#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
21/09/2010 22:33
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

“Στο Καφενείο η Ελλάς, περάστε κόσμε”Φορολογική αμνηστία για ακόμη και για τους... λαδιάρηδες των 20 εκατ. ευρώ, δίνει η κυβέρνηση με το τελικό σχέδιο για την περαίωση που κατέθεσε. Με 400 ευρώ μπορούν χιλιάδες να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητες με την εφορία και πλέον στο βωμό των εσόδων θυσιάζονται οι εξαγγελίες για ισότιμη μεταχείριση των πολιτών. Για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων καθώς προχωρά σε μια περαίωση η οποία δίνει σήμα σε όσους από εδώ και στο εξής έχουν δοσοληψίες με την εφορία να μην πληρώσουν και να περιμένουν κάποιον μετά από χρόνια να κάνει μια ίδια διαδικασία και να γλιτώσουν με ψίχουλα.

Αυτό είναι το παράδειγμα που δίνει το ΠΑΣΟΚ το οποίο ήλθε να αλλάξει τα πάντα και να απονείμει φορολογική δικαιοσύνη. Μόνο που το κάνει με λάθος τρόπο. Χιλιάδες επιχειρηματίες που έκλεψαν, πήραν επιδοτήσεις, κατέστρεψαν οικογένειες και χρωστάνε άπειρα χρήματα, θα πάρουν το συγχωροχάρτι και θα κοιμούνται ήσυχοι.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση της κυβέρνησης:

Εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται εκείνες στις οποίες, μέχρι την κατάθεση του σχεδίου νόμου:

α) Δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος.

β) Έχει αρχίσει ο έλεγχος αλλά δεν έχει περαιωθεί.

γ) Έχει εκδοθεί Φύλλο Ελέγχου ή Πράξη αποτελεσμάτων αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί.

δ) Εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί σε α΄ συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

ε) Περαιωμένες υποθέσεις για τις οποίες μέχρι 31.8.2010:

αα) Έχουν μετά τον έλεγχο, εκδοθεί συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων ή Φ.Π.Α. τα οποία είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί, είτε εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και δεν έχουν συζητηθεί σε α’ συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο ή

ββ) Έχουν εκδοθεί αποφάσεις Επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. για συμπληρωματικά στοιχεία με βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόμη έλεγχος στις λοιπές φορολογίες.

Δεν θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου ακόμη και αν είναι εκκρεμείς, οι ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:

α) Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις καθώς και οι επόμενες αυτής.

β) Οι υποθέσεις φυσικών προσώπων με εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί βιβλία και μόνο όσον αφορά τα εισοδήματα αυτά.

γ) Οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999, με εξαίρεση τις ανέλεγκτες προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις αυτών.

δ) Από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα του ποσού των (ενδεικτικά): είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις.

ε) Οι ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία, εκτός αν αυτά έχουν τύχει επεξεργασίας και έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ.

στ) Οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών - δωρεών - προικών - γονικών παροχών.

ζ) Οι υποθέσεις που αφορούν επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

η) Οι υποθέσεις που αφορούν επιχειρήσεις για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990.

θ) Οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008 υπάγονται σε Φορολόγηση Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ).

Υπολογισμός φόρους

Το ποσό του επιπλέον φόρου υπολογίζεται ως εξής: τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή (ενδεικτικά): 2% για όλα τα επαγγέλματα, με εξαίρεση συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων:

Το ελάχιστο ποσό φόρου ανά χρήση είναι

- 400 ΕΥΡΩ για βιβλία πρώτης κατηγορίας

- 700 ΕΥΡΩ για βιβλία δεύτερης κατηγορίας και

- 1000 ΕΥΡΩ για βιβλία τρίτης κατηγορίας.

Το ποσό της φορολογητέας ύλης, που έχει αποκρυβεί, πολλαπλασιάζεται με 15% και προστίθεται στο φόρο της περαίωσης. Στο νέο ποσό επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 20 ή 25%, (ενδεικτικός συντελεστής) ανάλογα με την περίπτωση, και αυτό το σύνολο προσαυξάνεται ως εξής:

α) Στην περίπτωση ύπαρξης παραβάσεων του Κ.Β.Σ., κατά 20%.

β) Στην περίπτωση ύπαρξης αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης (Παράλειψη έκδοσης ή λήψης ή ανακριβής έκδοση ή λήψη φορολογικού στοιχείου) κατά 40%.

γ) Στην περίπτωση ύπαρξης πλαστών ή εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων κατά 60%.

Οι παραβάσεις που έχουν ληφθεί υπόψη είναι όσες έχουν οριστικοποιηθεί, και όσες εκκρεμούν για διοικητική επίλυση της διαφοράς στη Δ.Ο.Υ. ή στα Διοικητικά Δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου.

Η ζημιά που τυχόν περιλαμβάνεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου ρυθμιζόμενου οικονομικού έτους δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα των επόμενων ετών.

Σε περιπτώσεις εκκρεμών προσωρινών φύλλων ελέγχου ή πράξεων προσδιορισμού του φόρου, τα φύλλα ή οι πράξεις αυτές ρυθμίζονται με διαγραφή των πρόσθετων φόρων.

Η ρύθμιση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την ρύθμιση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων των λοιπών φορολογικών αντικειμένων με την επιφύλαξη των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους:

α) Εάν σε κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις υφίσταται αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή τα δεδομένα των υποβληθεισών σχετικών δηλώσεων εμφανίζουν διαφορές σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και των εντύπων που τη συνοδεύουν, επί των επί πλέον ακαθάριστων εσόδων υπολογίζεται Φ.Π.Α., με την εφαρμογή ως συντελεστή αυτού που προβλέπεται για την κύρια δηλωθείσα δραστηριότητα προσαυξημένου (ενδεικτικά): κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

β) Για τις ρυθμιζόμενες σύμφωνα με το νόμο υποθέσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής τυχόν πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. που αφορά τα ρυθμιζόμενα έτη, ούτε μεταφοράς του τυχόν πιστωτικού υπολοίπου του τελευταίου ρυθμιζόμενου έτους για συμψηφισμό στο επόμενο έτος.

γ) Σε περιπτώσεις εκκρεμών προσωρινών πράξεων προσδιορισμού του φόρου, οι πράξεις αυτές ρυθμίζονται με διαγραφή των πρόσθετων φόρων.

δ) Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ή μη υποβολή των σχετικών δηλώσεων ή υπάρχουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κάθε είδους επιβαρυντικά στοιχεία διενεργείται έλεγχος με βάση τις κείμενες διατάξεις.

ε) Οι πράξεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. που αφορούν τις ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις και εκκρεμούν στη Δ.Ο.Υ. ή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, ρυθμίζονται με περιορισμό στο ένα πέμπτο (1/5) του επιβληθέντος σχετικού προστίμου κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και προβλέψεις της παρ.Ζ1 και 2.

Η πληρωμή και το συγχωροχάρτι

Ο επιτηδευματίας, εφόσον επιθυμεί να ρυθμίσει τις ανέλεγκτες υποθέσεις του, καταβάλλει το 25% του ποσού της συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα. Η καταβολή από τον επιτηδευματία του αναφερόμενου στο προηγούμενο εδάφιο ποσού, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή του περιεχομένου του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, και την ρύθμιση των παραπάνω υποθέσεων του, η οποία και επέρχεται με την εν λόγω καταβολή με την ολοσχερή εξόφληση. Η κατά τα παραπάνω καταβολή δεν μπορεί να γίνει πέραν της 12ης Νοεμβρίου. Μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα ρύθμισης.

Η αποδοχή από τον επιτηδευματία του Εκκαθαριστικού Σημειώματος θα συνεπάγεται την αυτόματη ρύθμιση όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. καθώς και όλων των λοιπών φορολογικών αντικειμένων που αφορούν τις οικείες χρήσεις και θα επιφέρει όλα τα αποτελέσματα της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, τα δε καταβληθέντα στο Δημόσιο χρηματικά ποσά κατ΄ εφαρμογή της ρύθμισης αυτής δεν θα μπορούν να αναζητούνται.

Τα υπόλοιπα ποσά φόρου εισοδήματος, του Φ.Π.Α. και του προστίμου του Κ.Β.Σ. που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα και αφορούν τις ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία, καταβάλλονται ως ακολούθως:

α) Αν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής, είναι μέχρι 5.000 ΕΥΡΩ, σε 4, κατ’ ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ.

β) Άν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής, είναι πάνω από 5.000 ΕΥΡΩ και μέχρι 20.000 ΕΥΡΩ, σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις.

γ) Άν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής, είναι πάνω από 20.000 ΕΥΡΩ, σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου το Εκκαθαριστικό Σημείωμα έγινε αποδεκτό και το αργότερο μέχρι 12.11.2010 και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου.

Σε περίπτωση που ολόκληρο το οφειλόμενο κατά τα ανωτέρω ποσό καταβληθεί μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%).

Οροι ένταξης

1. Κάθε εκκρεμής ελεγμένη (με τακτικό έλεγχο) υπόθεση η οποία:

α) είτε εκκρεμεί στο πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο,

β) είτε έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου διοικητικού δικαστηρίου, με την οποία ακυρώθηκε η πράξη της φορολογικής αρχής για τυπικό λόγο,

ρυθμίζεται οριστικά με την καταβολή του κυρίου φόρου (χωρίς πρόσθετους φόρους ή προσαυξήσεις) και αν πρόκειται για πρόστιμο, με την καταβολή του 1/5 του προστίμου.

γ) Αν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή εν όλω ή εν μέρει, και έχει ασκηθεί από τον φορολογούμενο εμπρόθεσμη έφεση, η υπόθεση ρυθμίζεται οριστικά με την καταβολή του κυρίου φόρου κατά το μέρος που απορρίφθηκε με την προσφυγή, προσαυξημένου κατά 20%. Αν η υπόθεση αφορά πρόστιμο, ρυθμίζεται με την καταβολή του ¼ του προστίμου.

2. Αν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου διοικητικού δικαστηρίου με την οποία γίνεται δεκτή εν όλω ή εν μέρει η προσφυγή για λόγους ουσίας έχει ασκηθεί από το Δημόσιο έφεση και η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί σε α’ συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, η υπόθεση περαιώνεται με την καταβολή του 25% του ποσού για το οποίο έγινε δεκτή η προσφυγή.

3. Οι υποθέσεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου Α περαιώνονται με τον περιορισμό στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του αρχικά επιβληθέντος προστίμου Κ.Β.Σ., εξαντλούμενης κάθε περαιτέρω φορολογικής υποχρέωσης για τις υποθέσεις αυτές ως προς τα συμπληρωματικά στοιχεία που αφορά το εν λόγω πρόστιμο.

4. Οι εκκρεμείς ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων υποθέσεις θα ρυθμιστούν με υποβολή σχετικής αιτήσεως με όλα τα σχετικά στοιχεία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ψήφιση του νόμου. Για την προκαταβολή και τις δόσεις θα ισχύουν τα ίδια με τις ανέλεγκτες υποθέσεις. Η καταβολή της προκαταβολής πρέπει να γίνει μέχρι 12 Νοεμβρίου 2010.
Χρέη προς το Δημόσιο, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) μέχρι 30η Σεπτεμβρίου 2010 στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Τελωνεία, καθώς και χρέη υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ. ρυθμίζονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, που υποβάλλεται μέχρι 31η Οκτωβρίου 2010 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο που είναι βεβαιωμένα και καταβάλλονται ως ακολούθως:

1.1. εφάπαξ με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους ή πρόσθετα τέλη που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή από το έτος 2007 και μετά, κατά ποσοστό, που διαφοροποιείται, ανάλογα με το έτος βεβαίωσης :

- όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2007 κατά ποσοστό δέκα στα εκατό (10%)

- όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2008 κατά ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%)

- όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2009 κατά ποσοστό τριάντα στα εκατό (30%)

- όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2010 κατά ποσοστό σαράντα στα εκατό (40%)

σε δύο (2) έως τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τριακόσια (300) ευρώ.

σε τέσσερις (4) έως (12) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.

σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.

σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης χίλια (1.000) ευρώ.

σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα σαράντα πέντε (45) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης χίλια πεντακόσια (1.000) ευρώ,

Η πρώτη δόση καταβάλλεται την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, η δεύτερη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου 2010 , οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Εξαιρετικά η εφάπαξ εξόφληση γίνεται είτε την ημέρα υποβολής της αίτησης είτε εντός πέντε εργασίμων ημερών από αυτή και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2010.

2. Ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα των παραπάνω ρυθμίσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εφόσον στην περίπτωση 1.2. δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση, στην περίπτωση 1.3 δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα δύο δόσεις και στις λοιπές περιπτώσεις δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τρείς δόσεις,

β) εφόσον καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

γ) εφόσον ο οφειλέτης καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης του και μέχρις εξοφλήσεως, δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τiς φορολογικές δηλώσεις του φόρου εισοδήματος, περιουσίας καθώς και παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων.

δ) εφόσον δεν είναι ενήμερος στα χρέη του που βεβαιώνονται από 1 Οκτωβρίου 2010 και μετά, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

ε) εφόσον απολέσει διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που του έχει χορηγηθεί για ήδη υφιστάμενα χρέη ή που θα του χορηγηθεί για χρέη που θα βεβαιωθούν μετά την ψήφιση του Νόμου

στ) εφόσον δεν είναι ενήμερος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, για χρέη του που βεβαιώθηκαν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010, τα οποία δεν ζήτησε να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής μίας δόσης της ρύθμισης, η δόση επιβαρύνεται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής πέντε τοις εκατό (5%) για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής δύο συνεχόμενων δόσεων της ρύθμισης και οι δύο δόσεις επιβαρύνονται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής δέκα τοις εκατό (10%) και μέχρι την απώλεια της ρύθμισης.

Παρέχεται η δυνατότητα οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης, να επιλέξει την υπαγωγή του σε ρύθμιση της παραγράφου 1 με περισσότερες δόσεις με τον περιορισμό της ελάχιστης καταβολής και με την προϋπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχει καταβάλει όλες τις δόσεις της προηγούμενης ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το υπόλοιπο ποσό που εντάσσεται στη νέα ρύθμιση με το ποσοστό που ορίζεται για τη ρύθμιση της νέας επιλογής του.

5. Σε περίπτωση που οφειλέτης έχει ενταχθεί σε ρύθμιση με πολλές μηνιαίες δόσεις, εφόσον εξοφλήσει σε πρόγραμμα μικρότερης χρονικής διάρκειας, τυγχάνει απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής για το οφειλόμενο ποσό που εξοφλείται, με το ποσοστό που ορίζεται για τη ρύθμιση εντός των χρόνων της οποίας εξόφλησε.

Εάν ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης με δόσεις και εκ των υστέρων εξοφλήσει εντός των χρόνων ισχύος του προγράμματος εφάπαξ εξόφλησης (1.1), τότε απαλλάσσεται από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό.

6. Οφειλέτες που δεν υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2010, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και μεταγενέστερα με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν με την κατάθεση της αίτησης και τις δόσεις που θα είχαν λήξει εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας πλέον των αναλογουσών προσαυξήσεων επί ολοκλήρου του ποσού από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και μέχρι την εκπρόθεσμη υποβολή της. Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται οι οφειλές της παραγράφου 7, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί την ημέρα υποβολής της αίτησης. Το ποσοστό απαλλαγής από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον τύπο της ρύθμισης που θα επιλέξει ο οφειλέτης να ενταχθεί, μειώνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) του αντιστοιχούντος στο πρόγραμμα της επιλογής του ποσοστού και αφορά μόνο στις οφειλές της παραγράφου 7.

7. Στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1. εντάσσονται όλες οι ληξιπρόθεσμες κατά την ημέρα δημοσίευσης του νόμου οφειλές. Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να μην ζητήσει την υπαγωγή στη ρύθμιση, των οφειλών του που βρίσκονται σε διοικητική ή δικαστική αναστολή. Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ένταξη στην ρύθμιση και των βεβαιωμένων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης των οφειλών, αλλά χωρίς την επιμήκυνση του χρόνου ρύθμισης.

8. Για χρονικό διάστημα δύο ετών με έναρξη την 1 Οκτωβρίου 2010 , αναστέλλεται η παραγραφή των πάσης φύσεως χρεών που έχουν βεβαιωθεί ταμειακά στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία.

9. Για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του νόμου δεν θα επιτρέπεται η χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής του άρθρου 14 του ν.2648/98 για όλα τα χρέη που θα έχουν βεβαιωθεί ταμειακά μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010.

10. Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο μηνιαίας διάρκειας ως εξής :

α. για τις ρυθμίσεις μέχρι 3 μήνες μετά την καταβολή της 2ης δόσης.

β. για τις ρυθμίσεις μέχρι 6 μήνες μετά την καταβολή της 3ης δόσης

γ. για τις ρυθμίσεις μέχρι 12 μήνες μετά την καταβολή της 4ης δόσης

δ. για τις ρυθμίσεις άνω των 12 μηνών εφόσον κατά τον χρόνο χορήγησης του αποδεικτικού έχουν εξοφληθεί οι τρέχουσες δόσεις πλέον των δόσεων των δύο επομένων μηνών από την ρύθμιση και πάντως μετά την καταβολή -6- τουλάχιστον δόσεων.

12. Κατά του οφειλέτη εφόσον υπαχθεί στη ρύθμιση δεν θα λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990, του άρθρου 22 του ν.2523/1997,όπως αυτά ισχύουν σήμερα και των άρθρων 231 έως 243 του ν.2717/1999, θα αναστέλλονται δε τα τυχόν ληφθέντα ως άνω μέτρα.

Κατά τον χρόνο της ρύθμισης θα αναστέλλεται επίσης η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του νόμου. Η αναστολή αυτή δεν θα ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.

Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ο Ιθαγενής avatar
  Ο Ιθαγενής 21/09/2010 22:38:22

  Μάλιστα, πλυντήριο και κολυμβητήριο η Ελλάς, καθώς με την περαίωση δεν σβήνεται μόνο, αλλά νομιμοποιείς και όσα έχεις κλέψει αποκτήσει φάει.
  Πλαστά τιμολόγια; Περαίωση
  Παρακράτηση ΦΠΑ; Περαίωση
  Ψευδείς δηλώσεις; Απόκρυψη εισοδήματος; Μαύρα; Ξέπλυμα; Περαίωση.

  Δεν είναι χώρα κολυβόθρος είναι.

  • ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ avatar
   ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ @ Ο Ιθαγενής 21/09/2010 22:57:30

   Ευτυχως που τα λεφτα υπαρχουν και τα τρωνε οι Δημοσιοι υπαλληλοι!!!
   μεχρι και η Ρανια ( μια ειναι η Ρανια) τσιριζε και ναιαουριζε 7 το πρωι παιρνουν πολλα επιδοματα, που να τους πληρωνει το κρατος!!!
   Που ειναι η ΓΣΕΕ η ΑΔΕΔΥ;
   ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΙΦΟΥΛΚΗΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΑΤΟΥ;

   • Orestios avatar
    Orestios @ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ 21/09/2010 23:21:05

    ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ?
    Υπάρχουν ακόμα αυτές οι παραΠΑΣΟΚικές οργανώσεις?
    Είναι υποστηρικτές του μνημονίου οι ηγεσίες τους

  • anonymous avatar
   anonymous @ Ο Ιθαγενής 21/09/2010 22:59:36

   Εσύ μπορεί να το γελάς αλλά εγώ δεν έχω τα 4.000 Ευρώ για να την πληρώσω και δε θα λάβω μέρος στη διαδικασία. Και αυτό χωρίς να έχω κλέψει.

   Και παλιότερα που την είχαν κάνει δεν είχα αλλά και άλλοι γνωστοί επίσης δεν είχαν.

   • ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ avatar
    ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ @ anonymous 21/09/2010 23:18:04

    Η κατασταση δεν ειναι για γελια για κλαματα ειναι..εσυ δεν εχεις ...ο αδελφια μου αλητες....την γλυτωνει.

   • Ο Ιθαγενής avatar
    Ο Ιθαγενής @ anonymous 21/09/2010 23:18:33

    Ναι.
    ...και γιατί να πληρώσεις αφού δεν είχες κλέψει;
    Με 4.000 λοιπόν και δεν αναφέρω σε εσένα κάποιος καθαρίζει για 10 χρόνια: 400 € το χρόνο.
    Αυτό αποκαλείται δικαιοσύνη ισονομία και ισοκατανομή των υποχρεώσεων.
    Μόνο που εμένα του τεμπέλη ΔΥ εφέτος μου έκοψαν για ένα χρόνο ΔΧ+ΔΠ+ΕΑ = 1.900 καθαρά.
    Να μην πληρώσω φόρο για 4 χρόνια και είμαι ΟΚ;

   • Ο Ιθαγενής avatar
    Ο Ιθαγενής @ anonymous 21/09/2010 23:21:54

    και για να μην αρχίσουμε διενέξεις βραδιάτικα δεν αναφέρομαι σε εσένα προσωπικά ούτε πιστεύω αλα ΠΑΓΚΑΛΟΥ σε συλλογικές ευθύνες πχ κλέφτες ελεύθεροι επαγγελματίες, απατεώνες έμποροι κλπ
    Απλά ως μισθωτό να μου κάνει και εμένα μία περαίωση: για τα επόμενα 3 χρόνια να πληρώσω τον ίδιο φόρο, που πληρώνει κάποιος λαδιάρης ή τίμιος ελεύθερος επαγγελματίας με την περαίωση.

   • ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ avatar
    ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ @ anonymous 21/09/2010 23:24:28

    ξερετε ποσο εκοψαν απο τους γιατρους του ΕΣΥ; στα 3300ετον μηνα 800ε
    πως θα σταθει νοσοκομειο;

 2. Orestios avatar
  Orestios 21/09/2010 23:20:00

  "Εδώ το καλό πλύσιμο!" φωνάζουν οι πλύστρες της κυβέρνησης.
  Έχει να γίνει πλύσιμο μαύρου χρήματος, που θα γελάσει το παρδαλό κατσίκι.
  Κάνατε απατεωνιά? Κανένα πρόβλημα!
  Είσαστε συνεπής? Φταίτε!

  Πρώτα και καλύτερα τα κανάλια.

  • ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ avatar
   ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ @ Orestios 21/09/2010 23:25:48

   ΑΖΑΧ τα κανει ολα αορατα

 3. Ο Ιθαγενής avatar
  Ο Ιθαγενής 21/09/2010 23:28:17

  και γιατί να σταθεί πχ το νοσοκομείο;
  Αν αυξηθεί το ποσοστό θανάτου λόγω ελλείψεων γλιτώνουμε μισθούς και συντάξεις.
  Ετσι και μείωση κόστους λειτουργίας έχουμε και μείωση δαπανών ασφαλιστικών ταμείων και περιορισμό δαπανών....
  Τι νόμιζες φίλε Ρήγα, όλα τα έχουν μελετήσει οι ΠΑΝΚΑΛΟΙ υποτελείς των Φούφουτων, έχουν σχέδιο...
  ;-)

 4. ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ avatar
  ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ 21/09/2010 23:33:43

  h**p://www.youtube.com/watch?v=L6kqHyfcSCI&feature=related
  Νομιζα οτι εκανε μαυρο χιουμορ αλλα το εννοουσε, φασον φαρμακα θα βαλει στο ΕΣΥ 30% με το που πατησε το ποδι του στο υπουργειο Υγειας κ.λ.π. και ετσι ισως πεθαινουν

 5. βασιλης avatar
  βασιλης 21/09/2010 23:50:22

  παιδια το τρομερο της υποθεσης ειναι οι εξαγγελειες του τυπου και εγω λεω οτι μπαινουν οι μισοι στην ρυθμιση / μενουν μετα 500.000 αρυθμιστοι / συγγνωμη ποιος ακριβως θα τους ελεγξει αυτους
  απο την τελευται μου βολτα στην ΔΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ το συμπερασμα μου ειναι οτι οι μισοι υπαλληλοι κανουν αγγαρεια μεγατονων οταν ξυπναν το πρωι να πανε στην δουλεια / αν αυτοι ειναι που θα ελεγξουν τους ανελεγκτους καλα κρασια
  και ακους μετα τον γαπ να μιλαει στην μητρικη του γλωσσα για τις δρασεις της χιλιετιας και λες τωρα να αρχισω να κλαιω η αργοτερα

 6. Odysseas avatar
  Odysseas 22/09/2010 00:20:12

  τελικά το καφενείο η Ελλάς ταιριάζει γάντι σε όλα, όπως και στο άλλο κείμενο του antinews "Τα αίτια του Έλληνο-Τουρκικού ανταγωνισμού με απλά λόγια".Τυχαίο;

 7. George avatar
  George 22/09/2010 02:38:43

  Επιτέλους ας τελειώσει αυτή η ιστορία με τους κλέφτες Ε.Ε.
  Πόσο δηλαδή πρέπει να πληρώνει ένας Ε.Ε., συνεταίρος σε μία Ε.Π.Ε. που τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλει 30-4000 το χρόνο (το μερίδιο του).

  Ήδη πληρώνει 25 % x 40000, δεν έχει αφορολόγητο, δεν υπολογίζονται τα διάφορα άλλα έξοδα (πχ τόκοι στεγαστικών) και επιπλέον αναλαμβάνει και το χρηματοοικονομικό κόστος για ένα χρόνο του 60% προκαταβολή του ποσού αυτού (αυτό προ ΓΑΠ γιατί τώρα όποιος πάρει επιστροφή ας μου το πεί και εμένα).

  Σύμφωνοι υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή αλλά επίσης υπάρχει και πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση για όσους δεν έχουν όρεξη να κάνουν παζάρια με τον κάθε μουζαχεντίν εφοριακό.

  Επιπλέον εδώ ας συνυπολογίσουν οι φίλοι μισθωτοί ότι ο εργαζόμενος αυτός έχει ήδη αποδώσει στο κράτος 23 % ΦΠΑ επί της υπεραξίας του (δηλαδή επι του μισθού του στην ουσία).

 8. Γιάννης Σ. avatar
  Γιάννης Σ. 22/09/2010 03:16:43

  Κάτι έγινε στον ΣΚΑΪ πριν λίγο. Δεν το πρόλαβα και δεν κατάλαβα από το τελείωμα, αλλά μου φάνηκε σαν να λένε πως ο Παπακωνσταντίνου δεν πήρε απόδειξη σε μετακόμιση που έκανε. Γνωρίζει κάποιος σχετικά;

  • Ευθύμης avatar
   Ευθύμης @ Γιάννης Σ. 22/09/2010 04:34:56

   Ε και να έσκασε κάτι τέτοιο λές να προλάβει να δεί το φώς της επόμενης μέρας;

   εδώ η χώρα έχει για πολίτευμα τηλεοπτική ολιγαρχική ψευδοκρατία.

 9. kiki avatar
  kiki 22/09/2010 07:45:35

  Εγω δεν θελω να πληρωσω,ασε που ηρθε ενα χιλιαρικο επι πλεον.Την πρωτη δοση την εδωσα,αλλα δεν θελω να τους τα δωσω.
  Μπορω,να μπω και εγω?
  Ειναι δυνατον οι φοροφυγαδες μια ζωη, να δινουν 300,δοση,και εγω 1000.
  Δεν πληρωνω ,δεν πληρωνω.

 10. kiki avatar
  kiki 22/09/2010 08:39:37

  Η φωτογραφια καταπληκτικη.
  ΡΟΥΚΟΥ ΚΟΥ ΠΑΛΟΜΑ,ΡΟΥΚΟΥΚΟΥ ΠΑΛΟΜΑ.
  Οντως Λατινοαμερικανικη χωρα γιναμε, προς το Κολομβια μας βλεπω.

 11. δεξιός avatar
  δεξιός 22/09/2010 09:34:24

  ετσι ειναι ΓΜΤ. οταν ολες οι κυβερνησεις δε φροντισαν να κανουν καλους φορομηχανισμους τωρα μας μενει μονο η περαιωση. στο σκαμνι ολοι οι υπουργοι οικονομιας τα 40 τελευταία χρονια

 12. Thabishop avatar
  Thabishop 22/09/2010 11:28:53

  Εμ αφού εισαγγελείς, δικαστικοί και δικηγόροι είναι τσιράκια του κράτους και πολλοί από αυτούς μεγαλύτερα λαμόγια και από τους πολιτικούς ποιος θα τους τρέξει στο ΣτΕ???
  Εδώ στον δικηγορικό σύλλογο τους πήρε 5 μήνες να ξεκουνηθούνε και να προσφύγουν κατά του μνημονιου, ποιον κοροϊδεύουν??

  ('Ασε που θα έπρεπε αυτεπάγγελτα να κηνυγήσουν τον ιπποποταμο για την χθεσινή του δήλωση....)

  Σχοινί και σαπούνι ρε....

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.