03/06/2008 11:32
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Στ. Μάνος, υπουργός επί Μητσοτάκη: «δεν χρηματίστηκα εγώ»

Ακούσαμε χθες στον ραδιοσταθμό της Γιάννας, "Σιτυ", τον Στέφανο Μάνο, υπουργό Οικονομίας επί κυβέρνησης Μητσοτάκη να σχολιάζει το κυριακάτικο δημοσίευμα το Ελεύθερου Τύπου (επίσης της Γιάννας) με τίτλο "Η Ζημενς ζητούσε μεσολάβηση Μητσοτάκη το 1993". Μας έκανε εντύπωση ότι ο κ. Μάνος επανέλαβε τουλάχιστον 5-6 φορές ότι οι ενδιαφερόμενοι τότε για τις μεγάλες δουλειές στον ΟΤΕ δεν ήταν μόνον η Ζημενς αλλά και η Ιντρακόμ. Πολύ περισσότερο ότι οι πιέσεις που ασκούνταν προς κάθε κατεύθυνση δεν ήταν μόνον από τη γερμανική εταιρεία αλλά και από την Ιντρακόμ. Όταν επίσης ρωτήθηκε αν είχε αντιληφθεί απόπειρα χρηματισμού πολιτικών περιορίστηκε να πει ότι «δεν χρηματίστηκα εγώ». Φράση που αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι κάποιοι τα πήραν. Είπε ακόμα ότι "σήμερα προκύπτει ότι η Ζημενς λάδωνε στελέχη του ΟΤΕ", ενώ για το 1993 ότι "τότε υπήρχε φήμη όχι μόνο για τη Ζημενς αλλά και για την Ιντρακόμ". Επιπλέον εξήγησε ότι τότε Ζημενς και Ιντρακόμ ήταν "ένα σχήμα που ο μειοδότης έπαιρνε το 60% ενός έργου στον ΟΤΕ και ο δεύτερος που ήταν πάντα η μια ή η άλλη εταιρεία, έπαιρνε το 40%". Αναφερόμενος τέλος στη μεγάλη προμήθεια που προγραμματιζόταν να γίνει το 1993 στον ΟΤΕ, είπε ότι αν ήταν σίγουρος ότι "οι άνθρωποι ήταν εντάξει (σ.σ. εννοεί Ζημενς-Ιντρακόμ προφανώς) δεν θα είχα αρνηθεί" να γίνει το έργο.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. solidarnosc avatar
  solidarnosc 03/06/2008 11:52:44

  ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
  ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 4 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ-ΦΑΞ: 24610 30668 e-mail seenerga@otenet.gr

  Κοζάνη 19/5/2008
  Αριθ. πρωτ.: 48

  Προς :1.Πρόεδρος/Διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ. Α.Ε κ. Αθανασόπουλος Παναγιώτης.
  2. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας.
  3. Υπουργείο ανάπτυξης
  4. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
  Κοινοποίηση: 1 Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ)
  2. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
  3. Εργατικό Κέντρο Κοζάνης
  4. Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας
  5. Εργατικό Κέντρο Φλώρινας
  6. Εκπρόσωπο εργαζομένων στο Δ.Σ της ΔΕΗ κ. Τσαρούχα Ιωάννη
  7. Εκπρόσωπο εργαζομένων στο Δ.Σ της ΔΕΗ κ. Μαρινίδη Γεώργιο
  8. Εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ στο Δ.Σ της ΔΕΗ κ. Παναγόπουλο Ιωάννη
  9. Συνδικάτα και Περιβαλλοντολογικές οργανώσεις της περιοχής
  10. Πολιτικά κόμματα και βουλευτές της περιοχής.
  Θέμα: Υλοποίηση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνι-κών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  Κύριοι Υπουργοί. Κύριε Πρόεδρε.
  Σας υπενθυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλί-ου της Ευρώπης μετά από την προσφυγή αρ. 30/2005 του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) καταδίκασε την ΔΕΗ και το Ελληνικό Δημόσιο για παραβίαση του άρθρου 11 (δικαίωμα για προστασία της υγείας) του Ευρωπαϊκού Κοι-νωνικού Χάρτη και του άρθρου 2§4 (Δικαίωμα για Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας), «διότι δεν έχουν προβλεφθεί για τους εργαζομένους μείωση της διάρκειας εργασίας ή συ-μπληρωματικές άδειες με αποδοχές, όπως το άρθρο απαιτεί».
  Την 6η Φεβρουαρίου 2007 η Επιτροπή αποφάσισε επί της ουσίας της υπόθεσης, καταλή-γοντας ότι υπάρχει παράβαση από το Κράτος των άρθρων 11, 3§2 και 2§4 του Χάρτη.
  Πιο συγκεκριμένα: Η Επιτροπή διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 11§1, διότι το Κράτος δεν αποδεικνύει με κανέναν τρόπο την αποφασιστικότητά του να βελτιώσει σε εύθετο χρό-νο την κατάσταση του περιβάλλοντος.
  Εξετάζοντας το άρθρο 3§2, η Επιτροπή τόνισε κατ’ αρχήν ότι ο έλεγχος εφαρμογής των κανονισμών για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος που θεμελιώνεται στο άρθρο 3. Έτσι, η Επιτροπή συμπέρανε ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου 3§2 διότι όπως α-ναγνωρίζει η Κυβέρνηση, και βάσει των στοιχείων που προσκόμισε το ΙΜΔΑ, ο έλεγχος των ορυχείων και των λατομείων είναι ανεπαρκής λόγω έλλειψης προσωπικού.
  Περαιτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου 2§4 το οποίο ορίζει:
  Άρθρο 2 – Δικαίωμα για δίκαιες συνθήκες εργασίας
  Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για δίκαιες συνθήκες εργασίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
  4. Να εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε ο-ρισμένες επικίνδυνες ή ανθυγιεινές εργασίες είτε τη μείωση της διάρκει-ας της εργασίας είτε συμπληρωματική άδεια με αποδοχές
  Η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου διότι το Κράτος εναπόθεσε στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας την λήψη μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμο-γή του, μολονότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις εκ-πλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παραπάνω διάταξη. Επιπλέον, το Κράτος δεν έλαβε κανένα μέτρο, ούτε καν εκ των υστέρων, για να διασφαλίσει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων που θεμελιώνονται στο άρθρο 2§4.

  Με βάση την απόφαση, η οποία είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη του Συμ-βουλίου της Ευρώπης, το σωματείο μας είναι αποφασισμένο να διεκδικήσει από τη ΔΕΗ και την πολιτεία με όλα τα μέσα, (πολιτικά, συνδικαλιστικά και δικαστικά) τα δι-καιώματα των εργαζομένων και των κατοίκων του Λεκανοπεδίου Κοζάνης – Πτολεμαΐ-δας – Φλώρινας.
  Πιο συγκεκριμένα απαιτούμε:
  1. Πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και νομολογίας.
  2. Επιβολή μέτρων αποτελεσματικής μείωσης της ρύπανσης, τα οποία θα αποτρέ-πουν την επανάληψη της παραβίασης στο μέλλον.
  3. Απομάκρυνση όλων των παλαιών και ρυπογόνων τεχνολογιών και συνεχής προ-σαρμογή στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την αποτελεσματική μείωση των εκπομπών ρύπων. Πιο συγκεκριμένα: Άμεσα κλείσιμο των μονάδων 1,2 και 3 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, τοποθέτηση σύγχρονων και αποτελεσματικών φίλτρων σε όλους τους ΑΗΣ της περιοχής και δημιουργία μονάδων αποθείωσης σε όλους τους ΑΗΣ γιατί «η φυσική αποθείωση» δεν επαρκεί
  4. Ενίσχυση των μηχανισμών επίβλεψης, πρόληψης και επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, δημιουργία Τμή-ματος Επιθεώρησης Μεταλλείων στο Λεκανοπέδιο.
  5. Νομοθετική πρόβλεψη μείωσης της διάρκειας της εργασίας (τουλάχιστον 1 ώρα η-μερησίως) και συμπληρωματικής άδειας ( 7 ημερών) με αποδοχές ως μέτρα αντι-στάθμισης των επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας στα ορυχεία. (Η επιπλέον άδεια 5 ημερών που επικαλείται η ΔΕΗ δίνεται μόνο στους εργαζόμενους της βάρδιας και δόθηκε με απόφαση της διεύθυνσης το 1985 για λόγους «κοινωνι-κής απομόνωσης» που όντως υφίστανται αυτοί οι εργαζόμενοι).
  6. Επιπλέον υιοθετούμε όλες τις προτάσεις του ΙΜΔΑ που συμπεριλαμβάνονται στην περίληψη της απόφασης την οποία σας επισυνάπτουμε και απαιτούμε να μεριμνήσετε για την Υλοποίησή τους.

  Για το Δ.Σ
  Ο Πρόεδρος ο Γραμματέας
  Πράσσος Στέφανος Δύντσικος Λάζαρος

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.