#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
15/07/2011 19:50
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Στο κόκκινο η Eurobank

ΑΤΕ και Eurobank απέτυχαν στο στρες τεστ της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, αναφέρει το Bloomberg. Mε βάση τα στοιχεία από 31/12/10 και σύμφωνα με τις διορθωτικές κινήσεις και τα μέτρα που έχουν πάρει, όλες οι ελληνικές τράπεζες περνάνε τα stress test. Ωστόσο, τα αποτελέσματα του crash test σημαίνουν για την  EFG Eurobank ότι πρέπει να ενισχυθεί  άμεσα η ρευστότητά της. Αυτό γίνεται είτε με αύξηση κεφαλαίου, είτε με πώληση θυγατρικής, είτε με συγχώνευση (Εθνική).

Αναλυτικά

Με πλεόνασμα 5,05 δισ. ευρώ σε σχέση με τα ελάχιστα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια πέρασαν τα stress tests οι έξι ελληνικές τράπεζες και οι δύο κυπριακές που συμμετείχαν στην πανευρωπαική άσκηση προσομοίωσης ακραίων σεναρίων.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος οι Εθνική Τράπεζα, EFG Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, ATEbank καιΤαχυδρομικό Ταμιευτήριο πήραν βαθμό πάνω από τη βάση στο δυσμενές σενάριο των stress tests, εφόσον συνυπολογισθούν τα πρόσθετα μέτρα κεφαλαιακής στήριξης που έχουν δρομολογήσει ή αποφασίσει.

Αν δεν συνυπολογισθούν πωλήσεις συμμετοχών, απορροφήσεις θυγατρικών, αποφάσεις για έκδοση Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων και άλλες μορφές κεφαλαιακής ενίσχυσης η εικόνα αλλάζει.

Με βάση τα αποτελέσματα της άσκησης (στήλη 1 του πίνακα), συνολικά για τους 6 τραπεζικούς ομίλους στο τέλος του 2012 διαμορφώνεται καθαρό πλεόνασμα κεφαλαίων ύψους € 2,44 δισ., έναντι του ποσού που αντιστοιχεί στο όριο 5% του δείκτη Core Tier 1.

Υπό το δυσμενές σενάριο, όταν δεν ληφθούν υπόψη τα πρόσθετα μέτρα, από τις 6 ελληνικές τράπεζες, οι τέσσερις βρίσκονται άνω του ορίου αναφοράς 5% (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Τράπεζα Πειραιώς), η μία βρίσκεται οριακά κάτω του ορίου αναφοράς 5% (EFG Eurobank) και μία βρίσκεται σημαντικά κάτω του ορίου 5% (ΑΤΕbank).

Στη στήλη 2 δίνεται μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της κεφαλαιακής θέσης των τραπεζών, καθώς ο Δείκτης Core Tier 1 υπολογίζεται λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη:

(α) πρόσθετα μέτρα που ήδη υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί (π.χ. πωλήσεις ή απορροφήσεις θυγατρικών εταιριών, έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων, αποεπενδύσεις κ.λ.π.), καθώς και

(β) τις γενικές προβλέψεις που έχουν ήδη σχηματιστεί για κάλυψη μελλοντικών ζημιών.

Πράγματι, τα προαναφερθέντα πρόσθετα μέτρα αυξάνουν σε σημαντικό βαθμό τους Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας με αποτέλεσμα ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) όλων των ελληνικών τραπεζών να υπερβαίνει αισθητά το όριο αναφοράς 5%, ενώ το πλεόνασμα κεφαλαίων, συνολικά για τους έξι ομίλους, υπερδιπλασιάζεται σε € 5,05 δις ευρώ.

Ειδικότερα η ΑΤΕbank έχει σχηματίσει σημαντικού ύψους γενικές προβλέψεις (€ 750 εκατ.), οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα που εμφανίζονται στη στήλη 1.

Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της έχει ήδη αποφασίσει την έκδοση μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου ύψους €235 εκατ. Οι ενέργειες αυτές διαμορφώνουν τον δείκτη της ΑΤΕbank σε 6% στο τέλος του 2012.

Όσον αφορά την EFG Eurobank, εάν ληφθούν υπόψη οι πρόσθετες ενέργειες που είτε έχουν υλοποιηθεί είτε έχουν σχεδιαστεί και γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, η τράπεζα υπερβαίνει σημαντικά το όριο αναφοράς, καθώς ο δείκτης Core Tier 1 στο τέλος του 2012 διαμορφώνεται στο επίπεδο του 7,6%.

Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται η απορρόφηση της εταιρείας χαρτοφυλακίου ΔΙΑΣ ΑΕ, η χρήση των γενικών προβλέψεων που έχει ήδη σχηματίσει η τράπεζα, η έκδοση μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου, η πώληση μεριδίου της θυγατρικήςEurobank Polbank στην Πολωνία και η διάθεση πλειοψηφικού μεριδίου της Eurobank Tekfen στην Τουρκία.

Όπως φαίνεται στη στήλη 1 του ανωτέρω πίνακα, ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την Τράπεζα Πειραιώς διαμορφώνεται μεταξύ 5% και 6%.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη ενέργειες που τα δύο πιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη υλοποιήσει ή δρομολογήσει, οι Δείκτες Core Tier 1 διαμορφώνονται σε επίπεδα άνω του 6%. Συγκεκριμένα, ο δείκτης Core Tier 1 του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου διαμορφώνεται υπό το δυσμενές σενάριο σε 7,1% στο τέλος του 2012, εάν ληφθούν υπόψη οι γενικές προβλέψεις που έχει ήδη σχηματίσει και η μείωση του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που έχει ήδη πραγματοποιήσει.

Στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς, ο δείκτης Core Tier 1 διαμορφώνεται υπό το δυσμενές σενάριο σε 6,3% στο τέλος του 2012, εάν ληφθεί υπόψη η έκδοση μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου που έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της και η ανακοινωθείσα από την τράπεζα πώληση της θυγατρικής της στην Αίγυπτο.

Mε επιτυχία πέρασαν τα stress test Κύπρου και MPB

Ως αποτέλεσμα της υποτιθέμενης κρίσης, ο εκτιμώμενος ενοποιημένος δείκτης κύριων ιδίων
πρωτοβάθμιων κεφαλαίων της Τράπεζας Κύπρου θα ανέλθει σε 6,2% το 2012 υπό το ακραίο σενάριο σε σύγκριση με 8,1% το τέλος του 2010.

Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες μετριασμού που λήφθηκαν από την Τράπεζα, ο δείκτης εποπτικά αποδεκτών κεφαλαίων αυξάνεται σε 9,5%. Ο παράγοντας μετριασμού αφορά την έκδοση €887 εκατ. Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου τον Μάιο 2011 τα οποία μπορούν να απορροφήσουν ζημιές στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Η Marfin Popular Bank πέτυχε 5,6% αποτέλεσμα στην άσκηση προσομοίωσης ακραίωνκαταστάσεων κατόπιν της ήδη ολοκληρωθείσας πώλησης της θυγατρικής στην Αυστραλία.

Ωστόσο σημείωσε αποτέλεσμα 9,2% στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεωνσυμπεριλαμβανομένων των μέτρων άμβλυνσης κινδύνου όπως αυτά καθορίστηκαν από την Eυρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή.

Η Τράπεζα υλοποιεί ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών φερεγγυότητάς της. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω την ανθεκτικότητα της Τράπεζας με βάση ένα δυσμενές σενάριο, όμοιο με αυτό που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή στην τρέχουσα Πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Προβόπουλος: Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της άσκησης είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών μας, οι οποίες ακολουθώντας και τις προτροπές της Τράπεζας της Ελλάδος, προχώρησαν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και δρομολόγησαν επιχειρηματικές κινήσεις με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της θέσης τους, παρά τις δυσκολίες του περιβάλλοντος, δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ, Γ. Προβόπουλος.

Τα κριτήρια για Core Tier 1

Οσον αφορά το όριο αναφοράς και το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, δύο βασικά χαρακτηριστικά διαφοροποιούν την άσκηση σε σύγκριση με εκείνη που διενεργήθηκε πέρυσι.

Πρώτον, το όριο αναφοράς διαμορφώθηκε σε 5% για τους σκοπούς της φετινής άσκησης, έναντι 6% της περσινής άσκησης. Δεύτερον, ο ορισμός του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που χρησιμοποιήθηκε στη φετινή άσκηση ήταν αυτός των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1), έναντι των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier 1) της περσινής άσκησης.

Τα σενάρια διαμορφώθηκαν από την EKT και καλύπτουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών (2011-2012). Το δυσμενές σενάριο αντανακλά ακραίους υποθετικούς κινδύνους (τύπου ‘what if’).

Μια επιπλέον σημαντική διαφορά από την περσινή άσκηση είναι ότι οι απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που περιέχονται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο των πιστωτικών ιδρυμάτων (banking book) αντιμετωπίζονται με μεθοδολογία αντίστοιχη εκείνης των λοιπών δανειακών χαρτοφυλακίων που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο (επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια).

Σημείο εκκίνησης απετέλεσαν τα στοιχεία ισολογισμού της 31.12.2010.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επίσης αποφασίσει τη διενέργεια διαγνωστικής μελέτης για τα χαρτοφυλάκια δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2011.

Τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης θα ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, για τον καθορισμό πρόσθετου περιθωρίου κεφαλαίων στο πλαίσιο του Πυλώνα 2.

Η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών Ε. Βανιζέλου μετά την ανακοίνωση των stress tests.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος αναφερόμενος στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (stress tests) του τραπεζικού συστήματος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής δοκιμασίας αντοχής του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, υπό ακραίες θεωρητικές υποθέσεις και καταστάσεις, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Στα stress tests συμμετείχαν 91 ευρωπαϊκές τράπεζες στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ αυτών οι έξι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν του τραπεζικού συστήματος, πάνω από το 90%.

Οι πέντε τράπεζές μας είναι καθαρά πάνω από το όριο ή δίπλα στο όριο με διαφορά εκατοστού.

Όλα δε αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία που έχουν «παγώσει» τον Απρίλιο του 2011, στο μεταξύ όμως έχουν ληφθεί μέτρα, τα οποία καταγράφονται στην έκθεση, λαμβάνονται υπόψη, συγκροτούν την δεύτερη τελική στήλη κι εκεί όλες οι τράπεζες, με εξαίρεση μία, είναι πάνω από το όριο.

Αυτή δε η μία κρατική τράπεζα –η Αγροτική- βρίσκεται σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, σε πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης και λαμβάνονται μέτρα και για τη δική της κεφαλαιακή ενίσχυση, η οποία θα ξεπεράσει έτσι το όριο που θέτει το πανευρωπαϊκό τεστ.

Τα κριτήρια ήταν ιδιαίτερα αυστηρά, ήταν ακραία. Και για τις ελληνικές τράπεζες ήταν ακόμα πιο αυστηρά, γιατί οι ελληνικές τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν την κρίση του ελληνικού δημοσίου χρέους. ΄

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανταπεξέρχεται. Έχει επαρκή κύρια βασικά ίδια κεφάλαια και εκπληροί τις προϋποθέσεις του Μνημονίου, οι οποίες είναι ακόμη αυστηρότερες, γιατί τώρα πρέπει να ελεγχθούν και τα τυχόν επισφαλή δάνεια.

Έχουμε, επίσης, διαμορφωμένους μηχανισμούς στήριξης. Έχουμε το Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας, έχουμε το Ευρωσύστημα μέσα στο οποίο βρίσκεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και με τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος και των κεντρικών τραπεζών όλων των κρατών-μελών.

Άρα, ο Έλληνας καταθέτης, ο διεθνής επενδυτής, μπορεί να είναι σίγουρος ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει τα στοιχεία του με απόλυτη διαφάνεια, είναι σταθερό, είναι ελεγμένο και πιστοποιημένο με βάση τους διεθνείς και πανευρωπαϊκούς κανόνες, αλλά φυσικά κανείς δεν επαναπαύεται.

Σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και με τις τράπεζες συνεχίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα, γιατί η αυτοπεποίθησή μας ως Έθνους και η πίστη στις δυνάμεις μας πρέπει να αντανακλάται και στην λειτουργία και τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που είναι πυλώνας ανάπτυξης της χώρας".

http://www.euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ

 1. manos avatar
  manos 15/07/2011 19:54:06

  Οποία έκπληξις!!!

  Γιατί δεν κάνουν τεστ αντοχής στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ νοικοκυριά να δούμε τις αποδόσεις?
  Αλλά εδώ γιωργάκη δεν είναι το πρωτάθλημα της ΕΠΟ να το μαιμουδέψετε και αυτό.
  ΠΕΡΑΙΩΣΑΤΕ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ ΡΕ .

 2. begar avatar
  begar 15/07/2011 20:06:16

  Ρε παιδιά, εδώ υπάρχουν δημοσιεύματα ότι ΑΤΕ και Eurobank κόπηκαν!

  Τελικά θα γράψει κανένας την αλήθεια;

  • anonymous avatar
   anonymous @ begar 15/07/2011 20:36:16

   Η αλήθεια είναι ότι κόπηκαν. Ειδικότερα με τα στοιχεία που κατέθεσαν μέχρι τέλος Απριλίου κόπηκαν.
   Από κει και πέρα έχουν δρομολογήσει κάποιες ενέργειες για να μαζέψουν χρήμα και οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους. Μόλις κάνουν αυτές τις ενέργειες τότε θα είναι κεφαλαιακά επαρκείς.

   Με τα στοιχεία του Απριλίου η Αγροτική είναι για κλάματα βρίσκεται κάπου στο 0,8% με όριο το 5% ενώ η eurobank είναι στο 4,9%. Όχι ιδιαίτερα άσχημα. Η Πειραιώς είναι στο 5,3%.

   • fantomas avatar
    fantomas @ anonymous 15/07/2011 22:08:29

    Δεν ξερω τι λενε τα τεστ. Εγω ξερω τι λεει η αγορα.
    Η τραπεζα του Λατση οπως καποιος εχει γραψει στο αντι '' δεν εχει ουτε σαλιο για να κολησεις χαρτοσημο στην αιτηση υποβολης δανειου''!!!

    • anonymous avatar
     anonymous @ fantomas 15/07/2011 22:21:07

     Χωρίς να θέλω να υποστηρίξω το Λάτση, άλλωστε δεν είμαι πελάτης του, αυτό έχω που το ακούω χρόνια τώρα. Δε βλέπω όμως κάποιες αρνητικές συνέπειες. Της Αγροτικής πχ. έχει μηδενιστεί το κεφάλαιο 2 φορές την τελευταία δεκαετία και δεν έχει μιλήσει κανείς. Του Λάτση όμως δεν έχει μηδενιστεί.
     Προσωπικά έχω την εντύπωση ότι τρέχουν την τράπεζα στην τσίτα για να μεγιστοποιήσουν το κέρδος.

 3. xmm@com.om avatar
  xmm@com.om 15/07/2011 20:31:21

  κοπηκαν στα σιγουρα με οτι ειχαν ως 31/04. το ζητημα ειναι αν η δευτερη στηλη ειναι με λεφτα που εχουν βαλει ηδη στην τσεπη ή ειναι μελλοντικες π[ροβλεψεις εκτιμησεις πωλησεις που δεν εχουν γινει ηδη οποτε ειναι για ψυχολογικους λογους το "περασαν" απλα

  • anonymous avatar
   anonymous @ xmm@com.om 15/07/2011 20:39:35

   Ένα μέρος είναι με λεφτά που έχουν βάλει στην τσέπη. Π.χ. η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της αγροτικής στην οποία δε συμμετείχε κανείς και γι αυτό κάλυψε το ποσό το κράτος και βρέθηκε ξαφνικά με το 90% της ΑΤΕ, ολοκληρώθηκε περί το τέλος Ιουνίου. Υπάρχουν όμως και προγραμματισμένες ενέργειες που θα φέρουν λεφτά αλλά τα λεφτά δεν έχουν καταβληθεί ακόμη.

 4. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 15/07/2011 20:46:35

  Οταν η Εθνικη Τραπεζα Ελλδος πουλησει τη FinansBank, να ερθετε να μου πειτε την ιστορια σας !
  Οταν ο Λατσης θα της την πεσει του χρονου, να ξαναερθετε ( χωρις τη Finansbank! )

  Ολοι θα πουλησουν τις εξαγορασμενες Τραπεζες εξωτερικου για να περασουν τα εσοδα των πωλησεων στα κεφαλαια... ζεστηκαν... οι μετοχοι $$ δε βαζουν !

  Σε ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΔΑ - ΣΚΟΠΙΜΑ - το ποσοστο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ με τις εγγυησεις μας σε αυτα τα νουμερα !!! ΤΥΧΑΙΟ ??? ΟΧΙ

  ΚΑΝΟΥΝ τους κινεζους και ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ - εκτος απο εμενα !

  Που ειναι οι Πολιτικοι μας?? ΓΙΑΤΙ ΔΕ Ν ΜΙΛΑΝΕ ??
  Εχουν νεο Εκβιαστικο Διλημμα... " αν μιλησετε για τις Τραπεζες θα καταρευσει η Ελληνικη Οικονομια" ??? χαχαχαχααααααααααααααααααα]

  Αφου ΖΟΥΝ με τα ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ ΡΕ... ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ 100%.. ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ δε τους Χρωσταμε.

  αιντε παρακατω ρε λαμογια..... δε "δεικτες" γινομαι κ εγω Morgan Stanley.

  τα δε ΜΜΕ... μονο επιιτυχιες ειδαν στα αποτελεσματα στρες τεστ! τρεχουν και τα δανεια.. με ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΛΕΦΤΑ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, φυσικα !!!

  Οταν με λεφτα του Ελληνικου Λαου=Εγγυησεις Δημοσιου ( 140δισ ) = ( αιμα και ιδρωτα και αγχος ) οι Τραπεζες Δανειζονται απο ΕΚΤ για να δανειζουν τα ΜΜΕ και ολους τους ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ πελατες... ΕΙΜΑΣΤΕ η ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ολων αυτων ?? ΝΑΙ-ΟΧΙ

  ΠΠ

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 15/07/2011 21:03:15

   67% του ελληνικού χρέους κατέχουν ελληνικές τράπεζες, 9% σε γερμανικές, 7% γαλλικές

   • ό παγωτατζής avatar
    ό παγωτατζής @ αλλενάκι 15/07/2011 21:14:24

    30-35% Τράπεζες και Ασφαλιστικά Ταμεία ..
    Ξεφορτώνουν (σαν) όσο ποιό γρήγορα μπορούν.!!!!!
    .Οταν λέμε ΠΡΟΔΟΣΙΑ και τα ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ,είναι ακριβώς αυτό
    Να βρεθείς σαν χώρα ένα δημόσιο χρέος κτα 80% εσωτερικό, να το ανταλλάξεις ,κάνοντάς το Εξωτερικό δίνοντας και εγγυήσεις από πάνω!!!
    Τι...τί...τί...τί να πρωτοκλάψουμε και να αγανακτήσουμε;;;;;
    Μνημόνια οικονομικής αθλιότητας ,πού θα διδάσκονται στό μέλλον σε οικονομικά πανεπιστήμια τής Αφρικής ,για επίδοξους δικτάκτορες...
    Δεν ΑΝΤΕΧΩ ΑΛΛΟ με την συσσωρευμένη ηλιθιογελοιότητα Αλλενάκι μου.....

    • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
     ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ ό παγωτατζής 15/07/2011 21:19:37

     Μιλα μου Αγγλικα διοτι δημιουρηγεις μια παραπειστικη εικονα !! χαχαχαχααααααααααααααα

     αχαχαχαχχααχααααααααααααααα

     ΠΠ

    • αλλενάκι avatar
     αλλενάκι @ ό παγωτατζής 15/07/2011 21:21:08

     ποιές είναι αυτές οι τράπεζες και τι ποσοστό του χρέους κατέχει η κάθε μία από αυτές;

     θα έπαιρναν την ίδια "βαθμολογία" αν αυτό ηταν γνωστό;

     που δημοσιεύεται ο πίνακας;

     ποιον κοροϊδεύουν οι ΨΕΟ Ψεύτες Εξεκιουτιβς?

     με κομμένους λαιμούς πρέπει να βρεθούν αυτοί

     ο πρώτος που θα βρεθεί θα σταματήσουν όλα !

   • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
    ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ αλλενάκι 15/07/2011 21:18:45

    Δικες μας οι Εγγυησεις Δικο μας και το Ελληνικο Χρεος...

    Να παμε ΕΜΕΙΣ να το ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΥΜΕ !! αυτο λεω ο π...ης.

    ΠΠ

    • αλλενάκι avatar
     αλλενάκι @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 15/07/2011 21:24:28

     τί είναι τα CTD που διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή στο 50% (πλήρης χρεοκοπία)

     • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
      ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ αλλενάκι 15/07/2011 21:32:26

      Cheapest to Deliver
      Τεχνικος ορος στα παραγωγα.. οποιος προλαβει πουλησε στη μεταφραση..!


      ΠΠ

    • ό παγωτατζής avatar
     ό παγωτατζής @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 15/07/2011 21:25:45

     Οχι ΠΠ ..
     Ναρθούνε αυτοί να το διαπραγματευτούν!
     Θ είμαι στην ξαπλώστρα ,με το φραπέ μου,στην παραλία!!!
     Αν θέλουν..
     ..και κερνάω τον καφέ!!

     • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
      ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ ό παγωτατζής 15/07/2011 21:30:14

      ενοειται...!... λαθος μου το παμε... αφου ειπα.. ΠΑΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 1,5 μηνα !! χαχαχαχαα

      αα ρε... αα ρε.. ποσο τυχεροι ειναι .... με τους θεσμικους.

      Ο φραπες ειναι Θεσμικος? Περναει τα στρεσ τεστ?

      ΠΠ

     • ό παγωτατζής avatar
      ό παγωτατζής @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 15/07/2011 21:33:05

      αφού βέβαια μιλήσουν πρώτα με τούς ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΜΟΥ, τόν....
      Βενιζελο-Τσάρο και τόν Παντελή τόν Κορίτσαρο!!

     • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
      ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ ό παγωτατζής 15/07/2011 21:38:16

      χαχχααααα ντιν νταν ντον... ντον

      ΠΠ

     • Orestios avatar
      Orestios @ ό παγωτατζής 16/07/2011 00:00:09

      Κορί-τσαρο.....ROFLMAO
      +100000000000000

   • anonymous avatar
    anonymous @ αλλενάκι 15/07/2011 21:58:00

    @ αλλενάκι,
    εγώ παρόλο που παρακολουθώ την κατάσταση με το χρέος ακόμη δεν ξέρω πόσο είναι αυτό και ποιος το έχει.
    Στην αρχή έλεγαν ότι είναι περί τα 120-150 δις μετά το πήγαν στα 350 δις και πρόσθεσαν μέσα τα πάντα. Δηλ. οφειλές ιδιωτών, οφειλές δήμων ΔΕΚΟ κλπ. Επίσης δεν ξέρω ποιος το έχει. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν καμιά 50αριά δις. Το υπόλοιπο δεν ξέρω που είναι.

    Εν πάση περιπτώσει αν το χρέος του στενά δημόσιου τομέα είναι σε ποσοστό 80% σε ελληνικά χέρια και δεν ήταν ικανοί να διαχειριστούν την κρίση τότε οι άνθρωποι είναι για κρέμασμα.

    • αλλενάκι avatar
     αλλενάκι @ anonymous 16/07/2011 08:02:41

     καλημέρα Ανώνυμε, πάντως στα τεστ αντοχής κρύβουν το κρατικό χρέος, δεν το εμφανίζουν

     αν έχουν το 80% του χρέους μας μήπως να τις κλείναμε να τελειώναμε;

     να πάρει ο κόσμος τα λεφτά του, να αγοράσει χρυσό και ας τον θάψει στα βουνά

     δόξα τω Θεώ έχουμε μπόλικα...

 5. Εnzo avatar
  Εnzo 15/07/2011 21:50:34

  ανεμομαζώματα διαβολοσκορπίσματα
  Easy come, easy go

 6. fantomas avatar
  fantomas 15/07/2011 22:10:51

  Δηλαδη τωρα που οι τραπεζες ''περασαν '' τα τεστ ................ θα ριξουν χρημα στην αγορα??????????
  χαχαχαχαχαχαχαχααααα................ το αλο με τον τοτο το ξερετε???

 7. Αναρχικός χωρίς κουκούλα avatar
  Αναρχικός χωρίς κουκούλα 15/07/2011 23:49:53

  Οι τράπεζες μας πέρασαν το τεστ, είναι θωρακισμένες μας είπε στη ΝΕΤ ο Μπένυ. Χα, Χα, Χα!
  Οι γερμανικές ειδήσεις πριν από λίγο ανάφεραν ότι δύο τράπεζες της Ελλάδας όπως αναμενόταν δεν πέρασαν το τεστ!!
  Ποιος λέει την αλήθεια;
  Ή μας περνάνε για χαβάνια ή είναι αδυσώπητοι και αισχροί.

 8. Factorx avatar
  Factorx 16/07/2011 00:43:54

  Όλη η Ευρώπη φωνάζει οτι κόπηκαν δυο ελληνικές τράπεζες εδω στηρίζουν τους συμμαχους της κυβερνησης !!!

  Cinq banques espagnoles, deux grecques et une autrichienne ont échoué à ces "tests de résistance" menés sur quatre-vingt-onze banques dans vingt et un pays européens.
  AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

  http://www.guardian.co.uk/business/2011/jul/15/european-banks-stress-test

  • anonymous avatar
   anonymous @ Factorx 16/07/2011 01:00:53

   Γι αυτό θα κλείσουν τα ΜΜΕ. Διάβασα 3 δημοσιεύσεις στο ίντερνετ μέχρι να καταλάβω τι έχει γίνει. Το πήγαιναν από δω το πήγαιναν από κει προσπαθούσαν αποκρύψουν την πληροφορία και να το γράψουν σα να μην έτρεχε τίποτε.

   Έχετε συνειδητοποιήσει ότι η Αγροτική χωρίς τη διαγραφή του κεφαλαίου της και την ταυτόχρονη αύξηση του είχε μηδενιστεί ως τράπεζα; στο -0,8% ήταν. (πιο πάνω έκανα λάθος κι έδωσα 0,8% όμως η τιμή είναι αρνητική) Έκαναν τις κομπίνες που έκαναν και ακόμη δεν έχουν περάσει σε θετικό πρόσημο. Πρέπει να βγάλουν και ομολογιακό δάνειο χωρίς εγγυήσεις, δηλ. μετατρέψιμο σε μετοχές της τράπεζας.

 9. Φακ Κωστας avatar
  Φακ Κωστας 16/07/2011 01:20:33

  Πιο σωστά δεν μπορούσες να τα πεις...

 10. Αυτόνομος avatar
  Αυτόνομος 16/07/2011 03:32:28

  Βλέπω ότι διάφορα μπλογκ και μπλογκάκια παίρνουν απο εδω αυτούσια τα σχόλια του ΠΠ και τα μετατρέπουν σε αντισαμαρική προπαγάνδα, κοπτόμενα τάχα για το καλό της παράταξης. Και ούτε καν αναφέρουν πηγή. ΠΠ καλός ο αυρθορμητισμός, αλλά οι καιροί που ζούμε είναι δύσκολοι και δεν θα την βγεις δα και στον Σαμαρά. Λίγη αυτοσυγκράτηση δεν βλάπτει

 11. Ο Θείος avatar
  Ο Θείος 16/07/2011 12:54:17

  Τα είχαμε "μαρτυρήσει" εδώ και μια βδομάδα
  h**p://www.antinews.gr/2011/07/12/112174/#comment-760314
  Ήμαρτον, Κύριε.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.