19/11/2010 17:29
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

ΣτΕ: “Συνταγματικό και νόμιμο το Μνημόνιο”

Συνταγματικό και νόμιμο το Μνημόνιο, σύμφωνα με δύο εισηγήσεις στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πρόταση να απορριφθούν οι προσφυγές ΔΣΑ, ΑΔΕΔΥ, ΕΣΗΕΑ, κ.λπ.

Την ερχόμενη Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010 στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα συζητηθούν οι προσφυγές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, της ΑΔΕΔΥ, της ΕΣΗΕΑ, σωματείων συνταξιούχων και άλλων φορέων που ζητούν να ακυρωθεί το Μνημόνιο ως αντισυνταγματικό, παράνομο και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Οι δύο εισηγήτριες Μαίρη Σαρπ και Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου θα προτείνουν να απορριφθούν όλες οι προσφυγές, καθώς το Μνημόνιο (Ν. 3845/2010) είναι συνταγματικό και σύμφωνο με την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις, ο λόγος ακυρώσεως, ότι ο ν. 3845/2010 είναι ανυπόστατος διότι κατά την ψήφισή του δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη κατ' άρθρο 28 παράγραφος 2 του Συντάγματος αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, είναι απορριπτέος, διότι ερείδεται στην εσφαλμένη εκδοχή ότι το Μνημόνιο αποτελεί διεθνή σύμβαση. Εξάλλου, οι εισηγήτριες θα αναφέρουν ότι με το ν. 3845/2010 δεν αναγνωρίζονται εξουσίες σε όργανα διεθνών οργανισμών, που να περιορίζουν την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας. Ειδικότερα, θα αναφέρουν ότι "με τις διατάξεις του ν. 3845/2010 δεν κυρώνεται το Μνημόνιο Συνεννόησης, ούτε, άλλωστε, παραχωρούνται με αυτό αρμοδιότητες σχετικές με την άσκηση της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας και την εποπτεία της υλοποιήσεώς της στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνουν οι αιτούντες".

Για το ίδιο θέμα θα αναφέρουν ακόμη ότι "ούτε με τις διατάξεις του ν. 3845/2010 αναγνωρίζονται εξουσίες σε όργανα διεθνών οργανισμών, περιορίζουσες καθ' οιονδήποτε τρόπο την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, η ελληνική δε κυβέρνηση διατηρεί την κατ' άρθρο 82 του Συντάγματος εξουσία της για τη χάραξη της γενικής πολιτικής της χώρας".

Επίσης, οι δύο σύμβουλοι θα εξετάσουν τη συμβατότητα των ρυθμίσεων του Μνημονίου που αφορούν τις περικοπές τόσο των αποδοχών όσο και των συντάξεων προς το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών Οι εισηγήσεις θα δεχθούν ότι το δικαίωμα στη σύνταξη και στο μισθό προστατεύεται, ως περιουσιακό δικαίωμα, από το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου. Ο περιορισμός, όμως, του δικαιώματος αυτού με τις περικοπές που θεσπίζονται -θα συνεχίσουν οι σύμβουλοι- δικαιολογείται από υπέρτερους λόγους δημοσίου συμφέροντος που ανάγονται στην ανάγκη μείωσης του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος και του εξωτερικού χρέους της χώρας, ενόψει και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Άλλωστε, για την επίτευξη του στόχου της δημοσιονομικής προσαρμογής, έχουν ήδη θεσπισθεί νομοθετικά μέτρα, που αφορούν όχι μόνο το σκέλος της περιστολής εν γένει των δαπανών αλλά και μέτρα αύξησης των δημοσιονομικών εσόδων.

Παράλληλα, θα αναφέρουν ότι με το Μνημόνιο "ελήφθησαν μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής για την άμεση αντιμετώπιση της οξείας δημοσιονομικής κρίσης, η οποία είχε καταστήσει αδύνατη την εξυπηρέτηση των δανειακών αναγκών της χώρας μέσω των διεθνών αγορών και πιθανό το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της". Και θα συνεχίσουν:

"Πέραν της αποτροπής του κινδύνου πτωχεύσεως της χώρας, με τα μέτρα αυτά, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ``εμπροσθοβαρούς`` προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης, επιδιώκεται, περαιτέρω, η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών κατά τρόπο διατηρήσιμο και βιώσιμο. Εντός του πλαισίου αυτού, επιδιώκεται η μεσοπρόθεσμη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και η αναστροφή της αυξητικής πορείας του δημοσίου χρέους, στόχοι, δηλαδή, η επίτευξη των οποίων εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην ταχεία επάνοδο της χώρας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Η λήψη των μέτρων του ν. 3845/2010 εκρίθη, εξάλλου, επιβεβλημένη για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος, κατά τα ήδη εκτεθέντα, δημιουργήθηκε από τα κράτη - μέλη της ευρωζώνης με τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Περαιτέρω, η λήψη των μέτρων αυτών συνιστά εκπλήρωση υποχρεώσεως της Ελλάδας, η οποία πλέον απορρέει από την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη συμμετοχή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά, τα οποία είχαν περιληφθεί στις συστάσεις του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 και προβλέπονται ήδη από την προαναφερθείσα απόφαση 2010/320 του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2010, αποβλέπουν στην επιτυχία της προσπάθειας δημοσιονομικής προσαρμογής, η οποία ανελήφθη, στο πλαίσιο της τηρήσεως των υποχρεώσεων δημοσιονομικής πειθαρχίας της χώρας, για τη διόρθωση του υπερβολικού της δημοσιονομικού ελλείμματος. Πέραν τούτων, η λήψη των μέτρων αυτών εκρίθη επιβεβλημένη για τη διασφάλιση της σταθερότητας της ευρωζώνης και της συναλλαγματικής θέσης του κοινού νομίσματος".

Ακόμη, θα αναφέρουν ότι, "τα επίμαχα μέτρα, τα οποία αποτελούν τμήμα του ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας, δικαιολογούνται κατ' επίκληση σοβαρών λόγων δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι αποτελούν, ταυτοχρόνως, και σκοπούς κοινού ενδιαφέροντος των κρατών - μελών της Ένωσης".Ζητήματα συνταγματικότητας και σύγκρουσης με ΕΣΔΑΟι δύο εισηγήτριες αναφορικά με τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων στο ΣτΕ περί παράβασης των συνταγματικών επιταγών, μεταξύ των άλλων, θα αναφέρουν:

"Οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί περί παραβάσεως της αρχής της αναλογικότητας είναι απορριπτέοι. Ειδικότερα, αβασίμως προβάλλεται ότι ο νομοθέτης παρέλειψε να εξετάσει προ της λήψεως των συγκεκριμένων μέτρων, το ενδεχόμενο υιοθέτησης εναλλακτικών λύσεων, ηπιότερων, δηλαδή, μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής. Και τούτο, διότι, ανεξαρτήτως του ότι η μείωση του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί, κατά τα ήδη εκτεθέντα, όχι μόνον δέσμευση της χώρας, αναληφθείσα στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του μηχανισμού χρηματοδοτικής στήριξης της ελληνικής οικονομίας, αλλά προεχόντως υποχρέωση ευθέως απορρέουσα από τις διατάξεις των Συνθηκών περί δημοσιονομικής πειθαρχίας και συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών - μελών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τα επίμαχα μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης, τμήμα μόνον του οποίου αποτελούν. Κατά συνέπεια, η επιχειρούμενη δημοσιονομική προσαρμογή δεν επικεντρώνεται στα μέτρα περικοπής των αποδοχών και των επιδομάτων των μισθωτών του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα και των συνταξιούχων, αλλά αφορά στη λήψη κατά την επόμενη τριετία διαφόρων δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μέτρων, η συντονισμένη εφαρμογή των οποίων εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην έξοδο της χώρας από την κρίση και στην βελτίωση των δημοσιονομικών της μεγεθών, κατά τρόπο που αναμένεται να διατηρηθεί και μετά την πάροδο της τριετίας".

Ακόμη, θα αναφέρουν ότι οι διατάξεις του Μνημονίου δεν προσκρούουν - όπως υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες - σε μια σειρά άρθρων του Συντάγματος, όπως περί παραβιάσεως του προστατεύοντος την ανθρώπινη αξία άρθρου 2 του Συντάγματος και των κατοχυρωμένων με το άρθρο 4 παρ. 1 αρχής της ισότητας και με το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας.

Εξάλλου, θα αναφέρουν ότι οι επίδικες ρυθμίσεις, με τις οποίες επέρχεται μεν, κατ' αρχήν, επέμβαση σε περιουσιακά δικαιώματα, εξασφαλίζουν δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις του γενικού συμφέροντος και την ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Συνεπώς, δεν αντίκεινται στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου και τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.

Τέλος, θα τεθεί και ζήτημα εννόμου συμφέροντος όσων προσέφυγαν και οι εισηγήτριες θα αναφέρουν ότι όσοι προσέφυγαν στο ΣτΕ δεν έχουν έννομο συμφέρον, εκτός της Ομοσπονδίας Εργατικών Στελεχών Ελλάδος.Ανακοίνωση του ΣτΕΕξάλλου, για το ζήτημα των εισηγήσεων του Μνημονίου το ΣτΕ εξέδωσε σήμερα Δελτίο Τύπου, στο οποίο, μεταξύ των άλλων, αναφέρει:"Το μνημόνιο συνεννόησης, το οποίο υπογράφηκε στις 3.5.2010 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των κρατών μελών της Ευρωζώνης εκπροσωπουμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί ένα μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα του ελληνικού κράτους, με το οποίο καθορίζονται οι στόχοι δημοσιονομικής προσαρμογής και τα μέσα επίτευξής τους, με σκοπό την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Το ίδιο το Μνημόνιο δεν περιέχει κανόνες δικαίου και, συνεπώς, δεν έχει έννομες συνέπειες. Τέτοιες συνέπειες προκύπτουν το πρώτον με την θέσπιση από τη νομοθετική εξουσία, ρυθμίσεων, με τις οποίες πραγματοποιούνται οι εξαγγελλόμενες στο Μνημόνιο δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές. Το Μνημόνιο, δεν αποτελεί διεθνή συνθήκη κατά την έννοια της Σύμβασης της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών. Το γεγονός ότι και τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που υπέγραψαν το Μνημόνιο δεν θεώρησαν ότι αυτό έχει χαρακτήρα διεθνούς σύμβασης, συνάγεται από το γεγονός ότι μετά την υπογραφή του Μνημονίου και τη δημοσίευση του ν. 3845/2010, στον οποίο προσαρτώνται ως παραρτήματα τα δύο κυριότερα μέρη του Μνημονίου, εκδόθηκε, κατ' εφαρμογή των άρθρων 126 παρ. 9 και 136 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση 2010/320/ΕΕ του Συμβουλίου, με την οποία προσδιορίστηκαν τα δημοσιονομικά και οικονομικά μέτρα, που υποχρεούται να λάβει το ελληνικό κράτος για να περιορίσει το υπερβολικό έλλειμμα. Από την απόφαση δε αυτή δημιουργούνται υποχρεώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε σχέση με την πραγματοποίηση των μέτρων αυτών, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης".

ΣΧΟΛΙΑ

 1. 11888 avatar
  11888 19/11/2010 17:46:48

  Γιαννης κερναει ,Γιαννης πινει.
  Στην υγεια μας.

 2. Μisha avatar
  Μisha 19/11/2010 17:50:00

  Η χούντα είχε όλο το δικαστικό σώμα μαζί της....
  Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, δουναι και λαβείν...

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ Μisha 19/11/2010 18:20:22

   τα ξένα χερια... είναι μαχαίρια... κοφτερά...

  • anonymous avatar
   anonymous @ Μisha 19/11/2010 18:53:00

   Αυτοί στο ΣτΕ βάφτισαν τη Χούντα επανάσταση.

   Γενικότερα τώρα: Είναι ένα δικαστήριο εξαιρετικά προβληματικό και πρέπει να διαλυθεί. Οι αρμοδιότητές του α πάνε αλλού και οι δικαστές του να μεταταχθούν σε άλλες υπηρεσίες.

   • ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ avatar
    ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ @ anonymous 19/11/2010 19:26:35

    Κατ΄αρχήν το Στε είναι γνωμοδοτικό όργανο.

    • anonymous avatar
     anonymous @ ΓΙΑΔΙΚΙΑΡΟΓΛΟΥ 19/11/2010 20:38:42

     Όχι είναι ανώτατο διοικητικό δικαστήριο με τις αρμοδιότητές του κατοχυρωμένες συνταγματικά. Γνωμοδοτικά έχει μόνο την αρμοδιότητα επεξεργασίας των Προεδρικών Διαταγμάτων που του υποβάλλονται σε σχέδιο. Αυτή τη δουλειά την κάνει το Ε τμήμα.

   • Επώνυμος avatar
    Επώνυμος @ anonymous 19/11/2010 20:20:41

    Ανώνυμε, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Και ειλικρινά, δεν ξέρω αν θα ήταν χειρότερη εκδίκηση για τους δικαστές μας, να τους στείλεις ΟΛΟΥΣ σπίτι τους χωρίς σύνταξη ή να τους κανείς μετάταξη σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, να τους φύγει το τουπέ και η εντύπωση ότι είναι κάποιοι σπουδαίοι.

    Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά τουλάχιστον τώρα ξέρουμε πια όλοι και με αποδείξεις πόσο βαθύς είναι ο ρόλος της στη σαπίλα της ελληνικής κοινωνίας.

   • anonymos avatar
    anonymos @ anonymous 19/11/2010 21:49:49

    Συμφωνώ ιδιαίτερα στο σκέλος της μετάταξης των δικαστών πχ μια καλή δουλειά και χρήσιμη θα ήταν να πάνε να καλύψουν κενά στην εκπαίδευση να κάνουν μάθημα στα παιδιά, ή στους δήμους και κεί μπορούν να κάνουν χρήσιμες δουλειές.

  • μανωλης κατσαβεκης avatar
   μανωλης κατσαβεκης @ Μisha 08/02/2011 23:59:04

   συμφωνω misha

 3. man8os avatar
  man8os 19/11/2010 18:05:15

  Που ζουνε αυτες?
  Η ποσα εχουν παρει?
  Εχουν δωσει ποθεν εσχες?

 4. Θραξ Αναρμόδιος avatar
  Θραξ Αναρμόδιος 19/11/2010 18:08:51

  Περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό;

  Θραξ Αναρμόδιος

  • blue nile avatar
   blue nile @ Θραξ Αναρμόδιος 20/11/2010 03:03:11

   Θράκα περιμέναμε κάποιο ήθος...

 5. Nikos avatar
  Nikos 19/11/2010 18:13:21

  Πολλά μπορεί να γράφονται από τους σχολιαστές αυτής της ιστοσελίδας εκ συναισθήματος ή άλλου λόγου ορμώμενοι. Ας διαβάσουν τώρα και λίγο το ανωτέρω νομικώς ορθό κείμενο για να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική ( όχι φυσικά η εγχώρια) μπορεί να τυλίξει με τη βοήθεια "γραφιάδων"(βλ. νομικών δντ και γραφιοκρατίας των βρυξελλών) σε μια κόλα χαρτί το δίκαιο και ίσως και το δίκιο. Κάτι που δείχνει για άλλη μια φορά ότι σε όλες τις δημοκρατικές χώρες η μοναδική (στην πράξη ) από τις τρεις εξουσίες είναι η εκτελεστική και αυτά που λέγονται για "κράτος δικαστών" κλπ είναι ανοησίες.

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ Nikos 19/11/2010 18:39:46

   Αυτό ακριβώς Νίκο.
   Οι ελλείψεις πρέπει να αναζητηθούν στην πλευρά των ΠΡΟΣΦΥΓΑΝΤΩΝ.

 6. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 19/11/2010 18:23:52

  Αυτοι και το ΕΣΡ...
  Εχουν να μας πουν κατι για το οτι ο Παπακωνσταντινου, πρωτα υπεγραψε τη Συμβαση και μετα 3 μερες βγηκε το ΦΕΚ εξουσιοδοτησης του να υπογραψει???

  Φυσικα και απαντουν στο Μνημονιο!! και ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ !!! δεν τους ρωτησε κανεις για την ενεχειριαση του Κρατους και το στησιμο στα 4 ελεω ΓΑΠ. ΕΙδατε που τα λεω μονος μου?? Οτι θενε ρωτανε οτι θενε απαντανε.
  Θετε πορτοκαλαδα? Απο πορτοκαλι θετε? εχουμε.

  ΠΠ

  • Σταύρος avatar
   Σταύρος @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 19/11/2010 20:32:44

   Μήπως εννοείς το ΣΤΕ;

 7. Apollonios avatar
  Apollonios 19/11/2010 18:31:01

  "...Εξάλλου, οι εισηγήτριες θα αναφέρουν ότι με το ν. 3845/2010 δεν αναγνωρίζονται εξουσίες σε όργανα διεθνών οργανισμών, που να περιορίζουν την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας..."
  Xaxaxaxaxaxaxaxaxaxaaxa!!

 8. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 19/11/2010 18:32:37

  Συμπέρασμα:

  Δικηγορικό Γραφείο Λονδίνου Slaughter and Partners - ΔΣΑθηνών και περιχώρων: σημειώσατε 1.

 9. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 19/11/2010 18:33:07

  Οσο διαβαζω το ΠΟΣΤ τοσο τα παιρνω κρανιο....!!!! Δεν πιστευω αυτα που διαβαζω. ΠΑιδια διαβαστε γραμμη-γραμμη !!
  "στην εσφαλμένη εκδοχή ότι το Μνημόνιο αποτελεί διεθνή σύμβαση"χαχαχααα
  " με το ν. 3845/2010 δεν αναγνωρίζονται εξουσίες σε όργανα διεθνών οργανισμών, που να περιορίζουν την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας"!! αχχαα
  " Ο περιορισμός, όμως, του δικαιώματος (μειωσεις μισθων-συνταξεων) αυτού με τις περικοπές που θεσπίζονται -θα συνεχίσουν οι σύμβουλοι- δικαιολογείται από υπέρτερους λόγους δημοσίου συμφέροντος που ανάγονται στην ανάγκη μείωσης του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος και του εξωτερικού χρέους της χώρας, ενόψει και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης"!!! αχχααα

  και λεει το ΣΤΕ
  "Το ίδιο το Μνημόνιο δεν περιέχει κανόνες δικαίου και, συνεπώς, δεν έχει έννομες συνέπειες. " αχαααααααααααα
  "αποτελεί ένα μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα του ελληνικού κράτους"χαχααα δλδ θα δωσουν πισω οτι εκοψαν μετα απο 3 χρονια?? χαχαααα

  ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ !!!! πολυ ξυλο θελουν!!!

  ΠΠ

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 19/11/2010 18:38:26

   μήπως η προσφυγή είχε νεκρές ζώνες; δεν ήξεραν για τις πιθανές ερμηνείες της Σύμβασης της Βιέννης αίφνης;

   διότι εδώ κάποιοι μας δουλεύουν ΠΟΛΥ ΑΓΡΙΑ ΟΜΩΣ!

   • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
    ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ αλλενάκι 19/11/2010 18:45:10

    " Ο περιορισμός, όμως, του δικαιώματος αυτού με τις περικοπές που θεσπίζονται -θα συνεχίσουν οι σύμβουλοι- δικαιολογείται από υπέρτερους λόγους δημοσίου συμφέροντος "
    Αυτο στην Αμρικη εγινε Patriot Act I & II..
    Νταβατζιλικι Ι στην Ελλαδα.

    ΠΠ

 10. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 19/11/2010 18:35:43

  Προτού καταθέσουν την προσφυγή δεν φρόντισαν να ενημερωθούν τι εστί Slaughter 'n Partners?
  Πρόκειται για τους συμβούλους που έχουν αναλάβει τις περισσότερες υποθέσεις "δεσίματος χωρών μέσω μνημονίων" σε όλο τον πλανήτη.

  Cases Like Ours τις τρώνε για πρωινό...

  • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
   ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ αλλενάκι 19/11/2010 19:34:46

   το Slaughter δεν ηταν χιουμορ!!! Συγγνωμη αλλα γελουσα με την επωνυμια και την καταντια μας...

   Iron Maiden - Bring Your Daughter...To The Slaughter
   http://www.youtube.com/watch?v=7faZfUKlbsk
   So pick up your foolish pride, no going back
   Nowhere, no way, no place to hide, let her go
   Bring in your daughter
   To the slaughter

   ΠΠ

   • αλλενάκι avatar
    αλλενάκι @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 19/11/2010 19:39:27

    Η φωνή...

 11. qwert avatar
  qwert 19/11/2010 18:39:06

  ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΠ:
  Το Μνημόνιο έχει κυρωθεί με τον ν. 3845/2010 και όχι η δανειστική σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει α) τη ρήτρα παραίτησης από τη δημόσια τάξη, άρα και τις συνταγματικές αρχές ή την έννοια της εθνικής κυριαρχίας, β) αγγλικό δίκαιο και δικαιοδοσία και γ) σαφέστατη εκχώρηση αρμοδιοτήτων και τομέων κυριαρχίας πολύ πέραν της Συνθήκης ΕΕ. Αυτή η σύμβαση δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή, αλλά εφαρμόζεται, όπως και το Μνημόνιο Συνεννόησης που είναι Παράρτημά της και αναπόσπαστο μέρος της, διότι εξειδικεύει τις υποχρεώσεις της δανειζόμενης χώρας. Μόνο του δεν έχει καμία ισχύ. Η σύμβαση δεν έχει κυρωθεί, αλλά εφαρμόζεται το Παράρτημά της που έχει κυρωθεί.
  Ορισμένοι βασικοί όροι της σύμβασης είναι καταφανώς αντισυνταγματικοί, αλλά και αντικοινοτικοί.
  Τα συμπεράσματα δικά σας.

 12. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 19/11/2010 18:42:52

  Διότι έχω διαβάσει ότι σε μια συνεδρίαση του ΔΣΑ για το θέμα πήρε το λόγο κάποιος που ήθελε να εισφέρει στη συζήτηση με κάποια επιχειρήματα για το ενυπόθηκο και οι από καθέδρας κύριοι τον εξουδετέρωσαν με τη μία.

  • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
   ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ αλλενάκι 19/11/2010 18:47:36

   Δεν ρωτησαν οπως λεω πιο πανω το ΣΤΕ για το ενυποθηκο και τη Δανειακη Συμβαση και τους ορους της... αλλα για το Μνημονιο.. που απαο τοσο απο την εισηγηση οσο και απο τα σχολια του ΣΤΕ ειναι για γελια και για γιαουρτια με το πηλινο παρεα.

   Η ΝΔ τι σχολιαζει???? η δεν σχολιαζουμε το ΣΤΕ ?? ειμαι σε αναμενη αναμονη..

   ΠΠ

   • αλλενάκι avatar
    αλλενάκι @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 19/11/2010 18:55:09

    άρα καλά λέω ότι κάποιο λάκο έχει η φάβα από πλευράς προσφυγάντων
    και

    ΤΟ ΜΑΤΣ ΗΤΑΝ ΣΤΗΜΕΝΟ ΚΙ ΑΠΟ ΠΡΙΝ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟ

    σε αγαστή συνεργασία με τους εργατοπατέρες και δημοσιογραφοπατέρες
    της απεργίας στις 32 του μηνός!

    • Μisha avatar
     Μisha @ αλλενάκι 19/11/2010 21:20:49

     Ε,βεβαια.
     Από το πρώτο λεπτό προσέλαβαν εταιρεια επικοινωνιας , του Φέσσα νομίζω , για να δημιουργηθεί η συμμαχία των προθυμων

     Μια χαρα τα καταφερνουν μέχρι τώρα

  • Orestios avatar
   Orestios @ αλλενάκι 19/11/2010 20:34:17

   Στον ΔΣΑ ήταν ένα κομματόσκυλο του GAP άλλο πράγμα. Ψάξε για αντιπρόεδρο το καλοκαίρι του 2009

 13. Κώστας Ροδινός avatar
  Κώστας Ροδινός 19/11/2010 18:46:20

  "στα πλαίσια ενός εμπροσθοβαρούς προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης.."
  Μάλλον δεν είχαν προλάβει να διαβάσουν το κείμενο του νέου προϋπολογισμού.

  Αλήθεια οι Καθηγητές του Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής, τι λένε επ' αυτού;

  • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
   ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ Κώστας Ροδινός 19/11/2010 18:49:03

   το οπισθοβαρες ποιο θα ηταν δηλαδη???
   τι ισα βαρκα ισα βερα ποιο??
   Ο Παγκαλος ειναι εμπροσθοβαρης και ακουμε καθε μερα μαργαριταρια ελαφρυτερα του Ηλίου ( αερίου )

   ΠΠ

   • ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
    ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 19/11/2010 18:51:08

    Κωστα μου, οι καθηγητες θα λενε οτι και ο Παναγοπουλος της ΓΣΕΕ... θεσουλα μου καρεκλιτσα μου κ Αγιος ο ΓΑΠ.
    Γαργαρα με ΔΝΤονερο.

    ΠΠ

    • παγωτατζής avatar
     παγωτατζής @ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 19/11/2010 19:39:16

     Ζωγραφίζεις!!!!!!!!!!

 14. Apollonios avatar
  Apollonios 19/11/2010 18:48:39

  Η τήρηση του Συντάγματος (και η προστασία του) επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Συνεπώς, μόνο ΕΝΑΣ τρόπος υπάρχει πλέον. ΔΕΝ υπάρχουν όμως τα "κότσια"...

 15. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 19/11/2010 18:56:29

  Ρε παιδιά το μακρινάρι αυτό το Δαιμονάκι το έγραψε;

 16. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 19/11/2010 19:01:30

  Τι εχει να πει το ΣΤΕ για το παρακατω??
  Αυτο θα το σχολιασει ΕΠΙΣΗΜΑ η ΝΔ ??? Θα ζητησει στη Βουλη την αλληλογραφια ?? ΘΑ μας ενημερωσει καποιος επιτελεους? ή θα βγω μια μερα απ το σπιτι και θα βλεπω φεσια και φερετζεδες γυρω μου??

  http://olympia.gr/2010/11/19/greek-oil-2/#more-40097

  Περιμενω σχολια.

  ΠΠ

 17. Μisha avatar
  Μisha 19/11/2010 19:03:20

  h--p://knowdame.wordpress.com/2010/11/01/imf1/

 18. παγωτατζής avatar
  παγωτατζής 19/11/2010 19:06:58

  Eγω πάντως βλέποντας την ουσία και αιτιολογία της προσφυγής έτσι θα τόπαιζα..Για να μην ΄τό τραβήξω μακρύτερα αλλανάκι..όπως να κάψουμε τό χαρτί της προσφυγής από τούς φορείς άς πούμε

 19. παγωτατζής avatar
  παγωτατζής 19/11/2010 19:07:36

  αλλενάκι..συγνώμη!

 20. qwert avatar
  qwert 19/11/2010 19:12:46

  ΠΡΟΣΟΧΗ: άλλο το Μνημόνιο, άλλη η δανειστική σύμβαση!
  Ο δεύτερος λόγος στην προσφυγή, αφορά την μη νόμιμη εκχώρηση αρμοδιοτήτων του νομοθετικού σώματος στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δικαιούται να υπογράφει κάθε μνημόνιο, δανειακή σύμβαση και ό,τι κρίνει απαραίτητο για την εκτέλεση του μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας, κατά παράβαση του άρθρου 36 παρ. 2 του Συντάγματος. Άρα και την κρισιμότερη του Μνημονίου, Δανειστική Σύμβαση που υπογράφηκε μετά δίχως έγκυρη προς τούτο εξουσιοδότηση.
  Επ΄αυτού απαντά το ΣτΕ;

 21. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 19/11/2010 19:15:51

  Μπραβο Misha,
  ολα μαζεμενα.. να μη φωναζω μονος μου δωθε κειθε..χαχα
  Διαδωστε το !!

  ΠΠ

 22. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 19/11/2010 19:17:34

  γιατί δεν τους αναγνωρίζουν έννομο συμφέρον για την προσφυγή;
  ούτε αυτό το είχαν προβλέψει;!;!

  • Orestios avatar
   Orestios @ αλλενάκι 19/11/2010 19:27:44

   Αυτοί που έκαναν την προσφυγή αλλενάκι είναι εξαπτέρυγα. Τώρα το κατάλαβες?

   • αλλενάκι avatar
    αλλενάκι @ Orestios 19/11/2010 19:34:18

    μα δεν έχει μείνει αυτοσεβασμός πια
    να καταθέτουν προσφυγές που θα καταρριφθούν με ένα φύσημα

 23. Κάποιος avatar
  Κάποιος 19/11/2010 19:23:35

  Τόσους συνταγματολόγους έχουμε σ'αυτήν τη έρμη την χώρα, δεν μπορούν να πάρουν κάποιοι μια ξεκάθαρη θέση για την νομιμότητα ή όχι των όρων του Μνημονίου και της δανειακής σύμβασης ;

 24. qwert avatar
  qwert 19/11/2010 19:25:05

  Έχουν πάρει, ενημερωθείτε!

  • Κάποιος avatar
   Κάποιος @ qwert 19/11/2010 19:33:55

   Συνολικά για το Μνημόνιο και την δανειακή σύμβαση εννοώ και για το πόσο ισχύουν οι υπογραφές των υπουργών της κυβέρνησης και όχι για επιμέρους διατάξεις που έχουν κηρυχθεί παράνομες από ΑΔΕΔΥ,ΠΟΠΣ κτλ.
   Αν έχεις κάποιο σχετικό λινκ ρίχτο!

   • Μisha avatar
    Μisha @ Κάποιος 19/11/2010 19:40:29

    Ο συνταγματολόγος Γ.Κασιμάτης , προσωπικός φίλος του Αντρέα

    h--p://www.epohi.gr/portal/oikonomia/7507-2010-08-01-14-41-36

    • qwert avatar
     qwert @ Μisha 19/11/2010 19:41:16

     ΤΟ ΠΑΡΟΝ είχει κυκλοφορήσει ολόκληρο βιβλιαράκι με αυτά εδώ και 2 μήνες

   • Κάποιος avatar
    Κάποιος @ Κάποιος 19/11/2010 19:45:11

    Ευχαριστώ!

 25. qwert avatar
  qwert 19/11/2010 19:47:39

  http://kratosdikaioukaimnimonio.blogspot.com

 26. ΝΑΟΥΣΑΙΟΣ avatar
  ΝΑΟΥΣΑΙΟΣ 19/11/2010 20:05:18

  Με αυτά τα κόλπα και τερτίπια προσπαθούν να τουμπάρουν ένα ολόκληρο λαό, έχουν όμως διανοηθεί τι θα συμβεί όταν στην τούμπα βρεθούν από κάτω;
  Θα αντέξουν όλοι αυτοί την αγανάκτηση και το μίσος που καλλιεργούν στο λαό με την συμπεριφορά τους ή μετά το κακό θα δικαιολογηθούν ότι ενεργούσαν κάτω από πίεση.

 27. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 19/11/2010 20:10:12

  Το ανεβασα ολοκληρο στα ΕΛληνικα το πληρες κειμενο Δανειακης και Μνημονιο.
  Σε μελετη ΟΛΟΙ !!!!..... και οργη !!!

  Greece-IMF.pdf
  http://www.filefactory.com/file/b457c9f/n/Greece-IMF.pdf

  ΠΠ

 28. salmonellas avatar
  salmonellas 19/11/2010 20:51:38

  Αν εχει κυρωθει με νομο το μνημονιο, αλλα δεν εχει κυρωθει με νομο η δανειστικη συμβαση που δημιουργει τα προβληματα, τι προβλημα εχουμε να αγνοησουμε τη συμβαση και να κρατησουμε το μνημονιο σαν ενθυμιο μιας εθνικης μαλακιας? Οσο για το τι θα κανουμε? Εξω απο την ΕΕ, εξς απο το ευρω, δασμολογικη προστασια στα ουρανια, δουλειες για ολους και ασε τους να λυσουν οποια προβληματα θα εχουν. Φαγανε καλα τοσα χρονια με εξοντοτικα επιτοκια, τωρα ας φανε το αυγο τους. Υπαρχει αραγε κανενας ανδρας με παντελονια στην κυβερνηση, η ειναι ολοι κατινες?

 29. Φαινότυπος avatar
  Φαινότυπος 19/11/2010 21:55:21

  Διαδικαστικές καθυστερήσεις, ενώ ο διαιτητής έχει ήδη σφυρίξει την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

 30. anonymos avatar
  anonymos 19/11/2010 22:43:20

  μαζικές μετατάξεις δικαστικών με παράλληλη μείωση του μισθού τους στις υπηρεσίες περιβάλλοντος των Δήμων

 31. deldio avatar
  deldio 20/11/2010 01:00:37

  Παιδιά το μνημόνιο που εξειδικεύει τις υποχρεώσεις της αποικιοκρατικής δανειακής σύμβασης είναι αμιγώς πολιτική πράξη εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας, όσοι έχουν ελάχιστη νοημοσύνη αντιλαμβάνονται ότι αυτά τα ζητήματα δεν επιλύονται στα Δικαστήρια αλλά με μαζική πολιτική δράση. Δεν είναι νομικό το ζήτημα όπως επιδιώκουν κάποιοι να μας πείσουν αλλά καθαρά πολιτικό και ταξικό. Αλλοίμονο εάν ο λαός μας ανέμενε τη δικαίωσή του από το μεσαίωνα που τον ρίχνουν (κεφάλαιο, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΕΕ, ΔΝΤ) από κάποιους δικαστές, οι οποίοι ex officio συνιστούν βραχίονα και γρανάζι του αστικού κράτους. Πώς είναι δυνατόν να πιστεύουν κάποιοι ακόμη και σήμερα στα σοβαρά σε ανεξάρτητη, αμερόληπτη και δίκαιη δικαιοσύνη που αποτελεί το ....καταφύγιο του αδύναμου;

 32. Έρεβος avatar
  Έρεβος 20/11/2010 07:42:06

  Βάζω στοίχημα για την υπηρεσιακή εξέλιξη των δυο εισηγητών του ΣτΕ. Μην απορήσετε αν τους δείτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο στο μέλλον.

 33. μανωλης avatar
  μανωλης 08/02/2011 23:55:27

  πως φανταστηκατε οτι το στε θα ακυρωσει το μνημονιο; σε τετοια περιπτωση η κυβερνηση θα το κατακρεουργησει...Λυπηρο για ενα "ανωτατο" δικαστηριο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.