#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
25/12/2013 07:30
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Χριστοῦ ΓέννησιςἸδὼν ὁ Κτίστης ὀλλύμενον

τὸν ἄνθρωπον χερσὶν ὃν ἐποίησε

κλίνας οὐρανοὺς κατέρχεται·

τοῦτον δὲ ἐκ Παρθένου θείας ἁγνῆς

ὅλον οὐσιοῦται, ἀληθείᾳ σαρκωθείς·

ὅτι δεδόξασται.

 Θαύματος ὑπερφυοῦς ἡ δροσοβόλος, ἐξεικόνισε κάμινος τύπον· 

οὐ γὰρ οὓς ἐδέξατο φλέγει νέους, ὡς οὐδὲ πῦρ τῆς Θεότητος,

Παρθένου ἣν ὑπέδυ νηδύν· διὸ ἀνυμνοῦντες ἀναμέλψωμεν· 

Εὐλογείτω ἡ κτίσις πᾶσα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψούτω, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Ἡ κοινή μας ἐλπίδα, τῶν μετεχόντων σὲ σῶμα ἐκκλησίας, διαρθρώνεται σὲ δύο γεγονότα. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση ρεαλισμοῦ τῆς ἐλπίδας, ἡ ἱστορικὴ πραγματικότητα τῶν γεγονότων, ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν μαρτυρία ὅτι ἀποτελοῦν πραγματικὰ συμβάντα, ὄχι συμβολικὲς ἱστορίες, μεταφορές, ἀλληγορίες ἤ ἀναξιόπιστες διηγήσεις: ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἑκούσια ὕπαρξη-κένωση τοῦ ὑπερούσιου Θεοῦ ὡς συγκεκριμένου ἱστορικοῦ προσώπου μὲ σάρκα, ὀστᾶ, πρόσωπο, καὶ ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὑπέρβαση τῆς νομοτέλειας τοῦ θανάτου, ὁ ἐγκαινιασμὸς γιὰ τὸν ἄνθρωπο περάσματος-Πάσχα ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς τῆς κτιστότητας στὴν ἐλευθερία τῆς μετοχῆς στὸ ἄκτιστο. Στὴν ἐμπιστοσύνη σὲ αὐτὰ τὰ δύο γεγονότα, τὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα συλλαβίζει τὴν ἐλπίδα του: νὰ ἀποτελεῖ πραγματικά, καὶ ὄχι συμβολικά, σῶμα Θεοῦ.

Σημεῖο-ἔνδειξη αὐτῆς τῆς μετάβασης, πρόγευση καὶ ὑπόσχεση, ἡ ἀγάπη καὶ φιλία τῶν μελῶν τοῦ σώματος (καὶ πρωταθλητισμὸς ἡ ἀγάπη τοῦ ἀντρογύνου στὴν μικρὴ ἐκκλησία τῆς οἰκογένειας). Τὸ νὰ ψηλαφεῖ ὁ καθένας στὸ πρόσωπο τοῦ ἄλλου ὁλόκληρο τὸ πρόσωπο τοῦ κόσμου καὶ τὴν ἀλήθεια-φανέρωση τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀποτελεῖ ὁ ἄλλος τὸ ἴδιο τὸ σημαῖνον τοῦ κόσμου καὶ τοῦ παντός. Στὴν μοναδικότητα τῆς παρουσίας του, στὸ χαμόγελό του, στὴν μοναδικὴ χροιά της φωνῆς του καὶ στὴν συμπερίληψη ὁλόκληρου τοῦ ἀνθρώπου στὴ μιλιά του, στὸ γέλιο του, στὸ βλέμμα του, στὴν ἰδιοφυία τοῦ χιοῦμορ του, στὴν ἀδιόρατη μοναδικότητα τοῦ περπατήματός του, στὸν ἄρρητο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο μετατρέπει τὶς κινήσεις τοῦ περατοῦ κορμιοῦ του σὲ φανερωθείσα κιβωτὸ τῆς ἀπεριόριστης μοναδικότητάς του. Ὅσο δὲν γνωρίζεις προσωπικὰ ἕναν ἄνθρωπο, αὐτὸς εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἀκόμη ἄνθρωπος, ἕνα μέλος τοῦ εἴδους μὲ χ καὶ ψ περιγράψιμα χαρακτηριστικά. Εἶναι ἡ σχέση μαζί του ποὺ φανερώνει τὸ ἀπεριόριστο τῆς μοναδικότητάς του, καὶ ὅσο περισσότερο τὸν γνωρίζεις τόσο πιὸ μοναδικὸς ἀποδεικνύεται: αὐτὸ εἶναι τὸ παράδοξο, στὴν πληρέστερη σχέση καὶ κοινωνία νὰ φανερώνεται πληρέστερη ἡ ἑτερότητα, νὰ ἀληθεύει ἡ μετοχὴ στὴν μοναδικότητα ὡς ὁδὸς ἐλευθερίας.

Ἀκόμα καὶ ἡ σύντομη σχέση μὲ κάποιο ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἄν ἀληθεύει ἔστω καὶ στοιχειωδῶς, τὸν φανερώνει ὡς ἀναντικατάστατο, ὡς ψηφίδα ἀναπόσπαστη τοῦ ὅλου σώματος. Ὅταν γνωρίσεις τὴν μοναδικότητά του, ὅταν γευθεῖς τὴν χαρὰ τῆς παρουσίας του, ὁ κόσμος εἶναι λειψὸς χωρὶς αὐτόν - τὸ βιώνεις μόλις ἀποχωρήσει. (Ἀκόμα καὶ ὅταν γνωρίσεις τὴν μοναδικότητα κάποιου διὰ τοῦ ἔργου του καὶ τῆς ἔμμεσης παρουσίας του, ὄχι διὰ τῆς συνάντησης: «Μὲ τοῦ Χατζιδάκι τὴν κοίμηση, ἄστραψε ἡ ζωὴ μισή» τραγούδησε ὁ Σαββόπουλος, καὶ ἡ ἀλήθεια ποὺ διατύπωσε εἶναι ἀνὰ πᾶσα στιγμῆ ἐπαληθεύσιμη.) Τὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας θέλει νὰ συνεχίζει τὴν σχέση παρὰ τὴν διακοπὴ τῆς αἰσθητῆς παρουσίας, γι᾽ αὐτὸ μνημονεύει τοὺς κεκοιμημένους, ἐπιμένει νὰ τοὺς συγκροτεῖ ὡς τὸν ἄλλον τῆς σχέσης: δηλώνει τὴν συνεχιζόμενη σχέση μαζί τους, τοὺς καθιστᾶ πραγματικὰ παρόντες, πολὺ περισσότερο παρόντες ἀπὸ τὶς θεωρητικὰ ζῶσες τηλεοπτικὲς φιγοῦρες ὑπουργῶν, ἀξιωματούχων, δημοσίων προσώπων. «Αἰωνία ἡ μνήμη» σημαίνει «δὲν θὰ πεθάνουμε ποτὲ κουφάλα νεκροθάφτη» - γιὰ ὅσους ξέρουν νὰ τὸ ἀκοῦνε καὶ νὰ τὸ τραγουδᾶνε.

Ὁ χρόνος διαρθρώνεται στὴν Ἐκκλησία σὲ ἑόρτιο ἐνιαυτό: ἡ Γέννηση εἶναι «σήμερον», ἡ Ἀνάσταση εἶναι «σήμερον», «σήμερον» καὶ ἠ Πεντηκοστή. Ἐκεῖ ποὺ ἡ Ἀνάσταση σημαίνει τὴν ὁλοκλήρωση, ἡ Γέννηση σημαίνει τὴν ἀρχή: «Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν προαιώνιον Λόγον, ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀποῤῥήτως. Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων, βουληθέντα ἐποφθῆναι, παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν». Χόρευε ἡ οἰκουμένη, γιατὶ τὰ καλύτερα ἔρχονται. Ὁ ἑόρτιος ἐνιαύσιος κύκλος ἐπαναδιατυπώνει τὴν ὑπόσχεση, φέρνει πιὸ κοντὰ τὸ ἐλπιζόμενο, ἐμπεδώνει τὴν μετοχὴ σὲ αὐτό, κάνει τὸ «ναί» μας Ἱστορία. Ἡ ὑπόσχεση σαφής: ἀπὸ τὶς ἱστορικὰ ἀνεπανάληπτες μοναδικότητες ποὺ συγκροτοῦμε, ἀπὸ τὶς εἰκόνες Θεοῦ ποὺ ἀγαπᾶμε, κανεὶς δὲ χάνεται. Θὰ βρεθοῦμε. Ξανά. Ὅλοι.

Τὸν Δαναὸ τὸν γνώρισα λιγότερο ἀπ᾽ ὅσο θὰ ἤθελα: εἴχαμε τὴν μεγάλη χαρὰ νὰ συναντηθοῦμε κάποιες φορὲς καὶ νὰ μιλήσουμε τηλεφωνικῶς πολὺ περισσότερες - χώρια, φυσικά, οἱ συζητήσεις στὰ λημέρια τοῦ Antinews. Ἔμεινε ἀνεκπλήρωτη ἡ κοινὴ ἐπιθυμία νὰ ἐπισκεφθοῦμε μαζὶ τὸ Ἅγιον Ὅρος. Ἡ ἐλπίδα ὅμως παραμένει καὶ μᾶς συνέχει σὲ δεσμὸ ἀκατάλυτο, ποὺ πῦλες Ἅδου δὲν θὰ τὸν διαλύσουν: νὰ ξανασυναντηθοῦμε στὸ μεγάλο τραπέζι τῆς Ἀναστάσεως, ὅπου οἱ στρατοδίκες θὰ καῖνε σὰν κεριά. Σὲ πανηγύρι θεϊκό, μὲ γέλια βροντερὰ καὶ τὴν ἀθωότητα τῆς ἀγάπης νὰ ξεχυλίζει σὲ πρωτογενὲς πλεόνασμα. Ταραχὴ θὰ πέσει στὸν Ἅδη, καὶ τὸ σανίδωμα θὰ ὑποχωρήσει ἀπὸ τὴν πίεση τὴ μεγάλη τοῦ ἥλιου. Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ὁ μόσχος πολύς, μηδείς ἐξέλθη πεινῶν. Σὲ μιὰ γωνιὰ τοῦ τραπεζιοῦ κρυφοσυζητᾶνε ὁ Ἐλύτης μὲ τὸν Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, καὶ ὁ Δαναὸς θέλει νὰ τοὺς διακόψει γιὰ ἕνα καλὸ καλαμπούρι ἀλλὰ τὸν συγκρατοῦμε γιὰ νὰ τὸ πεῖ πρῶτα σὲ μᾶς. Ὁ εἰδικὸς φρουρὸς ζητᾶ μιὰ ἀκόμη συγγνώμη ἀπὸ τὴν γριὰ ποὺ τὸν ἔχει συγχωρέσει πρὶν κἂν ρωτήσει, ὁ Παῦλος Φύσσας συζητᾶ ἔντονα μὲ τὸν Γιῶργο Φουντούλη καὶ τὸν Μανώλη Καπελώνη, ἡ γιαγιά μου ἀνταλλάζει συμβουλὲς μὲ τὴν δικιά σου. Ὁ Ἀναπεσὼν συνοψίζει αὐτὴν τὴν ἐλπίδα σὲ εἰκόνα μεθεκτοῦ προσώπου, διαρθρώνει τὴν ἀλληλουχία τῶν κρυφῶν νοημάτων σὲ μετοχή. Βλέπουμε τὸ τέρμα τῆς διαδρομῆς, τὸ μόνο θέμα εἶναι τὸ πῶς θὰ διανύσουμε τὴν μεταξὺ ἀπόσταση. Τυχεροὶ ὅσοι θὰ τὴν ἀφουγκραστοῦν στὸν Ὄρθρο τῆς Γεννήσεως.

Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον! οὐρανὸν τὸ σπήλαιον· 

θρόνον Χερουβικόν, τὴν Παρθένον· τὴν φάτνην χωρίον· 

ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, Χριστὸς ὁ Θεός· ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.

Μετ' εὐχῶν γιὰ εὐλογημένα Χριστούγεννα,

Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης

ΣΧΟΛΙΑ

 1. victoria (true) avatar
  victoria (true) 25/12/2013 09:58:00

  Η μεγάλη αλήθεια της αγάπης και η ταπεινότητα ενός Θεού που γεννιέται σε φάτνη. Πόσο δύσκολο να τα φτάσουμε... Ας προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο. Χρόνια πολλά σε όλους, και το Δαναό.

  • Γεώργιος Τ. avatar
   Γεώργιος Τ. @ victoria (true) 25/12/2013 14:27:10

   Επίσης και αμήν. Και στο Δαναό, να μας θυμάται από εκεί πάνω που περνάει καλύτερα από εμάς.

 2. Νίκος Αργεάδης avatar
  Νίκος Αργεάδης 25/12/2013 10:27:03

  Χρόνια πολλά, Αστυάνακτα, και υγεία το 2014, προπαντός.
  Χρόνια Πολλά σε όλους !
  ΝΑ

 3. Στέφανος avatar
  Στέφανος 25/12/2013 12:39:36

  "Ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας". Χρόνια Πολλά ,Καλά Χριστούγεννα.

 4. loyal subject avatar
  loyal subject 25/12/2013 14:49:56

  Υπεροχο, υπέροχο κείμενο. το καλύτερο που εχει δει το φορουμ εδώ και καιρό

 5. πΔπ avatar
  πΔπ 25/12/2013 15:10:42

  Χρόνια Πολλά σε όλους!
  Καλά Χριστούγεννα!!!

 6. Όστρια avatar
  Όστρια 25/12/2013 17:22:11

  Υγεία, αγωνιστικότητα, πείσμα, πίστη και δύναμη σε όλους μας.
  Χρόνια Πολλά με Θεού πνοή και ΚΑΛΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ στην Ελλάδα και στους Έλληνες.
  Με τόσα εκατομμύρια ''εσταυρωμένους'' και άλλους τόσους όμηρους της αγωνίας και της απόγνωσης, ετούτα τα Χριστούγεννα, μονάχα με Χριστούγεννα δε μοιάζουν....
  ''Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος
  να 'ν' ήμερος να 'ναι άκακος
  λίγο φαΐ λίγο κρασί
  Χριστούγεννα κι Ανάσταση
  κι όπου φωλιάσει και σταθεί
  κανείς να μην του φτάνει εκεί
  Μα ήρθαν αλλιώς τα πράματα
  τονε ξυπνάν χαράματα
  τον παν τον φέρνουν πίσω μπρος
  του τρώνε και το λίγο βιος
  κι από το στόμα την μπουκιά
  πάνω στην ώρα τη γλυκιά
  του τηνε παίρνουνε κι αυτή
  χαρά στους που 'ναι οι δυνατοί!
  Χαρά στους που 'ναι οι Δυνατοί
  γι' αυτούς δεν έχει χόρταση.''
  Οδυσσέας Ελύτης

 7. Ρηνα avatar
  Ρηνα 25/12/2013 21:38:15

  Χρονια Πολλα κι ευλογημενα σε ολους και το Θειο Βρεφος να μαλακωσει τις σκληρες και πορωμενες καρδιες.
  Και συ αγαπητο και φιλοξενο ΑNTINEWS να μας "τα λες" για πολλα χρονια.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.