19/11/2008 13:27
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Πειρατεία και σε ελληνικό πλοίο;

Σομαλοί πειρατές κατέλαβαν ένα ελληνικό πλοίο την Τρίτη στον Κόλπο του Άντεν, μεταδίδει το πρακτορείο Ρόιτερς επικαλούμενο το East African Seafarers' Assistance Programme. Η πειρατεία σημειώθηκε παρά την έντονη παρουσία πολεμικών πλοίων από διάφορες χώρες στα ανοικτά της Σομαλίας και την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Βοήθειας Ναυτικών της Ανατολικής Αφρικής, το ελληνικό πλοίο είναι  το δεύτερο πλοίο στο οποίο σημειώνεται πειρατεία μετά την αντίστοιχη του σούπερ τάνκερ Sirius Star το Σαββατοκύριακο.  «Οι πειρατές στέλνουν ένα μήνυμα στον κόσμο, πως μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, μπορούν να σκεφτούν το αδιανόητο, να κάνουν το απροσδόκητο», δήλωσε ο Άντριου Μουανγκούρα, συντονιστής του Προγράμματος, το οποίο εδρεύει στην Μομπάσα της Κένυας.

Κατά τον Μουανγκούρα, το ελληνικό φορτηγό πλοίο έχει πλήρωμα 23-25 ναυτικών.

Δεν είναι διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι στιγμής, ενώ προς το παρόν, το ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας, δεν επιβεβαιώνει την πληροφορία.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. "νήπιος γέρων" avatar
  "νήπιος γέρων" 19/11/2008 15:08:23

  Η ΠΕΙΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ, -ΕΞ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ...


  "Ο Μίνως, εξ όσων κατά παράδοσιν γνωρίζομεν, πρώτος απέκτησε πολεμικόν ναυτικόν, και εκυριάρχησεν επί του μεγαλυτέρου μέρους της θαλάσσης, η οποία ονομάζεται σήμερον Ελληνική.

  Κατακτήσας τας Κυκλάδας νήσους, ίδρυσεν αποικίας εις τας περισσοτέρας από αυτάς, αφού εξεδίωξε τους Κάρας και εγκατέστησε τους υιούς του ως κυβερνήτας. Ως εκ τούτου και την ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΝ φυσικά κατεδίωκεν όσον ημπορούσεν από την θάλασσαν αυτήν, διά να περιέρχωνται εις αυτόν ασφαλέστερον τα εισοδήματα των νήσων.

  5. Διότι εις την παλαιάν εποχήν οι Έλληνες, και όσοι από τους βαρβάρους εκατοικούσαν είτε τα ηπειρωτικά παράλια, είτε νήσους, όταν ήρχισαν να επικοινωνούν μεταξύ των συχνότερον δια θαλάσσης, επεδόθησαν εις την ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΝ υπό την αρχηγίαν ανδρών εκ των δυνατωτάτων, οι οποίοι ωθούντο εις τούτο και από τον πόθον του προσωπικού κέρδους και από την ανάγκην όπως επαρκούν εις την συντήρησιν των απορωτέρων οπαδών των.

  Και επιτιθέμενοι κατά πόλεων ατειχίστων και αποτελουμένων από άθροισμα κωμών, τας διήρπαζαν και εντεύθεν επορίζοντο κυρίως τα προς το ζην, διότι το έργον τούτο ΔΕΝ έφερεν εντροπήν, αλλ' επέσυρε ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ και κάποιαν δόξαν. Τον ισχυρισμόν μου τούτον αποδεικνύει όχι μόνον η μέχρι σήμερον συνεχιζομένη δράσις των κατοίκων της Στερεάς, οι οποίοι σεμνύνονται δια τα ΠΕΙΡΑΤΙΚΑ των κατορθώματα, αλλά και οι παλαιοί ποιηταί, εις τους στίχους των οποίων απευθύνεται πάντοτε στερεότυπος προς τους καταπλέοντας η ερώτησις εάν είναι ΠΕΙΡΑΤΑΙ, καθόσον ΟΥΤΕ οι ερωτώμενοι εθεώρουν το έργον τούτο ανάξιον δια τους εαυτούς των, ΟΥΤΕ οι τυχόν απευθύνοντες την ερώτησιν αυτήν υβριστικήν.

  Και επί της Στερεάς, ΆΛΛΩΣΤΕ, ελήστευαν οι μεν τους δε. Και μέχρι σήμερον διατηρείται η συνήθεια αυτή της κατά κώμας οικήσεως και της διαρπαγής εις πολλά μέρη της Ελλάδος, όπως εις την χώραν των Οζολών Λοκρών, την Αιτωλίαν, την Ακαρνανίαν και τας παρακειμένας λοιπάς ηπειρωτικάς περιφερείας. Και η συνήθεια προς τούτοις της ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ έχει διατηρηθή μεταξύ των πληθυσμών αυτών από την εποχήν της παλαιάς ΛΗΣΤΕΙΑΣ.

  6. Διότι όλοι οι Έλληνες ωπλοφόρουν λόγω του ότι αι κατά κώμας διεσπαρμένοι εγκαταστάσεις των ήσαν ανοχύρωτοι και αι προς αλλήλους συγκοινωνίαι επισφαλείς και ούτως εσυνήθισαν να διαιτώνται, φέροντες όπλα όπως οι βάρβαροι. Το γεγονός άλλωστε, ότι εις τα διαμερίσματα αυτά της Ελλάδος διατηρείται ακόμη ο τρόπος αυτός της διαίτης (= τρόπος διαβίωσης), είναι τεκμήριον ότι η συνήθεια αυτή επεκράτει άλλοτε γενικώς.

  7. Από τας πόλεις, εξ άλλου, όσαι συνωκίσθησαν εις μεταγενεστέρους χρόνους, όταν η ναυσιπλοΐα είχεν ήδη γίνει ασφαλεστέρα και συνεπώς είχαν αφθονίαν πλούτου, εκτίζοντο επάνω εις τα παράλια και οι ισθμοί κατελαμβάνοντο και απεχωρίζοντο με τείχος από το επίλοιπον έδαφος, χάριν του εμπορίου και της αμύνης εκάστης πόλεως εναντίον των γειτόνων της. Αλλ' αι παλαιαί πόλεις, ένεκα της ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ, η οποία επί πολύν χρόνον επεκράτησε, συνωκίσθησαν εις μεγαλυτέραν από την θάλασσαν απόστασιν, όπου και διατηρούνται μέχρι σήμερον.

  Διότι οι ΠΕΙΡΑΤΑΙ δεν ελήστευαν μόνον οι μεν τους δε, αλλά και εκείνους, οι οποίοι, χωρίς να είναι ναυτικοί, κατώκουν τα παράλια.

  8. Αλλ' ακόμη περισσότερον επεδίδοντο εις την ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΝ οι νησιώται Κάρες και Φοίνικες, οι οποίοι είχαν κατοικήσει τας περισσοτέρας από τας νήσους, όπως τεκμαίρεται από το γεγονός ότι, όταν οι Αθηναίοι, διαρκούντος του πολέμου, προέβησαν εις τον καθαρμόν της Δήλου, εσήκωσαν όλους τους νεκρούς και τα φέρετρα όσων είχαν αποθάνει εις την νήσον, περισσότεροι από τους μισούς θαμμένους ευρέθησαν ότι ήσαν Κάρες και ανεγνωρίσθησαν ως τοιούτοι και από το είδος του οπλισμού, ο οποίος είχε συνταφή με αυτούς, και από τον τρόπον της ταφής, ο οποίος και σήμερον συνηθίζεται μεταξύ των.

  Αλλ' αφότου συνεκροτήθη το πολεμικόν ναυτικόν του Μίνωος, αι δια θαλάσσης συγκοινωνίαι έγιναν ασφαλέστεροι, αφ' ενός μεν διότι οι κακοποιοί των νήσων αυτών εξεδιώχθησαν υπ' αυτού, κατά την εποχήν ακριβώς που προέβη εις εποικισμόν των περισσοτέρων, εξ αλλού δε διότι οι κάτοικοι των παραλίων ήρχισαν ήδη ν' αποκτούν μεγαλυτέρας περιουσίας και να έχουν μονιμωτέραν κατοικίαν, και μερικοί μάλιστα, όπως ήτο φυσικόν δι' ανθρώπους, των οποίων ηύξανε καθημερινώς ο πλούτος, και με τείχη περιέβαλλαν τας πόλεις των.

  Διότι, ένεκα του γενικού πόθου του κέρδους και οι ασθενέστεροι ηνείχοντο την εξάρτησιν από τους ισχυροτέρους και οι δυνατώτεροι, διαθέτοντες πλούτον, καθίστων υπηκόους των τας υποδεεστέρας πόλεις. Και μόνον βραδύτερον, όταν είχαν ήδη έτι μάλλον προαχθή εις την κατάστασιν αυτήν, εξεστράτευσαν κατά της Τροίας", ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ.

 2. "νήπιος γέρων" avatar
  "νήπιος γέρων" 19/11/2008 15:14:00

  Σημαντικό και το ξέχασα: η μετάφραση είναι του Ελευθ. Βενιζέλου. Αυτό για να καταδειχτεί η διαφορά νυν και παλαιών Ελλήνων πολιτικών.

  Και μια άλλη ανάλογη πληροφορία: ο τελευταίος βουλευτής που ήξερε αρχαία ελληνικά ήταν ο Ηλίας Ηλιού, -κύριοι και κυρίες χρυσαυγίτες κομμουνιστοφάγοι, και λοιπές ελληναραδικές ενωμένες δυνάμεις ηλιθιότητας

 3. "νήπιος γέρων" avatar
  "νήπιος γέρων" 19/11/2008 15:45:28

  "Somali pirates strike again"
  ("aljazzeera net")

  Somali pirates have demanded multi-million dollar ransoms in exchange for the vessels [EPA]

  Somali pirates have now seized three ships off the coast of the Horn of Africa since hijacking their largest target ever, the Sirius Star carrying $100m worth of oil.

  With eight ships being hijacked in the past two weeks, the IMB's piracy reporting centre has described the situation as "spiralling out of control".

  The "Sirius Star", (: προσχώρησαν και οι Σαουδάραβες στους "Ε"!!!), is the biggest vessel ever hijacked, (: 300.000 τόνοι, 2.000.000 βαρέλια!), and Al Jazeera has learned that negotiations have begun on a ransom to be paid to the pirates.

  "Somali pirates strike again"

  Somali pirates have demanded multi-million dollar ransoms in exchange for the vessels [EPA]

  Somali pirates have now seized three ships off the coast of the Horn of Africa since hijacking their largest target ever, the Sirius Star carrying $100m worth of oil.

  A Greek tanker, a Thai fishing boat and a Hong Kong-registered vessel have been captured in the past 48 hours despite a large international naval presence in the waters off Somalia.

  Andrew Mwangura, co-ordinator of the East African Seafarers' Assistance Programme said on Wednesday that the Greek vessel had been taken in the Gulf of Aden on Tuesday.

  With eight ships being hijacked in the past two weeks, the IMB's piracy reporting centre has described the situation as "spiralling out of control".

  Noel Choong, head of the centre based in Kuala Lumpur, Malaysia, said the pirate attacks are becoming "more violent, frequent and extending further from the attackers' bases".

  The seizure off the coast of Kenya of the Sirius Star, a Saudi-owned supertanker, on Monday has prompted South Korea to look at sending military vessels to join US, French and Russian warships already operating in the area.

  Matthew Oakely, a maritime security consultant, told Al Jazeera that security efforts may be stepped up to protect ships. (: Ήδη, οι Ινδοί βύθισαν ένα "φερόμενο" πειρατικό και οι πειρατές διέφυγαν με ταχύπλοο. Μέχρι τώρα, μόνο οι Γάλλοι επιτέθηκαν και απελευθέρωσαν πλοίο, κυνήγησαν, δε, και συνέλαβαν τους πειρατές μετά από καταδίωξη μέχρι και στην ...έρημο!)

  Piracy 'out of control'

  Mwangura at the East African Seafarers' Assistance Programme also said that the Greek ship had between 23 and 25 crew members.

  Pirates have anchored the Sirius Star off the coast of Somalia [AFP]

  At least 13 vessels with more than 270 crew members are already being held by various pirate gangs.

  Mwangura said: "The pirates are sending out a message to the world that 'we can do what we want, we can think the unthinkable, do the unexpected'."

  Choong of the IMB reported a spike in attacks, saying: "What we have seen in these last few weeks is an abnormal increase in violence and ships being hijacked despite the increased security in the area.

  "The situation is already out of control. The United Nations and the international community must find ways to stop this menace.

  "With no strong deterrent, low risk to the pirates and high returns, the attacks will continue."

 4. Le canard avatar
  Le canard 19/11/2008 17:54:19

  Σομαλοί πειρατές: Μια καλή ευκαιρία για να συσταθεί ΝΑΤΟϊκή αρμάδα -στην οποία θα μετέχει και ελληνική φρεγάτα- και να κατεβεί στην θαλάσσια περιοχή. Ε, δεν μπορούν να τα πληρώνουν όλα οι αμερικανοί. Επιτέλους, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι ευρωπαίοι-μέλη του ΝΑΤΟ. Ασιχτίρ. Πλάκα κάνουμε ρε παιδιά. Στην περιοχή έχουν οι Γάλλοι από τις μεγαλύτερές τους στρατιωτικές βάσεις (&αεροσκάφη), δίπλα στον Περσικό είναι τίγκα με αμερικάνικα σκάφη, παρακάτω είναι το Ντιέγκο Γκαρσία (αμερικάνικη βάση κοντά στον Ινδικό). Τι λέμε τώρα; Και αλλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι πειρατές; Είναι μια καλή ευκαιρία για να στριμωχτούν οι Ευρωπαίοι, να βάλουν το χέρι στην τσέπη, και να διευρυνθούν τα όρια ευθύνης του ΝΑΤΟ.

 5. miaouth avatar
  miaouth 19/11/2008 19:10:41

  Ο κάπταιν Σπουργίτης, η κυρία Κύκνος και όλη η παρέα, γελούν ευτυχισμένοι με μάς, εκεί στον καλύτερο κόσμο τους.

 6. Ο Χαζος του χωριου avatar
  Ο Χαζος του χωριου 19/11/2008 20:21:22

  νηπιος γερων

  Πριν μπω στο νοημα,διαβασα το Μινως και σκεφθηκα οτι οι Σομαλοι ειναι κοινωνικοι αγωνιστες!

 7. ενας ενας κιαλλος ενας avatar
  ενας ενας κιαλλος ενας 19/11/2008 21:24:59

  FYI

  Στην περιοχη βρισκεται εδω και καιρο, εκτος των αλλων, και η φρεγατα Θεμιστοκλης, με αποστολη ακριβως την προστασια της ναυσιπλοιας απο τους πειρατες.

 8. ataktos avatar
  ataktos 20/11/2008 04:20:01

  Καλά και τη λαθραίο μετέφερνε το «ελληνικό πλοίο» και το τσάκωσαν οι Σομαλοί ,μήπως όπως το ρωσικό που τους άρπαξαν τα 35 τανκς ?

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.