#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
21/07/2011 16:44
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το προσχέδιο της συμφωνίαςΕπιμήκυνση του ελληνικού χρέους για 15 πιθανότατα έτη, μείωση του επιτοκίου στο 3,5%, κεφάλαια ύψους 20-25 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών και ένα ποσό πάνω από 100-120 δισ. ως νέα βοήθεια, θα περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει η Σύνοδος Κορυφής. Παράλληλα, θα ανακοινωθεί ένα γενικό περίγραμμα για το αναπτυξιακό πακέτο ή σχέδιο Μάρσαλ, όπως το λένε, ώστε η Ελλάδα να προχωρήσει σε ανάπτυξη. Το προσχέδιο της Συνόδου που διέρρευσε αναφέρει:

"Δήλωση των Ηγετών των Κρατών ή Κυβερνήσεων της Ευρω-ζώνης και Ευρωπαϊκών Οργανισμών

Από το ξεκίνημα της κρίσης χρέους των κρατών της ευρω-ζώνης, έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα σταθεροποίησης της ευρω-ζώνης, μεταρρύθμισης των κανόνων και ανάπτυξης νέων εργαλείων σταθεροποίησης. Η ανάκαμψη της ευρω-ζώνης βρίσκεται σε καλό δρόμο και το ευρώ εδράζεται σε υγιή θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία. Όμως, οι προκλήσεις που έχουν εμφανιστεί αποκαλύπτουν την ανάγκη λήψης εκτενέστερων μέτρων. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας απέναντι στο ευρώ και στην λήψη οποιασδήποτε απόφασης θα διασφαλίζει τη χρηματο-οικονομική σταθερότητα της ευρω-ζώνης στο σύνολό της. Επίσης, επιβεβαιώνουμε και τη θέλησή μας να ενισχύσουμε τη σύγκλιση, την ανταγωνιστικότητα και τη διακυβέρνηση της ευρω-ζώνης.

Σήμερα, συμφωνήσαμε στα ακόλουθα μέτρα:

Για την Ελλάδα:

1. Καλωσορίζουμε τα μέτρα που ελήφθησαν από την ελληνική κυβέρνηση για τη σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών της και τη μεταρρύθμιση της οικονομίας, όπως και το νέο πακέτο μέτρων που πρόσφατα υιοθετήθηκε από την ελληνική Βουλή. Αυτές είναι άνευ προηγουμένου, αλλά απαραίτητες ενέργειες για να επιστρέψει και πάλι η Ελλάδα σε μια βιώσιμη πορεία ανάπτυξης.

2. Συμφωνούμε στην υποστήριξη ενός νέου προγράμματος για την Ελλάδα και στην παροχή επιπλέον ποσού μέχρι........ ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα θα σχεδιαστεί - κυρίως μέσω χαμηλότερων επιτοκίων και μεγαλύτερης διάρκειας ωριμάνσεις - για την αποφασιστική βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους και του προφίλ αναχρηματοδότησης της Ελλάδος. Καλούμε το ΔΝΤ να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του νέου ελληνικού προγράμματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές.

3. Αποφασίσαμε να επιμηκυνθεί η διάρκεια των δανείων του EFSF προς την Ελλάδα στη μέγιστη δυνατή διάρκεια, από την τρέχουσα των 7,5 ετών σε μια ελάχιστη διάρκεια 15 ετών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα διασφαλίσουμε επαρκή παρακολούθηση μετά το πρόγραμμα. Θα παράσχουμε δάνεια του EFSF με επιτόκια δανεισμού αντίστοιχα αυτών της διευκόλυνσης Ισοζυγίου Πληρωμών (τρέχον επίπεδο περίπου 3,5%), σε επίπεδο που δεν θα είναι χαμηλότερο από το κόστος χρηματοδότησης του EFSF. Αυτά, θα συνοδευτούν από ένα μηχανισμό που θα διασφαλίζει κατάλληλα κίνητρα εφαρμογής του προγράμματος, περιλαμβανομένης της επιλογής ρυθμίσεων εγγυήσεων, όπου χρειάζεται.

4. Καλούμε για μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης και επενδύσεων στην Ελλάδα. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία πρέπει να επανασχεδιαστούν με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη μέσα από ένα ευρωπαϊκό "Σχέδιο Μάρσαλ". Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινητοποιήσουν όλους τους απαραίτητους πόρους που είναι απαραίτητοι για την παροχή εξαιρετικής τεχνικής συνδρομής για να βοηθηθεί η Ελλάδα θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις της.

5. Η Ελλάδα τελεί σε μια μοναδικά σοβαρή κατάσταση στην ευρω-ζώνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται μια εξαιρετική λύση. Ο χρηματο-οικονομικός τομέας έχει εκδηλώσει τη θέλησή του να υποστηρίξει την Ελλάδα σε εθελοντική βάση μέσω ενός καταλόγου επιλογών (ανταλλαγής ομολόγων, επιμήκυνσης και επαναγοράς) με όρους δανεισμού συγκρίσιμους με δημόσια στήριξη και επιπλέον πιστοληπτική βελτίωση.

6. Όλες οι υπόλοιπες χώρες του ευρώ επισήμως επιβεβαιώνουν την ανελαστική τους βούληση να τιμήσουν πλήρως τη δική τους ανεξάρτητη κρατική υπογραφή και όλες τις δεσμεύσεις τους για βιώσιμες δημοσιονομικές συνθήκες και δομικές μεταρρυθμίσεις. Οι ηγέτες κρατών ή κυβερνήσεων της ευρω-ζώνης υποστηρίζουν πλήρως αυτή τη βούληση, καθώς η αξιοπιστία όλων των κρατικών υπογραφών τους αποτελεί αποφασιστικό συστατικό διασφάλισης της χρηματο-οικονομικής σταθερότητας στην ευρω-ζώνη στο σύνολό της.

7. Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του EFSF και την αντιμετώπιση της μετάδοσης, συμφωνούμε στην αύξηση της ευκαμψίας του EFSF, επιτρέποντάς του:

- να παρεμβαίνει στη βάση ενός προληπτικού προγράμματος, με επαρκείς προϋποθέσεις

- να χρηματοδοτήσει την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματο-οικονομικών οργανισμών μέσω δανείων προς
κυβερνήσεις, περιλαμβανομένων προς χώρες που δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα

- να παρεμβαίνει στις δευτερογενείς αγορές στη βάση ανάλυσης της ΕΚΤ που θα αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων και μια ομόφωνη απόφαση των χωρών-μελών του EFSF.

8. Καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή των προγραμμάτων της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας και επαναλαμβάνουμε την ισχυρή μας δέσμευση στην επιτυχία αυτών των προγραμμάτων. Οι όροι δανεισμού από το EFSF που συμφωνήσαμε για την Ελλάδα θα εφαρμοστούν επίσης για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνουμε τη βούληση της Ιρλανδίας να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις συζητήσεις για το προσχέδιο Οδηγίας για μια Ενοποιημένη Κοινή Φορολογική Βάση (CCTB) και στις δομημένες συζητήσεις για θέματα φορολογικής πολιτικής στο πλαίσιο του συμφώνου Euro+.

9. Όλες οι χώρες-μέλη της ζώνης του ευρώ θα τηρήσουν αυστηρά του συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους, θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα αντιμετωπίσουν μακρο-οικονομικές ανισορροπίες. Τα ελλείμματα σε όλες τις χώρες εκτός αυτών που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμμα, θα πρέπει να μειωθούν κάτω από 3% το αργότερο μέχρι το 2013. Σε αυτό το πλαίσιο, καλωσορίζουμε τα προϋπολογιστικά μέτρα που πρόσφατα παρουσιάστηκαν από την ιταλική κυβέρνηση, τα οποία θα της επιτρέψουν να μειώσει το έλλειμμα κάτω από 3% το 2012 και να επιτύχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2014. Καλωσορίζουμε επίσης τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που ανέλαβε η Ισπανία στο δημοσιονομικό, χρηματο-οικονομικό και δομικό τομέα. Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων των τραπεζικών τεστ αντοχής, οι χώρες-μέλη θα παρέχουν έσχατη στήριξη σε τράπεζες, όπως κρίνεται απαραίτητο.

10. Θα εφαρμόσουμε τις προτάσεις που υιοθετήθηκαν τον Ιούνιο για μεταρρυθμίσεις που θα αναβαθμίσουν την ανάπτυξή μας. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναβαθμίσει τις συνέργειες μεταξύ προγραμμάτων δανεισμού και ευρωπαϊκών κεφαλαίων σε όλες τις χώρες που χαίρουν συνδρομής από Ε.Ε. /ΔΝΤ. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες βελτίωσης της ικανότητάς τους να απορροφούν ευρωπαϊκά κεφάλαια με σκοπό να τονωθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση.

11. Προσβλέπουμε στην τάχιστη ολοκλήρωση του νομικού πακέτου ενίσχυσης του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και τη νέα μακρο-οικονομική επιτήρηση. Τα μέλη της ζώνης του ευρώ θα καταβάλλουν τη μέγιστη προσπάθεια για να επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί δικαιωμάτων ψήφου στο προληπτικό μέρος της Συμφωνίας.

12. Δεσμευόμαστε στην εισαγωγή νομικά δεσμευτικών εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων όπως προβλέπει η οδηγία για τα δημοσιονομικά πλαίσια μέχρι το τέλος του 2012.

13. Συμφωνούμε, ότι πρέπει να μειωθεί η εξάρτηση του κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου από εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις και προσβλέπουμε στις σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

14. Καλούμε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο του Eurogroup, να συντάξει συμπαγείς προτάσεις μέχρι τον Οκτώβριο για το πώς μπορεί να οργανωθεί καλύτερα η διαχείριση κρίσεων στην ευρω-ζώνη και να βελτιωθούν οι μέθοδοι εργασίας.

Καλούμε το Eurogroup να εφαρμόσει ταχέως κατά προτεραιότητα τις αποφάσεις που ελήφθησαν σήμερα."

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ο Θείος avatar
  Ο Θείος 21/07/2011 16:51:52

  To 7 του σχεδίου είναι οι "προληπτικές" (το αναφέρει ρητά) flexible lines του EFSF που λέγαμε, για χρηματοδότηση κρατών και τραπεζικών οργανισμών. Απευθύνονται ακόμα και σε χώρες που δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα διάσωσης (βλέπε Ιταλία - Ισπανία), προκειμένου να συμπιέσουν προληπτικά τα spreads τους, και να μη χρειαστεί ένταξη στο μηχανισμό.

 2. ganasta avatar
  ganasta 21/07/2011 17:00:43

  Σε θετική κατεύθυνση. Γιατί όμως τώρα ανακαλύπτεται το χαμηλότερο επιτόκιο 3,5% και η δεκαπενταετής διάρκεια αποπληρωμής; Μας είχαν πιάσει μακάκες; Ο διάολος όμως κρύβεται στις "λεπτομέρειες". Τι σημαίνει άραγε "...περιλαμβανομένης της επιλογής ρυθμίσεων εγγυήσεων, όπου χρειάζεται.";;

 3. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 21/07/2011 17:05:03

  3. “appropriate incentives to implement the programme, including through collateral arrangements where appropriate.” ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗ !

  3. Θα Δανειζουν EFSF, το οποια θα μας Δανειζει ( αγοραζει ομολογα απο 2ογενη, και θα δανειζει και τις Τραεπζες ! - μαζι με το απο πανω ! - εμπραγματες εγγυησεις απιτουμενες απο Δανειστες )

  4. Αυτο θα ειναι Μνημονιακος ΟΡΟΣ !! ΟΙ εκταμιευσεις θα ελεγχονται πριν καθε εκταμιευση και θα τρωμε και δευτερο ΕΚΒΙΑΣΜΟ, περαν της καθε Δανειακης δοσης ! ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ.

  12. Αλλαγη Συνταγματος με στοχο 3% ελλειμμα... Οτι κραζαμε πριν μηνες ( Μερκελ)

  ΠΠ

  • Ο Θείος avatar
   Ο Θείος @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 21/07/2011 17:46:02

   Το EFSF εξασφαλίζει ρευστότητα για να χρηματοδοτεί, έχοντας εγγυήσεις από κράτη υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας (450 δις) και εκδίδοντας δικά του "ευρωομόλογα ειδικής χρήσης". Έτσι έκανε με την Ιρλανδία και άρχισε να κάνει και με την Πορτογαλία.
   Προφανώς τώρα μπαίνει και η Ελλάδα στο πρόγραμμα με ίδιους όρους. Το καινούργιο και σημαντικό είναι οι "ευέλικτες γραμμές" χρηματοδότησης, οι οποίες θα απευθύνονται ακόμη και σε χώρες μη ενταγμένες στο μηχανισμό (βλέπε Ιταλία, Ισπανία).
   Το EFSF όταν αντλεί ρευστότητα από τις αγορές (εκδίδοντας το ίδιο "ευρωομόλογα ειδικής χρήσης"), προσφέρει τις εγγυήσεις των ισχυρών χωρών. Όταν δανείζει τις "υπό διάσωση" χώρες (ή τώρα και άλλες με τις flexible lines) του προσφέρονται εγγυήσεις από αυτές - κατόπιν πολιτικής διαπραγμάτευσης φυσικά.
   Όλη η "δουλειά", δούναι και λαβείν, προυποθέτει κάποιες εγγυήσεις, φυσικά. Και επειδή πρόκειται όχι για επιχειρήσεις και ιδιωτική αγορά, αλλά για χώρες και δημόσιο δανεισμό, όλα είναι αντικείμενο κατεξοχήν πολιτικό. Και οι εγγυήσεις, φυσικά.

   • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
    ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ Ο Θείος 21/07/2011 19:41:40

    καλησπερααα

    εχεις διαβασει το καταστατικο του ESM ( European Stability Mechanism ) ??

    Απο Ιουλιο 2013, θα δουμε την ΑΛΗΘΕΙΑ !!! εκει θα "χωρανε" ολα υλικα και αυλα collaterals , αυτα τα οποια θα μαζεψει το ΤΑΜΕΙΟ TRΕUHAND Α.Ε.

    ΠΠ

 4. Ο Θείος avatar
  Ο Θείος 21/07/2011 17:12:17

  Κυκλοφόρησε ήδη, ότι η εικονιζομένη κυρία, θα αποσυρθεί από την εσωτερική Γερμανική πολιτική και ήδη εποφθαλμιά τη θέση διαδόχου του Βάν Ρομπάι.
  Και τη θέση επιγόνου των "δύο Χέλμουτ" προκατόχων της : Του Σμίτ που στερέωσε την ΕΕ και του Κόλ που εισήγαγε το Ευρώ.

 5. iona avatar
  iona 22/07/2011 01:09:48

  30 years and 10 Year grace period

  You missed probably the most important point either knowningly or through faulty tranlation
  Per the STATEMENT BY THE HEADS OF STATE OR GOVERNMENT OF THE EURO AREA AND EU INSTITUTIONS

  "We have decided to lengthen the maturity of future EFSF loans to Greece to the maximum extent possible from the current 7.5 years to a minimum of 15 years and up to 30 years with a "grace period of 10 years."

  Αποφασίσαμε να επιμηκυνθεί η διάρκεια των δανείων του EFSF προς την Ελλάδα στη μέγιστη δυνατή διάρκεια, από την τρέχουσα των 7,5 ετών σε μια ελάχιστη διάρκεια 15 ετών. Σε αυτό το πλαίσιο, ............

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.