#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
24/12/2009 08:30
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Η Διαθήκη του Μωάμεθ που αποκρύφθηκε από τους ΤούρκουςΚάτι που πραγματικά θα σας εκπλήξει.

Ο άγνωστος Έλληνας ευεργέτης και σωτήρας του Μωάμεθ
Οι αυστηρότατες εντολές του Μωάμεθ για προστασία Ελλήνων και Χριστιανών ως το τέλος του κόσμου!

Πόσοι από εσάς γνωρίζετε την ύπαρξη αυτής της ιδιόχειρης διαθήκης – διαταγής του Μωάμεθ προς όλο το γένος του; Προφανώς ελάχιστοι, πράγμα λογικό αφού γενικώς τις λεπτομέρειες άλλων δογμάτων τις γνωρίζουν μόνο οι ενδελεχείς μελετητές θρησκειών.

Σήμερα λοιπόν έχουμε άλλη μία τρανταχτή απόδειξη της διαστρέβλωσης των θρησκειών από μισανθρώπους ώστε αυτές να συνηγορούν στις εγκληματικές τους επιδιώξεις αντί να χαλιναγωγούν τα μισαλλόδοξα τους ένστικτα. Μιλάμε για την ηθελημένη απόκρυψη ενός μοναδικού χειρογράφου του Μωάμεθ το οποίο βεβαίως παραδόθηκε στα χέρια ενός Τούρκου …ευσεβούς το 1517. Διαβάστε τα μοναδικά στοιχεία και τις λεπτομέρειες όπως αυτές ήρθαν πρώτη φορά στην επιφάνεια από την εκπληκτική έρευνα του Β. Μισύρη στο περιοδικό ΙΧΩΡ (τ. 45, Μάιος 2004). Αξίζει όμως πριν από όλα να διαβάσουμε το περιεχόμενο της διαθήκης σε μετάφραση του πατριάρχου Ιεροσολύμων Νεκταρίου.

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ αξίζουν και στο πανεπιστήμιο Κρήτης για την τιτάνια προσπάθεια που κάνει με το πρόγραμμα “Ανέμη”, την ψηφιακή βιβλιοθήκη δηλαδή που κάνει διαθέσιμα τέτοια έργα όπως αυτό του Νεκταρίου ώστε να είναι προσβάσιμα σε κάθε ερευνητή.

Πρέπει νά διευκρινίσουμε ότι ό πατριάρχης άπό υπερβολική θρησκολη­ψία αρνείται νά άποδώση τήν έννοια τής λέ­ξης Έλλην στην αντίστοιχη Αραβική (Γιουνάν) και τήν μεταφράζει χριστιανός. Ό Μωάμεθ όμως ξεχωρίζει μέ σαφήνεια τις δυο έννοιες. Τούς “Ελληνες τούς ονομάζει φυλή τών Γιουνάν και τούς χριστιανούς γενεά τών Ναζωραίων. ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

«Τό παρόν γράμμα, επειδή ό θεός εστί μέ­γας και κυβερνήτης, ύστερον άφοϋ ήλθον πά­ντες ο’ι προφήται, δια νά μή μείνη μαρτυρία αδικίας προς τον θεόν, δια τά προς ανθρώ­πους διδόμενα χαρίσματα έγραψεν ό Μωά­μεθ, ό υιός τοϋ Άμπτουλάχ και απόστολος τοϋ θεοϋ, ό θεωρός και επιμελητής τοϋ παντός κό­σμου προς όλους τοϋ έθνους του και τής θρη­σκείας του, ώς στερεόν και βέβαιον τάξιμον και ϋπόαχεσιν, διά τήν φυλήν τών Γ ιουνάν (Ελλήνων) και διά τήν γενεάν τών Ναζωραίων (χριστιανών) όπου και αν εύρίσκωνται, σιμά ή μακράν, ευγενείς νά ήναι ή δυσγενεΐς, ένδο­ξοι ή και άδοξοι λέγον ούτω.

»Α’) “Οποιος άπό τό έθνος μου θέλει χαλά­σει τήν υπόσχεσιν και τον όρκον όπου είναι εις τήν παροϋσαν συμφωνίαν, φθείρει τήν υπόσχεσιν τοϋ θεοϋ, και αρνείται τον όρκο του, και έναντι ε’ίτα εις τό πρόσταγμα του, αντι­στέκεται τής πίστεως του (μή γένοιτο θεέ) γί­νεται άξιος τοϋ  αναθέματος, ή Βασιλεύς νά ήναι ό τοιούτος ή και πτωχός, και απλώς ειπείν όστις και αν ήναι.

»Β’) Λοιπόν οπόταν τινάς άπό τους μονα­χούς περιηγητάς θέλει κατοίκηση εις κανένα όρος, ή κορυφήν, ή σπήλαιον, ή χωρίον και τό­πον οίκούμενον, ή περιγιάλι ή αμμουδιά ή εις μονοστήριον, ή έκκλησίαν και οίκον εύκτή-ριον, έγώ είμαι έν μέσω αυτών προστάτης και φύλαξ αύτονών και όλων τών πραγμάτων τους μέ τήν ιδίαν μου ψυχήν και μέ τήν βοήθειαν και προστασίαν μου, και μέ όλον μου τό έθνος-διατϊ αύτοι είναι μέρος μου και τιμή μου.

»Γ) “Ετι προστάζω και εμποδίζω τούς έμίνη-δες νά μή γυρεύουσιν όπ’αυτούς χαράτσι, ή άλλα νέα δοσίματα ότι εις αυτούς βία και δυ­ναστεία δέν γίνεται.

»Δ’) Τούς κριτάς τους, και ηγουμένους τους νά μήν τούς άλλάσση τινάς, άλλά νά μένουσι άμετάτρεπτοι.

»Ε’) Τούς περιηγητάς τους νά μήν τούς έμπο-δίζη τινάς άπό τήν περιήγησίν τους.

»ΣΤ’) Άπό τά υπάρχοντα τών εκκλησιών τους κανένα νά μήν ήμπορή νά έξοδιασθή εις κτί-σιμον Μετζιτίου, ή άλλου τινός τόπου Μου­σουλμανικού.

»Ζ’) “Οποιος θέλει κάμη κανένα από ταύτα, όπου όπηγόρευσα, άς ήξεύρη βέβαια πώς έλυ­σε τον όρισμόν τοϋ θεοϋ και έναντιώθη τοϋ Αποστόλου του.

»Η’) “Ετι νά μή πληρώνουσι χαράτσι ο’ι Κριταί τους, και ηγούμενοι τους, και δούλοι τους, και μαθηταί τους, και άλλοι πώς υποτακτικοί ούτε νά πειράζωνται, ότι έγώ είμαι προστάτης αυτών όπου και αν εύρίσκωνται εις τήν γήν ή εις τήν θάλασσαν, εις Άνατολήν και Δύσιν, εις “Αρκτον και Μεσημβρίαν επειδή αυτοί και πά­ντα τά περί αυτούς είναι χρέος μου, και όρκος και παρακαταθήκη μου.

»Θ’) Και άπό εκείνους όπού έν ησυχία όσκη-τεύουσιν εις τά όρη, νά μή πέρνουσι χαράτσι, ούτε δέκατον διά τά εισοδήματα τους- ούτε τινάς μουσουλμάνος νά γίνεται σύντροφος μετ’αύτούς, επειδή και αύτο’ι άλλοι δέν εργά­ζονται μόνον τά προς τροφήν.

»Ι΄) “Οταν φθόση έν εύθηνία ό καιρός τοϋ καρπού, νά τούς δίδουσιν εις κάθε έρπέτι ένα καυχι.

»ΙΑ’) Ούτε εις τον καιρόν τοϋ πολέμου νά τους εύγάζουσι διά νά ευγουν ε/ς τον πόλε-μον, οϋτε νά τούς ζητοΟσι χαράτσι.

»ΙΒ’) “Ετι άπό τους χριστιανούς ο’ι εντόπιοι και πλούσιοι όπου με πλούτο πραγματεύονται και είναι άξιοι διά χαράτσι νά μην πληρόνου-σι άλλο παρά δώδεκα δραχμάς.

»ΙΓ) “Εξω άπό τό κεφαλοχάρατζον, άλλο νά μή τούς ζητοϋσι, κατά τό πρόσταγμα τοϋ Θεού όπού λέγει. Μή ένοχλήται τούς σεβόμενους τά έκ τοϋ Θεού πεμφθέντα βιβλία, άλλά κατά τον άγαθώτερον τοϋ άγαθωτέρου τρόπον νά τούς άγαθοποιήσετε και μάλιστα με τούτους συναναστράφητε’ και εκείνους όπού τούς πει-ράζουσι (όποιοι και άν ήναι) νά τους έμποδί-ζητε.

»ΙΔ’) Μία γυναίκα χριστιανή έάν ύπαν-δρευθή μέ έναν μουσουλμάνο νά κάνη τό θέ­λημα της γυναικός εκείνης και νά μή τήν έμπο-δίζη άπό τήν έκκλησίαν, και προσευχή της και ταίς συνήθειες της πίστεως της.

»ΙΕ’) Τινάς νά μή τούς έμποδίζη εις τό νά άνακαινίζουσι τάς εκκλησίας τους.

»ΙΣΤ’) Όστις θέλει κόμη τι παρά ταύτην τήν ύπόσχεσιν, ή νά πιστεύση τό εναντίον γίνεται βέβαια αποστάτης τοϋ Θεού, και τού Θεϊκοϋ Αποστόλου: Ότι τούτο είναι μία βοήθεια εις αυτούς κατά τάς υποσχέσεις τους.

»ΙΖ’) Και εις αυτούς απάνω νά μήν σηκώνη τινάς άρματα, μάλιστα ο’ι μουσουλμάνοι δι’ αυτούς νά πολεμούσι.

»ΙΗ’) Και διά τοϋτο προστάζω ούδεις άπό τό έθνος μου νά άποκοτήση νά κάμη τό εναντίον ταύτης της υποσχέσεως έως νά άφανισθη ό Κόσμος.

Μάρτυρες

Άλής, υιός τοϋ Άμπιταλίπ- Ομάρ, υιός τοϋ Χατάβ’ Άμπουντελντάρ, υιός τοϋ Αμπομπέρ’ Άββάς, υιός τοϋ Άμτελμουταλίβ- Ζιβήρ, υιός τοϋ Άββάμ- Σαάτ, υιός τοϋ Μαάτ Θηβήτ, υιός τοϋ Νεφίς’ Μπουχανιβέ, υιός τοϋ Αβίδ’ Μοκα-δέμ, υιός τοϋ Καρσή Άμπτιλαζίμ, υιός τοϋ Χα-σάν Άζίβ, υιός του Γιασίν Άμπομπέκερ, υιός τοϋ ‘Αμπι κααφί’ ‘Οτμάν, υιός τοϋ Γαφάς’ Αμπουλάχ, υιός τοϋ Μεσούτ Φαζέρ, υιός τοϋ ‘Αββάς· Ταλάτ, υιός τοϋ ‘ΑμπτουλάχΣαάτ, υιός τοϋ ΑββάτΖεήτ, υ’ιός τοϋ ΘαβίτΧασμέρ, υιός τοϋ Αβίδ’ Χάτιθ, υιός τοϋ Θαβίτ- Άμπτουλάχ, υιός τοϋ Όμέρ.

Τό παρόν έγραψε ό οδηγός και διάδοχος Αλής τοϋ Άμπιταλίπ, βάλλοντας τό χέρι του ό προφήτης είς τό Μεντζήτι τοϋ προφήτου (εν ω εϊη ειρήνη) τφ δευτέρω χρόνω τής φυγής (Έγείρας 624 μ.Χ.) τήν τρίτη ήμερα τοϋ Μα-χαρέμ μηνός».

Οι λόγοι για τη συγγραφή αυτής της διαθήκης – διαταγής προστασίας ες αεί Ελλήνων και Χριστιανών, έχουν ορισμένες ιστορικές εξηγήσεις:

Α’) Όταν ό Μωάμεθ έγινε δώδεκα ετών συ-νώδευσε τόν θείο του στήν Συρία, όπου φιλο­ξενήθηκε άπό κάποιον “Ελληνα μοναχό. Πολ­λοί εκείνη τήν εποχή πίστευαν ότι όσοι ήταν γνώστες τής Βίβλου γνώριζαν και τήν προφη­τική αποστολή τοϋ Μωάμεθ. Φημολογείται λοιπόν ότι μόλις ό καλόγηρος άντίκρυσε τό παιδί «άνεφώνησε ως άλλος Σαμουήλ ίδών τόν Δαβίδ: Ούτος έστι ό μέγας προφήτης!». Και συ­νεπαρμένος ψηλάφισε τήν ωμοπλάτη τοϋ νε­αρού Μωάμεθ, όπου βρήκε τήν σφραγίδα τής προφητείας. (“ΙΧΩΡ” No 16, σελ. 66).

Εικάζεται λοιπόν ότι αυτός είναι ό ένας λό­γος συμπάθειας τοϋ γιου τής Έρημου προς τούς ορθοδόξους χριστιανούς, οί όποιοι κα­τάλαβαν άπό τήν άρχή τήν άξια τών προφη­τικών λόγων του.

Β’) Ό άλλος, ό όποιος εκφράζει και τήν ευγνωμοσύνη τοϋ προφήτη προς τούς “Ελλη­νες, είναι ό έξης: ΟΊ «βοηθοί» (μαθητές) τοϋ Μωάμεθ άνεκάλυψαν ένα σχέδιο δολοφονίας τοϋ προφήτη έκ μέρους τών έχθρων του, γι’ αυτό τόν πήραν εσπευσμένα κα’ι έφυγαν άπό τήν Μέκκα μέ κατεύθυνση τήν Μεδίνα. Ή επι­τυχία αυτής τής φυγής συνδέεται άμεσα μέ τήν επέμβαση ενός πλούσιου “Ελληνα, ό όποιος, προκειμένου νά πραγματοποιηθή ή έξοδος τοϋ Μωάμεθ άπό τήν Μεδίνα, προσέ­φερε αντάλλαγμα ολόκληρη τήν τεράστια πε­ριουσία του. Αυτόν τόν “Ελληνα ό προφήτης τόν ονομάζει “Πρώτο καρπό τής Ελλάδος”. Ή φυγή τοϋ Μωάμεθ λέγεται Έγειρα και πραγ­ματοποιήθηκε στίς 20-24 Σεπτεμβρίου τοϋ 622 μ.Χ. (“ΙΧΩΡ” Νο 16, σελ. 70). Φαίνεται ότι τήν εποχή τής ‘Εγείρας ό Σινάί’της ηγούμενος, αντιλαμβανόμενος έγκαιρα τήν αύξηση τής δύναμης τοϋ άσημου τότε Μωάμεθ κα’ι γνωρί­ζοντας ότι ή μονή τοϋ Σινά όπως κα’ι ή αξιό­λογη “Ελληνική εμπορική κοινότητα τής Πε-τραίας Αραβίας θά ήταν εκτεθειμένες στις δηώσεις τών Αράβων, έζήτησε κα’ι έλαβε άπό αυτόν τό υπέρ τής “Ελληνικής κοινότητας κα’ι τών ορθοδόξων μοναστηριών ευεργετικό διά­ταγμα. Ό Μωάμεθ, ευχαριστημένος κα’ι κολα­κευμένος άπό τήν “Ελληνική αναγνώριση τής αλήθειας τών λόγων του, όχι μόνον εξέδωσε τό διάταγμα, άλλά, όπως γράφει ό πατριάρχης “Ιεροσολύμων Νεκτάριος, «ήγάπα πολλά τό γέ­νος τών’Ελλήνων(Γιουνάν) παρά άλλο κανένα γένος, κα’ι πολλά έσπούδαζε νά φυλάττωνται άπείρακτοι έν ειρήνη- όθεν κα’ι δέν φαίνεται εις άλλο γράμμα νά βάλλη τό ϊδιόν του χέρι παρά εις αυτό όποΟ έδωκε τών χριστιανών» (Νέκταρ. Ίεροκ. Ίστορ., σελ. 275). Αρχικά οι προσπάθειες τοϋ Μωάμεθ επικεντρώθηκαν όχι στον προσηλυτισμό τών “Ελλήνων χριστιανών, άλλά στό νά μήν επικριθούν κα’ι πολεμηθούν οί προφητείες του και τό ύπό διαμόρφωση θρήσκευμα τοϋ Ισλάμ.

Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η αποκάλυψη θα ήταν η καλύτερη απάντηση στους Σουνίτες που γίνονται πειθήνια όργανα των βάρβαρων επιδιώξεων της Δύσης. Για τους Τούρκους, ας μην το συζητάμε. Εκεί η θρησκεία είναι αλα κάρτ και όταν γίνεται “ενοχλητική”, επιστρατεύεται είτε ο Κεμάλ ή το “συνταγματικό δικαστήριο”.

Ίσως λοιπόν κύριε Ραγκούση να έπρεπε οι μουσουλμάνοι που συρρέουν στη χώρα να διδάσκονται πρώτα αυτό το ιστορικό στοιχείο. Αλλά είπαμε, πρέπει να είναι άβουλοι και εχθρικοί για να υπηρετούν χωρίς ερωτήσεις τα κελεύσματα των βαρώνων – κατασκευαστών αλλά και του real estate της “αριστεράς” ρίχνοντας κατά το δοκούν τιμές περιοχών – φιλέτων που έπειτα άξαφνα γίνονται mall και lofts.

Αναζητήστε οπωσδήποτε το ΙΧΩΡ, τεύχος 45 (Μάιος 2004) για να δείτε τα συνταρακτικά ιστορικά στοιχεία που παραθέτει ο Βασίλης Μισύρης σχετικά με τη διαθήκη, καθώς και άγνωστε πτυχές της συνεργασίας Ελλήνων – Μουσουλμάνων σε κοινούς πολέμους.

www.olympia.gr

ΣΧΟΛΙΑ

 1. archaeopteryx avatar
  archaeopteryx 24/12/2009 09:11:03

  Για την θρησκεία, ας μην σχολιάσω. Κάτι μεταξύ οπίου του λαού και εργαλείου του εκάστοτε Πατισαχ. Για το real estate όμως έχω άποψη.

  Πολλά από όσα συμβαίνουν έχουν σχεσή με ηλικίες ανθρώπων και κύκλου ενηληκίωσης ομάδω ανθρώπων. Οι πρώτοι ιδιοκτήτες του Κέντρου, χοντρικά από την Ομόνοια μέχρι την Πλατεία Κολιατσου και από το Κολωνάκι μέχρι τον Σταθμό Λαρίσσης, ήρθαν στην Αθήνα αρχες δεκαετίας '60, τότε σε ηλικία 20-30 ετών. Αυτοί είναι τώρα 70-80, αν ζουν, και αν δεν έχουν μετακομίσει στα Βόρεια ή Νότια προάστεια. Από τα παιδιά αυτών, όσοι δεν μετακόμισαν ζουν στην περιοχή, και είναι περίπου 50άρηδες. Μάλλον μπαϊλντισμένοι. Σε 10 χρόνια θα έχουν ξετιναχτεί και από την ύφεση που, μην ακούτε τις ανοησίες των Αρχόντων, θα κρατήσει, να μην πω θα είναι μόνιμη (εκτός και αν έχουμε κανέναν πόλεμο). Που σημαίνει, νομοτελειακά, και με καθυστέρηση, τα οικοδομικά τεράγωνα με τις πολυκατοικίες του '55 έως '65, θα είναι for sale. Στα επόμενα 5-10 χρόνια θα έχουν μεταβιβαστεί. Κάποιος νόμος θα προβλέπει αφορολόγητη ανταλλαγή μεριδίων οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, με μερίδια σε νέα οικοδομικά τετράγωνα. Θα βάψουν τον νόμο πράσινο, και να η αναβάθμιση του κέντρου. Φυσικά, δεν θα γίνει, αν το 70-80% δεν έχει ήδη μεταβιβαστεί. Να έργα πνοής. Μην το πάρουν χαμπάρι οι ιδοκτήτες μόνο, γιατί τότε δεν θα πουλήσουν φτηνά. Και στο real estate, το μυστικό της ευτυχίας, είναι buy low, sell high.

 2. ψυχραιμια avatar
  ψυχραιμια 24/12/2009 09:35:55

  Φιλοαραβικα παραμυθια."Ελληνες" δεν υπηρχαν τον καιρο του Μωαμεθ.Το πλησιεστερο πραγμα προς τους Ελληνες ηταν το ελληνοφωνο Βυζαντιο που ειχε ρωμαικη ταυτοτητα και συνειδηση αλλα ελληνικη γλωσσα.Και το κρατος αυτο ηταν ο υπ αριθ. 1 εχθρος των μουσουλμανων οχι φυσικα απο δικη του επιλογη αλλα επειδη αυτο συναντησαν πρωτο στην εξορμηση για την κατακτηση του κοσμου.Η βυζαντινη Μεση Ανατολη και Βορεια Αφρικη (Ιερουσαλημ,Αλεξανδρεια κλπ) κατερρευσε γρηγορα και ηδη το 677 εγινε η πρωτη πολιορκια της Κωνσταντινουπολης με το 717 τη δευτερη.Οι πολεμοι Αραβων και Βυζαντινων κρατησαν αιωνες μεχρι να παρουν τη θεση τους οι Τουρκοι.
  Ολες αυτες οι θεωριες περι καλων Αραβων και κακων Τουρκων ειναι κατασκευες του ανδρεοπαπανδρεικου ΠΑΣΟΚ που ανακυκλωνονται σημερα απο την αντιαμερικανικη φιλοαριστερη δεξια (ναι υπαρχει τετοιο πραγμα!)
  Η υπαρξη τους ομως βασιζοταν την εποχη του Αντρε στη μη υπαρξη αραβομουσουλμανικων πληθυσμων στην Ελλαδα-δηλαδη μακρια και αγαπημενοι και αλληλεγγυη στους Παλαιστινιους εκ του μακροθεν χωρις να αλλαζει η δικη μας ζωη αν και οχι απολυτα καθως η δραση ομαδων τυπου Αμπου Νινταλ ειχε μια καποια "εκρηκτικη" επιδραση.Απο τη στιγμη ομως που θα εγκατασταθουν εδω θα καταλαβουν ολοι οτι το ισλαμ ειναι ενα και δεν κανει διαχωρισμους απιστων.

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ ψυχραιμια 24/12/2009 11:11:21

   Καλοοό Ψυχραιμία! Αντιαμερικανική φιλοαριστερή δεξιά! Πως τα καταφέρατε έτσι; Χα χα ... Όσμωση...

   Εσύ όμως υποστήριζες την υποψήφια η οποία εφάρμοζε μετ' εντάσεως προσεγγιστικές πολιτικές Ελλάδας-Τουρκίας, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και τα κράτη πολιτισμικούς δορυφόρους αυτής [Σκόπια, Αλβανία].
   Που συγκέντρωνε στο πρόσωπό της την εκλεκτική προτίμηση του υπεξ της γειτονικής χώρας.
   Φιλικά διακείμενη στην επιτάχυνση των διαδικασιών εισόδου της Τουρκίας στην ΕΕ..

   Απόσα άκουσα όμως εχθές Ψυχραιμία ο Α.Σαμαράς το έχει συλλάβει σωστά το νόημα όσον αφορά το νομοσχέδιο για τους μετανάστες και θα κινηθεί νηφάλια, ώστε να αποδομηθούν οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και να μην επισυσσωρευθούν περισσότερες.

   Φυσικά και δεν πρόκειται η Ελλάδα να γίνει Πακιστάν, αρκεί η αριθμητική διαχείριση του ζητήματος να είναι αυτή που αρμόζει σε μια οργανωμένη ευρωπαϊκή χώρα.
   Στο χέρι μας απολύτως είναι μην αφήσουμε να αναπτυχθεί ισλαμική τρομοκρατία, να προφυλάξουμε τους Έλληνες πολίτες από την εισαγόμενη εγκληματικότητα και να διαχωρίσουμε την μεταναστευτική ήρα από το μεταναστευτικό στάρι.

   • ψυχραιμια avatar
    ψυχραιμια @ αλλενάκι 24/12/2009 11:28:38

    Σε καποιο αλλο ποστ εγραψα τη λογικη του cut your losses.
    H διαλλακτικοτητα απεναντι στην Τουρκια δε σημαινει και αποδοχη εποικισμου μας σε περιπτωση ενταξης.Αλλωστε οι μεγαλες χωρες της ΕΕ (Γαλλια,Γερμανια) εχουν αφησει να εννοηθει οτι θα υπαρξει μονιμη εξαιρεση της μετακινησης Τουρκων προς αυτους γιατι αλλιως δεν περναει τιποτα.
    Το θεμα ειναι οτι χρειαζονται διεθνεις συμμαχιες.Δυστυχως το Δημοκρατικο Κομμα των ΗΠΑ απ οπου παιρνει ιδεες ο ΓΑΠ ειναι φιλοισλαμικο.Η δουλεια της ΝΔ θα ηταν η ενδυναμωση των σχεσεων με τους Ρεπουμπλικανους που ειναι αντιθετοι στον εξισλαμισμο της Ευρωπης αλλα ταυτοχρονα θεωρουν τη Τουρκια στρατηγικο συμμαχο.
    Ο Σαμαρας δεν ξερω τι εχει κατα νουν.Θυμαμαι οτι μολις ειχε αναλαβει ΥΠΕΞ μιλησε για απειλη απο το Νοτο και τα εχασαν ολοι-μιλαμε για το 1990.Ελπιζω να το θυμαται και αυτος.

    • αλλενάκι avatar
     αλλενάκι @ ψυχραιμια 24/12/2009 11:52:11

     Για εμάς δεν θα υπάρξει εξαίρεση;
     Σε περίπτωση ένταξης είναι δυνατόν στα πλαίσια της ελεύθερης μετακίνησης να εμποδιστούν να έρχονται "αθώα" κατά 'δω;
     Πόσο φιλοϊσλαμικό είναι το δημοκρατικό κόμμα όταν αποφασίζεται να σταλούν ακόμα περισσότερα στρατεύματα στο Αφγανιστάν, σε ένα πόλεμο όπου η Ρωσία έχασε κατά κράτος, όπου η Αμερική φαίνεται να την παλεύει δύσκολα, και ο οποίος ενισχύει όπως είναι εύλογο το φονταμενταλισμό και στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν; [Αφήνω εκτός προς το παρόν την αδιαμφισβήτητη συνάφεια του πολέμου εκεί με το μεταναστευτικό]

    • ψυχραιμια avatar
     ψυχραιμια @ ψυχραιμια 24/12/2009 11:59:19

     Ο πολεμος ειναι μια μονο πτυχη.Υπαρχουν τα ταξιδια του Ομπαμα στην Αγκυρα για να ενισχυσει τον Ερντογαν και στο Καιρο για να γλυψει το ισλαμ και οι πιεσεις του προς το Ισραηλ.Εχει αλλη στρατηγικη που δυστυχως ευνοει και τη μεταναστευση προς την Ευρωπη μαζι με τη γενικοτερη νοοτροπια της σοσιαλδημοκρατιας η οποια ομως στην Ευρωπη -πλην Ελλαδος-τρωει ξυλο και για το λογο αυτο.

    • man8os avatar
     man8os @ ψυχραιμια 24/12/2009 12:41:52

     Τι ενοεις? Τι ειχε πει τοτε? Ημουν πολυ μικρος και δεν ξερω κατι απο κεινη την περιοδο...
     Πρωτη μου αναμνηση αποπολιτικη ειναι η κριση των Ιμιων,οταν πολυμικρος εβλεπα την τηλεωραση...

  • Sic transit gloria mundi avatar
   Sic transit gloria mundi @ ψυχραιμια 24/12/2009 11:38:14

   Ποιός θυμάται το City of Poros;
   Αλλά τα πετρέλαια, πετρέλαια. Και είμαστε χώρα εφοπλιστών με γκαζάδικα.
   Κατά τά άλλα, είχε άδικο ο κυρ Κάρολος, που έλεγε ότι "το συμφέρον προηγείται της συνείδησης";

   • ψυχραιμια avatar
    ψυχραιμια @ Sic transit gloria mundi 24/12/2009 11:54:01

    Εγω θυμαμαι τον Ευαγγελο Γιαννοπουλο να κατηγορει ως υπευθυνους για τη σφαγη τους Γαλλους πρακτορες που προσπαθησαν να σταματησουν τους Αραβες.Μεγαλεια.Και υποτιθεται οτι ο Ανδρεας ηταν στενος φιλος του Μιττερραν.Γκαζαδικα εχουμε και Βγενοπουλος υπαρχει αλλα οχι και να εφαρμοσουμε το σχεδιο του Ιμπραημ που ηθελε να εποικισει την Ελλαδα με Αραβες.

    • Jasmin avatar
     Jasmin @ ψυχραιμια 24/12/2009 12:09:00

     Ψυχραιμία,

     έχεις ήδη καταλάβει ότι σε πάω με τα χίλια.

     Εγώ λόγω ηλικίας, δεν έχω μνήμες από την εποχή που μεγαλουργούσε στην Ελλάδα η ομάδα του Αμπού Νιντάλ, η ισλαμική Τζιχάντ (βλέπε έκρηξη Πάτρας) και όλο το παλαιστινιακό -χμ! πως να το πω; σκυλολόι.

     Απλά έχω διαβάσει ότι φάγαμε διεθνές κράξιμο για αυτό που τολμήσαμε να πούμε για το ζευγάρι των νεαρών γάλλων.

     Η σφαγή, αν θυμάμαι καλά, έγινε γιατί είχε εκραγεί κατά λάθος, το αυτοκίνητο με το ζευγάρι αράβων που τους περίμενε στην προβλήτα. Την ίδια ώρα που η αστυνομία εξέταζε το αυτοκίνητο, οι παλαιστίνιοι έχοντας καταλάβει ότι δε μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να διαφύγουν,
     έκαναν αυτό που κάνουν πάντα: να σκοτώνουν άμαχους για διασκέδαση.

     Τώρα για τους εφοπλιστάς μας: ας αναρωτηθούμε γιατί όταν γίνεται μια αποκάλυψη για τον στόλο της Αλ Κάιντα, πέφτουμε πάνω σε ελληνικά ή κυπριακά ονόματα ιδιοκτητών...

    • Sic transit gloria mundi avatar
     Sic transit gloria mundi @ ψυχραιμια 24/12/2009 12:30:31

     Μήπως ήταν και "Γαλλο-εβραίοι" οι τρισκατάρατοι πράκτορες;
     Δεν μπορεί, κάτι θα υποπτεύθηκε ο μακαρίτης ο Ευάγγελος. Εκτός άν την προηγούμενη νύχτα ήταν σ' εκείνο το σκυλάδικο, ξέρετε εκεί όπου ίπταντο οι στηθόδεσμοι!
     Ίσως πάλι, τις μπόμπες τις έβλεπε για Jack Daniels.

    • remali avatar
     remali @ ψυχραιμια 24/12/2009 12:50:06

     χαιρετισματα στις υπηρεσιες Jasmin!
     ειπαμε και χθες οτι εδω μεσα δεν απευθυνεσαι σε βλακες!

     την ανθελληνικη προπαγανδα σας αλλου!

     δεν απαντησες ομως
     ποιας πατριδας εισαι λατρης??
     της Ελλαδας η του Ισραηλ??

    • Jasmin avatar
     Jasmin @ ψυχραιμια 24/12/2009 15:47:08

     Sic transit gloria mundi

     Και πάλι σωστά μίλησες!
     Ο ένας φοιτητής ήταν γαλλο-εβραίος όντως.
     Εγώ όμως δεν ξέρω εάν ήταν πράκτορας κ.ο.κ.

     Το δε "Βήμα" ακόμα και μετά το 2000 υποστηρίζει ότι ο Γάλλος εβραϊκού θρησκεύματος ήταν τρομοκράτης και "προφανώς" επρόκειτο περί σιωνιστικού δακτύλου που ως στόχο είχε να θίξει, να αμαυρώσει και να απαξιώσει
     την ανθρωπιστική προσφορά του μέγα φιλανθρώπου και ευγενούς ευπατρίδη Αμπού Νιντάλ...

     @remali
     Όσοι δεν είμαστε αραβολάγνοι,
     είμαστε φιλοϊσραηλινοί;;;
     Μόνο που ξεχνάς ότι εγώ είμαι γυναίκα
     και δεν έχω ανάγκη τα μελαμψά αγοράκια.
     Εσύ που τα λατρεύεις, θα έχεις τους λόγους σου φαντάζομαι. Και θεμιτό είναι.

     Και επειδή η μαμά μου
     μου έχει πει
     να μην κάνω παρέα με ρεμάλια-
     και εγώ ακούω πάντα τη μαμά μου,
     κάνε μου τη χάρη και κολύμπα πιο πέρα,
     διότι δεν είμαι η παρέα που θα ήθελες

    • remali avatar
     remali @ ψυχραιμια 24/12/2009 18:29:20

     Jasmin
     η δουλεια μου εδω τελειωσε
     σε ανελαβαν αλλοι

     εσυ πλεεις σε ξενα χωρικα υδατα
     αλλα δεν εννοεις να το καταλαβεις
     και οσο στριφογυρνας
     τοσο θα εκτιθεσαι

     ανεξαρτητα απο αυτο ομως,
     αν ημουν προισταμενος στο τμημα σου
     θα ημουν σφοδρα δυσαρεστημενος
     για τις μηδενικες επιδοσεις σου
     στην προπαγαvδα και για την αποτυχια σου
     να μεταφερεις επι Ελληνικου εδαφους
     τα προβληματα του Iζραηλ
     με την Παλαιστιvη

     και μην πολυζητας τεστ πολυγραφου
     γιατι μπορει να δεις ξαφνικα
     καλωδιωμενο τον εαυτο σου
     και δε θα το πιστευεις

     α, και να μην ξεχασω,
     χαιρετισματα και στη μαμα σου

 3. Νίκος avatar
  Νίκος 24/12/2009 10:04:21

  Ψυχραιμια, τουλαχιστον οι Παραγοντες (και το ΙΧΩΡ) φερνουν αποδειξεις. Εσυ απο την αλλη απλα ...λες. Το ξερεις οτι -με το συμπαθειο Κες μου Δραγωνα και λοιποι- "Ελληνες" εθνικοι, υπηρξαν μεχρι και τον 8ο-9ο αιωνα μχ; αν θελεις σου στελνω τα ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Διοτι, και ειναι κατι που πολλοι εδω μεσα ξεχναμε, τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ μιλουν απο μονα τους. Οι ιδεολογικες προτιμησεις ειναι ασημαντες, κατι που οι Σοροεπιδοτουμενοι ιστορικοι μας της πλακας αγνοουν.

  • Eleos avatar
   Eleos @ Νίκος 24/12/2009 11:50:52

   Ετσι μπραβο Νικο. Πες τα γιατι εδω πολλοι ειναι 'μοντερνοι' και θελουν να μας 'ξυπνησουν'...Να προσπαθησουμε ν' ανεβασουμε το επιπεδο λιγακι κι οχι να ιστοριολογουμε μπλεκοντας προσωπικες αποψεις και ιδεολογηματα με τα ιστορικα γεγονοτα.

  • antiathlitikos avatar
   antiathlitikos @ Νίκος 24/12/2009 12:31:15

   Θα μου επιτρέψεις Νίκο να διαφωνήσω: τα δεδομένα δε μιλάνε ποτέ από μόνα τους. Η ιστορία δεν «είναι εκεί» ήδη αποκαλυμένη για να κληθούμε να την αναγνωρίσουμε. Η ιστορία δεν είναι πτώμα. Κι όλη η μάχη των ιστορικών ως προς την αυτογνωσία της ίδιας τους της «επιστήμης» δεν υπήρξε σοροεπιδοτούμενη – γιατί κανένας Σόρος δε ζούσε όταν γεννιόταν η ιστοριογραφία. Η ιστορία και τα συμβάντα συνοδεύονται πάντα από τη μεσολάβηση της διήγησής της, την ερμηνεία και (κατά συνέπεια) την ιδεολογία του εξ – ιστορούντος. Η παραποίηση των πηγών είναι κι αυτή μια ακραία έκφανση αυτής της διαδικασίας.

 4. Νίκος avatar
  Νίκος 24/12/2009 14:23:23

  Αντιαθλητικε, αυτα τα συγκεκριμενα δεδομενα ΜΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ. Υπηρχαν Ελληνες (εθνικοι τοτε) μεχρι και τον 9ο αιωνα. Στην περιπτωση αυτη δεν υπαρχουν εναλλακτικες υποθεσεις. Αν εχεις αντικρουοντα δεδομενα να τα συζητησουμε.

  ΚΑΛΑ ΧΡΥΣΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

 5. Aris lalidis avatar
  Aris lalidis 24/12/2009 16:11:22

  @Jasmin
  Το remali κατι σε ρωτησε.
  Θα συνεχισεις για πολυ τη γαργαρα;Μηπως περιλαμβανεται στο πακετο εκπαιδευσης
  στο "ινστιτουτο";
  Mας τρωει η περιεργεια...

  • Jasmin avatar
   Jasmin @ Aris lalidis 24/12/2009 16:19:14

   Μα ποιός είσαι εσύ που πρέπει να σου απολογηθώ κιόλας;
   Μάθε να βάζεις τόνους όταν γράφεις
   και μετά αρχίζεις την κριτική για την "προβληματική" μου ελληνικότητα.
   Εδώ θα γίνεται όλη η αφγανο-πακιστανία Ελλάδα
   και εγώ σε πείραξα;
   Μα πόση υποκρισία και ανοησία πια;
   Μην το κουράζεις άλλο. Πήγαινε διάβασε τα "πρωτόκολλα των σοφών της Σιών" και "ο αγών μου" να περάσει ευχάριστα η ώρα σου...

 6. Aris lalidis avatar
  Aris lalidis 24/12/2009 16:45:33

  @Jasmin
  Χαιρομαι που σε τσιμπησε μυγα...
  Το οτι ερχεσαι απο μακρυα ειναι γεγονος.Αλλα καμμια πρωτοτυπια τοσα χρονια στην επιχειρηση "νεκρωσης".Στα ιδια και στα ιδια βρε παιδι μου.Βρειτε κατι καινουργιο..
  Αξιολογα και τα δυο βιβλια αλλα διαβασμενα εδω και χρονια.Σ ευχαριστω παντως για τη συμβουλη.
  Βεβαιως και δεν εχω καμμια σκασιλα να διαβασω κανενος την απολογια.
  Κοσμιο παντως κατα το ΕΛΛΗΝΙΚΟ εθος και ηθος ειναι να απαντα καποιος οταν ερωταται.
  ΥΓ Το οτι εκτιμας την Ελληνικη γλωσσα ειναι παρηγορο σημαδι αν κρινω απο το ενδιαφερον σου για τους τονους.
  Καλα Χριστουγεννα.

  • Jasmin avatar
   Jasmin @ Aris lalidis 24/12/2009 17:52:26

   Επιχείρηση "νέκρωσης".

   Χρειάζεται και προσπάθεια να νεκρωθεί
   κάτι από καιρό σάπιο;

   Αρκεί να ρίξεις μια ματιά στα εκλογικά αποτελέσματα.
   Αρκεί να ρίξεις μια ματιά στο πως οι μισοί ρουφιανεύουν και απομυζούν τους άλλους
   μισούς με αντάλλαγμα μια δουλίτσα στο δημόσιο.
   Αρκεί να ρίξεις μια ματιά στους νεκρούς από τα τροχαία
   και στις στρατιές των ανάπηρων επιζώντων.
   Αρκεί να ρίξεις μια ματιά στην αγένεια και το θράσος που μιλάμε μεταξύ μας;
   Αρκεί να ρίξεις μια ματιά, στο πόσο κανακεύουμε τους ανόητους και ανοικονόμητους εαυτούς μας, ότι δήθεν μας επιβουλεύονται οι άλλοι, οι κακοί... Μόνο που αυτό αν πας σε ψυχίατρο και του το πεις, θα βγάλει διάγνωση που δεν θα σου αρέσει και πολύ...

   Μήπως έχεις μεγάλη ιδέα για το έθνος μας;;;
   Αν νιώθεις καλύτερα, τι να πω; Παρηγοριά στον άρρωστο ώσπου να βγει η ψυχή του
   Εύχομαι να σε φωτίσει ο Κύριος! Καλά χριστούγεννα! (να τα γιορτάσεις καλά φέτος, διότι σε λίγα χρόνια, οι ισλαμιστές που θα είναι πλειοψηφία στην Ελλάδα, θα τα θέσουν εκτός νόμου)

 7. ψυχραιμια avatar
  ψυχραιμια 24/12/2009 18:26:01

  To ενδιαφερον ειναι το εξης : οι Ελληνες εφοπλιστες εχουν κατηγορηθει για του κοσμου τις απατες και τις αδικιες.Συνηθεστατα δε κατηγορουνται ως οργανα της Αγγλιας οπου εχουν τα ναυτιλιακα γραφεια τους η των ΗΠΑ καθως ειχαν παρει σκαφη Liberty μετα τον πολεμο για να αποζημιωθουν απο τις βυθισεις πλοιων απο τα γερμανικα υποβρυχια.Ωστοσο κανεις ποτε δεν τολμησε να κατηγορησει τους κατηγορους των Ελληνων εφοπλιστων για ανθελληνισμο για το λογο αυτο.
  Μολις ομως η Jasmin αφησε υπονοιες για σχεσεις των εφοπλιστων με την Αλ-Καιντα (πραγμα που δεν ειναι καθολου απιθανο οχι για ιδεολογικους λογους αλλα για καθαρα χρηματικους) αμεσως χαρακτηρισθηκε πρακτορας του Ισραήλ.Να κατηγορεις αλλους Ελληνες για οργανα της Αμερικης δε σημαινει οτι εισαι ανθελληνας και ειναι ψωμοτυρι αλλα αν τους κατηγορησεις για συνεργατες των Αραβων εισαι αμεσως υποπτος.

 8. F avatar
  F 24/12/2009 19:39:39

  Θὰ εἶμαι ἐπιφυλακτικός, γιατὶ μοῦ θυμίζει λίγο τὴν κατασκευασμένη κατὰ τὸν Μεσαίωνα ἐπιστολὴ (τὸ πιθανότερο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία) ὑποτιθεμένου Ῥωμαίου λεγεωναρίου ποὺ δῆθεν περιέγραφε τὸν Χριστό καὶ ἀκόμη καὶ σήμερα διανέμεται σὲ ἀφελεῖς ἀπὸ μέλη παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων.

 9. ekali-fa avatar
  ekali-fa 24/12/2009 19:47:24

  Και ο Μωάμεθ ήταν ακροδεξιός και χρυσαυγίτης

 10. Aris lalidis avatar
  Aris lalidis 24/12/2009 22:08:23

  @Jasmin
  "Εύχομαι να σε φωτίσει ο Κύριος! Καλά χριστούγεννα! (να τα γιορτάσεις καλά φέτος, διότι σε λίγα χρόνια, οι ισλαμιστές που θα είναι πλειοψηφία στην Ελλάδα, θα τα θέσουν εκτός νόμου)"
  Θελει η π.....α να κρυφτει κι η χαρα δεν την αφηνει.
  Πες στο ραββινο σου να σε σκεπαζει γιατι κρυωνεις και βλεπεις ασχημα ονειρα.
  Ουτε ειναι ο χωρος καταλληλος να πλασαρεις ξετσιπωσιες του σιωνισμου.Δεν υπαρχει Γαλλος εβραικου θρησκευματος,υπαρχει Εβραιος με Γαλλικη υπηκοοτητα.

  • Jasmin avatar
   Jasmin @ Aris lalidis 25/12/2009 00:51:08

   Συγγνώμη, εάν σε προσέβαλα με την ευχή για τα Χριστούγεννα.
   Είχα ξεχάσει ότι οι ναζιστές και οι νεο-ναζί είστε πολυ-θεϊστές.
   Αλλά είναι αυτό που λες και εσύ: Δεν υπάρχει Έλληνας νεο-ναζί,
   υπάρχει νεο-ναζί με Ελληνική Υπηκοότητα
   (επίκαιρο ανέκδοτο σαν και το άλλο: "Πακιστανός Έλληνας ψηφοφόρος")...

 11. Ένας Τυχαίος avatar
  Ένας Τυχαίος 25/12/2009 03:20:05

  Παν μέτρον άριστον αδέρφια!
  Προσοχή στις υπερβολές αλλά και στις ελλείψεις!

  @Ψυχραιμία

  Εν έτη 2010 στο πλανήτη Γή δε γυρίζουν όλα γύρω ΜΟΝΟ από τους USA man!

  Στην Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια παίζεται ένα γεωπολιτικό παιχνίδι των μεγάλων δυνάμεων USA, Κίνα, Ρωσία, και ΕΕ(Γερμανία, Γαλλία), που αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

  Οποιος δε μπορεί να το δεί,μάλλον είναι διότι ερμηνεύει το παρόν χρησιμοποιώντας το παρελθόν!

  Γιυτό και δε μπορείς να καταλάβεις τι θα κάνει ο Σαμαράς!

  Είναι απλο! Θέλει να παίξει ρόλο και η Ελλάδα στο παιχνίδι και όχι μόνο να γίνει το πιόνι και ο θεατής των εξελίξεων.

  Ποιούς θα έχει με το μέρος της η Ελλάδα?

  Ποιά "θυσία" θα γίνει για να ενωθούν οι Έλληνες;

  Μήπως η "θυσία" έγινε ήδη ή μήπως θα γίνεται σε δόσεις?

  Δε γνωρίζω , ούτε υπονοώ κάτι!

  Απλή λογική χρησιμοποιώ!

 12. Aris lalidis avatar
  Aris lalidis 25/12/2009 15:24:28

  @Jasmin
  Καλα Χριστουγεννα !
  Σε ποια εποχη σ εχουν αφησει οι ραββινοι σου; Προφανως στην εποχη που τα φερεφωνα τους εκτοξευοντας τιτλους οπως ναζι,νεοναζι κ.λ.π πιστευαν οτι θα "ψαρωσουν" οι καταγγελοντες τις τελετουργικες ΑΙΜΟΠΟΣΙΕΣ του πιο ρατσιστικου "κινηματος" στην ιστορια της ανθρωποτητας,του ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ.
  ΑΙΜΟΠΟΣΙΕΣ στη Γαζα,ΑΙΜΟΠΟΣΙΕΣ στην Ελλαδα,ΑΙΜΟΠΟΣΙΕΣ παντου.
  Οι αφεντες σου, ειναι αφεντες του ψευδους οπως ειπε ο Σοπενχαουερ οποτε δικαιολογεισαι ο,τι και να γραψεις.
  Σαλομ jasmin.

  • Jasmin avatar
   Jasmin @ Aris lalidis 26/12/2009 00:19:47

   Ari Lalidi,

   Εγώ δε θα σε κρίνω - Όπως έκανες εσύ.

   Διότι εάν το κάνω, απλά θα προσβάλλω την (ομολογουμένως, υψηλή) νοημοσύνη μου - Όπως έκανες, επίσης, εσύ.

   Απλά, θα σε ευχαριστήσω για τις ευχές.
   Και θα ανταποδώσω με έναν στίχο από ένα παλιό, αλλά διαχρονικό τραγούδι:

   Shalom aleichem v'aleinu al kulanu
   Δεν στο μεταφράζω στα ελληνικά,
   διότι στα ελληνικά, μου έχεις αποδείξει ότι
   διαβάζεις ό,τι θέλεις να διαβάσεις...
   Και επειδή δεν ξέρω αραβικά,
   θα επιχειρήσω, τσάτρα-πάτρα, να στο πω στα τούρκικα - Τον νεο-ανερχόμενο προστάτη, δηλαδή, του Ισλάμ παγκοσμίως... που πιστεύω ότι ως ισλαμολάγνος, έχεις περισσότερες πιθανότητες για να το "πιάσεις":

   barış senin üstüne olsun, ve hepimizin üstüne olsun

 13. Dion avatar
  Dion 05/09/2013 00:48:21

  Η Διαθήκη του Μωάμεθ που αποκρύφθηκε από τους Τούρκους
  Προχτές Έβλεπα μια ώρα ντοκιματερ για την Μονη Αγίας Αικατερίνης στην Αίγυπτο Στην οποια ο Moameth άφησε την "Διαθήκη" ΜΩΜΟ για αυτήν την Μονη είναι γραμμένη στα Αραβικά και ονομάζει τους μοναχους Χριστιανούς και καμια ανaφορά δεν γίνετε στην Λέξη Έλληνες Μετά από αυτό που διάβασα εδώ στο AntiNews " το έψαξα ακόμα περισσότερο και δυστυχώς δεν βρήκα κάτι να βεβαιώνει το αληθές αυτόν που γραφουν .

  St Catherine Monastery & Mt Sinai, Egypt in HD
  http://www.youtube.com/watch?v=C1Sokdxhrps

  Ιερά Μονή Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αγίας Αικατερίνης
  http://www.sinaimonastery.com/index.php?lid=1

  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CE%AC
  Ως απάντηση σε αίτημα μοναχών της μονής για προστασία, η μονή έλαβε από τον Μωάμεθ «ιδιόγραφη υποχρέωση» ή Διαθήκη (Αχτναμέ), επικυρωμένη με το αποτύπωμα της ίδιας της παλάμης του, που περιγράφει τα δικαιώματα των χριστιανών που ζουν με τους Μωαμεθανούς.


  http://www.sinaimonastery.com/index.php?lid=68
  Όταν το 1517 κατέλαβε την Αίγυπτο ο Σουλτάνος Σελίμ Α΄, επικύρωσε μεν τα προνόμια της Μονής, όμως κράτησε προς φύλαξη το πρωτότυπο έγγραφο του Αχτναμέ για το βασιλικό θησαυροφυλάκιο στην Κωνσταντινούπολη καθώς έφερε την ιδιόχειρη επικύρωση του Μωάμεθ, άφησε δε στη Μονή επικυρωμένο αντίγραφο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.