#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
25/03/2008 14:01
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Μήνυμα από τον Καναδά

Αγαπητοί Συν-Έλληνες 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο: 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Xaralampos Trampakoulas avatar
  Xaralampos Trampakoulas 25/03/2008 17:22:16

  sebaston men
  aporripteon gia mena de
  alla de me peirazei na anartatai as poume
  ayto einai kritikh an 8elete th gnwmh mou,synexizontas ayto pou lega san apanthsh ston factorx gia ta sxolia tou sxolio.gr

 2. "χωσιά" avatar
  "χωσιά" 25/03/2008 22:14:00

  Xaralampos Trampakoulas,

  ποιο απ' όλα είναι απορριπτέον γιατί; Για εξηγήσου...

 3. wert01gf avatar
  wert01gf 26/03/2008 00:20:10

  Μια χαρά τα είπε ο Λάκης. Μήπως ήρθε η ώρα για τη δική μας επανάσταση; Διαβάστε και εδώ για το Έθνος

 4. Xaralampos Trampakoulas avatar
  Xaralampos Trampakoulas 26/03/2008 00:25:40

  xwsia
  an pisteya estw kai sto elaxisto oti den egina katanohtos 8a sou e3hgousa
  alla den einai monon ayto
  einai kai to oti apex8anomai tis prostaktikes
  mpe

 5. "χωσιά" avatar
  "χωσιά" 26/03/2008 00:56:12

  Xaralampos Trampakoulas,
  μήπως ξέρεις την διαφορά του έξυπνου από τον πονηρό;

 6. Xaralampos Trampakoulas avatar
  Xaralampos Trampakoulas 26/03/2008 01:23:18

  oxi
  kai kakws sou apanthsa thn prwth fora
  sthn empa8eia den apantame
  thn agnooume
  end of discussion

 7. "χωσιά" avatar
  "χωσιά" 26/03/2008 02:10:30

  Επιμύθιον

  Ο πολύστροφος αγενής είναι "πονηρός" κι ο πολύστροφος ευγενής "έξυπνος".

 8. "H.M. The History" avatar
  "H.M. The History" 26/03/2008 03:13:31

  Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 21

  «Η πρώτη βάσις της ηθικής, ότι είναι η προς τους ευεργετούντας ευγνωμοσύνη είναι ηλίου λαμπρότερον και όστις ευεργετούμενος αχαριστεί είναι ο κάκιστος των ανθρώπων .. Όταν δε η αχαριστία ήναι συνωδευμένη και με πνεύμα κ α κ ο π ο ι ό ν και αποστατικόν εναντίον την κοινής ημών ε υ ε ρ γ έ τ ι δ ο ς και τ ρ ο φ ο ύ, κραταιάς και αηττήτου β α σ ι λ ε ί α ς, τότε εμφαίνει και τρόπον α ν τ ί θ ε ο ν, επειδή ουκ έστι, φησί, βασιλεία και εξουσία ειμή υπό Θ ε ο ύ τεταγμένη, όθεν και πας ο αντιττατόμενος αυτή τη θ ε ό θ ε ν εφ' ημάς τεταγμένη κραταιά βασιλεία, τη του Θ ε ο ύ διαταγή ανθέστηκε, (ιδεολογία ΘΕΟ-ΚΡΑΤΙΑΣ ή ΔΕΣΠΟΤΙΣΜΟΥ).

  Και τα δύο ταύτα ουσιώδη και βάσιμα ηθικά και θρησκευτικά χρέη κατεπάτησαν με απαραδειγμάτιστον θρασύτατα και αλαζονείαν ο, τε προδιορισθείς της Μολδαυίας ηγεμών ως μη ώφειλε, Μ ι χ α ή λ, και ο του γνωστού αγνώμονος και φυγάδος Υψηλάντου αγνώμων υιός Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Υ ψ η λ ά ν τ η ς. Εις όλους τους ομογενείς μας είναι γνωστά τα άπειρα ελέη, όσα η αένναος της εφ' ημάς τεταγμένης κραταίας β α σ ι λ ε ί α ς πηγή εξέχεεν εις τον κακόβουλον αυτόν Μιχαήλ ..

  Αυτός όμως, φύσει κακόβουλος ων, εφάνη τ έ ρ α ς έμψυχον αχαριστίας και συνεφώνησε μετά του Αλεξάνδρου Υψηλάντου, υιού του δ ρ α π έ τ ο υ και φ υ γ ά δ ο ς εκείνου Υ ψ η λ ά ν τ ο υ, όστις παραλαβών μερικούς ομοίους του βοηθούς ετόλμησε να έλθη αίφνης εις την Μολδαυίαν, και αμφότεροι απονενοημένοι επίσης, α λ α ζ ό ν ε ς και δ ο ξ ο μ α ν ε ί ς, ή μάλλον ειπείν, ματαιόφρονες, ε κ ή ρ υ ξ α ν του γ έ ν ο υ ς ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν και με την φωνήν αυτήν εφείλκυσαν πολλούς των εκεί κ α κ ο ή θ ε ι ς και α ν ο ή τ ο υ ς, διασπείραντες και αποστόλους εις διάφορα μέρη δια να εξαπατήσωσι και να εφελκύσωσιν εις τον ίδιον της απωλείας κρημνόν και άλλους πολλούς των ομογενών μας.

  Διά να δυνηθώσι δε τρόπον τινά να ενθαρρύνωσι τους ακούοντας μετεχειρίσθησαν και το όνομα της Ρωσσικής Δυνάμεως .. και ο ίδιος ενταύθα εξοχώτατος πρέσβυς αυτής έδωκεν έγγραφον πληροφορίαν, ότι ουδεμίαν ή είδησιν ή μετοχήν έχει το ρωσσικόν κράτος εις αυτήν την υπόθεσιν, .. και τόσον εκ της ειδοποιήσεως ταύτης, όσον και από τα έγγραφα, τα οποία επιάσθησαν από μέρους των μουχαφίσιδων των βασιλικών σερχατίων, και από άλλους πιστούς ομογενείς επαρρησιάσθησαν, έγεινε γνωστή εις το πολυχρόνιον κράτος η ρίζα και η βάσις όλου αυτού του κ α κ ο ή θ ο υ ς σχεδίου.

  Με τοιαύτας ρ α δ ι ο υ ρ γ ί α ς εσχημάτισαν την ολεθρίαν σκηνήν οι δύο ούτοι και οι τούτων σ υ μ π ρ ά κ τ ο ρ ε ς φιλελεύθεροι, μάλλον δε μισελεύθεροι, και επεχείρησαν εις έργον μιαρόν, θεοστυγές και ασύνετον, θέλοντες να διαταράξωσι την άνεσιν και ησυχίαν των ομογενών μας πιστών ραγιάδων της κραταιάς β α σ ι λ ε ί α ς, την οποίαν απολαμβάνουσιν υπό την αμφιλαφή αυτής σκιάν με τόσα ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς προνόμια, όσα δεν απολαμβάνει άλλο έθνος υποτελές και υποκείμενον, ζώντες ανενόχλητοι με τας γυναίκας και τα τέκνα των ..

  Αντί λοιπόν φιλελευθέρων εφάνησαν μισελεύθεροι, .. φευ, οι ασυνείδητοι με τα απονενοημένα κινήματά των την αγανάκτησιν της ε υ μ ε ν ο ύ ς κραταιάς βασιλείας εναντίον των ομογενών μας υπηκόων της, και σπεύδοντες να επιφέρωσι κοινόν και γενικόν τον όλεθρον εναντίον παντός του γένους .. επειδή όμως είν' ενδεχόμενον να σηνηρπάσθησάν τινές και παρασυρθώσι και άλλοι, διά τούτο .. συμβουλεύομεν και παραινούμεν και ε ν τ ε λ λ ό μ ε θ α και παραγγέλλομεν πάσιν υμίν τοις κατά τόπον αρχιερεύσι, τοις ηγουμένοις των ιερών μοναστηρίων, τοις ιερεύσι των εκκλησιών, τοις πνευματικοίς πατράσι των ενοριών, τοις προεστώσι και ευκαταστάτοις των κωμοπόλεων και χωρίων, και πάσιν απλώς τοις κατά τόπον προκρίτοις να διακηρύξετε την α π ά τ η ν των ειρημένων κ α κ ο π ο ι ώ ν και κακοβούλων ανθρώπων, και να τους αποδείξετε και να τους στηλιτεύσετε πανταχού ως κοινούς λυμεώνας και ματαιόφρονας, και να προσέχετε όσον το δυνατόν εις τας α π ά τ α ς αυτών και ρ α δ ι ο υ ρ γ ί α ς, γινώσκοντες, ότι η μόνη απόδειξις της αθωότητος των είναι να ε μ φ α ν ί σ ω σ ι ν όσα γράμματα λάβωσι τυχόν εις χείρας περί της αυτής υποθέσεως, ή ειδήσεις μάθωσι, και να π α ρ ρ η σ ι ά σ ω σ ι ν οι μεν ενταύθα εν βασιλευούση προς η μ ά ς, οι δ' εν τοις έξω μέρεσιν εις τους κατά τόπον αρχιερείς και τους διοριζομένους παρ' ημών εκκλησιαστικούς εξάρχους και τους βασιλικούς εξουσιαστάς και διοικητάς, δηλοποιούντες και παραδίδοντες (: ΡΟΥΦΙΑΝΙΑ) και εκείνους τους απλουστέρους, όσοι ήθελαν φωραθή ότι ενεργούν ανοίκεια του ρεαγιαδιακού χαρακτήρος ..

  Και τόσον υμείς οι α ρ χ ι ε ρ ε ί ς, οι μ ο ν α σ τ η ρ ι α κ ο ί, οι ι ε ρ ω μ έ ν ο ι, και οι π ρ ο ε σ τ ώ τ ε ς και ε υ κ α τ ά σ τ α τ ο ι και π ρ ό κ ρ ι τ ο ι εκάστου τόπου με την άγρυπνον προσοχήν σας, .. να γενήτε εδραίοι και αμετακίνητοι επί του κέντρου του ρεαγιαλικίου, και εξ όλης ψυχής και καρδίας σας να διαφυλλάττετε την πίστιν και κάθε υ π ο τ α γ ή ν και ευπείθειαν εις αυτήν την θ ε ό θ ε ν εφ' ημάς τεταγμένην κραταιάν και αήττητον β α σ ι λ ε ί α ν, και να αποδεικνύετε εντελώς με όλα τα πραγματικά της ειλικρινείας σημεία, καθότι η μετ' ε υ χ α ρ ι σ τ ί α ς και ε ι λ ι κ ρ ι ν ε ί α ς υ π ο τ α γ ή χαρακτηρίζει και την προς Θ ε ό ν αγάπην και πίστιν, και την προς τας θ ε ί α ς αυτού εντολάς και τας υπαγορεύσεις των θ ε ί ω ν νόμων και ι ε ρ ώ ν κανόνων υπακοήν, και την ευγνωμοσύνην της καρδίας ημών διά τ' άπειρα ελέη, οπού απολαμβάνομεν παρά της β α σ ι λ ι κ ή ς φ ι λ α ν θ ρ ω π ί α ς.

  Επειδή δε προς τοις άλλοις εγένετο γνωστόν, ότι οι το σ α τ α ν ι κ ό ν της δημεγερσίας φρόνημα επινοήσαντες, και ε τ α ι ρ ί α ν (: "Φιλική") τοιαύτην συστησάμενοι προς αλλήλους συνεδέθησαν και με τον δεσμόν του όρκου, γινωσκέτωσαν, ότι ο όρκος αυτός είναι όρκος α π ά τ η ς .. Η επιμονή άρα του όρκου εις διατήρησιν των υποσχεθέντων παρά της φατρίας αυτής, πραγματευομένης ουσιωδώς την απώλειαν ενός ολοκλήρου γένους, πόσον είναι ολεθρία και θεομίσητος είναι φανερόν, εξ εναντίας, η α θ έ τ η σ ι ς του όρκου αυτού, απαλλάττουσα το γένος εκ των επερχομένων απαραμυθήτων δεινών, είναι θεοφιλής και σωτηριώδης. Διά τούτο τη χάριτι του παναγίου Πνέυματος έχει η εκκλησία αυτόν διαλελυμένον, (: ΓΛΕΙΨΙΜΟ).

  Ταύτα αμέσως να κοινολογήσετε εις όλους του γνωστούς σας, και να κατασταθήτε όλοι προσεκτικώτεροι, ανατρέποντες και διαλύοντες ως αραχνιώδη υφάσματα, όσα η α π ά τ η και η κ α κ ο β ο υ λ ί α των πρωταιτίων εκείνων καθ' οιονδήτινα τρόπον συνέπλεξε. Επειδή, εάν, ο μη γένοιτο, δεν ήθελε καθαρισθή η θ α ν α τ η φ ό ρ ο ς αύτη λύμη, .. αμέσως θέλει εξαφθή η δικαία οργή του κράτους του καθ' ημών, και ο θυμός τής εκδικήσεως γενικός των εχλιϊσλάμιδων ..

  Εκείνους δε τους ασεβείς πρωταιτίους και απονενοημένους φυγάδας και αποστάτας ολεθρίους να τους μ ι σ ή τ ε και να τους αποστρέφεσθε και διανοία και λόγω, καθότι και η Ε κ κ λ η σ ί α και το γένος τους έχει μεμισημένους, και επισωρέυει κατ' αυτών τας παλαμναιοτάτας και φρικωδεστάτας αράς, ως μέλη σ ε σ η π ό τ α .. ως εναντίοι ηθικών και πολιτικών όρων, ως την απώλειαν των αθώων και ανευθύνων ομογενών μας ασυνειδήτως τεκταινόμενοι, α φ ω ρ ι σ μ έ ν ο ι υπάρχειεν και κ α τ η ρ α μ έ ν ο ι και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον ά λ υ τ ο ι, και τω αιωνίω υπόδικοι α ν α θ έ μ α τ ι, και αυτοί, κ α ι ό σ ο ι τοις ίχνεσιν αυτών κατηκολούθησαν του λοιπού ..

  Τα αυτά δε και κατά της αρχιερωσύνης σας και ιερωσύνης σας επανατείνομεν, ε α ν μη βαδίσετε, εις όσα εν Πνέυματι αγίω αποφαινόμεθα δια του παρόντος εκκλησιαστικώς, ε ά ν δεν δείξετε εν έργω την επιμέλειάν σας και προθυμίαν εις την διάλυσιν των σκευωριών, εις την αναστολήν των καταχρήσεων και αταξιών, εις την επιστροφήν των πλανηθέντων, εις την άμεσον και έμμεσον κ α τ α δ ρ ο μ ή ν και ε κ δ ί κ η σ ι ν των επιμενόντων εις τα α π ο σ τ α τ ι κ ά φ ρ ο ν ή μ α τ α, εάν δεν συμφωνήσετε τη εκκλησία του Θεού, και, εν ενί λόγω, ε ά ν καθ' οιονδήτινα τρόπον δολιευθήτε και κατενεχθήτε κατά της κοινής ημών ευεργέτιδος κραταιάς βασιλείας, έχομεν υμάς αργούς πάσης ιεροπραξίας, και τη δύναμει του παναγίου Πνεύματος εκπτώτους του βαθμού της αρχιεροσύνης και ιερωσύνης και το πυρί της γεέννης ενόχους, ως την κοινήν του γένους απώλειαν προτιμήσαντας. Ούτω τοίνυν γινώσκοντες, ανανήψατε προς Θεού και ποιήσατε καθώς γράφομεν εκκλησιαστικώς και γενικώς παρακελευόμεθα, και μη άλλως εξ αποφάσεως, ότι περιμένομεν κατά τάχος την αισίαν των γραφομένων αποπεράτωσιν, ίνα και η του θεού χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων υμών.
  αωκα' εν μηνί Μαρτίω.  Υπεγράφη συνοδικώς ε π ά ν ω θ ε ν του ιερού θυσιαστηρίου παρά της ημών μετριότητος και της μακαριότητός του και πάντων των συναδέλφων α γ ί ω ν α ρ χ ι ε ρ έ ω ν.

  Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αποφαίνεται.
  Ο Ιεροσολύμων Πολύκαρπος συναποφαίνεται.
  Ο Καισαρίας Ιωαννίκιος.
  Ο Νικομηδείας Αθανάσιος.
  Ο Δέρκων Γρηγόριος.
  Ο Αδριανουπόλεως Δωρόθεος.
  Ο Βιζύης Ιερεμίας.
  Ο Σίφνου Καλλίνικος.
  Ο Ηρακλείας Μελέτιος.
  Ο Νικαίας Μακάριος.
  Ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ.
  Ο Βερροίας Ζαχαρίας.
  Ο Διδυμοτοίχου Καλλίνικος.
  Ο Βάρνης Φιλόθεος.
  Ο Ρέοντος Διονύσιος.
  Ο Κυζίκου Κωνστάντιος.
  Ο Χαλκηδόνας Γρηγόριος.
  Ο Τουρνόβου Ιωαννίκιος.
  Ο Πισειδίας Αθανάσιος.
  Ο Δρύστας Ανθιμος.
  Ο Σωζοπόλεως Παίσιος.
  Ο Φαναρίου και Φερσάλων Δαμασκηνός.
  Ο Ναυπάκτου και Αρτης Ανθιμος..

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.