13/02/2012 09:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Εφαρμοστέο δίκαιο της παλιάς και της νέας σύμβασης

ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

Του Μανώλη Μενεγάκη

Όπως είναι γνωστό, η παλιά δανειακή σύμβαση κατά το αρχικό μνημόνιο δεν είχε νομιμοποιηθεί από τη βουλή, επομένως ήταν ανυπόστατη νομικά όπως και οι προβλέψεις της για το εφαρμοστέο δίκαιο.

Τώρα όμως που αναμένεται να νομιμοποιηθούν από τη βουλή η νέα δανειακή σύμβαση και η σύμβαση PSI το εφαρμοστέο δίκαιο αποκτά βαρύνουσα σημασία σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποια εμπλοκή στο μέλλον και χρειαστεί να εκτελεστούν οι προβλέψεις της νέας σύμβασης κατά της περιουσίας του ελληνικού κράτους.

Η αντιπαραβολή των τότε προβλέψεων και των τωρινών δίνει ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

Α. ΠΑΛΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ αρθ. 14 παρ. (1):  Η Σύμβαση καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή σε σχέση με την Σύμβαση, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:  άρθ. 13 παρ. (1): Η παρούσα Σύμβαση και κάθε εξωσυμβατική αξίωση που γεννάται σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ: Καμία.

Β. ΠΑΛΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ αρθ. 14 παρ. (2):  Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οποιαδήποτε διένεξη προκύψει σχετικά με τη νομιμότητα, την ισχύ, την ερμηνεία ή την εκτέλεση της Σύμβασης στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ αρθ. 13 παρ. (2):  Τα Μέρη υποχρεούνται να υπαγάγουν κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με τη νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ:  Αντί για την αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη νέα σύμβαση ιδρύεται αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Λουξεμβούργου.  Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Άλλο να έχεις να σε κρίνει όλη η Ε.Ε. (αφού επί της ουσίας το Ευρωπαϊκό δικαστήριο είναι επιρρεπές στις πολιτικές πιέσεις) και άλλο το δικαστήριο ενός μόνο κράτους μέλους.

Γ. ΠΑΛΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ αρθ. 14 παρ. (3) Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως δεσμευτικές και εκτελεστές από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Τέτοια πρόβλεψη δεν υπάρχει. Αυτό είναι θετικό και έρχεται να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ότι ο Σαμαράς δεν δέχτηκε δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης άλλο από το ελληνικό.

Δ. ΠΑΛΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ αρθ. 14 παρ. (4) Οι Δανειστές μπορεί να εκτελέσουν ή να επιδιώξουν να εκτελέσουν οποιαδήποτε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στην παρούσα ή άλλα δικαιώματα κατά του Δανειολήπτη στα δικαστήρια της χώρας του Δανειολήπτη.

ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Τέτοια πρόβλεψη δεν υπάρχει. Αυτό είναι θετικό και έρχεται και πάλι να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ότι ο Σαμαράς δεν δέχτηκε δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης άλλο από το ελληνικό.

Ε. ΠΑΛΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Καμία πρόβλεψη για συντρέχουσες δικαιοδοσίες δικαστηρίων άλλων χωρών.

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ αρθ. 13 παρ. (3): Ο Όρος της παραγράφου 13(2) εφαρμόζεται προς όφελος του ΕΤΧΣ (Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας). Κατά συνέπεια, τίποτε από όσα αναφέρονται στον όρο 13(2) δεν εμποδίζει το ΕΤΧΣ από το να εκκινήσει διαδικασίες αντιδικίας στα δικαστήρια του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους (σ.σ. δηλ. της Ελλάδας) ή του εφαρμοστέου δικαίου της παρούσας Σύμβασης (δηλ. της Βρετανίας) και το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αποδέχεται αμετάκλητα την υπαγωγή στην αρμοδιότητα των ανωτέρω δικαστηρίων. Στο μέτρο που το επιτρέπει ο νόμος, το ΕΤΧΣ θα μπορεί να εκκινήσει παράλληλες Διαδικασίες σε περισσότερες από μια από τις ανωτέρω δικαιοδοσίες.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ: Πρώτον, δίνει δυνατότητα στο ΕΤΧΣ να πάει και σε άλλα δικαστήρια να εγείρει αξιώσεις ενώ εμείς αν θέλουμε να εγείρουμε αξιώσεις μπορούμε μόνο στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου. Το θετικό είναι ότι αυτή τη δυνατότητα την δίνει μόνο στο ΕΤΧΣ και όχι στο ΔΝΤ ή σε άλλον, πράγμα που θα ήταν πιο επαχθές.

Στ. ΠΑΛΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ άρθ. 14 παρ. (5) Ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος.

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ άρθ. 13. παρ. (4): Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό νόμο.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ: Με την πρώτη ματιά, καμία. Όμως προσέξτε: Το τελευταίο εδάφιο που λέει ότι η παραίτηση από την ασυλία γίνεται στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό νόμο θα πρέπει να συνδυαστεί με την ανυπαρξία προβλέψεων όπως οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 14 της παλιάς σύμβασης πράγμα που σημαίνει ότι το εφαρμοστέο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης είναι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Με την παλιά σύμβαση αυτό ετίθετο υπό αμφισβήτηση. Το είχαν αναλύσει αυτό διάφοροι καθηγητές νομικής (όπως ο Κασιμάτης και άλλοι). Όταν λες ότι η παραίτηση από την ασυλία γίνεται στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό νόμο αλλά ταυτόχρονα λες ότι «Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου (τότε) της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως δεσμευτικές και εκτελεστές από τα συμβαλλόμενα μέρη» σε αυτήν την περίπτωση πραγματικά δέχεσαι άρση ασυλίας στα πάντα και αυτο-ακυρώνεσαι δηλαδή αναιρείς το ελληνικό δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Είναι δηλαδή σαν να παραιτείσαι από  την γενική αρχή του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περί του δικαίου του εδάφους για την εκτέλεση κατά περιουσιακών στοιχείων. Κατά τη γνώμη μου αυτό ισοδυναμούσε με εθνική μειοδοσία αλλά αυτό δεν είναι του παρόντος. Τώρα που στη νέα σύμβαση δεν υπάρχουν τέτοιες απαράδεκτες προβλέψεις, το μέτρο απαγόρευσης από αναγκαστικό (ελληνικό εννοείται) νόμο σημαίνει χωρίς αμφισβήτηση ή θολές ερμηνείες ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Για μία ακόμη φορά συνελήφθη ο Βενιζέλος να ψεύδεται. Το δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης δεν ήταν δεδομένο πως θα ήταν το ελληνικό όπως είχε αφήσει να διαρρεύσει για την εκχώρησή του ήδη από το περασμένο καλοκαίρι υπέρ του αγγλικού δικαίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έβαζε το χέρι του ο Σαμαράς στην τελευταία διαπραγμάτευση (που απ’ ό,τι φαίνεται ήταν ο μόνος που ασχολήθηκε με το θέμα όπως είχε δημοσιεύσει το antinews) το δίκαιο της εκτέλεσης θα ήταν «από την πίσω πόρτα» ίδιο με το δίκαιο της έκδοσης των ομολόγων της ανταλλαγής. Για τη διαφορά μεταξύ δικαίου έκδοσης και δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης δείτε σχετικές αναρτήσεις του antinews και το άρθρο «Αγγλικό δίκαιο:  Μύθοι και αλήθειες».

Σαμαράς: ελληνικό το δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης

Αγγλικό Δίκαιο: μύθοι και αλήθειες

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ο Ιθαγενής avatar
  Ο Ιθαγενής 13/02/2012 10:00:31

  Μάλιστα.
  Ερμηνεύεις τον Νόμο και εγώ σε ρωτώ απλά όχι ποια δικαστήρια ποιοι θα επιδικάσουν αλλά με τι.
  Υπογράφεις μια σύμβαση και κάθε αξίωση (εξωσυμβατική).
  Ποιο δίκαιο τι διέπει;
  άρθ. 13 παρ. (1)

  Ρητά και ξεκάθαρα.
  Τα υπόλοιπα είναι ερμηνείες.

 2. epi avatar
  epi 13/02/2012 10:08:19

  Και η αφελής ερώτηση: Αν υποθέσουμε ότι η ακροβατική λογική σου είναι σωστή τότε γιατί δεν δέχτηκαν οι δανειστές και το εφαρμοστέο δίκαιο να είναι το ελληνικό; Η απάντηση είναι απλή. Σε κάθε περίπτωση (όπως και στην Αργεντινή) η υπόθεση θα πάει στα Διεθνή Δικαστήρια. Εκεί να δεις τι ακροβατική λογική έχουν αυτά τα δικαστήρια! Και η μία καταδίκη να έρχεται μετά την άλλη. Βιώσαμε ένα πριν λίγες μέρες με τις αποζημιώσεις των κατοίκων του Διστόμου.

  • Μανώλης Μενεγάκης avatar
   Μανώλης Μενεγάκης @ epi 13/02/2012 12:56:10

   Ναι, αλλά δεν θα μπορούν να εκτελεστούν οι αποφάσεις στην ελληνική δημόσια περιουσία. Π.χ. στον ορυκτό πλούτο

   • Ο Ιθαγενής avatar
    Ο Ιθαγενής @ Μανώλης Μενεγάκης 13/02/2012 13:01:28

    Που θα έχει μεταβιβαστεί στην εταιρεία ταμείο;

    • Μανώλης Μενεγάκης avatar
     Μανώλης Μενεγάκης @ Ο Ιθαγενής 13/02/2012 13:43:46

     Η γνώμη μου γι' αυτό σε παρακάτω σχόλιο

     • Ο Ιθαγενής avatar
      Ο Ιθαγενής @ Μανώλης Μενεγάκης 13/02/2012 17:56:52

      "Δίνουμε το αγγλικό δίκαιο στους δανειστές μας, για να μην τους περάσει από το μυαλό ότι αργότερα έχουμε σκοπό να ξαναμειώσουμε το χρέος μας"

      Ευ. Βενιζέλος από τη Βουλή.

     • hotdog avatar
      hotdog @ Ο Ιθαγενής 14/02/2012 13:44:26

      Να σου το μεταφράσω: Αφού τα κατεβάσαμε,σκύψαμε και δεχθήκαμε όλες τις "στάσεις" τη πρώτη φορά τώρα που μας το στρώσανε φώναξαν και παρέα. Ε' να μη τους δυσαρεστήσουμε, είμαστε φιλόξενος λαός! Παραδέχεται ο αθεόφοβος πως επιδιώκει το αντίθετο από αυτό που θα ήθελαν όλοι οι Έλληνες!!! Τη μείωση του χρέους μας. Εντελώς αντίθετο από τους νόμους της αγοράς που ο δανειστής γνωρίζει και παίρνει το ρίσκο ενός δανείου στο δίκαιο του δανειζόμενου κράτους καθώς το έχει συνυπολογίσει και υπάρχουν cds και σχετικές επισφάλειες.

 3. aristos avatar
  aristos 13/02/2012 10:29:18

  Μια διευκρίνηση, σε ότι αφορά το δίκαιο.
  Σαφώς και είναι δεσμευτικό το αγγλκό δίκαιο (δυστυχώς).
  Διαβάστε:
  (σελίδα 44 , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΕΛΛ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ )
  Έχω θεωρήσει ως αληθείς (α) η γνησιότητα όλων των υπογραφών (εκτός των υπογραφών του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος) και τη συμφωνία όλων των αντιγράφων με τα πρωτότυπα, (β) την ικανότητα και αρμοδιότητα σύναψης των Συμβάσεων και την έγκυρη εξουσιοδότηση και υπογραφή από κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκτός του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος και (γ) την εγκυρότητα, δεσμευτική ισχύς και εκτελεστότητα των Συμβάσεων για κάθε συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.
  Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών

  • Μανώλης Μενεγάκης avatar
   Μανώλης Μενεγάκης @ aristos 13/02/2012 14:32:31

   Αυτό που λες είναι το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ) που εκδίδεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

   Δηλαδή είναι η γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της σύμβασης και τη γνησιότητα των υπογραφών.

   Στην τέταρτη παράγραφο του υποδείγματος της γνωμοδότησης γράφει

   "Έχω θεωρήσει ως αληθείς (α) η γνησιότητα όλων των υπογραφών (εκτός των υπογραφών του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος) και τη συμφωνία όλων των αντιγρά-φων με τα πρωτότυπα, (β) την ικανότητα και αρμοδιότητα σύναψης των Συμβάσεων και την έγκυρη εξουσιοδότηση και υπογραφή από κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκτός του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος και (γ) την εγκυρότητα, δεσμευτική ισχύς και εκτελεστότητα των Συμβάσεων για κάθε συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο".

   "Εκτελεστότητα" σημαίνει ότι η σύμβαση αποτελεί τίτλο τυπικά εκτελεστό σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. Όμως, η δυνατότητα εκτέλεσης δηλαδή η πρακτική ενέργεια της εκτέλεσης είναι άλλο πράγμα. Εκεί ισχύει το δίκαιο του εδάφους δηλαδή το ελληνικό δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

   Είναι αντίστοιχο της διαφοράς των όρων "ακυρότητα" και "ακύρωση".

   • Μανώλης Μενεγάκης avatar
    Μανώλης Μενεγάκης @ Μανώλης Μενεγάκης 13/02/2012 14:36:59

    Συγνώμη, από βιασύνη:

    Είναι αντίστοιχο της διαφοράς των όρων"ακυρώσιμος" και "άκυρος". Το "ακυρώσιμος" σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης σύμφωνα με το νόμο. "Άκυρος" σημαίνει ότι αυτό συντελέστηκε, έγινε.

    Έτσι και με έναν τίτλο, π.χ. ένα ληξιπρόθεσμο ομόλογο που δεν έχει πληρωθεί. Θα κηρυχθεί τυπικά ως τίτλος εκτελεστός σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. Όταν θα πάει ο ομολογιούχος δανειστής να το εκτελέσει κατά ελληνικής δημόσιας περιουσίας εκεί θα εφαρμοστεί το ελληνικό δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης που απαγορεύει την κατάσχεση σε δημόσια περιουσία του κράτους.

  • Απόστολος avatar
   Απόστολος @ aristos 13/02/2012 15:31:04

   Αρίστο, μετά από μήνες θα μας πούνε ότι το συγκεκριμένο δεν το διάβασαν γιατί ήταν ευθύνη του αρμόδιου υπουργού.

 4. Βαγγέλης Κ. avatar
  Βαγγέλης Κ. 13/02/2012 10:49:49

  Να εξηγήσω και το αυτονόητο, επειδή προφανώς κάποιοι αδυνατούν να το καταλάβουν. Η αναγκαστική εκτέλεση, η κατάσχεση στο έδαφος της Ελλάδας, απαιτεί κρατική βία που ενεργοποιείται φυσικά μόνο από τα ελληνικά δικαστήρια. Κυρίαρχο κράτος στου οποίου το έδαφος να εκτελεί κατασχέσεις ο οποιοσδήποτε, να αφαιρεί βίαια περιουσίες ο καθένας, δε νοείται. Ξέφραγο αμπέλι νοείται, και συνεπώς όποιος επιμένει να θεωρεί κάποιου είδους κατόρθωμα το δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης, για ξέφραγο αμπέλι μιλάει, όχι για Ελλάδα.

 5. ANGRY MAN avatar
  ANGRY MAN 13/02/2012 11:27:18

  Εγώ ρωτώ κάτι άλλο: Τί θα εμποδίσει τον Γερμανό ή μια ομάδα κρατών να στείλουν το στρατό τους και να επιβάλλουν την αναγκαστική εκτέλεση; Μήπως το ίδιο δεν έκαναν οι Άγγλοι που απέκλεισαν τον Πειραιά, όταν υποστήριξαν τον Ισπανοεβραίο με αγγλική υπηκοότητα πολίτη τους, που όχι η Ελλάδα τόσο, αλλά κυρίως τα ναυτιλιακά γραφεία του Πειραιά του χρωστούσαμ από δάνεια υπαχθέντα στο αγγλικό δίκαιο; Και ναι μεν οι Έλληνες κυβερνήτες υποβρυχίων είναι απείρως καλύτεροι από τους Γερμανούς, αλλά θα έχουμε τορπίλες να αμυνθούμε; Οι πιλότοι μας είναι οι καλύτεροι μετά τους Αμερικανούς, αλλά θα έχουμε αεροπλάνα, πραύλους και βλήματα; Ο πόλεμος έρχεται και δυστυχώς η εκτέλεση θα είναι η αφορμή. Τα πετρέλαιά μας θέλουν. Αλήθεια, με τη μικρή τεχνογνωσία που έχουμε, γιατί στο πλαίσιο της ανάπτυξης δεν αρχίζουμε μόνοι μας, εδώ και τώρα τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο; Ό,τι προλάβουμε να εκμεταλλευθούμε, προλάβαμε. Α;

 6. Stergiou avatar
  Stergiou 13/02/2012 11:35:06

  Επιπλεον θα πρεπει να διευκρινιστει πως ναι μεν αφορα ιδιωτικη περιουσια, αλλα οταν ιδρυεις ιδιωτικη εταιρια στην οποια εκχωρεις την κρατικη περιουσια (γη, υδωρ, ορυκτο πλουτο) μαλλον αυτα παυουν να αποτελουν δημοσια περιουσια... Για να μας εξηγησει ο αρθρογραφος και αυτο το κοματι

 7. mx avatar
  mx 13/02/2012 11:42:40

  Ιδού η ΛΟΓΙΚΗ Γερμανία: «Αν ήμουν Έλληνας»…  Εκπληκτικό άρθρο του Gabor Steingart, αρχισυντάκτη της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας «Handelsblatt». Το εξαίρετο αυτό δημοσίευμα πιστώνεται στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»:

  Όταν σ’ έχουν προσκαλέσει στον τόπο τους οι φίλοι σου, θα ήθελες φεύγοντας να μπορέσεις να πεις ότι «ήταν πολύ όμορφα» και πως εντυπωσιάστηκες απ’ όσα είδες. Δυστυχώς, για τα είκοσι μέλη της ερευνητικής ομάδας της Handlesblatt που επισκέφτηκαν την Ελλάδα προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες γύρω από το επίκεντρο της κρίσης, στάθηκε αδύνατο να κοιτάξουν πίσω κατά τρόπο ευχάριστο.

  Αναμφίβολα, τις τελευταίες μέρες συναντήσαμε γενναίους Έλληνες, που αντιμάχονται την κρίση – μια κρίση που είναι πιο δυνατή απ’ αυτούς. Παρά ταύτα, η κυρίαρχη αίσθηση ήταν διαφορετική: Είχαμε έρθει σε μια εξουθενωμένη χώρα, μια χώρα που κουβαλάει στις πλάτες ένα διπλό βάρος – εκείνο του τεράστιου χρέους για το οποίο ευθύνεται η ίδια και εκείνο μιας πολιτικής διάσωσης από πλευράς της Ευρώπης, που κάνει τα πράγματα χειρότερα.

  Τα αποτελέσματα που έχουν πετύχει οι «σωτήρες» της Ελλάδας είναι αποκαρδιωτικά: Η παραγωγή μειώνεται, η ανεργία διογκώνεται και οι νέοι ονειρεύονται μια ζωή στο εξωτερικό. Ένα τέτοιο βουνό χρέους δεν μπορεί να πέσει όταν η οικονομική ισχύς συρρικνώνεται. Εν ολίγοις, κανείς δεν κάνει μυς όταν πεθαίνει της πείνας. Αν ήμουν από την Ελλάδα, θα είχα αρχικά καταθέσει μήνυση για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού εις βάρος των «σωτήρων» μου και στη συνέχεια θα πήγαινα στο Σύνταγμα, προκειμένου να διαμαρτυρηθώ ενάντια σε μια πολιτική για την αντιμετώπιση της κρίσης, που το μόνο που κάνει είναι να επιδεινώνει την κρίση.

  Η δίνη περιστρέφεται ολοένα και πιο γρήγορα, τραβώντας τη χώρα προς τα κάτω. Η συμφωνία για το «κούρεμα» του χρέους ναι μεν θα επιβραδύνει την αποσύνθεση της Ελλάδας, αλλά δεν θα την αποτρέψει. Κατ’ αρχάς, το «κούρεμα» ήρθε με καθυστέρηση ενός έτους. Αν μια τέτοια απόφαση είχε ληφθεί πέρυσι, το σημερινό χρέος της Ελλάδας θα κυμαινόταν κάτω του 100% της οικονομικής ισχύος της χώρας. Όπως έχουν τα πράγματα πλέον, ωστόσο, η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές δανεισμού στο ορατό, τουλάχιστον, μέλλον. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι το 1/3 των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου ελέγχεται από τους ίδιους τους Έλληνες – τα 74 δισ. ανήκουν στις τράπεζες και άρα στους αποταμιευτές τους και τα 26 δισ. στα ασφαλιστικά ταμεία και άρα στους δικαιούχους τους.

  Εν μια νυκτί, οι Έλληνες έγιναν κατά πολύ φτωχότεροι. Κατανοώ, λοιπόν, γιατί ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, ο άνθρωπος πίσω από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, λέει πως «αρχικά αρρωστήσαμε με τύφο και τώρα έρχονται να μας δώσουν μια ένεση καρκίνου».

  Η θεραπεία που επεβλήθη στην Ελλάδα θυμίζει εκείνη που δοκίμασε το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Τζέφρεϊ Σακς και τα Παιδιά από το Σικάγο, στη Ρωσία: Βεβιασμένη απορρύθμιση, βιαστικές ιδιωτικοποιήσεις και περικοπές κοινωνικών παροχών. Έτσι δημιουργήθηκε ο καπιταλισμός της Άγριας Δύσης σε μια χώρα που μέχρι σήμερα παραμένει διαιρεμένη μεταξύ δισεκατομμυριούχων και φτωχών. Ο Σακς, ο οποίος έγινε γνωστός ως ο «Δρ. Σοκ», ζήτησε αργότερα συγγνώμη από τον ρωσικό λαό. Τον ρόλο του «Δρ. Σοκ» έχουν σήμερα αναλάβει οι πολυάριθμοι σωτήρες της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι και στο Βερολίνο.

  Αν εμείς είχαμε συμπεριφερθεί στα αδέλφια στην πρώην ανατολική Γερμανία όπως οι Ευρωπαίοι συμπεριφέρονται στους Έλληνες σήμερα, θα οδηγούσαν ακόμα Trabant και θα εξακολουθούσαν να περιμένουν τις μπανάνες. Όσα κάναμε σωστά για τους πολίτες της πρώην Ανατολικής Γερμανίας -από τη διαγραφή των χρεών των επιχειρήσεών τους μέχρι τις μισθολογικές αυξήσεις-, κάνουμε σήμερα λάθος στην περίπτωση της Ελλάδας.

  Τα διαβολικά αποτελέσματα του προγράμματος της Ευρώπης για τη διάλυση του Νότου είναι πλέον ορατά στο αστικό τοπίο της Αθήνας. Οι τοξικομανείς πληθαίνουν, όπως και οι ιερόδουλες, τα εμπορικά καταστήματα κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο και οι εξαγριωμένοι πολίτες πολλαπλασιάζονται. Ακόμα πιο επικίνδυνα, όμως, είναι όσα δεν φαίνονται. Αν ήμουν από την Ελλάδα θα ανησυχούσα. Θα είχα τον νου μου στη στρατιωτική μηχανή που διοικούσε τη χώρα έως το 1974 και η οποία δεν αποκλείεται να αναζητεί την ευκαιρία για να εκδικηθεί. Το ξέρουμε και απ’ άλλες χώρες: ο Δρ Σοκ είναι εχθρός της δημοκρατίας.

 8. unfair avatar
  unfair 13/02/2012 11:58:53

  έχουμε ξανασυζητήσει για το αγγλικό δίκαιο, κ οι λεπτομέρειες που αναφέρει ο αρθρογράφος, δεν αναφέρουν τα εξής:
  - πως με την σύμβαση αυτή ΔΕΝ μπορούμε να ξανάΚΟΥΡΕΨΟΥΜΕ την ΟΦΕΙΛΗ [είτε στο παρόν νόμισμα ή σε άλλο (δραχμή)]. Άρα, το ΧΡΕΟΣ παραμένει ΕΣΑΕΙ μέχρι την αποπληρωμή του!!!
  - περιουσία του Ελληνικού Κράτους ΜΠΟΡΕΙ να κατασχεθεί μετά από Δικαστήρια στο εξωτερικό [βλέπε ΧΡΥΣΟΣ, χρήματα από επιστροφές ΦΠΑ (κ ένα παράδειγμα, πουλάμε πετρέλαιο, στην Αυστρία, όταν μπουν τα χρήματα για να μας πληρώσουν, δεσμεύονται υπέρ τους) κα].
  * Στην Ελλάδα, κ πριν θα ήταν δύσκολο να κάνουν κατάσχεση περιουσίας

 9. Μανώλης Μενεγάκης avatar
  Μανώλης Μενεγάκης 13/02/2012 12:42:12

  @ Πλούτο,

  Δεν σχολιάζω τους απαξιωτικούς σου χαρακτηρισμούς. Δείχνουν την (μη) διάθεσή σου για διάλογο. Δείχνουν επίσης ότι δεν διάβασες προσεκτικά αυτό που γράφω. Σκιντζής είναι αυτός που δεν έχει επιχειρήματα. Επίσης, δεν είμαι στέλεχος κανενός κόμματος. Απλά ήμουν ένας από τους 800.000 που ψήφισαν στις 29/11/2009.

  Εάν είσαι νομικός (δεν το ξεκαθαρίζεις) θα ξέρεις ότι το δίκαιο του εδάφους είναι μια γενική αρχή του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και εφαρμόζεται γενικά. Επομένως κατά τεκμήριο το δίκαιο εκτέλεσης θα πρέπει να ήταν το ελληνικό δίκαιο εκτέλεσης. Όμως (πρόσεξε τί θέλω να πω) στην πρώτη (την παλιά) δανειακή σύμβαση υπήρχε η πρόβλεψη των παράγραφων 3 και 4 του άρθρου 14 της παλιάς σύμβασης όπου όριζε ότι οι αποφάσεις του αρμοδίου Δικαστηρίου (τότε του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) είναι από τα συμβαλλόμενα μέρη πλήρως δεσμευτικές και "εκτελεστές".

  Αυτό το "εκτελεστές" για τον ευρισκόμενο σε πλεονεκτική θέση ισχύος αντισυμβαλλόμενο δανειστή σήμαινε υπό προϋποθέσεις αναίρεση, αναστολή, καταστρατήγηση, μη εφαρμογή (όπως θέλεις πες το) του ελληνικού δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης. τα έχει αναλύσει πολύ καλύτερα από εμένα ο καθηγητής Κασσιμάτης ήδη απο την εποχή του πρώτου Μνημονίου.

  • Μανώλης Μενεγάκης avatar
   Μανώλης Μενεγάκης @ Μανώλης Μενεγάκης 13/02/2012 13:36:36

   Με το "Δεν σχολιάζω τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς" ήθελα να πω ότι δεν τους αναταποδίδω.

 10. Nικηφορος Φωκας avatar
  Nικηφορος Φωκας 13/02/2012 12:42:30

  Κε Μενεγακη καλη η προσπαθεια αποπροσανατολισμου αλλα ελλειππης...

  Για να μαθετε και εσεις τι ισχυει σας γνωστοποιω καποια απλα πραγματα που περιλαμβανει το κειμενο της ντροπης που ψηφιστηκε εχθες :

  "Κάθε ένα από τα (σ.σ.: συμβεβλημένα) μέρη αμετάκλητα και χωρίς όρους αίρει κάθε ασυλία την οποία έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν στο μέλλον σε σχέση με τον εαυτό τους ή τα περιουσιακά τους στοιχεία ή έσοδα από νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με αυτή την Συμφωνία. Κάθε ασυλία συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς ασυλία από (σ.σ.: συνέπειες) μήνυσης/αγωγής, αποφάσεις δικαστηρίων ή άλλη αρχή, από σύλληψη, κράτηση ή περιοριστικό ένταλμα πριν από την ανακοίνωση της δικαστικής απόφαση και από κάθε μορφή εκτέλεσης και επιβολής κατά αυτής, των περιουσιακών της στοιχείων ή έσοδα μετά την δικαστική απόφαση μέχρι το σημείο που δεν απαγορεύεται από υποχρεωτικό νόμο.

  Εφαρμοστικός Νόμος και Δικαιοδοσία
  Αυτή η συμφωνία και κάθε μη υποχρεωτικές υποχρεώσεις που προέρχονται από ή σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται από το αγγλικό δίκαιο. Τα μέρη αποδέχονται να καταθέσουν την διαφορά τους στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου".

  Τα αλλα ολα ειναι να 'εχουμε να λεμε'.....

  • Μανώλης Μενεγάκης avatar
   Μανώλης Μενεγάκης @ Nικηφορος Φωκας 13/02/2012 13:31:06

   Απαντώ στο άρθρο. Ξαναδιάβασέ το.

   • Νικηφορος Φωκας avatar
    Νικηφορος Φωκας @ Μανώλης Μενεγάκης 13/02/2012 14:10:56

    Σε αυτο σου απαντησα .

 11. ΜΑΝΩΛΗΣ Μ avatar
  ΜΑΝΩΛΗΣ Μ 13/02/2012 12:51:14

  Επίσης η τότε πρόβλεψη περί εκτελεστού αν η παλιά σύμβαση είχε περάσει και εγκριθεί απο τη βουλή και είχε αποκτήσει ισχύ ελληνικού νόμου θα σήμαινε και την υπερίσχυση ειδικού νόμου περί εκτέλεσης έναντι του γενικότερου νόμου του προϋφισταμένου ελληνικού δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης.

 12. Μανώλης Μενεγάκης avatar
  Μανώλης Μενεγάκης 13/02/2012 12:53:41

  Ακριβώς. Γενική αρχή: Ο ειδικός νόμος υπερισχύει του προϋπάρχοντος γενικού νόμου

 13. Πασχάλης avatar
  Πασχάλης 13/02/2012 12:57:48

  +++++++++++++++++

 14. Μανώλης Μενεγάκης avatar
  Μανώλης Μενεγάκης 13/02/2012 13:05:04

  1. Όχι. Εκτός κι αν η δημόσια περιουσία του ελληνικού κράτους υπαχθεί με ελληνικό νόμο στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Πρακτικά αυτό μπορεί να συμβεί αν στο Ταμείο Αξιοποίησης υπαχθούν τιτλοποιημένα δικαιώματα εκμετάλλευσης δημόσιας περιουσίας π.χ. κέρδη από εξόρυξη πετρελαίου αλλά αυτό και πάλι πρέπει να προβλεφθεί από κάποιον ελληνικό νόμο. Δεν είμαστε ανοήτοι να βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας. εκτός κι αν κυβερνάνε στο μέλλον πουλημένοι. Η ελπίδα και η διάθεση του λαού που θα ψηφίσει σε λίγο και θα αναδείξει αυτούς που θα διαχειριστούν όλα αυτά στο προσεχές μέλλον είναι όμως η αντίθετη.

  2. Με τη συμφωνία του PSI διασφαλίζουν ότι τα κουρεμένα ομόλογά τους θα αποπληρωθούν στο ακέραιο με ένα συγκεκριμένο επιτόκιο. Όμως, το αν σε περίπτωση μη αποπληρωμής εκτελεστούν κατά της ελληνικής δημόσιας περιουσίας, αυτό δεν το διασφαλίζει το εφαρμοστέο δίκαιο της νέας σύμβασης. Εκεί οι ομολογιούχοι πέρνουν ένα ρίσκο. Γι' αυτό υπάρχουν και λογικά θα συνάψουν όλοι αυτοί ασφάλιστρα κινδύνου.

  • Μανώλης Μενεγάκης avatar
   Μανώλης Μενεγάκης @ Μανώλης Μενεγάκης 13/02/2012 13:08:26

   Πέρνουν το ρίσκο με την έννοια ότι ξέρουν πως δεν μπορούν να εκτελέσουν κατά της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Μπορούν απλά να ελπίζουν ότι έχουμε κάθε λόγο να τους πληρώσουμε αφού με τη συμφωνία αναγνωρίζουμε τί τους οφείλουμε και με ποιούς όρους.

  • hotdog avatar
   hotdog @ Μανώλης Μενεγάκης 14/02/2012 14:13:39

   "Εκτός κι αν στο μέλλον κυβερνάνε πουλημένοι". Δηλαδή όσο η Ελλάδα ήταν εθνικά κυρίαρχη (εως το 2009 π.χ.) και δεν είχε υπογράψει τίποτα τι ήταν οι προηγούμενοι που κυβέρνησαν; (Βγάλε το Καραμανλή - τον φάγανε οι αγωγοί και οι αμαρτωλοί υπούργοι).
   Οι επόμενοι δηλαδή που θα κυβερνήσουν τώρα που μας τα αρπάξαν όλα:
   1) Πως θα κάνουν πολιτική εσωτερική για να συγκρατήσουν τη κοινωνική συνοχή;
   2) Πως θα κάνουν εξωτερική πολιτική με όλα αυτά τα κατάπτυστα που έχουν υπογράψει ως τώρα για εθνικές παραχωρήσεις;
   3) Πως θα οργανώσουν την άμυνα της χώρας χωρίς χρήματα;
   4) Πως θα ακυρώσουν τα προδοτικά μνημόνια που έχουν επικυρώσει στη βουλή στα διεθνή δικαστήρια χωρίς κανένας να μας υποστηρίζει εντός κι εκτός Ευρώπης;

   Χάριν στους ανέντιμους και άκυρους στο λόγο πολιτικούς μας όλος ο κόσμος στρέφεται εναντίον μας. Ποιός θα μας υποστηρίξει και ποιός θα μας δικαιώσει;

 15. ΜΑΝΩΛΗΣ Μ avatar
  ΜΑΝΩΛΗΣ Μ 13/02/2012 13:29:34

  Αυτός είναι υπαρκτός κίνδυνος. Αλλά χρειάζεται πρόβλεψη ελληνικού νόμου. Προς το παρόν έχει συσταθεί το Ταμείο Αξιοποίησης αλλά η τιτλοποίηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί συγκεκριμένων δημόσιων περιουσιακών στοιχείων (η "ιδιωτικοποίησή τους") δεν έχει ακόμα γίνει.

  Να ποσπαθήσω να δώσω ένα παράδειγμα: Όταν κηρύξουμε ΑΟΖ και κάνουμε όλες τις επιστημονικές έρευνες και δούμε ποιά καί πόσα κοιτάσματα προς εξόρυξη έχουμε θα είμασταν ανόητοι να πούμε π.χ. ότι το δικαίωμα εκμετάλλευσης στο "οικόπεδο" με αριθμό τάδε φυσικού αερίου νότια της Κρήτης τιτλοποιείται προς εκμετάλλευση και εντάσσεται στο Ταμείο Αξιοποίησης από τη στιγμή που θα μπορούμε να συνάψουμε μια συμφωνία ως κράτος απευθείας με μια πετρελαϊκή εταιρεία ή μια κοινοπραξία αυτών και να γίνουν οι εξορύξεις με συγκεκριμένα ανταλλάγματα.

  • Γιάννης avatar
   Γιάννης @ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ 13/02/2012 14:52:23

   Θα ήμασταν ανόητοι αν υπογράφαμε την 1η και 2η δανειακή σύμβαση επίσης την οποία "όλως παραδόξως" υπογράψαμε.
   Αν ζούσαμε σε ένα ευνομούμενο κράτος αυτά θα είχαν κάποιο νόημα αλλά έχουν καταντήσει οι πολιτικοί την δημοκρατία μας μπανανία.
   Και βέβαια να μην ξεχνάμε και το θέμα της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό που εντελώς τυχαία περιλαμβάνει και τον Ελληνικό χρυσό.

 16. α.α avatar
  α.α 13/02/2012 14:27:13

  Κατ΄αρχάς άλλο θεμα το εφαρμοστέο δίκαιο και άλλο η δικαιοδοσία (αρμοδιότητα των δικαστηρίων). Σχετικά με το τελευταίο: με βάση το αρθρο 22 παρ. 5 του κανονισμού ΕΕ 44/2001 αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστηρια του τόπου τις εκτέλεσης για τις δικες της εκτέλεσης. Ομως η εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων δικαστηρίων της ΕΕ είναι άμεσα εκτελεστές στη χώρα μας με βάση το αρθρο 38 του ίδιου κανονισμού και χωρεί μόνο η προσφυγή κατα το άρθρο 42 του ίδιου κανονισμού στο Μονομελές Πρωτοδικειο Αθηνών με κύριο λόγο ότι οι αποφάσεις αυτές αντίκεινται στη δημόσια τάξη μας με βάση το αρ. 34 του κανονισμού αυτού. Ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο: με βάση τον κανον. ΕΕ (που έχει οικουμενικη ισχυ) 593/08 άρθρο 3 παρ. 1 ισχύει η αρχη της ελεύθερης επιλογής του δικαίου εφαρμογής σε μια σύμβαση, με οριο όμως στο αρθρο 9 παρ. 2 του κανον. αυτου τις αναγκαστικού δικαιου διατάξεις του δικαστη που δικάζει, όπως αυτές για τον πυρηνα της δημόσιας περιουσίας.

 17. ΔΡΙΣ avatar
  ΔΡΙΣ 13/02/2012 17:31:36

  ΜΟΛΙΣ ΑΡΧΟΣΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥ ΤΑ 400€ ΜΙΣΘΟ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΛΕΝΕ...

 18. Dikhgoros avatar
  Dikhgoros 13/02/2012 19:43:58

  Πέστα γιατί ήμουν έτοιμος να τα γράψω λίγω πιο επιθετικά.

  • Roulis avatar
   Roulis @ Dikhgoros 13/02/2012 23:03:38

   Το μνημονιο ειναι ευτυχια!!!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.