#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
12/04/2012 15:28
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί!Μεγάλη εβδομάδα, εβδομάδα των Παθών. Μόνο που τα πάθη για τον ελληνικό λαό δεν έχουν τελειωμό  με τα  καθημερινά βασανιστήρια απ’τους αλλοδαπούς και ημεδαπούς δυνάστες σε ρόλο Φαρισαίων, Πόντιων Πιλάτων, σταυρωτών  και ψυχρών εκτελεστών.

Πριν 12 χρόνια, έγινε στην Κοπεγχάγη μια παγκόσμια διάσκεψη με στόχο τον εντοπισμό και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των φτωχών σαν αναπόσπαστο μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τα οποία δικαιώματα οφείλουν τα κράτη να σέβονται, να διασφαλίζουν υπέρ των αναξιοπαθών πολιτών τους, και έχουν ως εξής:

Δικαίωμα στη σίτιση, δηλαδή στη διατροφή, τουλάχιστον προς ικανοποίηση των βασικών επισιτιστικών αναγκών
Ελεύθερη πρόσβαση δωρεάν στο σύστημα υγείας για την παροχή ιατρικής, φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
Δικαίωμα στη στέγαση με την παροχή ειδικών χώρων εκ μέρους του κράτους
Δικαίωμα σε καθαρό πόσιμο νερό για την προστασία της υγείας
Ελεύθερη και αδάπανη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
Δικαίωμα στην απασχόληση με τη συνδρομή και του κράτους και τέλος
Ελεύθερη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και ίση απολύτως μεταχείριση με τους πλουσίους

Δυστυχώς, ιδιαίτερα στη χώρα μας, όχι μόνο δεν έγινε σεβαστή καμία από αυτές τις  αρχές για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά καταβλήθηκε και καταβάλλεται κάθε φιλότιμη προσπάθεια για την αλματώδη αύξηση των λιμοκτονούντων των εξαθλιωμένων συνανθρώπων μας.

Επόμενο είναι να έρχονται στο μυαλό μας τα λόγια του Ιησού πριν 2000 χρόνια προς την άρχουσα τάξη τότε, των Φαρισαίων και Γραμματέων:

Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα.
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.


Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.
Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει.  Μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσός ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν;  καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει.   μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;   ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ·   καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν·  καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες!


Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας.   Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν.


Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας.   οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας.


Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων,   καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν.   ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας.   καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν.  ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;

Τι παραπάνω να προσθέσω; Μήπως φταίμε κι εμείς; Ας αναλογιστούμε.

Δαναός

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΠΕΛΙΑΣ avatar
  ΠΕΛΙΑΣ 12/04/2012 17:43:40

  Σήμερα ψάλεται για τελευταία φορά και το υπέροχο Αλληλουηάριο με τον εξαιρετικό δεύτερο στίχο: Δικαιοσύνην μάθεται οι ενοικούντες επι της γής.
  ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

 2. ΕΥΑ avatar
  ΕΥΑ 12/04/2012 17:44:19

  ''Ουαί υμίν, Γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί''...είναι πολλοί..και δε διακρίνονται πάντα από το επάγγελμα που ασκούν ή τα ρούχα που φορούν...
  Ομόνοια, αλληλεγγύη, αγάπη, οίκτος, ενσυναίσθηση, οξύνοια...
  Καλή Ανάσταση

 3. Ιαπετός avatar
  Ιαπετός 12/04/2012 18:33:33

  Quiz: Ποια ειναι η χωρα οπου:
  1. Δεν υπήρχαν λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ηλεκτρισμός ήταν δωρεάν για όλους τους πολίτες της.
  2. Δεν υπήρχαν τόκοι στα δάνεια. Οι τράπεζες της ήταν κρατικές και τα δάνεια δίνονταν, σύμφωνα με το νόμο, σε όλους τους πολίτες της με μηδενικό (0%) επιτόκιο.
  3. Η κατοικία θεωρείτο ένα ανθρώπινο δικαίωμα στη χώρα.
  4. Όλα τα νεόνυμφα ζευγάρια λάμβαναν 60.000 δηνάρια (περίπου 50.000 δολάρια ΗΠΑ) από τη κυβέρνηση για να αγοράσουν το πρώτο τους διαμέρισμα και για να βοηθηθούν στο ξεκίνημα της οικογένειας τους.
  5. Η παιδεία και οι ιατρική περίθαλψη ήταν δωρεάν. Πριν την άνοδο του ηγέτη τους στην εξουσία, μόνον το 25% των κατοίκων ήξεραν ανάγνωση και γραφή. Σήμερα το ποσοστό αυτό είναι 83%.
  6. Όσοι αποφάσιζαν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του αγρότη, λάμβαναν δωρεάν αγροτική γη, δωρεάν αγροτική κατοικία και δωρεάν εξοπλισμό για να ξεκινήσουν τις φάρμες τους.
  7. Όσοι δεν μπορούσαν να βρουν την εκπαίδευση ή την ιατρική περίθαλψη που χρειάζονταν στη χώρα, λάμβαναν χρηματοδότηση από τη κυβέρνηση για να πάνε στο εξωτερικό (συν 2.300 δολάρια/μήνα για έξοδα διαμονής και μετακινήσεων).
  8. Η κυβέρνηση της χώρας επιδοτούσε το 50% του κόστους αγοράς ιδιωτικής χρήσης οχημάτων.
  9. Η τιμή της βενζίνης ήταν 0,14 δολάρια/λίτρο.
  10. Η χώρα δεν έχει εξωτερικό χρέος και τα συναλλαγματικά της αποθέματα φτάνουν τα 150 δισ. δολάρια (σήμερα, τα κεφάλαια αυτά έχουν "παγώσει" παγκοσμίως).
  11. Αν κάποιος κάτοικος δεν μπορούσε να βρει εργασία μετά την αποφοίτηση του, το κράτος του κατέβαλε το μέσο μισθό του επαγγέλματος που θα λάμβανε αν ήταν εργαζόμενος, μέχρι ότου έβρισκε εργασία.
  12. Ένα μέρος των πωλήσεων πετρελαίου της χώρας, πιστωνόταν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων των πολιτών.
  13. Κάθε μητέρα που γεννούσε ένα παιδί λάμβανε 10.000 δολάρια ΗΠΑ.
  14. Σαράντα καρβέλια ψωμί κόστιζαν 0,15 δολάρια.
  15. Το 25% των κατοίκων έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο.
  16. Ο δολοφονημένος πια ηγέτης της είχε ξεκινήσει το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο του κόσμου, γνωστό ως Great Man-Made River, ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε νερό σε ολόκληρη την ερημώδη χώρα.
  ..............................................................................................................................................................
  Την βρηκατε;! Οχι δεν είναι καμμιά από τις "πολιτισμένες" και βιομηχανικές χώρες του Δυτικού ημισφαιρίου.
  Μιλαμε για την Λιβύη του "κακού" Καντάφι, ναι σωστά διαβάσατε και γι' αυτο στη Λιβύη βομβαρδίζουν οι: Total, ENI, BP,Repsol, Exxon Mobil, Chevron, Occidental Petroleum, Hess και Conoco Phillips.
  Καλως ορίσατε στον φαρισαικό-δολοφονικο κόσμο της πλουτοκρατίας,
  ...............................................................................................................................................................
  Ουαί υμίν, γραμματείς και Ευρωπαίοι υποκριταί, ότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων, υμείς γάρ ουκ εισέρχεσθε, ουδέ τους εισερχομένους αφίετε εισελθείν.
  Ουαί υμίν, γραμματείς και Ευρωπαίοι υποκριταί, ότι περιάγετε την θάλασσαν και την ξηράν ποιήσαι ένα προσήλυτον, και όταν γένηται, ποιείτε αυτόν υιόν γεέννης διπλότερον υμών.........

  nataliakalou
  triklopodia
  http://www.katohika.gr/2012/04/blog-post_9501.html

  • ΕΥΑ avatar
   ΕΥΑ @ Ιαπετός 12/04/2012 19:05:08

   !!! και μια ερώτηση..οι καραβιές με τους Λίβυους πότε άρχισαν να έρχονται στη χώρα μας;

 4. Νίκος Αργεάδης avatar
  Νίκος Αργεάδης 12/04/2012 18:34:13

  Φίλτατε Δαναέ, καταπληκτική η υπενθύμιση. Αν και οι "Γραμματείς και οι Φαρισαίοι" του συστήματος θα συνεχίσουν να ζουν εις βάρος μας. Σ' ευχαριστούμε

 5. ΕΥΑ avatar
  ΕΥΑ 12/04/2012 18:39:57

  ''Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.
  Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας.
  Λόγχη εκεντήθη, ο υιός της Παρθένου.
  Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.
  Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν''.

  • Δαναός avatar
   Δαναός @ ΕΥΑ 13/04/2012 09:55:45

   Απλά συγκλονιστικό Εύα!

 6. tak avatar
  tak 12/04/2012 19:38:22

  ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ
  (Για το Δαναό...)

  Οι "γραμματείς" κι οι "Φαρισαίοι"
  πάντοτε στέκονταν μοιραίοι...
  Είναι πολλοί και άλλοι τόσοι
  και ποιος θα μας πρωτοσταυρώσει!
  Το κουβαλάμε τ' όνειρό μας.
  πάντα μαζί με το σταυρό μας.
  Αχ βρε πατρίδα σταυρωμένη,
  όποιος παλεύει δεν πεθαίνει!
  Ελπίζουμε να μην αργήσει
  αυτός, που θα μας αναστήσει!

  • Δαναός avatar
   Δαναός @ tak 12/04/2012 20:01:31

   Καλή Ανάσταση! Μαζί με την Ανάστασή Του Ανάσταση και στην Πατρίδα μας!

   • Strange Attractor avatar
    Strange Attractor @ Δαναός 12/04/2012 20:20:14

    Θα συμπεριληφθείς τελικά στο ψηφοδέλτιο του Παπαθεμελή στην Κοζάνη (Τσοτύλι);
    Ο κόσμος με ρωτάει.

    • Δαναός avatar
     Δαναός @ Strange Attractor 12/04/2012 20:29:07

     Ναι ρε ετοιμάζω κουστούμι...

     • juliet avatar
      juliet @ Δαναός 12/04/2012 20:37:45

      Ο Φακτωρ μίλησε για δύο βουλευτές και έψαχνε τους άλλους οκτώ-οκτώ θέλει.
      Δαναέ ,είσαι ο τρίτος ...;

     • juliet avatar
      juliet @ juliet 12/04/2012 20:38:43

      λάθος δέκα θέλει.

 7. juliet avatar
  juliet 12/04/2012 20:21:40

  Πιο λεύτεροι κι ' από τη λευτεργιά
  να γίνουμε
  να φτιάξουμε ένα κόσμο
  ονειρεμένο
  το φως απ΄την αγάπη Του
  να πίνουμε.
  Το φως απ΄το γλυκύ,Εσταυρωμένο...
  Δαναέ μου ,Καλή Ανάσταση σε σένα και τους δικούς σου.Η άλλη Ανάσταση είναι η Λύτρωση από τους Φαρισαίους που καταδυναστεύουν αυτή τη τρελλή Πατρίδα από το ΄81.

  • Δαναός avatar
   Δαναός @ juliet 12/04/2012 20:30:31

   juliet Καλή Ανάσταση και σε σας!

 8. Diamond Angel avatar
  Diamond Angel 12/04/2012 20:33:54

  Ο λόγος Του , πιο επίκαιρος από ποτέ, να μιλάει κατευθείαν στη ψυχή μας και να μας οδηγεί. Δαναέ, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα! Και μετά με το καλό ,όλοι μαζί , ν'αναστήσουμε την πατρίδα!

  • Δαναός avatar
   Δαναός @ Diamond Angel 12/04/2012 20:38:19

   Διαμαντένιε τα καλύτερα για σένα και την οικογένειά σου! Καλή Ανάσταση!

 9. TopGunZ avatar
  TopGunZ 12/04/2012 20:56:39

  Καλή ανάσταση Δάσκαλε! Η υπομονή Του στα Πάθη που Του επιφυλάξαμε για ευχαριστώ οι άνθρωποι ας μας παρηγορήσει. Η συντριβή δε του θανάτου την τρίτη μέρα ας μας παραδειγματίσει, μπας και συντρίψουμε κι εμείς τον θάνατο που επιφυλάσσουν στις δυο δρασκελιές γης που μας όρισε Εκείνος με κόπο και αίμα να φυλάμε...

 10. ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
  ΚΥΘΗΡΙΟΣ 13/04/2012 00:06:23

  Τήν Μεγάλη Παρασκευή ψάλλουμε τόν ἐπιτάφιο τῆς Ζωῆς,τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως ψάλλουμε τόν ἐπιτάφιο τοῦ θανάτου.Μέ τήν Ἀνάσταση ἑορτάζουμε τόν θάνατο τοῦ θανάτου...Καλή Ἀνάσταση σέ ὃλους!

 11. Φελίζα avatar
  Φελίζα 13/04/2012 10:09:52

  Δαναέ Καλή Ανάσταση!
  Καλή Ανάσταση στο ΑΝΤΙΝΕWS, σε όλους τους σχολιαστές- νυν και πρώην- και σε όλους τους Έλληνες!

 12. extra muros avatar
  extra muros 13/04/2012 10:28:06

  Καλή Ανάσταση σε όλους !

 13. Δαναός avatar
  Δαναός 13/04/2012 10:34:19

  ΚΥΘΗΡΙΕ, Φελίζα, extra , Καλή Ανάσταση στις καρδιές μας πρώτα! Καλό Πάσχα!

  • ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
   ΚΥΘΗΡΙΟΣ @ Δαναός 13/04/2012 14:20:31

   Δαναέ,Καλή Ἀνάσταση, καλή δύναμη καί ὑγεία πνευματική καί σωματική.

 14. Βασίλειος avatar
  Βασίλειος 13/04/2012 16:04:52

  Για να μήν κάνω copy paste το κείμενο (είναι μεγάλο) σας δίνω link που περιγράφει αναλυτικά και επιστημονικά, το πώς έγινε η Σταύρωση.
  http://greekmagazine.gr/religion.php
  Καλή Ανάσταση να έχουμε όλοι.

 15. zefyros avatar
  zefyros 13/04/2012 16:22:35

  Δαναέ ελπίζω να συγκαταλέγεις στους Φαρισαίους και τους πολιτικούς της Ν.Δ.
  Αν όχι, τότε είσαι υποκριτής.
  Καλή Ανάσταση!!

  • Δαναός avatar
   Δαναός @ zefyros 13/04/2012 17:06:37

   Μίλησα εγώ για κόμματα;Αυτό κατάλαβες;

 16. zefyros avatar
  zefyros 13/04/2012 18:51:51

  Ποιος είναι αυτός που διασφαλίζει και εγγυάται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών; Οι θεσμοί νομίζω.
  Και ποιός είναι υπεύθυνος για την ισοπέδωση και διάλυση των θεσμών;
  Οι κομματικοί μηχανισμοί, νομίζω,μηδενός εξαιρουμένου!
  Η Νέα Δημοκρατία, κ.Δαναέ, της οποίας το λάβαρο περήφανα κρατάς, ανήκει στην κάστα των Φαρισαίων;
  Τι πιστεύεις;

 17. Δαναός avatar
  Δαναός 13/04/2012 19:34:07

  Δεν κρατώ κανένα λάβαρο αγαπητέ.Μόνο της πίστης και της πατρίδας μου.Καλή Ανάσταση!

  • juliet avatar
   juliet @ Δαναός 13/04/2012 19:37:30

   Μη μου συγχίζεσαι ....μέρα που είναι:).

 18. zefyros avatar
  zefyros 13/04/2012 19:49:30

  Δεν απαντήσατε παρ' όλα αυτά, κ. Δαναέ! Μάλλον είναι κοινό γνώρισμα, τόσο των πολιτικών όσο και των υποστηρικτών τους, οι λεκτικές τρίπλες.
  Εξάλλου και η λαϊκή σοφία ορθώς επισημαίνει: Απορία ψάλτου βήξ!
  Ο μέγιστος Αντώναρος( εκπρόσωπος τύπου του Καραμανλή Β', του κωφαλάλου) θα σας ζήλευε!

  • Τιγράνης avatar
   Τιγράνης @ zefyros 13/04/2012 20:12:13

   Zέφυρε, την κριτική που ασκείται εδώ μέσα στη ΝΔ δεν θα τη βρεις ούτε στα πιο πασοκικά sites. Η διαφορά είναι ότι δεν απολυτοποιούμε την αποδόμηση, δεν ηδονιζόμαστε με αυτήν. Την κάνουμε με πόνο και στοχεύουμε πρωτίστως στη θεμελίωση μιας νέας, διαφορετικής πραγματικότητας και πολιτικής κουλτούρας, μιας νέας εποχής που ελπίζουμε να προκύψει ως ιστορικό ένστικτο αυτοσυντήρησης απέναντι στο άγος του παπανδρεϊσμού. Εξ ού λοιπόν και η στήριξή μας (με τις όποιες ενστάσεις του καθενός) στον Αντώνη Σαμαρά και σε όσα πιστεύει. Σε κάθε περίπτωση πάντως, άλλο πράγμα η αυτοκριτική και άλλο το σαδιστικό αυτομαστίγωμα. Το πρώτο σε πάει μπροστά, το δεύτερο σε καθηλώνει σε νοσηρές καταστάσεις. Εκτός βέβαια και αν μια τέτοια καθήλωση είναι ζητούμενο για μερικούς, οπότε επιστρέφουμε ευσχημόνως στο οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί…

 19. Δαναός avatar
  Δαναός 13/04/2012 23:54:08

  Ετσι Τιγράνη μου!

 20. zefyros avatar
  zefyros 14/04/2012 09:42:30

  Τιγράνη, το μίασμα του παπανδρεϊσμού το έχει αφειδώς υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία. Εισήχθη από τον δημαγωγό Ανδρέα Παπανδρέου, εξελίχθηκε απο το ΠΑΣΟΚ και συνεχίστηκε αμετάβλητα απο τη Ν.Δ., αποτελώντας για τους επίδοξους ηγέτες της, τη μόνιμη πηγή έμπνευσης.
  Δεν είναι τυχαίο που η Ν.Δ. αναφέρεται συχνά και ως γαλάζιο ΠΑΣΟΚ, αφού επάξια φέρει αυτό το όνομα ως καχέκτυπο αντίγραφο του αυθεντικού ΠΑΣΟΚ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.