξει σε κάποιο λεξικό.

     5) Προσωπικά εκκλησιαστικά ή αρχαία κείμενα διαβάζω μετρημένες φορές κάθε χρόνο μόνο. Οι περισσότεροι δε διαβάζουν ποτέ.

     6) Στο ίδιο πνεύμα. Είναι πλεονέκτημα αλλά δε μπορούμε να θυσιάσουμε την ευκολία.

     Γενικότερα δηλαδή εγώ επιδιώκω εάν θέλω να διαβάσω ένα βιβλίο π.χ. τεχνικό, να διαβάζεται κατά το δυνατόν ταχύτερα και ευκολότερα. Αυτές είναι οι απαιτήσεις των καιρών. Και εμένα αισθητικά π.χ. μου αρέσουν τα βιβλία σε καθαρεύουσα (δεν τρολλάρω τώρα) αλλά δυστυχώς αυτοί είναι οι καιροί μας και συμβιβαζόμαστε.

     Αυτό που δεν είπε κανείς είναι ότι με την καθαρεύουσα μόνο (όχι με το πολυτονικό) μπορεί κανείς να εκφραστεί πολύ συντομότερα. Πρόσφατα μάλιστα έπεσε στα χέρια μου από τη βιβλιοθήκη της σχολής ένα βιβλίο στην καθαρεύουσα για την παραγωγή υψηλών τάσεων από τη βιβλιοθήκη της σχολής και μου προξένησε έκπληξη η ευκολία με την οποία ο συγγραφέας περνούσε το τεχνικό νόημα με τέτοια οικονομία λέξεων. Αντίθετα τα υπόλοιπα συγγράματα που έχω μεταφρασμένα από την αγγλική στη νέα ελληνική είναι αρκετές σελίδες μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα αυθεντικά. Αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα της νέας ελληνικής γενικότερα και όχι του μονοτονικού.

     • ΚΜ avatar
      ΚΜ @ Νικόλας 13/08/2012 01:39:00

      1) Υποκειμενική η άποψή σου.
      2) Νομίζεις.
      3) Απεναντίας - όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Και επειδή, εκ των πραγμάτων, βιαζόμαστε, καλό είναι να εκπαιδεύουμε το μυαλό μας να αποφεύγει τις κακοτοπιές προς τις οποίες, λόγω βιασύνης, θα έχουμε μεγαλύτερη έφεση.
      4) Δηλαδή, νομίζεις ότι η ετυμολογία ενδιαφέρει έτσι από περιέργεια; Ή επειδή δεν έχουμε άλλα να ασχοληθούμε; Νομίζεις ότι η δυνατότητα ετυμολόγησης δεν εξυπηρετεί σε πρακτικό επίπεδο; Πέρασες και δεν ακούμπησες!
      5) Και από πότε αποτελείς παράδειγμα; Αυτό που λες είναι επιχείρημα ΥΠΕΡ του πολυτονικού!
      6) Στο ίδιο πνεύμα με το 4).

     • Νικόλας avatar
      Νικόλας @ ΚΜ 13/08/2012 02:20:46

      Εντάξει για τα 1,2,3,4,6 κατάλαβα το σκεπτικό και διαφωνούμε, δεκτό.

      Για το 5: Δεν είπα πουθενά ότι αποτελώ παράδειγμα. Είναι όμως γεγονός ότι η νέα γενιά η οποία είναι αυτή η οποία θα κατοικεί στην Ελλάδα του μέλλοντος και διαμορφώνει συνεπώς πρωτίστως τη νέα ελληνική δε διαβάζει στην πλειοψηφία της τέτοιου είδους κείμενα, κάτι που γνωρίζω από τον ευρύτερό μου περίγυρο που απαρτίζεται από νέους τόσο υψηλής όσο και χαμηλότερης στάθμης παιδείας.

      Συνεπώς θα έλεγα ότι "συμφωνούμε ότι διαφωνούμε", κατάλαβα τα επιχειρήματά σας αν και δε μπορώ να πειστώ κι εγώ και συνεπώς πιστεύω ότι σε τέτοιου είδους θέματα η σωστή πρακτική είναι ένα δημοψήφισμα.

     • Β.Κ.Σ. avatar
      Β.Κ.Σ. @ Νικόλας 13/08/2012 10:34:17

      Κάθε γλώσσα την πλάθουν οι λαλούντες αυτήν. Αγνοώντας το έτυμον είσαι ανίκανος να λεξιπλάσεις, είσαι ένας άχρηστος για την γλώσσα χρήστης. Και για να σε προβληματίσω ευρύτερα Νικόλα, γκουγκλίζω ή γκουγκλάρω γίνεται το ρήμα;

     • ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
      ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. @ Νικόλας 14/08/2012 18:48:23

      Να μην συγχέουμε το πολυτονικό σύστημα γραφής με την καθαρεύουσα. Μεγάλοι δημοτικιστές όπως λ.χ. ο Ελύτης έγραφαν πάντοτε στο πολυτονικό και μετά το 1982.
      Προσωπικά προτιμώ την δημοτική γιατί αυτή ομιλείται από τους Έλληνες. Δεν απορρίπτω όμως καθαρευουσιάνικα στοιχεία όταν ταιριάζει ή όταν γίνεται οικονομία λέξεων και δίδεται πιο στοχευμένο νόημα.

   • Dimitris avatar
    Dimitris @ Νικόλας 13/08/2012 02:28:59

    Το πρώτο πράγμα που ακούει κανείς στο μάθημα της γλωσσολογίας στα τμήματα που το έχουν ως μάθημα, είναι πως "όλες οι γλώσσες είναι ίσες".
    Προφανώς παρακάμπτοντας το περίφημο θεώρημα που έγινε ευρέως γνωστό ως Sapir-Whorf Hypothesis, που προσδιόρισε τη σχέση μεταξύ ομιλούσας γλώσσας και νου.
    Σήμερα με τα εργαλεία που διαθέτουμε έχει αποδειχθεί πως η γλώσσα επιρρεάζει το νου και μάλλιστα πολύ περισσότερο από όσο είχαν φανταστεί οι δύο ερευνητές.
    Μια γλώσσα 200 λέξεων παράγει 200 νοήματα, μια γλώσσα 1.000.000 παράγει ανάλογα νοήματα. Η ελληνική γλώσσα με την συνθετική της ικανότητα, είναι απλά στο στόχαστρο όσων μας θέλουν απλώς... βλάκες.
    Γνωρίζουν καλά πως "ξυρίζοντας" τον "υλικό" φορέα της γνώσης, απλά. ξεπατώνεται η γνώση...

 2. ΒΙΣ avatar
  ΒΙΣ 12/08/2012 20:46:14

  Είναι πρωτοφανές φαινόμενο μία τόσο σημαντική γλωσσική μεταρρύθμιση να περάσει ασυζητητί και μαύρα μεσάνυχτα.
  Να υπενθυμίσω βέβαια ότι το έδαφος είχε προετοιμαστεί από την τότε αστική (φοβική και σοσιαλμανή) Δεξιά. Η "Καθημερινή" ήταν αναφανδόν υπέρ του μονοτονικού...

 3. Νικόλας avatar
  Νικόλας 12/08/2012 20:47:58

  Πολύ καλή κίνηση η κατάργηση του πολυτονικού. Εγώ το προτιμώ το μονοτονικό.

  • je te connais par la folie terrible du peuple avatar
   je te connais par la folie terrible du peuple @ Νικόλας 12/08/2012 21:02:14

   εξοικονομήθηκε και μία πολύ μεγάλη ποσότητα μελάνης στυλού μπικ όλα αυτά τα χρόνια, όπως και χιλιόμετρα από μύτη μολυβιών συν το χρόνο να σηκωθεί ο μαθητής για να πάει στο τενεκεδάκι να το ξύσει. ψοφάω πάντως να παρακολουθώ συζήτηση πάνω σε τέτοια γλωσσικά ζητήματα στο antinews κυριακή βραδάκι με δροσούλα.

   • Νικόλας avatar
    Νικόλας @ je te connais par la folie terrible du peuple 12/08/2012 21:15:32

    Χαχαχα σωστό και αυτό. Όχι μωρέ απλά είναι πιο εύκολο. Πρόσεξε το συλλογισμό μου: Η επιτυχημένη γλώσσα πρέπει να μπορεί να μεταδίδει αποτελεσματικά τα μηνύματα. Αυτό το επιτυγχάνει μια γλώσσα κατά το δυνατόν ευκολότερη. Το μονοτονικό συμβάλλει στην κατεύθυνση της απλοποίησης της γλώσσας. Άρα το μονοτονικό κάνει πιο αποτελεσματική τη γλώσσα. Παράδειγμα η αγγλική. Είναι τόσο επιτυχημένη γιατί αν και απλή περνάει με συντομία τα μηνύματά της.

    • je te connais par la folie terrible du peuple avatar
     je te connais par la folie terrible du peuple @ Νικόλας 12/08/2012 21:16:44

     συμφωνώ αδερφέ μου.

    • Γιώργος1 avatar
     Γιώργος1 @ Νικόλας 12/08/2012 22:06:27

     Τα greeklish είναι πιο εύκολα από τα ελληνικά. Ας μιλάμε όλοι με greeklish! (γλιτώνουμε και τους τόνους έτσι!)

     • Dr. Mitsos avatar
      Dr. Mitsos @ Γιώργος1 12/08/2012 22:57:17

      Συμφωνώ απολύτως! LOL!

   • Νικόλας avatar
    Νικόλας @ je te connais par la folie terrible du peuple 12/08/2012 21:27:18

    Όσο για την εξοικονόμηση μελάνης και μύτης μολυβιών ένα θα σου πω. Θεωρώντας ότι η μέση ελληνική λέξη έχει μήκος 5 γραμμάτων, παρατηρούμε ότι ο τόνος δαπανά εμβαδό περίπου ίσο με το 30% ενός πλήρους γράμματος. Αν δεχτούμε ότι το πολυτονικό απαιτούσε διπλάσια περίπου σύμβολα τονισμού, καταλαβαίνεις ότι αντι για 5+0.3 εμβαδά γραμμάτων που χρειάζεται σήμερα η μέση λέξη, με το πολυτονικό κάθε λέξη θα απαιτούσε εμβαδό ισοδύναμο 5.6 γραμμάτων, δηλαδή κατανάλωση γραφικής ύλης επιπλέον κατά 5.7% περίπου!!! Στα σχολικά μου χρόνια κατανάλωνα ετησίως περίπου 10 στυλό δηλαδή περίπου 15 ευρώ γραφικής ύλης. Μια χώρα περίπου 600.000 μαθητών ωφελείται από την κατάργηση του πολυτονικού με 0.057*15*600.000 = 513.000 ευρώ ετησίως!! Από το 1982 δηλαδή έχουμε εξοικονομήσει ως κράτος ποσό ίσο με 0.513*20 = 10.26 εκατομμύρια ευρώ ΜΟΝΟ από τη γραφική ύλη των μαθητών!!!

    • je te connais par la folie terrible du peuple avatar
     je te connais par la folie terrible du peuple @ Νικόλας 12/08/2012 21:32:26

     καταπληκτικό! you sent me trippin man.

    • Γιάννης Μ. avatar
     Γιάννης Μ. @ Νικόλας 12/08/2012 21:37:08

     Τι πιο χρήσιμο τότε να καταργήσουμε τα σχολεία, τα τετράδια και όλα αυτά τα κοστοβόρα εργαλεία σκέψης. Ας επανέλθουμε στο ούγκ και μούγκ για να είναι όοοοολα πιο απλά. Στην Μπανανία οικονομολόγους δεν χρειάζονται άλλωστε

     • je te connais par la folie terrible du peuple avatar
      je te connais par la folie terrible du peuple @ Γιάννης Μ. 12/08/2012 21:39:51

      far out man. you really got it now.

    • ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
     ΚΥΘΗΡΙΟΣ @ Νικόλας 12/08/2012 21:58:02

     Ἐσεῖς κύριε μετρήσατε πόσα ἐμβαδά χώρου ''καταναλώσατε''γιά νά πείσετε γιά τήν ἀμετροέπεια τῶν προγόνων μας στήν μή πρόβλεψη ἐξοικονόμησης τόσων ἑκατομυρίων εὐρῶ καί γραφικῆς ὕλης,γιά νά μαθαίνουν τά παιδιά μας νά γράφουν σήμερα μέ τόση εὐκολία,στόν ὑπολογιστή καί στό κινητό μόνο...;

     • Εμμανουήλ avatar
      Εμμανουήλ @ ΚΥΘΗΡΙΟΣ 12/08/2012 22:39:59

      Αγαπητέ Κυθήριε, βλέποντας την όμορφη θάλασσα στο Καψάλι Κυθήρων, απλά θυμήθηκα ότι τα αρχαία κείμενα δεν είχαν τόνους. Η γραφή της λαλιάς μας (του κελαηδήματος δηλαδή των μητέρων μας) είναι κάτι ζωντανό που αλλάζει με την ιστορική διαδρομή του γένους μας. Διαφορετικά θα χρησιμοποιούσαμε ακόμη το φοινικικό αλφάβητο.
      Να είσαι καλά.

     • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
      Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Εμμανουήλ 12/08/2012 23:04:05

      Καὶ περίμενα, περίμενα, πότε θὰ ἐμφανιστεῖ τὸ ἐπιχείρημα «οἱ ἀρχαῖοι δὲν εἶχαν τόνους». 14ο σχόλιο - συνήθως ἐμφανίζεται νωρίτερα! Βέβαια, κάτι ψήγματα πολιτισμοῦ πραγματώθηκαν ὅσο νά'ναι ἀνάμεσα στὸ 400 π.χ. ("ἀρχαῖοι") καὶ στὸ 1982, ἀλλὰ δὲ βαριέσαι...


      (Παρεμπιπτόντως: τὸ παραλυτικὸ ἐπιχείρημα «οἱ ἀρχαῖοι δὲν εἶχαν τόνους») χρησιμοποιήθηκε καὶ ἀπὸ τὸν τιτάνα Πέτρο Εὐθυμίου τὸ 2003 -ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ-, ἀποδεικνύοντας ἔτσι ὅτι ἡ μαζικὴ αὐτοχειρία, καίτοι ἀντιχριστιανική,θὰ ἦταν μιὰ ἐπιλογὴ ἀξιοπρέπειας γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολῖτες...

     • anorfogfafos avatar
      anorfogfafos @ Εμμανουήλ 14/08/2012 00:55:46

      Το Γλωσσικό Ζήτημα έλαβε τέλος τη δεκαετία του '70, μετά από σχεδόν έναν αιώνα διαμάχης. Το 1974 η κυβέρνηση Καραμανλή παρέλειψε τη γλωσσική διάταξη στο Σύνταγμα της μεταπολίτευσης. Το 1976 ο υπουργός Παιδείας Ράλλης εισηγείται -και η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει το 1977- τη χρήση της δημοτικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε όλες τις λειτουργίες και τα έγγραφα του κράτους. Το γλωσσικό ζήτημα λύνεται τυπικά με την καθιέρωση της δημοτικής στην εκπαίδευση και στη διοίκηση και παύει πλέον να υπάρχει το φαινόμενο της διγλωσσίας που διήρκεσε 20 περίπου αιώνες και ταλαιπώρησε την ελληνική παιδεία και κοινωνία για 143 χρόνια.
      Η Νέα Ελληνική που χρησιμοποιείται σήμερα, αποτελείται από συνένωση στοιχείων της δημοτικής και της καθαρεύουσας και βρίσκεται κοντά στην Ελληνιστική Κοινή των χρόνων του Χριστού

    • Περσέας avatar
     Περσέας @ Νικόλας 12/08/2012 22:32:39

     Προφανῶς ἀστειεύεσαι!!!
     Θά ἀναρωτηθεῖς φυσικά, ἀφοῦ ἐξοικονομήσαμε τόοοοοσα εὐρώ α'πό την κατάργησι τῶν τόνων, γατί τότε χρεοκοπήσαμε;
     Μιά ἄλλη διάσταση τοῦ θέματος.
     Μετά τήν κατάργησι τοῦ πολυτονικοῦ αὐξήθηκε κατακόρυφα ὁ ἀριθμός παιδιῶν μέ δυσλεξία.
     Ἔρευνες συναρτούν τήν δυσκολία τῆς γραφῆς, ὡς ἀντιστρόφως ἀνάλογο τοῦ πλήθους τῶν δυσλεξικῶν. (Στήν Ίαπωνία ἡ δυσλεξία εἶναι ἄγνωστη ἔννοια)

    • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
     Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Νικόλας 12/08/2012 22:59:08

     Φανταστικό! Καλά, 2.000 χρόνια δὲν τό'χαν σκεφτεῖ;;; Εὐτυχῶς ἤρθαμε ἐπιτέλους οἱ νεοέλληνες νὰ κάνουμε τὰ αὐτονόητα. (Εἶστε νὰ γκρεμίσουμε αὐτὲς τὶς κοτρῶνες καὶ νὰ χτίσουμε ἕνα babis vovos mall στὸν Παρθενώνα; Τέτοιο φιλέτο μένει ἀναξιοποίητο, μόνο κάτι εἰσιτηριάκια κόβουν)

    • anorfogfafos avatar
     anorfogfafos @ Νικόλας 14/08/2012 00:44:04

     σε παω με χιλια λεμε ...πολλα λυκελυκε χαχαχαχα

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Νικόλας 12/08/2012 22:52:58

   «Πολύ καλή κίνηση η κατάργηση του πολυτονικού. Εγώ το προτιμώ το μονοτονικό.»

   Ἐγὼ πάλι προτιμῶ τὰ ἀγγλικά. Εὔκολα, παγκόσμια, χωρὶς διαφορετικὰ πληκτρολόγια καὶ βλακεῖες, καὶ ἔχεις προνομιακὴ πρόσβαση σὲ μιὰ παγκόσμια ἀγορά. Συμφέρει καὶ οἰκονομικά: θὰ... ἀποπατηθοῦμε στὸ τάλιρο! Γιατί νὰ σκοτιζόμαστε; Ἂς τὰ καταργήσουμε πιὰ αὐτὰ τὰ ζόρικα τὰ ἑλληνικά. (sarcasm)

   • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
    Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 12/08/2012 23:23:33

    «Εγώ το προτιμώ το μονοτονικό.»

    Ἐμένα πάλι μ' ἀρέσουν τὰ παγωτὰ καὶ τὰ μοχίτο.

 4. anonymous avatar
  anonymous 12/08/2012 21:24:30

  Μέχρι πριν λίγα χρόνια, όχι πολλά καμιά δεκαριά, στους υπολογιστές και στο ίντερνετ ήταν εξαιρετικά δύσκολο να γράψεις ελληνικά, ούτε καν μονοτονικά. Μετά την έλευση του Unicode βελτιώθηκε η κατάσταση αλλά ακόμη υπάρχουν προγράμματα με μερικά παλιά προγράμματα. Το βασικό λάθος ήταν ότι το Ελληνικό δημόσιο δε θέσπισε από την αρχή τεχνικές προδιαγραφές για το θέμα. Βέβαια κανένα κράτος δεν το έχει κάνει.

  Το βασικό λάθος που έγινε είναι ότι εφαρμόζοντας το μονοτονικό, απλά μετατίθεται το πρόβλημα. Όταν τα παιδιά αρχίσουν μαθήματα αρχαίας ελληνικής θα πρέπει ούτως ή άλλως να μάθουν το πολυτονικό. Θα ήταν καλύτερα αν το μάθαιναν από την αρχή.

  Αυτή τη στιγμή το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι δεν υπάρχουν πολυτονικοί ορθογράφοι για τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, τα προγράμματα email και τους browsers.

  • TopGunZ avatar
   TopGunZ @ anonymous 12/08/2012 21:35:08

   Δοκιμάστε το h--p://www.keymangreek.gr/

  • Dr. Mitsos avatar
   Dr. Mitsos @ anonymous 12/08/2012 23:07:15

   Στην Ιαπωνία είχαν ένα παρόμοιο πρόβλημα και σκεφτήκαν τα romanji, δηλαδή μια γραφή βασισμένη στο λατινικό αλφάβητο. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος θα έκανε εύκολη την χρήση των Η/Υ καθώς δεν θα χρειαζόταν η εισαγωγή μιας νέας κωδικοσελίδας. Οι Ιάπνωες λύσαν το πρόβλημα δημιοργώντας μια κωδικοσελίδα όπου ο κάθε χαρακτήρας αναπαριστάνονταν ας πούμε με δύο byte. Στην Ελλάδα επειδή δεν έχουμε φαντασία δεν σκεφτήκαμε να χρησιμοποιύμε π.χ. 2 byte ανά χαρακτήρα ώστε και το πολυτονικό να κρατήσουμε αλλά και Η/Υ να χρησιμοποιούμε. Αλλά ξέχασα: η Ελλάδα έχει διαπρεπείς επιστήμονες...

   • anonymous avatar
    anonymous @ Dr. Mitsos 12/08/2012 23:22:40

    Δεν αναφέρομαι σε πληκτρολόγιο, δηλ. στη δυνατότητα να γράφεις Ελληνικά. Αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί με τα unicode.
    Αναφέρομαι στο ότι δεν υπάρχει ορθογράφος για τα βασικά προγράμματα (word, OpenOffice, firefox, Thunderbird κλπ). Δηλ. αν γράψεις κάτι λάθος να σου το υπογραμμίσει.

    • Dr. Mitsos avatar
     Dr. Mitsos @ anonymous 13/08/2012 00:02:00

     Ας το κάνουμε...!

     • anonymous avatar
      anonymous @ Dr. Mitsos 13/08/2012 14:37:16

      Ωραία, εγώ δεν έχω τις τεχνικές γνώσεις. Έχω μια λίστα με λέξεις γραμμένες στο μονοτονικό. Πρέπει να πολυτονιστούν και να γίνουν λεξικό. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται πολυτονιστής. Θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά και μετά να τις κάνουμε λεξικό. Εγώ όμως δεν ξέρω πως να το κάνω. Αν ήξερα θα το είχα ήδη κάνει.

      Επίσης τα λεξικά του OpenOffice είναι ελεύθερα. Μπορούμε να ζητήσουμε από τους προγραμματιστές τη λίστα των λέξεων και να τις πολυτονίσουμε. Μετά θα γίνουν πολυτονικό λεξικό. Αν το OpenOffice προσφέρει τέτοιο λεξικό τότε να είσαι σίγουρος ότι θα βγάλει και η Μ$.

      Κατά τη γνώμη μου η Ελληνική γλώσσα χρειάζεται δυο λεξικά-ορθογράφους. Ένα πολυτονικό της δημοτικής κι ένα λεξικό-ορθογράφο της αρχαίας Ελληνικής. Μάλιστα το δεύτερο πρότζεκτ θα μπορούσε να αποφέρει και κέρδη.

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ anonymous 12/08/2012 23:07:28

   Τὰ πολυτονικὰ εἶναι ἐγκατεστημένα σὲ ὅλα τὰ... μεταπολεμικὰ Windows, μὲ μιὰ ἁπλῆ ρύθμιση.

   Ὅσο γιὰ τοὺς ὀρθογράφους, οἱ ὀρθογράφοι μᾶς μάραναν καὶ ἅμα πιάσει ἄνθρωπος κάτω ἀπὸ 35 στυλὸ γιὰ νὰ γράψει, τυφλώνεσαι ἀπὸ τὰ λάθη... Ὁ "ὀρθογράφος" ἀφαιρεῖ κάθε κίνητρο τήρησης καὶ βελτίωσης τῆς ὀρθογραφίας σου. Καλύτερα νὰ μὴ χρησιμοποιεῖται, παρὰ μόνον ὅταν καταθέτει κανεὶς βιογραφικὰ καὶ cover letters (...καλοῦ κακοῦ).

   Δηλαδὴ ἐγὼ ποὺ δὲν κάνω ὀρθογραφικὰ λάθη στὸ πηγάδι ἀνακουφίστηκα;

   • anonymous avatar
    anonymous @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 12/08/2012 23:58:02

    Πρόσφατα τελείωσα ένα κείμενο 250 σελίδων. Το κείμενο το διόρθωσαν 3 φορές επαγγελματίες διορθωτές. Εχτές το πέρασα από τον ορθογράφο του OpenOffice για ένα τελευταίο κοίταγμα. Βρήκε 3 λάθη, όχι ορθογραφικά αλλά είχα ξεχάσει κάτι γράμματα. Όσο για το θέμα με τους κάτω των 35 πάντα υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Κάποιοι έκαναν ορθογραφικά λάθη. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους σημερινούς νέους.

 5. Void avatar
  Void 12/08/2012 21:45:52

  Αν ήθελε, ας μην υπέγραφε ο Καραμανλής. Μπορούσε.

  Οφείλω να ομολογήσω πως το «μονοτονικό» είναι πιο συμβατό με τα δεδομένα της εποχής μας που όλα εξελίσσονται σε απίθανα γρήγορο χρόνο. Ίσως από αυτή τη σκοπιά, λοιπόν, το «μονοτονικό» να είναι χρήσιμο, έστω και αν δεν ήταν αυτός ο λόγος της καθιέρωσής του. Ωστόσο, θεωρώ πως το «πολυτονικό» όφειλε να διατηρηθεί ως επίσημος τρόπος γραφής της ελληνικής γλώσσας (π.χ. δικαστικές αποφάσεις, συμβόλαια, νόμοι κ.ά.) και το «μονοτονικό» να χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα.

  • ΚΜ avatar
   ΚΜ @ Void 12/08/2012 22:38:35

   Κάπως έτσι (με παράλληλη επανεισαγωγή του πολυτονικού στα δημοτικά) θα μπορούσε να γίνει, σταδιακά, η επάνοδος στο πολυτονικό.

  • Τιγράνης avatar
   Τιγράνης @ Void 12/08/2012 22:53:35

   Ποια δεδομένα της εποχής μας; Που να δεις τι έγραφε ο Φαρδύς ο Σαμοθρακίτης το 1884 στο "Περί ατόνου και απνευματίστου γραφής της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης". Ιδεολογικό είναι το ζήτημα και, καλώς ή κακώς, αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ως ιδιοπρόσωπη συνέχεια ή ως μειονεκτική ασυνέχεια. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις (και αυτό αφορά όλους μας, και εμένα δηλαδή).

   Το πνευματικό, λοιπόν, άλμα από τον Πλάτωνα στον Φαρδύ που υπαινισσόταν ο Δραγούμης στη «Σαμοθράκη» του είναι πρωτίστως εθνική επιλογή. Έτσι που, όταν σπέρνεις μετακενώσεις, αναπόφευκτα θερίζεις Βερυβάκηδες (Θεός σχωρέσ΄ τον)…

 6. ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ avatar
  ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ 12/08/2012 21:59:14

  Τελείωσα το εξατάξιο Γυμνάσιο το 1975 (πρακτικό , δηλ. θετική κατεύθυνση για τους νεώτερους) . Θυμάμαι μέχρι και σήμερα το άγχος του μακαρίτη πατέρα μου (πτυχιούχος Α.Ε.Ι με γνώσεις τεσσάρων ξένων γλωσσών) όταν είχαμε τις γραπτές εξετάσεις στα Αρχαία Ελληνικά . Με ρώτησε αν ήταν ορθογραφικό λάθος (γιατί στην εποχή του ... ήταν) αν αντί για οξεία έβαζα ... βαρεία ! Εννοείται όταν το είπα στον φιλόλογό μου , σχεδόν έβαλε τα γέλια κι' είπε (τότε το ... σωτήριο έτος 1969) ότι άμα βαθμολογούσαμε αυτό για λάθος ... θα γινόταν χαμός ! Εξ άλλου , απ' ότι γνωρίζω η Αρχαία Ελληνική γραφή ήταν ΜΟΝΟ κεφαλαία , εκτός κι' αν κάνω λάθος . Την νεώτερη περίοδο εμφανίστηκαν οι τόνοι και τα λοιπά ...
  Κατά την ταπεινή μου άποψη , επειδή είμαι πτυχιούχος (θετικής πάντα κατεύθυνσης) τόσο Ελληνικού Παν/μίου , όσο και Παν/μίων του εξωτερικού (Γαλλόφωνων -κυρίως- αλλά και Γερμανόφωνων) κι' έχοντας ασχοληθεί με τους Αρχαίους μας προγόνους (εξ' ου και το "Τροφώνιος") , δεν κρίνω αρνητικά το Μονοτονικό . Άλλα "κακουργήματα" πρέπει να μας ανησυχούν περισσότερο ...
  Ωστόσο , εάν κάνω κάποιο λάθος στην άποψή μου , ΔΕΧΟΜΑΙ ενημέρωση για το συζητούμενο θέμα .

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ ΤΡΟΦΩΝΙΟΣ 12/08/2012 23:18:14

   Νὰ μιὰ ἐνημέρωση: www.polytoniko.gr


   Παιδιά, μὲ κάθε καλὴ διάθεση, ΕΛΕΟΣ μὲ τὸ ἐπιχείρημα «οἱ ἀρχαῖοι ἔγραφαν χωρὶς τόνους». Ὑπάρχουν καὶ ὅρια: «οἱ ἀρχαῖοι» ἔγραφαν πρὶν τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους, πρὶν τὴν φιλοσοφία τῶν Καππαδοκῶν καὶ τοῦ Μαξίμου, πρὶν τὴν Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ρώμης, τὴν Ἁγια-Σοφιά καὶ τὴν Μονὴ τῆς Χώρας, πρὶν τὸν Ἀκάθιστο καὶ τὸν Ἐρωτόκριτο, πρὶν τὸν Σεφέρη καὶ τὸν Ἐλύτη. Κάτι ἐνδιαφέροντα πραγματάκια συνέβησαν ἐνδιαμέσως, δὲν εἶναι ὅλα πλὴν τοῦ Περικλῆ καὶ τοῦ Πλάτωνα γιὰ πέταμα! Ἔλεος!

   • Vee avatar
    Vee @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 12/08/2012 23:42:24

    Νομίζω ότι είναι www.polytoniko.org/ ;

   • sawas avatar
    sawas @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 12/08/2012 23:59:19

    Αυτό είναι,

    με τα μονό-πολυτονικα ξεχάσαμε τα greeklish μας

    Διόρθωσε Ἀστυάνακα το dead link.
    http://www.polytoniko.org/

 7. Περσέας avatar
  Περσέας 12/08/2012 22:16:27

  Ἡ γλῶσσα εἶναι τό κατ' έξοχήν γνώρισμα τῆς ἐξελίξεως ἑνός λαοῦ.
  Έξελίσσεται μαζί του ἀκολουθῶντας τήν ἱστορία του.
  Ἑνίοτε έξελίξεις συμβαίνουν και μέ τήν βίαιη παρέμβαση τοῦ ἀνθρώπου!
  Μιά τέτοια βίαιη παρέμβαση πραγματοποίησε και ὁ ἀποβιώσας μέ τήν νομοθέτηση τῆς χρήσεως τοῦ μονοτονικοῦ, ἀκολουθῶντας τίς κραυγές, χωρίς αἰτιολόγηση, τῶν κατά δήλωσί των 'προοδευτικῶν΄, μιᾶς ἀριστεράντζας, δηλαδή, ἐλεεινῆς, τά ἔργα καί τίς ἡμέρες τῶν ὁποίων, δυστυχῶς, ζήσαμε ὅλοι μας.
  Πολύ σωστά ὁ Τζώρτζ Ὄργουελ ἔγραψεῦ"ἄν θέλεις νά ἐλέξεις τήν σκέψη ἑνός λαοῦ ἔλεξε πρῶτα τήν γλῶσσα του". Καί γιά νά έλέξει κάποιος τήν γλῶσσα ἑνός λαοῦ, παρεμβαίνει βίαια στήν έξέλιξή της.
  Αύτήν τήν "ὑπηρεσία" προσέφερε ἡ καθιέρωση τοῦ μονοτονικοῦ.
  Άπέκοψε βίαια τήν γλῶσσα ἀπό τίς ἱστορικές ρίζες της.
  Βλέπουμε σήμερα διαδοχικές νέες βίαιες παρεμβάσεις μέ κανόνες πρός χάριν τῆς ἁπλότητας.
  Ἀποτέλεσμα δε αὐτῆς τῆς "ἁπλότητας" εἶναι οἱ γενιές τῶν ἀγραμμάτων νέων, τῶν νέων χωρίς κρίση, πού εἶναι ἔτοιμοι να "καταπιούν ἀμάσητο" τό κάθε σύνθημα πού θά τοῦ σερβίρουν.
  Τὀ ἔγκλημα δυστυχῶς συνεχίζεται.
  Δεῖτε σε πόσα ἰστολόγια οἱ σχολιαστές γράφουν σέ ἀτονικό σύστημα, ἀνοησίες, συνθήματα, χωρίς βάθος ἀλλά με περισσό φανατισμό.

 8. unfair avatar
  unfair 12/08/2012 22:21:44

  το μονοτονικό είναι μια χαρά.
  η γλώσσα είναι κάτι ζωντανό κ αλλάζει.
  αυτό που θα ήταν καλό, να μάθαιναν να ομιλούν [έστω κ λίγο] τα αρχαία ελληνικά στο σχολείο, μιας κ είναι η πηγή για την σύγχρονη ελληνική γλώσσα κ παράλληλα κ θα έδινε βάση για άλλες λέξεις σε ξένες γλώσσες.

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ unfair 12/08/2012 23:22:15

   «η γλώσσα είναι κάτι ζωντανό κ αλλάζει.»

   Πῶς ἀλλάζει ἡ γλῶσσα; Ἐξελίσσεται ἀπὸ τὸ Ὅλον τῶν ὁμιλητῶν της ἢ κουτσουρεύεται ἀπὸ 30 βουλευτὲς καὶ μιὰ χούφτα γλωσσολόγους; Νὰ ξέρουμε τί λέμε δηλαδή.

  • unfair avatar
   unfair @ unfair 12/08/2012 23:53:12

   το μονοτονικό έχει ήδη επικρατήσει, λάθος ή σωστό, δεν είμαι ο αρμόδιος να κρίνω. το ότι η γλώσσα είναι κάτι ζωντανό, είναι αυταπόδεικτο, κ δεν χρειάζονται ούτε βουλευτές ούτε γλωσσολόγοι ώστε κριθεί αυτό.
   Η αρχαία ελληνική, καθώς είναι η πηγή της νεοελληνικής, θα 'πρεπε να μαθαίνεται, εκτός από να διαβάζεται κ να ομιλείται [χειρισμός της], δεν μπορώ να πω σιγουριά, πως χρειάζεται να ξέρει κάποιος πολυτονικό γι' αυτόν τον λόγο. Όμως έχω την πεποίθηση, πως σίγουρα θα βοηθούσε γλωσσολογικά κάποιον που θα μάθαινε τον χειρισμό της.

 9. ΚΜ avatar
  ΚΜ 12/08/2012 22:22:35

  Όπως και να'χει, θεωρώ ελπιδοφόρο γεγονός με σημαντικό συμβολισμό (και επίσης ιστορική ειρωνεία) το ότι η ανωτέρω νεκρολογία γράφτηκε στο πολυτονικό!

  Κατά τα άλλα, Θεός σχωρέσ'τον τον άνθρωπο.

  • Νικόλας avatar
   Νικόλας @ ΚΜ 12/08/2012 23:24:03

   Τι εννοείς ελπιδοφόρο; Λες να το γυρίσουμε στο πολυτονικό πάλι;

   • ΚΜ avatar
    ΚΜ @ Νικόλας 12/08/2012 23:40:41

    Το ελπιδοφόρο (με δεδομένο το πώς περάστηκε νύχτα, μουλωχτά, το μονοτονικό) είναι η μη αποδοχή τετελεσμένων στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από 'κει και πέρα, ας αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού. Προσωπικά, επειδή ρωτάς, θα το έβλεπα ευνοϊκά (παρόλο που θα έκανα αρκετά λάθη).

   • ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
    ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. @ Νικόλας 13/08/2012 00:37:47

    Να γυρίσουμε. Σε τρομάζει;

 10. ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
  ΚΥΘΗΡΙΟΣ 12/08/2012 23:09:45

  Ἀγαπητέ μου Ἑμμανουήλ,μέ εὐχαριστεῖς ἀφάνταστα πού βρίσκεσαι στήν Πατρίδα μου,σοῦ εὔχομαι νά περνᾶς καλά!
  Νομίζω ὅμως,ὅσον ἀφορᾶ τή γλῶσσα μας,ὅτι μιλοῦμε γιά τή γραφή,ὄχι τή γραφή τῆς λαλιᾶς,ἡ ὁποία γραφή ἔχει παγιωμένη παράδοση αἰώνων,ναί μέν ἐξελισσόμενη ἀλλά σέ σταθερές βάσεις καί κατά τήν γνῶμη μου,δέν ἔπρεπε νά καταργηθοῦν κάποια στοιχεία της.

  • Εμμανουήλ avatar
   Εμμανουήλ @ ΚΥΘΗΡΙΟΣ 12/08/2012 23:33:31

   Σημειώνω την αντίστιξη: "μιλοῦμε γιά τή γραφή,ὄχι τή γραφή τῆς λαλιᾶς", απλά επειδή είμαι των θετικών επιστημών, αντιλαμβάνομαι τη γραφή (με όλη την ιστορικότητά της φυσικά) ως μέσο έκφρασης, σκέψης & ανθρώπινων ήχων.
   (Το κάστρο είναι πανέμορφο φωτισμένο)

   • ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
    ΚΥΘΗΡΙΟΣ @ Εμμανουήλ 13/08/2012 00:01:05

    Ἐκεῖ ἀπό τό Belvedere,νά ἀγνατεύεις τό κάστρο,καί νά ξεκουράζεται ἡ ματιά σου στούς δίδυμους κολπίσκους...

 11. Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
  Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 12/08/2012 23:13:52

  «Ως ιδιοπρόσωπη συνέχεια ή ως μειονεκτική ασυνέχεια. »

  «Έτσι που, όταν σπέρνεις μετακενώσεις, αναπόφευκτα θερίζεις Βερυβάκηδες.»

  Πῶς τὰ γράφεις ἔτσι ρὲ μπαγάσα... Στὴ μαρμίτα τῆς γλωσσικῆς φιλοκαλίας ἔπεσες μικρός;

 12. Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
  Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 12/08/2012 23:14:42

  Εἶμαι στὴν Ἀθήνα, παρεμπιπτόντως (ἂν φτάσαμε νὰ ἐπικοινωνοῦμε μέσῳ Antinews, χρειαζόμαστε ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ἀπεξάρτηση...)

  • Τιγράνης avatar
   Τιγράνης @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 12/08/2012 23:34:02

   Τι κάθεσαι τότε; Έλα αύριο!

 13. ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
  ΚΥΘΗΡΙΟΣ 12/08/2012 23:16:37

  Μά γιά νά μάθουν τά παιδιά νά ὁμιλοῦν λίγο τά ἀρχαῖα ἑλληνικά,θά πρέπει πρῶτα νά μάθουν νά τά διαβάζουν καί νά τά γράφουν,ἄρα εἶναι ἀπαραίτητο νά γνωρίζουν καί πολυτονικό.

 14. Kommenos avatar
  Kommenos 12/08/2012 23:40:27

  Αμάρ ρε πατριώτες, εθνικιστές, οπαδοί της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας με το πολυτονικό σας!

  Μήπως προφέρατε διαφορετικά το ε με ψιλή οξεία, από ότι το προφέρετε τώρα με άνα απλό τόνο; Δεν βλέπετε ότι τώρα τα παιδιά, ακόμα και στην ενηλικίωση τα περισσότερα, γράφουν τα sms τους και τα e-mail τους με greeklish; Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος.

  Γιατί δεν κατηγορείτε τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους (και όλες τις χώρες που μιλούν ισπανικά και πορτογαλικά) που σε μια νύχτα κατάργησαν τα διπλά σύμφωνα; Εκεί θα είχατε πεθάνει έσείς! Το Εμπορικό Επιμελητήριο έχει εκεί την παλιά επιγραφή Casa de Commercio ενώ οι λαοί αυτοί γράφουν επίσημα comercio με ένα "μ". Στα πορτογαλικά κρατήθηκε με το ζόρι το διπλο "ss".

  Τι μανία με εσάς τους αρχαιολάτρες. Δείτε πως θα μαθαίνουν και κάτι άλλο τώρα οι μαθητές στο σχολείο που τους διδάσκουν άχρηστοι καθηγητές!

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Kommenos 13/08/2012 00:46:42

   Μᾶς ἔκανες τὴ μούρη κρέας...

  • ΚΜ avatar
   ΚΜ @ Kommenos 13/08/2012 00:57:58

   Έχεις μιλήσει πρόσφατα με Πορτογάλους; Εγώ, με πολλούς! Το 2009, επί Σώκρατες, υιοθετήθηκε μια ορθογραφική μεταρρύθμιση, υποτίθεται για να συγκεράσει τις διαφορές με τους Βραζιλιάνους στη γραφή. Στην πράξη, καθιστά πολλές λέξεις αγνώριστες ετυμολογικά. Εκεί να δεις γκρίνια (κι ας είναι πειθήνιος λαός γενικά)!

  • Ἀπόλλων avatar
   Ἀπόλλων @ Kommenos 13/08/2012 05:56:58

   Οἱ ἱσπανοὶ γράφουν "historia", τὴν (δασυνόμενη: ῾ = h) ἱστορία, καίτοι προφέρεται /ist'oria/..., χωρὶς δηλαδὴ ν' ἀκούγεται δασὺ τὸ ἀρχικὸ φωνῆεν.

   Ἑπομένως, σὲ ἀντίθεση μ' ἐμᾶς, διατήρησαν τὴν δασεία.

   Δὲν νομίζω ὅτι οἱ ἱσπανοὶ εἶναι ἀρχαιολάτρες.

 15. Αλέξανδρος avatar
  Αλέξανδρος 12/08/2012 23:59:26

  Το μείζον πρόβλημα για μένα , δεν εστιάζεται στην μονοτονική ή πολυτονική γραφή . Η μονοτονική ήταν το τελειωτικό χτύπημα στην γλώσσα μας .
  Μέγα θέμα είναι , μπορώ να πω ακόμη και μέγα σκάνδαλο , ό,τι έχουμε απαρνηθεί την αρχαία ελληνική . Την επιστημονικά αποδεδειγμένη , καλύτερη γλώσσα του κόσμου και πρώτη γλώσσα των ανθρώπων .
  Θα έπρεπε μόνον αυτή να ομιλούμε , να διδασκόμαστε και να αποτυπώνουμε στα γραπτά μας .
  Όλες οι υπόλοιπες ακόμα και η νεοελληνική είναι παιδιά αυτής .
  Ελπίζω πως κάποια στιγμή , ένας πραγματικός Έλλην ( στην καρδιά και στο πνεύμα ) Υπουργός Παιδείας θα ασχοληθεί σοβάρα με το θέμα της εκμαθήσεως της αρχαίας ελληνικής .

  *Υ.Γ. Τελικά η ιστορία δε θα θυμάται κανέναν μας γιατί δεν είμαστε άξιοι της ίδιας της ιστορίας μας . -

  • Γιάννης Μ. avatar
   Γιάννης Μ. @ Αλέξανδρος 13/08/2012 00:18:31

   Αυτό ακριβώς έχει προταθεί κατά καιρούς, όπως και πρόσφατα, δηλαδή να εισαχθούν τα αρχαία ως μάθημα στο δημοτικό, ώστε τα παιδιά να διδάσκονται την "μητρική τους" γλώσσα κάτι που θα τα βοηθήσει και στην διδασκαλία των νεών ελληνικών. Το να επιστρέψει το ποτάμι πίσω είναι σχεδόν αδύνατο, το να φροντίσουμε όμως να έχει κρυστάλλινα νερά είναι εφικτό

   • Αλέξανδρος avatar
    Αλέξανδρος @ Γιάννης Μ. 13/08/2012 01:07:58

    Θα ήτο μια πάρα πολύ καλή κίνηση που θα είχε θετικούς αποδέκτες όλλους τους απανταχού Έλληνες . Έστω και μία κίνηση όπως αυτή θα καταπραΰνει την χιλιοβασανισμένη γλώσσα μας .
    Έτσι και τα παιδιά θα έχουν τις βάσεις για τη σωστή εκμάθηση της ελληνικής , θα έχουν εκπαιδευτεί στηn ορθογραφία και ίσως απαρνηθούν έτσι και τα αγγλικά . Ας κάνουμε μόδα την ελληνική στη χώρα μας και όχι τα greeklish .

 16. Κώστας Χ. avatar
  Κώστας Χ. 12/08/2012 23:59:55

  Βρε παιδιά, ακόμη και αν θέλουμε επαναφορά του πολυτονικού, υπάρχουν δάσκαλοι που ξέρουν να το διδάξουν;

  • ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
   ΚΥΘΗΡΙΟΣ @ Κώστας Χ. 13/08/2012 00:07:52

   Πολύ σωστή παρατήρηση!
   Θά πρέπει λοιπόν νά ὑπάρξει πρῶτα ἐπιμόρφωση τῶν δασκάλων.

   • Kommenos avatar
    Kommenos @ ΚΥΘΗΡΙΟΣ 13/08/2012 00:34:44

    Τώρα θα κάνουμε "επιμόρφωση των δασκάλων" για να διδάσκουν τους μαθητές:

    "Πηγαίνω εις το ΠανεπιστήμιοΝ";

    • ΚΜ avatar
     ΚΜ @ Kommenos 13/08/2012 04:04:54

     Μην συγχέεις σκόπιμα διαφορετικά πράγματα. Για το πολυτονικό συζητάμε, δεν μίλησε κανένας για καθαρεύουσα. Εξάλλου, καθαρεύουσα άμα γουστάρεις, μπορείς να γράφεις και σε μονοτονικό και σε ... γκρήκλις ακόμα!

     Άν μάλιστα είχες κάνει τον κόπο να διαβάσεις και το άρθρο αντί να πας κατευθείαν να γράψεις σχόλιο, θα είχες δει άλλωστε ότι ο συντάκτης του σκωπτικά σχολιάζει την σύγχυση αυτή που έχεις κι εσύ και άλλοι - ότι δήθεν το πολυτονικό συνεπάγεται ... καθαρεύουσα ή τα αρχαία!

     • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
      Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ ΚΜ 13/08/2012 21:02:53

      Ἂν κάποιος συγχέει τὸ γλωσσικὸ ζήτημα μὲ τὸ «τονικὸ» ζήτημα, ἀναρωτιέμαι μὲ τί προσόντα μπαίνει στὴ σχετικὴ συζήτηση...

  • Εύα avatar
   Εύα @ Κώστας Χ. 13/08/2012 00:16:46

   Και ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν ήξεραν πριν 4-5 χρόνια, αλλά τώρα τα καταφέρνουν μια χαρά...Στην ηλικία άνω των 45-47, πολλοί θα το θυμούνται..με μια μικρή επιμόρφωση, λύνεται το ζήτημα..αλλά δεν είναι αυτό που τους εμποδίζει να το εφαρμόσουν..

  • Αrche avatar
   Αrche @ Κώστας Χ. 13/08/2012 01:22:06

   Ούτε για δείγμα !!!

 17. Aφροδίτη avatar
  Aφροδίτη 13/08/2012 00:14:56

  Τον μακαρίτη Λευτέρη Βερυβάκη θα τον θυμάμαι για αυτό που πιστεύω πως ήταν ως προσωπικότητα και όχι για την καθιέρωση του μονοτονικού! Κατ' εμέ υπήρξε αγωνιστής για τα πιστεύω του και δε νομίζω πως αυτό του το έχουν αμφισβητήσει πολλοί, ανεξάρτητα αν έκανε το λάθος να μπλέξει με το ΠΑΣΟΚ και τον ιδρυτή του.
  Αν έχω να του καταλογίσω κάτι, αφορά στο ότι πρέπει να είδε το πού οδηγείτο η χώρα από τη διακυβέρνηση του συγκεκριμένου κόμματος, οπότε θα έπρεπε ως συνεπής με τις αρχές του να τους είχε αποχαιρετήσει, πάρα πολύ ενωρίς! Πράγμα που δεν έκανε.
  Σε ότι έχει σχέση με την καθιέρωση του μονοτονικού επί υπουργίας του, θα πρέπει να παραδεχθούμε πως ελάχιστοι αντέδρασαν τότε επί της ουσίας και ακόμα πιο ελάχιστοι είχαν αντιληφθεί ότι έτσι θα κατακρεουργείτο και η γλώσσα. Τότε όλοι το είδαμε ως μια λογικοφανή απλούστευση του γραπτού λόγου, που θα διευκόλυνε και τους μαθητές και τους μεγάλους. Δεν είχαμε υποψιαστεί πως θα αποτελούσε ένα από τα πρώτα κρυφά βήματα της παγκοσμιοποίησης, μέσω της αποδόμησης της γλώσσας μας. Τώρα που είδαμε και τη συνέχεια του εφιαλτικού σεναρίου, όπου κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε αποτέλεσε και το όχημα απορύθμισης και αποδόμησης της γλώσσας, της ιστορίας, της θρησκείας και όποιου άλλου στοιχείου συμβάλλει στην εθνική συνοχή των Ελλήνων, περνάμε με περίσκεψη από κόσκινο κάθε παρόμοια πρόταση και πολύ καλά κάνουμε!
  Πιστεύω δε ακράδαντα, πως τότε η αριστερά ήταν στα πάνω της και κανείς δεν τη συνέδεε με αυτό που έχει αποκαλύψει σήμερα, με τον άκρατο διεθνισμό της και την εναντίωσή της σε οποιαδήποτε επίκληση του πατριωτισμού των Ελλήνων. Αυτοί λοιπόν κυριάρχησαν παντού και στα πανεπιστήμια και στις θέσεις κλειδιά του υπουργείου και στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών και κρατώντας την ταμπέλα της «αριστεράς και της προόδου», κατάφεραν και επέβαλαν "δημοκρατικά" τις απόψεις τους. Φυντάνια σαν τον Βερέμη, τη Ρεπούση, τη Δραγώνα και τα άλλα καλόπαιδα, που έχουν αλώσει τα πανεπιστήμια και το παιδαγωγικό ινστιτούτο δε φύτρωσαν τυχαία, καλλιεργήθηκαν και επελέγησαν ως εξαιρετικής απόδοσης μεταλλαγμένοι σπόροι!

  • Σικελιανος avatar
   Σικελιανος @ Aφροδίτη 13/08/2012 11:19:17

   Συγχαρητήρια Αφροδίτη... εξαιρετικά μεστή τοποθέτηση...

   • Aφροδίτη avatar
    Aφροδίτη @ Σικελιανος 13/08/2012 23:14:49

    Σ' ευχαριστώ πολύ Σικελιανέ! Καλό Δεκαπενταύγουστο!

  • Νίκος Α avatar
   Νίκος Α @ Aφροδίτη 13/08/2012 14:55:18

   Έτσι Αφροδίτη. Δεν ακούσαμε τον κρότο ή ήχο των κτιστών, όταν έκτιζαν τα τείχη γύρω μας. Πολλοί, μάλιστα, φωνάζανε "ζήτω και γειά".

   • Aφροδίτη avatar
    Aφροδίτη @ Νίκος Α 13/08/2012 23:18:58

    Νίκο, δεν ακούσαμε γιατί δεν είμασταν καθόλου υποψιασμένοι. Τώρα όμως ξέρουμε και ακούμε και το πέταγμα της μύγας! Καλό Δεκαπενταύγουστο!

 18. Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
  Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 13/08/2012 00:49:59

  Εἶμαι τῆς γνώμης ὅτι θὰ ἔρθει ἡ ὥρα (σύντομα; πολὺ μακροπρόθεσμα;) ποὺ οἱ Ἕλληνες θὰ θελήσουν νὰ ἀναιρέσουν τὶς ἀλλαγὲς τῆς «Ἀλλαγῆς», ὅλες μαζί. Τ¨οτε θὰ ἐπιστρέψει αὐτονόητα τὸ πολυτονικό, χωρὶς νὰ τὸ προτείνει κανεὶς συγκεκριμένα. Ὅμως, θὰ εἶναι ἐποχὴ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ συντηρητισμοῦ ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς συντηρητικούς: μαζὶ μὲ τὰ ξερὰ τῆς "Ἀλλαγῆς" θὰ καοῦν καὶ τὰ χλωρά...

  • cobalt avatar
   cobalt @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 13/08/2012 10:16:57

   Αστυάνακτα η αλλαγή σε μονοτονικό, ήταν η χαριστική βολή καθώς είχαν προηγηθεί και άλλες διατάξεις "υπέρ των μαθητών και των σχολών" που ειχαν προετοιμάσει το κακό της μετάβασης απο εκφραστικό και κοινωνικό μέσο, σε στείρο λειτουργικό και πρακτικό εργαλείο. Ώστε να φτάσουμε στις μέρες μας να λέμε "συγγνώμη" και "συγχώρεση" και να τα αντιλαμβανόμαστε ώς μετάφραση του "sorry" και του "forgive" και ας σημαίνουν τα ανάποδα και ας σημαίνουν τη μεγάλη διαφορά γιατί εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε κι εκείνοι είναι αυτό που είναι.
   Όπως και το συνολο της γλώσσας μας το αντιμετωπίζουμε ώς μεταφραστική απόδοση κάποιας άλλης πλέον.

   Ο Σεφέρης ήταν ο πρώτος που ζήτησε "μαζί με τη γλώσσα τη ζωντανή, των ποιητών, να υπάρξει και μια επιστημονική, χειρουργική", νομίζω αυτή ειναι και η καλύτερη λύση. Η συνύπαρξη και των δυο τρόπων.

   Προσκυνώ

 19. roadrunner avatar
  roadrunner 13/08/2012 01:04:35

  Αστυάνακτα πιστεύω ότι αδικείτε τον εκλιπόντα. Κατά τη γνώμη μου, υπήρξε από τους εντιμότερους που αναδείχθηκαν μέσα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ (κάτι που δεν συναντήσαμε συχνά), με ήθος και αγωνιστικότητα στο μακρύτερο παρελθόν του, αλλά και με το οικειοθελές διαζύγιο που πήρε από το χώρο αυτό, όταν πασιφανώς μετατράπηκε σε δούρειο ίππο του πιο προδοτικού εκσυγχρονισμού για το έθνος. Είναι η προσωπική μου άποψη για τον Λ.Βερυβάκη.

  Για το ότι πέρασε από τη Βουλή σε μια νύχτα με διαδικασίες εξπρές, θα ήθελα να ρωτήσω εσας : υπήρξαν αντιδράσεις τότε από την εκπαιδευτική κοινότητα ή τους ακαδημαϊκούς ή την κοινή γνώμη ;;. Πιθανολογώ πως όχι, γιατί αν υπήρχε έντονη αντίδραση από τη βάση, θα μπορούσε να υπάρξει νέος νόμος στο επόμενο διάστημα, που να επαναφέρει το πολυτονικό. Άρα η συνέχεια, μάλλον δικαίωσε τον Βερυβάκη και την κατάργηση του πολυτονικού, αφού κέρδισε, τουλάχιστον την ανοχή του κόσμου. Συγχωρέστε με, αλλά έχω την τάση να δίνω περισσότερο βάρος στη συλλογική ευθύνη, παρά στο «πιθανό» λάθος ενός μεμονωμένου ατόμου.

  Αν και δεν διδάχθηκα σε πολυτονικό (και μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολη η εκμάθησή του), αναγνωρίζω και σέβομαι όλα τα επιχειρήματα που προβάλλουν οι υπέρμαχοι του πολυτονικού. Παρόλα αυτά, η γλωσσική ένδεια και ανεπάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, έχουν ως κύριες αιτίες την υπερβολική χρήση greeklish λόγω τεχνολογίας, και το ότι για τους περισσότερους το διάβασμα αντικαταστάθηκε από άλλες πιο «μοντέρνες» δραστηριότητες , που καθορίστηκαν κυρίως από τα ΜΜΕ (προκάτοχος ίντερνετ). Εκεί χρειάζεται δουλειά αυτή την εποχή, για να αποφύγουμε ανεπανόρθωτες αλλοιώσεις της γλώσσας, από εδώ και πέρα. Για επαναφορά του πολυτονικού, δεν μπαίνει θέμα είναι αδύνατη, εκτός ίσως αν ενταχθεί ως μέρος κάποιου μαθήματος επιλογής στα Λύκεια.

  Και για να αστειευτώ λιγάκι: το ΦΕΚ της φωτογραφίας δεν θα έπρεπε να το είχαν τυπώσει σε μονοτονικό, αφού αποτελεί τη δημοσίευση του νόμου που καταργεί το πολυτονικό , και άρα καθιστά αυτομάτως το μονοτονικό σε ισχύ ; :)

 20. TARAMAS avatar
  TARAMAS 13/08/2012 01:10:11

  Εγω λέω να ξαναφερουμε τις ποδιες στα σχολεία.

  • Aφροδίτη avatar
   Aφροδίτη @ TARAMAS 13/08/2012 23:30:29

   Κι όμως, να ξέρεις πως η ποδιά δεν έκανε κανένα κακό. Αντίθετα έκρυβε τις ανισότητες, που αναδείχθηκαν ευθύς με την κατάργησή της. Χώρια που η μαθήτρια ήταν πολύ πιο προσεκτική, διότι η ποδιά στο δρόμο δήλωνε την ιδιότητά της. Κι αυτό σου το λέει κάποια που φόρεσε όλα της τα μαθητικά χρόνια ποδιά και υπηρέτησε στην εκπαίδευση και στις δύο φάσεις, με και χωρίς ποδιά.

   • ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
    ΚΥΘΗΡΙΟΣ @ Aφροδίτη 14/08/2012 00:36:36

    Πολύ σωστά Ἀφροδίτη.
    Νομίζω ὅτι ἀπό ὅταν καταργήθηκαν οἱ ποδιές στά σχολεία,καταργήθηκαν σταδιακά καί ἡ εὐπρέπεια τῶν μαθητῶν καί ὁ σεβασμός τους πρός τούς δασκάλους καί τό σχολεῖο...

 21. olga avatar
  olga 13/08/2012 01:29:06

  Εβαλε κι αυτος το λιθαρακι του για την καταστροφη αυτης της χωρας.

 22. Nik avatar
  Nik 13/08/2012 02:26:03

  Τα περί δυσκολίας μάθησης κλπ, ειδικά σε σύγκριση με μια "εύκολη" γλώσσα όπως η αγγλική, όχι εδώ.

  Bough, rough, trough, slough, πως προφέρονται; Γιατί μπορούν και μαθαίνουν τα εγγλεζάκια να ξεπερνούν αυτές τις δυσκολίες, και τα ελληνάκια, αντιμέτωπα με την πιο ευκολομίλητη γλώσσα (οι τόνοι το κάνουν αυτό, και η μονοδιάστατη προφορά κάθε γράμματος) να έχουν δυσκολία;

  Να δούμε και ένα ακόμη παράδειγμα- frequent, επίθετο, frequent, ρήμα, τονίζονται σε διαφορετική συλλαβή, και αυτό το κατανοεί ο μαθητής από τα συμφραζόμενα. Δεν έχει τόνους η αγγλική και όμως καταφέρνουν και μαθαίνουν.

  Μπας και φταίει κάτι άλλο για την πραγματικά θλιβερή ανορθογραφία της πλειονότητας και όχι το πολυτονικό ή άλλο σύστημα; Ισως να φταίει ότι δεν διδάσκεται, άρα δεν μαθαίνεται, η γλώσσα μας, και συνεπώς καμία άλλη; Διότι για να μάθεις ξένη γλώσσα υπονοείται ότι ήδη κατέχεις την δική σου.

  • Ἀπόλλων avatar
   Ἀπόλλων @ Nik 13/08/2012 06:16:12

   Σωστό....

   Ἄλλωστε, ἡ "ἀντίσταση" μίας γλῶσσας συμβάλλει στὴν ἐκτίμησή μας γιὰ αὐτήν... Αὐτὸ ἡ ἀγγλικὴ τὸ κάνει μὲ τὴν δυσήνια προφορὰ καὶ τὸ δυσήνιο λεξιλόγιό της.

   Ἡ ἑλληνικὴ τὸ πετυχαίνει μὲ τὴν δυσήνια ὀρθογραφία της ποὺ ὑποκρύπτει τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἐτυμολογίας της (ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ "τιθασευθῆ" ἡ ὀρθογραφία της...)

 23. Ευάριστος avatar
  Ευάριστος 13/08/2012 03:46:05

  Οι τόνοι και τα πνεύματα είναι ένα σημαντικό θέμα για τους γλωσσολόγους για τους επιστήμονες αλλά και για την σωστή χρήση της γλώσσας. Ωραία μας τα λέτε αλλά ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό. Ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλανήτη που η πληροφορία ανταλλάσσεται σε μικρά διαστήματα. Αν για παράδειγμα κάποιος χρησιμοποιούσε για να ανεβάσει ένα κείμενο στο διαδίκτυο ο χρόνος που θα έκανε θα ήταν ο διπλάσιος του κανονικού. Με λίγα λόγια τα Ελληνόπουλα θα υιοθετούσαν πλήρως τα Greeklish ενώ τώρα υπάρχει μια πιθανότητα ανάκαμψης.

  Υ.Γ. Πρέπει να βλέπουμε και τις θετικές επιδράσεις αυτής της αλλαγής.

  • Ἀπόλλων avatar
   Ἀπόλλων @ Ευάριστος 13/08/2012 06:11:24

   Ἐγὼ προσωπικά, γράφω μὲ "τυφλό" σύστημα κατὰ τὴν πληκτρολόγηση. Εἶμαι ταχύς.

   Ὁποιοσδήποτε πληκτρολογεῖ μὲ μία μέση ταχύτητα, γράφει ταχύτερα ἀπ' ὅ,τι χειρόγραφα.
   Ὡστόσο, αὐτὴ ἡ ταχύτητα τῆς "γραφομηχανῆς" καὶ ἡ ἀποσύνδεση ἀπὸ τὸ αἰσθητικὸ-κινησιακὸ βίωμα τῆς χειρόγραφης γραφῆς ἔχει καταγγελθῆ ὡς καταστροφικὸ γιὰ τὴν τέχνη τοῦ γραπτοῦ λόγου (λ.χ. βλ. σὲ Χρ.Βακαλόπουλου "Ἀπὸ τὸ Χάος στὸ Χαρτί"), τῆς γραπτῆς ἔκφρασης.

   Ἔτσι, μπορεῖ νὰ θεωρηθῆ ὅτι τὸ "πολυτονικὸ" βοηθάει καὶ στὸ νὰ ὑπάρχῃ μία ἐλάχιστη σύνδεση μὲ τὴν αἴσθηση/βίωμα τοῦ χειρόγραφου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν αἰσθητική του.
   (ὅπως λέει καὶ ὁ ἀστυάναξ, τὸ μονοτονικὸ εἶναι μονότονο, ὅπως καὶ οἱ μονοτονικὲς γραμματοσειρές, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ χειρόγραφο...)

   Ἐπίσης, βοηθᾷ στὴν ἰσορροπία μεταξὺ ταχύτητας καὶ ποιότητας τῶν γραφομένων, ὅταν πληκτρολογοῦμε, ἀφοῦ δίνει χρόνο περίσκεψης.

   Ἔτσι λειτουργεῖ σὲ μένα, τουλάχιστον...

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Ευάριστος 13/08/2012 10:23:20

   «ν για παράδειγμα κάποιος χρησιμοποιούσε για να ανεβάσει ένα κείμενο στο διαδίκτυο ο χρόνος που θα έκανε θα ήταν ο διπλάσιος του κανονικού. »

   Αὐτὸ εἶναι ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΟ. Γράφω ἀκριβῶς στὸν ἴδιο χρόνο στὸ πολυτονικὸ καὶ στὸ μονοτονικὸ στὸν ὑπολογιστή. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἀργῶ πιὸ πολὺ στὸ μονοτονικὸ διότι μοῦ ξεφεύγει καμιὰ περισπωμένη καὶ ἄντε νὰ τὴ σβήσεις....


   Εἶναι ΚΑΘΑΡΑ θέμα συνήθειας. Ρωτῆστε κι αὐτοὺς ποὺ τὸ χρησιμοποιοῦν.

   • Ευάριστος avatar
    Ευάριστος @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 13/08/2012 13:45:58

    Είσαι σίγουρος γιατί έγραψα στο πολυτονικό και μου πήρε ο διπλάσιος χρόνος;; Επειδή εσύ έχεις μανία με το πολυτονικό αυτό δεν σημαίνει ό,τι θα μπορούσε να την αναπτύξει ένας που δεν του οφελεί σε τίποτα. Εξάλλου το πρόβλημα δεν είναι η αφαίρεση του Πολυτονικού αλλά η αφαίρεση του "ν" και του "ς" και η σωστή κλίση των ουσιαστικών. Ρώτησα τον μικρό μου αδερφό να μου κλίσει τη λέξη "πόλη" και μου ξεκίνησε με το "η πόλη"/ "της πόλης". Τι να το κάνεις το πολυτονικό μετά απο την διάλυση των εγκλίσεων; Άσε που οι πιο πολλοί την Ελλάδα στην Γενική την προσφωνούν "της Ελλάδας" αντί "της Ελλάδος" που είναι το κανονικό.

    • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
     Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Ευάριστος 13/08/2012 21:04:50

     Τί λογικὴ εἶν' αὐτή; Ἐπίσης, ποιός λέει ὅτι «τῆς Ἑλλάδας» εἶναι λάθος; Ὡραιότατη δημοτικὴ εἶναι. Προσπαθεῖτε νὰ τὴ βγεῖτε στοὺς πολυτονιστὲς ἀπὸ τὰ δεξιά; Ἂμ δέ...

 24. John avatar
  John 13/08/2012 05:05:49

  Η εκτιμήσεις για την γλώσσα είναι διαχρονικά πολλες ,πριν λίγες μέρες ομως έφυγε αναπάντεχα ένας ,άνθρωπος -αγωνιστής ,ο Λευτερης Βερυβακης δεν ανήκε στο στενο... ΠΑΣΟΚ ,ήταν καθαρά απόγονος του κέντρου ,δεν τιμήθηκε απο το ΠΑΣΟΚ ( αντιθετα εχαιρε μεγαλου σεβασμου απο την κεντροδεξιά )ήταν ανεπιθύμητος στο κομμα του,μετά την σύγκρουση του 23/9/1987 με τον Άντρεα και τον Μενιο για τον περιβόητο κουτσό-νομό κάτι που έφερε και την παραίτηση του απο το υπουργειο δικαιοσύνης ,που παρέλαβε στην συνέχεια ....ο ίδιος ο Μενιος .
  Αυτά για να μην ξεχνάμε το χθες ,ο Λευτερης Βερυβακης αγαπούσε την Ελλάδα ,ήταν ο ορισμός του ευπατριδη ,ήταν υπόδειγμα έντιμου και ηθικού πολιτικού ,ο Λευτερης Βερυβακης ήταν πάνω απο κόμματα για έβαζε πάνω απο ολα την Ελλάδα και το απέδειξε όταν αντιμετώπισε κατάματα τον θάνατο στο διαρκές στρατοδικείο και δεν λύγισε ,γιαυτο θα τον θυμούνται όλοι οι έλληνες άσχετα απο κόμματα και ιδεολογιες ,γιαυτο θα τον καταγραψει η ιστορια και θα μεινει αθάνατος στην μνήμη όλων.

 25. Γιαννης Χ. avatar
  Γιαννης Χ. 13/08/2012 05:35:18

  Το να συγκρίνει οΣ.Μ τον Βερυβακη με τον Ηροστρατο είναι ατόπημα ,όχι μόνο επειδή έφυγε απο την ζωή ο π.υπουργος αλλά επειδή οποίος δημόσια γράφει πρέπει να γνωρίζει την ιστορία του καθενός.
  Ο Βερυβακης πολέμησε την δικτατορία όσο ελάχιστοι ,έμεινε σχεδόν 7 χρόνια φύλακη ,είδε το θάνατο κατάματα και δεν δειλιασε όταν στο στρατοδικείο ζητούσε ο Βασιλικος επιτροπος την ποινή του θανάτου ,άλλοι έκαναν διακοπές ή συνεργάζοντανε με τους επιορκους αξιωματικούς
  Δεν είναι Ηροστρατος αυτός που συγκρούστηκε νωρίς μετο κόμμα του το 1987 και έφυγε ως υπουργος δικαιοσύνης για να μην υπογράψει το κουτσονομο που υπέγραψε αμέσως ο Μενιος μόλις τον αντικατέστησε .
  Ο Βερυβακης απο τότε ήταν το μαύρο πρόβατο στο ΠΑΣΟΚ, αντίθετα τον εκτιμούσε βαθύτατα ολόκληρη η κεντροδεξιά και τον τιμούσε με ομόφωνες εκλογές (διακομματικη στηριξη)στην βουλη.
  Ο Βερυβακης έφυγε απο την πολιτική και απο τον μάταιο κόσμο διδάσκοντας ανιδιοτέλεια ,εντιμότητα ,πατριωτισμό και θάρρος .
  Ο Βερυβακης ήταν πάνω απο κόμματα γιατι έβαζε πάνω απο ολα την πατρίδα του και το έδειξε με πράξεις όχι με λόγια γιαυτο θα τον θυμούνται οι έλληνες γιαυτο θα μείνει αθάνατοι στην ιστορία .

  • Σωτ. Μητραλ. avatar
   Σωτ. Μητραλ. @ Γιαννης Χ. 13/08/2012 10:29:08

   Ἀγαπητὲ φίλε, νομίζω ὅτι μὲ μιὰ ψύχραιμη προσέγγιση θὰ διαπιστώσεις ὅτι γιὰ κανένα στοιχεῖο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀναφέρεις δὲν θὰ γραφτεῖ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ στὴν Ἱστορία (δηλαδὴ ὄντως σὲ βιβλία τοῦ ἀπώτατου μέλλοντος), παρὰ μόνο ὡς τρόπος τοῦ λέγειν, ὅσο σημαντικὰ κι ἂν εἶναι. Ἐνῷ ἡ ξαφνικὴ ἀλλαγὴ τοῦ δισχιλιετοῦς τρόπου γραφῆς τῆς ἑνιαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, πέρα ἀπὸ τὶς διαφορετικὲς "φάσεις" της, θὰ καταγραφεῖ- ὅπως καὶ οἱ αὐτουργοί της.

   Ὅσον ἀφορᾶ τὴν κοίμησή του, φρονῶ ὅτι τὸ κείμενο ἔδειξε τὴν ἀπαραίτητη εὐαισθησία.

   Προβάλλετε ὡς λόγο καταγραφῆς στὴν Ἱστορία, πέρα ἀπὸ τὴν ἀντίσταση γιὰ τὴν ὁποία γράψαμε, τὸ ὅτι ἦταν ἀξιοπρεπὴς καὶ τὸ ὅτι συγκρούστηκε μὲ τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὸν Κουτσόγιωργα. Σκεφτεῖτε ξανά.

 26. ΝΤΙΝΟΣ avatar
  ΝΤΙΝΟΣ 13/08/2012 09:02:21

  Συμφωνώ απόλυτα για τις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ και για την συσσώρευση τόσων δεινών στις πλάτες μας διαχρονικώς. Αλλά θα πρέπει να είμαστε και δίκαιοι σε μερικά πράγματα.
  Ίσως ημιμάθεια ή επιπολαιότητα οδηγεί πολλούς από μας στο συμπέρασμα ότι η καθιέρωση του μονοτονικού οδηγεί τη γλώσσα μας ένα βήμα ακόμα πιό μακρυά από τη γλώσσα των αρχαίων προγόνων μας!
  Η αλήθεια βρίσκεται ακριβώς στην αντίθετη πλευρά! Για τον απλό λόγο, όλα τα αρχαία κείμενα ήταν γραμμένα με το ατονικό σύστημα, δεν είχαν καθόλου τόνους, Αργότερα , πολύ αργότερα, χρησιμοποιήθηκαν τα σημεία στίξεως, για να επιτρέψουν στους ξένους μελετητές να εντρυφήσουν στα αρχαία Ελληνικά.
  Το δικό μας πολυτονικό σύστημα το κληρονομήσαμε από τους Βυζαντινούς και με τις σημερινές γλωσσικές συνθήκες , κανείς λόγος πλέον δεν υφίσταται για την περαιτέρω χρησιμότητα του!!

  • ΚΜ avatar
   ΚΜ @ ΝΤΙΝΟΣ 13/08/2012 14:24:01

   Ημιμάθεια ή επιπολαιότητα (ή και τα δύο) είναι να θεωρούμε πως ότι μεσολάβησε, από τον Αριστοτέλη και μετά, μέχρι τον μετακενωσάκια τον Κοραή, είναι για πέταμα.

 27. Ανώνυμος avatar
  Ανώνυμος 13/08/2012 10:16:45

  Ποιος είναι ο Βερυβάκης;

 28. Κοινὸς νοῦς avatar
  Κοινὸς νοῦς 13/08/2012 10:26:38

  Καλὸς καὶ συμπαθὴς ἄνθρωπος ὁ μακαρίτης. Ἀπολύτως ἀκατάλληλος γιὰ ὑπουργὸς παιδείας. Ἀμφιβάλλω ἂν ποτὲ κατάλαβε τὶ ἔκανε...

 29. Nikitas avatar
  Nikitas 13/08/2012 10:31:59

  Να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο άρθρο (όπως κι όλα με πολυτονικό) δεν μπορεί να διαβαστεί από τα κινητά π.χ. τα Android. Έπρεπε να το ανοίξω στο φορητό για να το διαβάσω.

  • ΚΜ avatar
   ΚΜ @ Nikitas 13/08/2012 14:21:11

   Κάτι τέτοια λέγανε και το 1980, κι όμως σήμερα, μπορείς να διαβάσεις και ... γραμμική Β' ακόμα (χάρη στο UTF-8 που υποστηρίζεται από όλους τους υπολογιστές). Αυτό που αναφέρω δεν είναι σχήμα λόγου - ισχύει απολύτως!

   Πιθανότατα, το μόνο που αρκεί στην περίπτωσή σου είναι κάποια επιπλέον ρύθμιση ή εγκατάσταση.

   • Nikitas avatar
    Nikitas @ ΚΜ 13/08/2012 19:38:29

    Δε μιλάω για υπολογιστές όπου δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα με το πολυτονικό, μίλησα για κινητά.

    • ΚΜ avatar
     ΚΜ @ Nikitas 13/08/2012 20:01:03

     Και τα κινητά, υπολογιστές είναι πλέον, με κανονικό λειτουργικό σύστημα κλπ. Κι αν ακόμα δεν υπάρχει υποστήριξη τώρα δα, περίμενε 3 μήνες.

  • anonymous avatar
   anonymous @ Nikitas 14/08/2012 10:11:57

   Μάλλον η γραμματοσειρά που έχουν πάνω δεν υποστηρίζει το πολυτονικό. Έχουν κόψει τα πολυτονικά γράμματα για να εξοικονομήσουν χώρο. Ψάξε βρες μια πιο πλήρη. Τώρα πως θα την αλλάξεις αυτό δεν το ξέρω να σου το πω.

 30. Νίκος Αργεάδης avatar
  Νίκος Αργεάδης 13/08/2012 13:35:04

  Καλημέρα από την Νεάπολη.
  Απ' όσο γνωρίζω, μόνο στην Ελλάδα το (όποιο) γλωσσικό ζητημα που υπήρχε μετατράπηκε και σε οξύ πολιτικό. Πουθενά αλλού. Κύριο προβλημα υπήρξε πάντα η εμμονή για την "πρόοδο" των φανατικών κυρίως, σαν τον Προκρούστη. Ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Και η ελλαδική ιθύνουσα τάξη ή ελίτ, αν θέλετε, αποδείχτηκε ηλίθια, ανίκανη και τα τελευταία 40 χρόνια άκρως ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ.

  • anonymous avatar
   anonymous @ Νίκος Αργεάδης 13/08/2012 23:04:23

   Σε όλες τις χώρες υπήρχε γλωσσικό ζήτημα και σε όλες τις χώρες ήταν πολιτικό. Στην Ελλάδα αυτή η διαμάχη έφτασε κάπως καθυστερημένα, κυρίως λόγω Τουρκοκρατίας.

   • Εύα avatar
    Εύα @ anonymous 13/08/2012 23:19:16

    Αυτό είναι λογικό να μην αφορά μόνο στην Ελλάδα...η ομογενοποίηση αφορά σε όλες τις χώρες..

 31. Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
  Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 13/08/2012 21:08:37

  Ἀπὸ τὰ Apple iPhone διαβάζεται μιὰ χαρὰ τὸ πολυτονικό. Ἐπίσης, προφανῶς θὰ διαβάζεται καὶ ἀπὸ τὰ ἑπόμενα Android. Καὶ σήμερα διαβάζεται ἀπ' ὅλα τὰ Browsers καὶ γράφεται σὲ ὅλους τοὺς ὑπολογιστές. Τὸ ἐπιχείρημα τῶν τεχνικῶν προβλημάτων ἔχει ἐκμετρήσει τὸ ζῆν πρὸ πολλοῦ.

  • anonymous avatar
   anonymous @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 14/08/2012 02:57:05

   Τὸ ἐπιχείρημα τῶν τεχνικῶν προβλημάτων ἔχει ἐκμετρήσει τὸ ζῆν πρὸ πολλοῦ. Όχι πλήρως. Υπάρχουν ακόμη θέματα.

 32. anonymous avatar
  anonymous 14/08/2012 00:00:46

  Από τη συζήτηση βλέπω ότι το θέμα μονοτονικό πολυτονικό είναι ανοιχτό. Το μονοτονικό δεν πέρασε λόγω εξέλιξης της γλώσσας αλλά επιβλήθηκε. Ότι επιβάλλεται με το ζόρι ψοφάει.

 33. Aris. A avatar
  Aris. A 14/08/2012 17:36:23

  Μαζί με τον Κατσιφάρα και ο Βερυβάκης και πολλοί άλλοι αποτέλεσαν τους γνωστούς τσσιλιαδόρους της Παπανδρεικής κατεδάφισης της Ελλάδας.

  Πήραν μέρος στο πάρτυ των άπειρων διορισμών πρασινοφρουρών στο δημόσιο, στην διάλυση της αξιοκρατίας και την εδραίωση στην χώρα της Πασοκικής αλητείας.

  Ούτε μια λέξη αυτοκριτικής ούτε ένα συγνώμη από τις υπουργικές γλάστρες του καταστροφέα της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου.

  Σχετικά με τους αγώνες που έκαναν ενάντια στην Χούντα όπως απέδειξε το μέλλον ήταν αγώνες υπέρ της τσέπης και του συμφέροντος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.