#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
07/04/2010 17:13
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τι περιλαμβάνει το ν/σ για τις ΑΠΕΕνημερωτικό σημείωμα σχετικά με το νομοσχέδιο για την προώθηση των ΑΠΕ εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και όχι για αποσπασματική πολιτική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ το ν/σ «περιλαμβάνει ένα πακέτο ρυθμίσεων, μέσω του οποίου αναμένεται να ενισχυθεί η περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, να δημιουργηθούν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να εξασφαλιστεί η υγιής ανάπτυξη της αγοράς των ΑΠΕ, χωρίς στρεβλώσεις και κατασπατάληση πόρων».

Πιο συγκεκριμένα:

1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 (αντί του 18% που προβλέπει η Οδηγία 28/2009). Καθορίζεται αντίστοιχος εθνικός στόχος 40%, κατ’ ελάχιστον, για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 [Άρθρο 1].

2. Καθορίζεται ότι η προστασία του κλίματος μέσω της προώθησης της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα ύψιστης σημασίας για τη χώρα [Άρθρο 1].

3. Απλοποιείται/ορθολογικοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας παραγωγής έργου ΑΠΕ, η οποία επανακτά τον προ του Ν. 3468/06 χαρακτήρα της, ως μια πρώτη εκτελεστή άδεια σκοπιμότητας του έργου. Η άδεια παραγωγής αφορά πλέον την τεχνικοοικονομική επάρκεια του συγκεκριμένου έργου ΑΠΕ και αποσυνδέεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία ακολουθεί σε επόμενο στάδιο. Η άδεια παραγωγής εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ , και όχι από το Υπουργείο (πρώην) Ανάπτυξης, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα το δραστικό περιορισμό της διάρκειας της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας, σε δύο (2) μόνο μήνες. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης εγκαταστάσεις ΑΠΕ περιορισμένης ισχύος, επιταχύνοντας έτσι χιλιάδες μικρομεσαίες επενδύσεις [Άρθρο 2].

4. Συγχωνεύονται, σε μία ενιαία διαδικασία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΕΠΟ. Μετά την έκδοση της άδειας παραγωγής έργου ΑΠΕ, ο φάκελος και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην Αρχή που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η Αρχή αυτή προχωρά στην εκτίμηση των επιπτώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι κατά νόμο προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ, περιορίζονται αποκλειστικά στα θέματα αρμοδιότητας κάθε γνωμοδοτoύντος φορέα και στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων χωροθέτησης που προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως ισχύει κατά περίπτωση, και αν καθυστερήσουν πέραν των προβλεπομένων προθεσμιών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προχωρά στην έκδοση της ΕΠΟ. Η χορήγηση της άδειας παραγωγής, όταν απαιτείται, είναι προϋπόθεση για την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης προς τον αρμόδιο Διαχειριστή για τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης. Η τελική και δεσμευτική για το Διαχειριστή χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης γίνεται μετά την έκδοση της απόφασης ΕΠΟ του σταθμού. Μετά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης και την έκδοση της αντίστοιχης ΕΠΟ, ο ενδιαφερόμενος: α) υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, β) υποβάλει αίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και της Σύμβασης Πώλησης (οι οποίες υπογράφονται και ενεργοποιούνται μετά τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης), γ) υποβάλει αίτηση για την έκδοση των αδειών, πρωτοκόλλων ή λοιπών εγκρίσεων που απαιτούνται από τη νομοθεσία, οι οποίες εκδίδονται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης [‘Αρθρο 3].

5. Αποδίδεται σημαντικό μέρος (το 1/3) του ειδικού τέλους 3% επί της παραγωγής ΑΠΕ προς όφελος της τοπικής κοινωνίας απ’ ευθείας στους οικιακούς καταναλωτές του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος του ΟΤΑ, στο οποίο εγκαθίσταται το έργο ΑΠΕ, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος (δηλ. πίστωση στον προμηθευτή π.χ. ΔΕΗ ποσοστού των εσόδων από το ειδικό τέλος και, στη συνέχεια, πίστωση από τον προμηθευτή των εσόδων αυτών στους λογαριασμούς των οικιακών καταναλωτών της περιοχής). Το υπόλοιπο ποσοστό των εσόδων από το ειδικό τέλος αποδίδεται στον αντίστοιχο ΟΤΑ και στο Πράσινο Ταμείο, για την εκ του νόμου καθοριζόμενη χρησιμοποίησή τους. Διευρύνεται το πεδίο αξιοποίησης των πόρων αυτών από τους ΟΤΑ που πλέον περιλαμβάνει πέραν των έργων τοπικής ανάπτυξης, έργα περιβαλλοντικών δράσεων και κοινωνικής υποστήριξης [Άρθρο 7].

6. Βελτιώνεται το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/2008) και το συναφές με αυτό νομικό πλαίσιο, με βασικό στόχο την αποσαφήνιση κρίσιμων ρυθμίσεών του και την παροχή της δυνατότητας άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής του, έτσι ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στην απεμπλοκή μεγάλου αριθμού εν εξελίξει έργων ΑΠΕ, που βρίσκονται σήμερα σε αδειοδοτική τελμάτωση.

• Η εισαγωγή της πολιτικής προγραμματικής αρχής ότι οι ΑΠΕ, ως περιβαλλοντικά φιλικές μορφές ενέργειας, επιτρέπεται να χωροθετούνται κατ’ αρχήν παντού, εκτός από τις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης ή άλλες περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας όπως οι υγρότοποι διεθνούς προστασίας (Ραμσάρ) και οι οικότοποι προτεραιότητας.

• Η ρύθμιση ότι η εγκατάσταση έργων ΑΠΕ επιτρέπεται σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας υπό αυστηρούς περιορισμούς για την μέγιστη κάλυψη (μικρότερο του 1% της καλλιεργήσιμης γης ανά νομό) ώστε να διατηρείται ο αγροτικός χαρακτήρας των μείζονων εκτάσεων.

• Η πρόβλεψη ότι, σε περιπτώσεις ήδη θεσμοθετημένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ρυθμιστικών σχεδίων, γενικών πολεοδομικών σχεδίων, ή άλλων τοπικών σχεδίων χρήσεων γης, το περιεχόμενο των οποίων δεν συνάδει επαρκώς με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, και μέχρι την εναρμόνισή τους προς τις κατευθύνσεις αυτές, η χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ γίνεται με άμεση και αποκλειστική εφαρμογή των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ.

7. Συνίσταται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αυτοτελής Υπηρεσία Πολιτικής και Έργων ΑΠΕ (ΑΥΠΕ-ΑΠΕ). Δημιουργούμε σήμερα με την παρέμβασή μας το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εξέλιξη της νέας αυτής Υπηρεσίας σε one-stop shop, με επαρκείς ανθρώπινους και λοιπούς πόρους. Αποστολή της Υπηρεσίας αυτής, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απ’ ευθείας στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., είναι η παροχή πληροφοριών και η συντονισμένη διεκπεραίωση των αιτημάτων επενδυτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ [Άρθρο 11].

8. Ορθολογικοποιείται η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας με στόχο να ενισχυθούν μικρές εγκαταστάσεις και τεχνολογίες που έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη όπως είναι οι μικρές μονάδες φωτοβολταϊκών από ιδιώτες ή αγρότες, η βιομάζα και το βιοέριο. Εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των έργων και η ασφάλεια των επενδύσεων με στόχο τη διαμόρφωση μιας υγιούς, διαφανούς και σταθερής ανάπτυξης που θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων και τη διάχυση της ανάπτυξης στην περιφέρεια και την κοινωνία. [Άρθρο 5].

9. Ειδικά για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, που είναι μια νέα και ανώριμη αγορά, προβλέπεται ο στρατηγικός σχεδιασμός της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων και η προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την κατασκευή και την εκμετάλλευσή τους. Διασφαλίζεται έτσι αφ’ ενός ο βέλτιστος ενεργειακά, περιβαλλοντικά και εθνικά σχεδιασμός και η μεγιστοποίηση των ωφελειών για την εθνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. [Άρθρο 6]. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτή, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., είναι η ανάπτυξη στρατηγικών περιβαλλοντικών μελετών που θα χωροθετούν τις θέσεις των θαλάσσιων πάρκων, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητη η διασφάλιση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών αλλά και της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Η κυβέρνηση επέλεξε το μοντέλο που έχουν ακολουθήσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Μ. Βρετανία, η Πορτογαλία. Πιο συγκεκριμένα θα μεριμνήσει για την έκδοση αδειών εγκατάστασης θαλάσσιων αιολικών πάρκων, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού, τις οποίες συνέχεια θα δημοπρατήσει, μέσω δημόσιων διαγωνισμών, στους οποίους θα συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Orestios avatar
  Orestios 07/04/2010 17:21:46

  Την φωτό με τον τραπεζίτη πρέπει να βάλετε για να βλέπουμε ποιοί μας κοροϊδεύουν.

 2. DrNo avatar
  DrNo 07/04/2010 17:31:49

  Το πιο πικρό αστείο είναι το σημείο 7 με την ειδική υπηρεσία ΑΠΕ, για το οποίο η Τίνα έγινε ρεζίλι σε υπερθετικό βαθμό. Υποθέτω της το φύλαγαν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου και την ξεφτίλισαν στο διαδίκτυο.

  http://kafeneio-gr.blogspot.com/2010/04/one-stop-shop.html

  • Orestios avatar
   Orestios @ DrNo 07/04/2010 18:00:45

   Την καταξευτίλισαν! Καλά δεν έχει ντροπή?

  • Επώνυμος avatar
   Επώνυμος @ DrNo 07/04/2010 18:31:31

   Πωπω, ροχάλες! Όχι ντροπή δεν έχουν, δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο.

   Και μετά σου λέει ο Καμπουράκης ότι είναι "κατάντια" τα μπλογκς. Εμ, βέβαια. Αφού δείχνουν κάθε μέρα τη δική τους κατάντια.

   Μπράβο στον καφετζή.

 3. GreenHorses avatar
  GreenHorses 07/04/2010 17:50:13

  Ώρες είναι να ανέβει και η κιλοβατώρα για την πράσινης ανάπτυξη να επιδοτήσουμε και τις απανταχού βιομηχανίες κατασκευής ΑΠΕ

 4. Kὀριννα avatar
  Kὀριννα 07/04/2010 18:04:10

  Μή δίνεις ἰδέες!

 5. kopakampana avatar
  kopakampana 07/04/2010 18:31:07

  Το σχεδιο του αγοριου με το φεσι απο που ειναι?

 6. arouraioi avatar
  arouraioi 07/04/2010 18:34:18

  Αναξιοκρατία στο Υπουργείο Υποδομών!


  Αναξιοκρατικές προαγωγές και τοποθετήσεις προϊσταμένων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών πραγματοποιήθηκαν πριν τις γιορτές προκαλώντας την αγανάκτηση των υπαλλήλων του Υπουργείου.
  Η πολιτική ηγεσία γράφοντας στα παλιά της τα παπούτσια τις νέες ρυθμίσεις Ραγκούση για τη Δημόσια Διοίκηση και μετά από εισηγήσεις των κ. Μπούμη και κ. Μανίκα, τοποθέτησε την πρώην σύζυγο του κ. Μπούμη στην Ειδική Υπηρεσία Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος χωρίς κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και τους δυο προαναφερόμενους στην Ειδική Υπηρεσία Κτιριακών Έργων, των πρώτο Διευθυντή και το δεύτερο Τμηματάρχη, χωρίς βέβαια κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το τραγελαφικό είναι ότι ο κ. Μανίκας είναι μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ως εκπρόσωπος των εργαζομένων και αποδέχτηκε τη θέση αυτή περιφρονώντας το θεσμό που υποτίθεται ότι υπηρετεί!
  Τα ίδια πρόσωπα τοποθέτησε ο κ. Ρέππας στις αμοιβόμενες επιτροπές των Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Κατασκευαστών δίνοντάς τους 550€ το μήνα!
  Το δε “μεγαλοστέλεχος” κ. Μπούμης προαλείφεται από τον κ. Ρέππα, όπως ο ίδιος διαδίδει και ως Πρόεδρος στο Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών, μάλλον για να κάνει οικονομία στις κατασκευές.
  Τον κ. Μπούμη τοποθέτησε η κα. Μπιρμπίλη και στο Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος!
  Ο συγκεκριμένος είναι ταυτόχρονα και υπεύθυνος της ΠΑΣΚ Μηχανικών στην ΕΜΔΥΔΑΣ, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ, του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, αλλά και μέλος της νυν Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και εκ νέου υποψήφιος. Ο ίδιος διαδίδει μάλιστα ότι θα είναι και μέλος της νέας Διοικούσας!
  Πρόκειται μάλλον για παιδί θαύμα, μια πολύπλευρη προσωπικότητα, που τα προλαβαίνει όλα και πληρώνεται αδρά γι’ αυτό!

  ΥΓ: Ο κ. Μπούμης, συμβιβαζόμενες με το καθεστώς Καραμανλή, συμφώνησε με το νόμο Σουφλιά το 2004 για τα Δημόσια Έργα καταγγέλλοντας το νόμο Λαλιώτη περί μαθηματικού τύπου, αιφνιδιάζοντας τις άλλες προοδευτικές παρατάξεις της ΕΜΔΥΔΑΣ και εξαργύρωσε αυτή του τη στάση με τη θέση του Τμηματάρχη από το 2005 και βέβαια εισπράττοντας πάνω από 30.000€ συνολικά τα προηγούμενα χρόνια από τη συμμετοχή του στην αμειβόμενη επιτροπή του Μητρώου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.  Na τους χαίρεστε και να μην ξεχάσετε να τους ψηφίσετε στις εκλογές της ΕΜΔΥΔΑΣ και του ΤΕΕ!
  “Αρουραίοι”

 7. klausevitz avatar
  klausevitz 07/04/2010 19:22:53

  Don't pay attention.
  Business as usual!

 8. archaeopteryx avatar
  archaeopteryx 07/04/2010 19:23:50

  Τι να ανέβει... κι άλλο να ανέβει; €35-40/MWhr για λιγνίτη, €130-140/MWhr, €400+ για φωτοβολταϊκά. Είναι πολύ βρώμικοι αν σε τέτοιο οικονομικό περιβάλλον θέλουν στην ουσία να διπλασιάσουν το ρεύμα για να φάει η Iberdrola, η ΤΕΡΝΑ και όποιο αλήτες είναι από πίσω.

  Όσο πράσινα είναι τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη για ακάλυπτους κλπ αυθαίρετους χώρους, άλλο τόσο πράσινη είναι η Μπιρμπίλη.

  • somis avatar
   somis @ archaeopteryx 07/04/2010 22:00:06

   Λιγνίτη έχουμε.
   Στα φωτοβολταϊκά θεωρούμαστε μεσοπαραγωγοί.
   Στις ανεμογεννήτριες πατώνουμε (γερμανοί, δανοί, ισπανοί μας βλέπουν ως ξερολούκουμο).
   Σωστό και αυτό με την ΤΕΡΝΑ.

   Αρχαιοπτέρυγα, λύση ψάχνω (την αειφορία, όσο κι αν μου την αναλύεις με μαθηματικούς τύπους θέλω να την πιστεύω).

   Αν, αν λέω, αφαιρούσαμε !! τους παράγοντες (Iberdrola, ΤΕΡΝΑ κ.α), προσθέταμε (λχ. πυρηνική ενέργεια);

   Μη μου πεις ποιος, πότε. Για πες κατι.

  • archaeopteryx avatar
   archaeopteryx @ archaeopteryx 07/04/2010 22:22:39

   Αειφορία;

   1. Το αεικίνητο
   2. Η πηγή της αιώνιας νεότηας
   3. Θα την ... σέβομαι το πρωί
   4. Επιδοτούμενα σεμινάρια από την τοπική αυτοδιοίκηση

   Ούτε η πυρηνική είναι "αειφόρος", αλλά παράγει ρεύμα, συνέχεια, 1600 με 2000 MW, μέρα, νύχτα, με άπνοια και με βροχή. Κόστος ρεύματος; Ακριβότερο από κάρβουνο, φτηνότερο από τα αιολικά. Η Γαλλία από αυτά έγινε "υπερδύναμη". Δεν συμφέρει τους ...πετρελαιάδες, και επομένως τους ψευτοοικολόγους. Έχει ρίσκα, αλλά και το να σηκώνεσαι από το κρεβάτι, το πρωί, έχει το ρίσκο να πέσεις κάτω και να σπάσεις κανένα πόδι.

  • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
   ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ archaeopteryx 08/04/2010 00:31:13

   εεε με τον ΓΑΠ σε κουπι και πανω στη σελα.. θα εχουμε αειφορο ενεργεια. Παντος καιρου ειναι. Πυρηνικος υδραυλικος σαν τον γιγαντα τον Τσακωνα !!

   ΠΠ

 9. Orestios avatar
  Orestios 07/04/2010 22:21:54

  K;ατι τέτοιο θα έχει στο νού της αυτή που κάνει κονέξια σε γυμναστήρια.

  http://www.youtube.com/watch?v=4drHHSuDN38

  • archaeopteryx avatar
   archaeopteryx @ Orestios 07/04/2010 22:25:12

   Blend Μπιρμπίλη!!

   • Orestios avatar
    Orestios @ archaeopteryx 07/04/2010 23:52:44

    χα χα χα!
    Τί λες να βγεί από το μπλέντερ?

   • Orestios avatar
    Orestios @ archaeopteryx 07/04/2010 23:54:49

    Θα βγάλει και Μπιρμίληsmoke - don't inhale!!!!!!!!!!!

 10. archaeopteryx avatar
  archaeopteryx 08/04/2010 00:10:30

  πράσινη μούχλα

 11. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 08/04/2010 00:28:23

  Mε τον νεο Αναπτυξιακο τι γινεται?? Γνωριζει κανεις την τυχη του ?? Καλο τ πρασινο μπαλαμουτι, η ουσια ομως ειναι ο Αν. νομος.

  ΘΑ πλακωσουν τα κορακια και θα ειναι αργα....

  ΠΠ

 12. fatfat avatar
  fatfat 08/04/2010 11:42:18

  @ archaeopteryx.....και όταν έγινε γνωστό ότι το υπουργείο θα επιδιώξει τιμή για τα φωτοβολταικά γύρω στα 320-350 EUR/ MWhr, ξεσηκώθηκαν οι εταιρίες του κλάδου, διαμαρτυρήθηκαν έντονα, ως και βουλευτές πήραν το μέρος τους και κατηγόρησαν την κυβέρνηση που προτίθεται να ρίξει τις τιμές.

  Η ίδια η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) συμπεραίνει στις παρατηρήσεις επί του σχετικού σχεδίου νόμου :

  " - Από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι με βάση την αρχή της οικονομικής αποτελεσματικότητας η στρατηγική της χώρας θα πρέπει να
  είναι στην παρούσα φάση η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας. Δυστυχώς και με βάση τις τιμές του νομοσχεδίου
  για τα φωτοβολταϊκά και την έως τώρα αδειοδότηση πλέον των 2 GW φωτοβολταϊκών οδεύουμε προς μια πραγματικότητα που
  βρίσκεται πιο κοντά στο δεύτερο σενάριο.
  - Οι τιμές των φωτοβολταϊκών στην περιοχή 400-500 €/MWh θεσπίστηκαν όταν το κόστος εγκατάστασής τους ήταν 6-7 χιλ. ευρώ/ΚW
  και σε συνδυασμό με τις επιδοτήσεις ήταν από τότε ιδιαίτερα γενναιόδωρες προκαλώντας ένα κύμα αιτήσεων παραγωγής. Σήμερα το
  κόστος έχει πέσει για μεγάλες εγκαταστάσεις κάτω από 2,5 χιλ. ευρώ/ΚW, χωρίς αντίστοιχη πτώση της τιμής απορρόφησης της
  ενέργειας τους. Συνεπώς οι τιμές της ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά είναι αδιανόητα υψηλές και πρέπει να μειωθούν
  σημαντικά" (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)

  http://www.rae.gr/K2/Consult_APE/RAE_comments.pdf

 13. fatfat avatar
  fatfat 08/04/2010 11:47:38

  και στην σελίδα 30 του προαναφερόμενου κειμένου της ΡΑΕ κοιτάξτε τι λέει :

  "Ο Εθνικός Στόχος που θεσπίζεται από το νομοσχέδιο είναι 40% της παραγωγής ΗΕ από ΑΠΕ. Εάν υποθετικά ετίθετο ένας ενδιάμεσος για το
  2015 για 20% παραγωγή ΗΕ από ηλιακή και αιολική ενέργεια (13,6 TWhs) δύο εναλλακτικά σενάρια επίτευξης του στόχου θα ήταν:

  A) 6 GW Αιολικών, 1 GW Φωτοβολταϊκών
  • Επιβάρυνση τέλους ΑΠΕ: 6,3 €/MWh

  B) 2 GW Αιολικών, 7 GW Φωτοβολταϊκών
  • Επιβάρυνση τέλους ΑΠΕ: 50,1 €/MWh

  Ας σημειωθεί ότι το στο δεύτερο σενάριο το Τέλος ΑΠΕ αυξάνει κατά περίπου 50% το κόστος της ΗΕ. Επιπλέον αυτό το σενάριο, σε
  σχέση με το πρώτο, απαιτεί υπερδιπλάσιες επενδύσεις αλλά και επιδοτήσεις σε περίπτωση που αυτές συνεχιστούν..."

  ΑΡΑ ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

  • archaeopteryx avatar
   archaeopteryx @ fatfat 08/04/2010 13:08:38

   αυτό το "εθνικός στόχος για 40% κλπ" είναι σαν να βάλεις εθνικό στόχο να μοιράσεις το Αιγαίο με τους Τούρκους. Έγινε δηλαδή εθνικός στόχος να πεινάμε εμείς για να ζει πλουσιοπάροχα η κάθε Iberdrola, ΤΕΡΝΑ κλπ. Εθνικός στόχος θα ήταν να είχαμε άφθονο και φτηνό ρεύμα. Αλλά όχι! Εθνικός στόχος είναι να μεταφέρουν 2-3 αέριο και πετρέλαιο, και για να μην χάσουν την δουλειά τους, ας απαγορέυσουμε το κάρβουνο (τζιζ βαβα -- άσε τα πυρηνικά) για να είμαστε εσαεί κλειδωμένοι σε αέριο και πετρέλαιο. Οι ΑΠΕ είναι η γαρνιτούρα που όμως δικαιολογεί και διαιωνίζει το αέριο και το πετρέλαιο (αφού μόνο αυτά κάνουν για backup, στην πράξη όμως γίνονται ισχύ βάσης! ΤΡΕΛΟ!)

  • DrNo avatar
   DrNo @ fatfat 08/04/2010 13:09:01

   Ακουσε ΦΑΤΦΑΤ. Το να έρχεσαι και να μας φέρνεις κοπυ/πειστ απόψεις ΡΑΕ ....πριν μπουν στο νομο οι αυξήσεις 45% τιμολογίων αιολικών (!!!) από μόνο του δεν λέει κάτι.
   Ειδικά σε όσους ξέρουν πόσα εκατομύρια έχουν μοιραστεί μέσα στη ΡΑΕ από τις πολυθνικές και τους εργολάβους των αιολικών πάρκων.

   Και τέλος πάντων το πρόβλημά μας δεν είναι ο πόλεμος αιολικών-φωτοβολταικών που κατάφερε να δημιουργήσει η τυχάρπαστη Μπιρμπίλη.

   Το πρόβλημά μας είναι οτι εν μέσω οικονομικής καταστροφής της χώρας πρέπει να πληρώνουμε extra και όλους αυτούς τους δηθεν μεγαλοεπενδυτες ΑΠΕδες, όποιοι κι αν έιναι, τη στιγμή που δεν προσφέρουν τίποτα στην απασχοληση και στην εθνική οικονομία, αλλά μόνο ενοχλούν τις τοπικές κοινωνίες προκειμένου να τα κονομήσουν.
   Ελπίζω να το κατάλαβες

  • DrNo avatar
   DrNo @ fatfat 08/04/2010 13:16:25

   ΥΓ: Η μεγάλη δε αλητεία, είναι οτι και στα αιολικά έχουν πέσει οι τιμές έξοπλισμού 50%, από τότε που υπήρχαν οι υψηλές τιμές. Εδώ όμως η καλοταισμένη ΡΑΕ και η "στρατευμένη" Τίνα δεν προτείνουν μείωση τιμολογίων. Αντιθέτως τα αυξάνουν και φυσικά δεν το γράφουν στο σημείωμα του ν/σ για να περάσει στο αθόρυβο...

 14. dtd avatar
  dtd 08/04/2010 13:49:45

  Όπως είπε και προηγούμενος σχολιαστής, στα μεν Φ/Β υπάρχει κάποια - αυξανόμενη ελληνική παραγωγή, στα δε αιολικά καμία.
  Ο λόγος που ενισχύθηκαν με εξαιρετικά υψηλές τιμές τα Φ/Β τα προηγούμενα χρόνια είναι απλούστατος, αλλά περιέργως αποσιωπάται από όλους: Τα Φ/Β έχουν τη μέγιστη απόδοσή τους τις ώρες μέγιστης ηλιοφάνειας, δηλαδή το μεσημέρι, όταν όλα τα προηγούμενα καλοκαίρια το σύστημα ήταν σε οριακό σημείο λόγω λειτουργίας κλιματιστικών. Με τη συνεχή προσθήκη εκατοντάδων χιλιάδων κλιματιστικών κάθε χρόνο, θα χρειαζόμασταν μια νέα μονάδα λιγνήτη κάθε 1-2 χρόνια για να καλύψουμε λίγες ώρες αιχμής το καλοκαίρι... Όμως τα Φ/Β αφορούν μερικές χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ τα αιολικά 5-6 μεγάλους. Γι αυτό δεν τα αγαπάει ούτε η Μπιρμπίλη ούτε η ΡΑΕ

  • dtd avatar
   dtd @ dtd 08/04/2010 13:53:08

   Επιπλέον, τα Φ/Β είναι η πιο ρεαλιστική προσδοκία για παραγωγή ενέργειας με ανταγωνιστικές τιμές σύντομα. Η πτώση τωντιμών τους θα φτάσει σύντομα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν στα μέσα επίπεδα κόστους από τις συμβατικές πηγές. Και αυτό στα επόμενα 2-3 χρόνια.

   • DrNo avatar
    DrNo @ dtd 08/04/2010 14:54:35

    " Όμως τα Φ/Β αφορούν μερικές χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ τα αιολικά 5-6 μεγάλους."

    Αυτό που λες είναι αντικειμενικά ορθό, γι' αυτό και δεν τα θέλουν οι διάφοροι Βασιλάκοι, Ζερβοί κλπ "υπαλληλοι" Περιστερηδων και Σια.

    Ομως πλέον υπάρχει γενικότερο ζήτημα οικονομικής καταστροφής της χώρας, οπότε μια σοβαρή Κυβέρνηση θα έπρέπε να ασχολείται με τελείως διαφορετικά πράγματα και όχι με νομοσχέδια ΑΠΕ και αηδίες που, πέραν των κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών , εξυπηρετούν τελικά την Γερμανική και την Ισπανική βιομηχανία, και οχι την ελληνική ανταγωνιστικότητα.

 15. fatfat avatar
  fatfat 08/04/2010 14:58:34

  @ DrNo....εγώ γενικά πρεσβεύω ότι δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε πανάκριβα τις ΑΠΕ, ειδικότερα την ώρα που είμαστε στην δίνη μιας τεράστιας οικονομικής κρίσης....
  ΝΑΙ στις ΑΠΕ, αλλά ΟΧΙ σε αυτές τις τιμές...λόγω της οικονομικής κρίσης ας κάνουν απόσβεση σε 10-15 χρόνια, όχι σε 5 χρόνια....

  • DrNo avatar
   DrNo @ fatfat 08/04/2010 15:05:16

   Συμφωνώ. Ας το κάνουν λοιπόν και στα αιολικά (να μειώσουν τιμές) και όχι μονο στα φωτοβολταικά.
   Και τέλος πάντων τα αιολικά είναι ένας κλάδος που αποδεδειγμένα δεν ενισχύει την Ελληνικη ανταγωνιστικότητα. Αρκετά ασχοληθήκαμε ως κοινωνία με τους επιχειρηματίες της αρπαχτής.

 16. fatfat avatar
  fatfat 08/04/2010 14:59:59

  @ DrNo...και δεν τάσσομαι υπέρ των φωτοβολταικών...απλώς συμπλήρωσα ένα σχόλιο του archaeopteryx...........

 17. fatfat avatar
  fatfat 08/04/2010 15:09:03

  (διόρθωση προηγούμενου σχόλιου)

  @ DrNo....δεν τάσσομαι ούτε υπέρ των φωτοβολταικών, ούτε υπέρ της αιολικής ενέργειας....αυτό που θέλω γενικά είναι να ΜΗΝ "χρυσοπληρώνουμε" τις ΑΠΕ, και μάλιστα σε αυτή την δύσκολη οικονομική κατάσταση.... απλώς συμπλήρωσα ένα σχόλιο του archaeopteryx....

  • DrNo avatar
   DrNo @ fatfat 08/04/2010 15:20:33

   ΦΑΤΦΑΤ εγώ τάσσομαι υπέρ ενός Υπουργού που θα πει: Τέλος το πανηγυρι της ΡΑΕ με τις άδειες της αρπαχτής και τους επενδυταράδες. Όλες πίσω. Κάθε χρόνο ελεγχόμενο διαγωνισμό με βαρύνουσα βαθμολόγηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θες 1MW με αυτά τα ψηλά τιμολόγια? Μια θέση εργασίας για όσο διαρκεί η σύμβασή σου με το ΔΕΣΜΗΕ (25 χρόνια). Θες 100MW? 100 θέσεις εργασίας. Θες 1000MW? 1000 Θέσεις εργασίας. (Έτσι κάνουν οι Καναδοί για την ιστορία)
   Αλλά αυτά δεν γίνονται γιατί οι διάφοροι πληρωμένοι Βασιλάκοι θα αρχίσουν τα περί ανωτέρας βίας, γραφειοκρατίας, ρίσκων κλπ γελοιοτήτων στον Υπουργό που συμβουλευουν και θα τον τουμπάρουν. Κι αν δεν τον τουμπάρουν αυτοί, θα λάβει σχετική εντολή από το Μαξίμου, αφού την προηγούμενη , όλως τυχαίως, ο κάθε Παμπούκης βρισκόταν σε δείπνο στην Εκάλη στο σπίτι "θιγόμενου" επιχειρηματία ή πρεσβη....

   • DrNo avatar
    DrNo @ DrNo 08/04/2010 15:28:48

    ΥΓ: Κάνοντας έτσι οι Καναδοί (και οι Κινέζοι από οτι έμαθα) εξαναγκάζουν έμμεσα τους Γερμαναράδες & του Δανούς να κατασκευάζουν εξοπλισμό και ανταλλακτικά μέσα στον Καναδά!!! Και λόγω των υψηλών τιμολογίων για 20χρόνια οι Γερμαναράδες κάνουν κολοτούμπες. Αγοράζουν παλιά χρεωκοπημένα καναδέζικα εργοστάσια και τα ανασταίνουν με τα ζεστά τους λεφτά (που αρνειται να μας δώσει η Μερκελ)

   • dtd avatar
    dtd @ DrNo 08/04/2010 16:15:45

    Συμφωνώ απόλυτα.... Κάθε χρόνο διαγωνισμό για όσα επιπλέον MW χρειαζόμαστε. Μπόνους για την απασχόληση, την εγχώρια προστιθέμενη αξία, την εγγύτητα της παραγωγής με την κατανάλωση, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ. και όποιος πιστεύει στις ΑΠΕ ας ρισκάρει και ας επενδύσει. Όχι ομόλογα 25ετούς διάρκειας χωρίς κίνδυνο, υποχρεώσεις και πραγματική επένδυση...

 18. fatfat avatar
  fatfat 08/04/2010 15:27:55

  @ DrNo...σε γενικές γραμμές συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να αλλάξουμε πολιτική.....δεν γίνεται εσαεί να πληρώνουμε "χρυσάφι" την ηλεκτρική ενέργεια γιατί είναι από οποιαδήποτε ΑΠΕ....ούτε όμως ταυτόχρονα μπορούμε να στηρίξουμε τις ετήσια πανελλαδική εγχώρια ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας στις ΑΠΕ....διότι - εκτός των άλλων -έχουν χαμηλό συντελεστή χρησιμοποίησης....

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.