#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
29/10/2012 23:10
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Μνημόνια και... στα ΥπουργείαΜνημόνια σε όλα τα υπουργεία επιβάλλει το υπουργείο Οικονομικών ώστε να ελέγχει τις δαπάνες τους. Οι υπουργοί πλέον θα πρέπει να καταρτίσουν μηνιαίους προϋπολογισμούς και σε περίπτωση απόκλισης θα πέφτει τσεκούρι στα κονδύλια που παίρνουν. Συγκεκριμένα, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπογράφουν ο πρωθυπουργός και όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί, προβλέπεται:

- Η κατάρτιση προγραμμάτων μηνιαίας εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπουργείων και των σημαντικών από άποψη μεγέθους νομικών προσώπων,

- Η θέσπιση τριμηνιαίων στόχων και η στενή παρακολούθησή τους,

-Η άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων («πρόστιμο») σε βάρους όσων υπερβαίνουν τα όρια δαπανών, εφόσον διαπιστώνεται ότι οι αποκλίσεις από τους στόχους θέτουν σε κίνδυνο την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όπως:

- Η περικοπή των προϋπολογισμών, όταν οι αποκλίσεις υπερβαίνουν το 10% των συμφωνηθέντων στόχων και δεν λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης.

- Ο ορισμός Επόπτη των οικονομικών υπηρεσιών στα νομικά πρόσωπα φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπου διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις ή μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω.

Με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες:

α) Μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και των υπολοίπων υπουργείων συνάπτονται ξεχωριστά μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους μνημόνια συνεργασίας, με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Στα μνημόνια περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

1)Οι τριμηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα,

2)Προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους,

3)Οι επιπτώσεις στην περίπτωση μη υλοποίησης των διορθωτικών παρεμβάσεων,

4) Ο χρόνος και το είδος των δημοσιονομικών αναφορών που υποβάλλει ο κάθε φορέας,

5)Δεσμεύσεις ότι υφίστανται και λειτουργούν εσωτερικά συστήματα, διαδικασίες και μηχανισμοί που να διασφαλίζουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωσή τους,

6)Ο ρυθμός αποδέσμευσης των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού,

7) Οι προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να ανταποκριθεί το Υπουργείο Οικονομικών σε ερωτήματα, διευκρινίσεις ή επιλύσεις διαφορών μεταξύ των Υπουργείων και των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ).

β) Αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας δύνανται να συνάπτονται μεταξύ του κάθε Υπουργείου και των υπευθύνων των εποπτευόμενων φορέων, το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται από τον οικείο Υπουργό.

γ)Όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισμό κάθε έτους μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

Σε περίπτωση μη έγκρισης (εκτός εάν οφείλεται σε αποχρώντες αντικειμενικούς λόγους που γνωστοποιούνται αμελλητί στον Υπουργό Οικονομικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι με απόφασή του), καμία δαπάνη πλην των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων δεν θεωρείται νόμιμη.

δ)Μέχρι 15 Ιανουαρίου κάθε έτους όλα τα Υπουργεία υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, στη βάση των οποίων καθορίζονται τριμηνιαίοι στόχοι, οι οποίοι μετά τη συμφωνία τους με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συμπεριλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεργασίας.

Όμοιο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους υποβάλλουν μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους και οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και το οποίο με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος.

ε)Σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπουργείων και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υποβάλλουν πρόγραμμα μηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώνεται απόκλιση από τους τριμηνιαίους στόχους που υπερβαίνει το 10% περικόπτεται με απόφαση του Διευθυντή Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης ποσό πιστώσεων λειτουργικών δαπανών των Υπουργείων ή επιχορήγησης ή απόδοσης πόρων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ίσο με το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού.

στ)Από 1/1/2014 δεν επιτρέπεται ο δανεισμός φορέων για άλλους σκοπούς πλην επενδύσεων.  Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Η Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου ορίζει επίσης ότι οι γενικοί διευθυντές των υπουργείων, οι οποίοι απολύονται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, δύνανται μετά από αίτησή τους να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η τρόικα και το Μνημόνιο ρίχνει βαριά τη σκιά του στα υπουργεία και τον πρώτο και τελευταίο λόγο για οτιδήποτε γίνεται θα έχουν οι δανειστές. Θα πει κανείς: Έτσι που ήταν ξέφραγο αμπέλι το δημόσιο, καλά κάνουν και μας βάζουν επιτροπείες γιατί εμείς είμαστε ανίκανοι να περιορίσουμε την τεράστια σπατάλη του δημοσίου.

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Βασίλης Γκιώνης avatar
  Βασίλης Γκιώνης 30/10/2012 01:15:41

  Εάν δεν ΑΠΟΛΥΘΟΥΝΕ οι "παραπανίσιοι" δημόσιοι υπάλληλοι δεν γίνεται τίποτε όσο και να ελέγξει ο πρόεδρος τα κονδύλια των υπουργείων...

  Όσο μια χώρα που δεν παράγει και δεν εξάγει τίποτε, πρέπει να βρίσκει πόρους και να δανείζεται πακτωλούς των πακτωλών για να καλύπτει τη μισθοδοσία εξωφρενικού αριθμού δημοσίων υπαλλήλων, είναι βαρέλι δίχως πάτο...

  Πας στο εξωτερικό στις δημοσιες υπηρεσίες και λές: "θέλω αυτό το χαρτί".
  Ο υπάλληλος που το έχει μπροστά του στο δίνει και φεύγεις.
  Πάς στην Ελλάδα και του λες: "θέλω αυτό το χαρτί".
  Παρόλο που το έχει μπροστά του, αντί να στο δώσει με μία κίνηση, σου λέει:
  "κατέβα στον 1ον, κάνε μια αίτηση στο συνάδελφο οτι θέλεις από εμένα αυτό το χαρτί, πέρνα από το Πρωτόκολλο από εναν τρίτον συνάδελφο και μετά έλα να στο δώσω".
  Τρεις υπάλληλοι για τη δουλειά που μπορεί να κάνει ένας.

  Φυσικά αυτό γίνεται διότι επί 38 χρόνια ο κάθε βουλευτής έβαζε κι από καμια 250 άτομα στο δημόσιο και συνεπώς έπρεπε να "εφευρεθούνε" κάποια αντικείμενα για άλλοθι...
  Στο τέλος δεν υπήρχανε ούτε αντικείμενα μετά να τους εφεύρουνε.
  Πηγαίνουνε απλώς να πληρωθούνε κάθε πρώτη του μηνός...

  Δεν γίνεται να έχουμε (ποσοστιαία επί του πληθυσμού), περίπου 3-4 φορές (!!!) περισσότερους δημόσιους υπάλληλους από ότι η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Αυστρία κτλ....

  Διάβαζα στο σαιτ του υπουργείου οικονομικών της Γερμανίας ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 2.480.000.
  Βρίσκω οτι το εργατικό δυναμικό στη Γερμανία είναι 38 εκατομμύρια (τα υπόλοιπα 47 εκ. είναι συνταξιούχοι, ανήλικοι, μαθητές και φοιτητές καθώς και ανήμποροι για εργασία).
  Μιλάμε δηλαδή περίπου για το 7% του εργατικού δυναμικούτο ή 3,2% του πληθυσμού της χώρας εργάζεται στο δημόσιο.

  H Αυστρία απασχολεί το 9% του εργατικού δυναμικού ή αλλιώς περίπου το 4,2% του πληθυσμού της στο δημόσιο.

  Ολλανδία, Βέλγιο περίπου στα ίδια ποσοστά.

  (Οι ευημερούσες σκανδιναβικές χώρες καθώς και η Γαλλία είναι πρώτες. Απασχολούνε περίπου το 18%-20% του εργατικού δυναμικού ή αλλιώς το 8%-9% του πληθυσμού τους στο δημόσιο).

  ΠΡΟΣΕΞΤΕ:
  Εμείς που δεν παράγουμε απολύτως τίποτε και δεν έχουμε έσοδα από πουθενά, απασχολούμε πάνω από το 20% του εργατικού δυναμικού στο Δημόσιο ή αλλιώς το 10% του πληθυσμού!!!!!!
  Εάν αναλογιστείτε και τους διπλοθεσίτες και τριπλοθεσίτες (που παίρνουνε ξεχωριστούς μισθούς) τότε μισθολογικά απασχολείται σχεδόν το 12% του πληθυσμού στο Δημόσιο!!!!!!
  Νούμερο ένα στην Ευρώπη (δεν ξέρω αν στις υποσαχάριες χώρες υπάρχει κι άλλη χώρα σαν εμάς)!

  Αυτή η εξίσωση ΔΕΝ βγαίνει όσα Δις και να μας κάνουνε τη χάρη να μας δανείσουνε, όσες περικοπές και να κάνουμε, όσα χαράτσια και νέους φόρους και να πληρώσουμε, όσο και να περιοριστούνε οι σπατάλες, όσο και να ανεβεί το ΦΠΑ, όσο και να μας φορολογήσουνε τα ακίνητα κτλ.
  ΔΕΝ βγαίνει ο λογαριασμός τέρμα και τελείωσε!
  Μέχρι τώρα έβγαινε μόνο με δανεικά. Τώρα τελείωσαν τα δανεικά συνεπώς πρέπει να ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ κι αυτή η κατάσταση...

  Βάσει των δεδομένων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, θα έπρεπε να έχουμε το πολύ 250.000-300.000 δημόσιους υπάλληλους (και μάλιστα να είμαστε χώρα με δυνατή οικονομία βγια να έχουμε τόσους) και όλες οι υπηρεσίες να δουλεύουνε ρολόι!

  Ε, εμείς έχουμε ένα εκατομμύριο και το Δημόσιο είναι ούτε καν οίκος ανοχής...
  Δεν φτάνει δηλαδή που πληρώνουμε τετραπλάσιους από ότι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είμαστε και εντελώς μπ@@@@έλο...
  Στην Παιδεία υπάρχουνε ελλέιψεις, στην Υγεία υπάρχουνε ελλείψεις, ε πού στο διάολο είναι αυτό το ένα εκατομμύριο;;;;;;;;
  Όλοι σε διοικητικές θέσεις είναι;;;;;;;
  Ποιόν "διοικούν";;;;;;;;;

  Ο ιδιωτικός τομέας είναι ΤΕΖΑ...
  Η μεσαία τάξη προς τα κάτω (μικροέμποροι, μαγαζιά, ελεύθεροι επαγγελματίες) είναι σε ΚΩΜΑ...
  Η μεσαία τάξη προς τα επάνω (επιχειρηματίες, μεγαλέμποροι) είναι ΠΑΡΑΛΥΤΗ όμηρος των τραπεζών και των ακάλυπτων επιταγών...

  Απολύθηκε 1,5 εκατομμύρια κόσμος στον ιδιωτικό τομέα...
  Οι μισθοί πήγανε στο 500άρικο για 10άωρο...
  Εμείς τα 9 εκατομμύρια ξεβρακωθήκαμε... Μας πήρανε και το βρακί κι απέμεινε το φύλλο συκής...
  Ε, δεν μπορούμε να το αποβάλλουμε κι αυτό για να παίρνει ένα εκατομμύριο κόσμος (ο περισσότερος αχρείαστος) κανονικότατα στις πρώτη του μηνός "μισθό"...

  Βάζουμε 10 εκατομμύρια κόσμος (καί τα αγέννητα παιδιά μας) την υπογραφή μας στα μνημόνια, για να "σιγουρευτεί" ο μισθός και τα εφάπαξ ενός εκατομμυρίου δημοσίων υπαλλήλων και για εμάς τους υπόλοιπους "έχει ο Θεός" (άν έχει κι όταν έχει)...

  Ο πρόεδρος πρέπει να τολμήσει!

  "Κατεστημένο" και "νταβατζήδες" δεν είναι μόνο οι 5-6 εργολάβοι...
  Είναι και οι μανδαρήνοι του Δημοσίου...
  Αυτοί κι αν είναι ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ...

  Αν απολυθούνε 200.000 σε πρώτη φάση, το κράτος γλιτώνει ετησίως περί τα 9 Δις!!!

  Αν δεν τολμήσει ο πρόεδρος, θα μείνει πρωθυπουργός μιας χώρας δημοσίων υπαλλήλων, ΛΑΘΡΟμεταναστών και συνταξιούχων (που δεν θα μπορούνε να μεταναστεύσουν).
  Όλοι οι άλλοι θα φύγουνε...

  • ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ avatar
   ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ @ Βασίλης Γκιώνης 31/10/2012 00:31:36

   Εάν δεν καταργηθούν οι παραπανήσιοι μνημονιολάτρες δεν γίνεται τίποτα.Μήπως να καταργηθούν οι Υπουργοί και να αναλάβει απευθείας η τροϊκα με τα δικά της στελέχη (αλλοδαπά ή ημεδαπά);Πείτε το ξεκάθαρα δεν χρειάζονται τόσες σειρές όσο οι τόμοι των αθλίων.
   Αφιερωμένο
   Άιντε θύμα άιντε ψώνιο άιντε σύμβολο αιώνιο αν ξυπνήσεις μονομιάς θα 'ρθει ανάποδα ο ντουνιάς (για τους άλλους).

 2. firiki2010 avatar
  firiki2010 30/10/2012 01:20:56

  Πω, πω κακό που πάθαμε! Το υπουργείο Οικονομικών θα ελεγχει τις δαπάνες των άλλων υπουργείων! Θα υπάρχουν στόχοι, προθεσμίες , δεσμεύσεις, κυρώσσεις;!;!;! Μα εδώ πρόκειται περί "χούντας'... τι λέω; .... κατοχής :)

  • Ο Θείος avatar
   Ο Θείος @ firiki2010 30/10/2012 12:32:52

   Για πρώτη φορά !
   Για φαντάσου...
   Είχαμε λοιπόν τόσα χρόνια την αναρχία στην εξουσία...
   Και ο άλλος, ο κάποτε πρωθυπουργός μας, νόμιζε ότι ήταν πρωτοτυπία, ο πρώτος αντιεξουσιαστής στην εξουσία, χε χε...

 3. κώστας avatar
  κώστας 30/10/2012 05:09:48

  "Σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους της πολιτικής, ο πληθυσμός θα έχει πρόσβαση σε βασικά δημόσια αγαθά (νερό, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια) και στις υποδομές που προτάσσει το εθνικό συμφέρον, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι είναι σε συμμόρφωση με την Συνθήκη της ΕΕ και το κατάλληλο παράγωγο δίκαιο."
  (σελ. 2 του νέου μνημονίου για το οποίο ο Βενιζέλος και όχι μόνο, μίλησε για 'προτεκτοράτο')

  Κάθε πρόθεση να σου κόψω το γέλιο είναι απολύτως εκούσια.

 4. Ο Θείος avatar
  Ο Θείος 30/10/2012 12:30:15

  Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι μέχρι τώρα, το Υπουργείο Οικονομικών δεν έλεγχε τις δαπάνες των άλλων υπουργείων; Όï, όï, δηλαδή μια χώρα - αναρχομπουρδέ*ο πολυτελείας ήμασταν ; "Έπρεπε να το είχα καταλάβει", απο τα παιδικά μου χρόνια, όπως έλεγε και ο γερο-Πιστός, στο "Λαίδη και Αλήτης", το αγαπημένο μου τότε του Ντίσνευ. Μια ωραία κατάσταση έζησα, μια παραμυθένια χώρα, 60 χρόνια αρετής και πολιτικής ευφυίας...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.