#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
20/01/2012 07:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Για το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου στα ομόλογαΗ σύμβαση έκδοσης του ομολόγου είναι ένα τεχνικό νομικό κείμενο, που έχει πολλούς όρους. Ένας εξ αυτών είναι ο περιβόητος όρος περί «Εφαρμοστέου Δικαίου – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων».

Είναι εύλογο και σύνηθες, ο εκδότης του ομολόγου, η χώρα μας στη συγκεκριμένη περίπτωση, να επιδιώκει την σύναψη της σύμβασης, με εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό και αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων, τόσο ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης έκδοσης του ομολόγου, όσο και ως προς το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του οφειλέτη (της χώρας) αν για οποιονδήποτε λόγο από αυτούς που ορίζονται στη σύμβαση έκδοσης του Ομολόγου ή με βάση το θετό δίκαιο της χώρας του εκδότη, συντρέχει λόγος καταγγελίας της σύμβασης έκδοσης του Ομολόγου και λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από το δανειστή προκείμενου να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά του. Είναι απολύτως κατανοητό, ότι ο εκδότης έχει κάθε συμφέρον να επιτύχει την διασφάλιση της ρήτρας δωσιδικίας και εφαρμοστέου δικαίου ώστε αυτή να είναι ελληνική, διότι τα μέσα άμυνας που θα διαθέτει προκείμενου να προστατευθεί έναντι του δανειστή του είναι περισσότερα και ευχερέστερα να ασκηθούν. Στην όλη εξίσωση προσθέστε και το «πυρηνικό» όπλο του εκδότη. Την επίκληση δηλαδή της ρήτρας της ασυλίας του έναντι της τυχόν διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά περιουσιακού του στοιχείου που πηγάζει από την έννοια της άσκησης της κυριαρχίας του.

Τι γίνεται όμως σε μια μη συνήθη διαδικασία όπως αυτή που βιώνει η χώρα μας εδώ και μερικούς μήνες; Θυμίζω εν τάχει, πως με βάση την Απόφαση της Συνόδου Κορυφής 26ης – 27ης 2011, συμφωνήθηκε (α) Η απομείωση της σχέσης του ελληνικού χρέους προς το ΑΕΠ να φτάσει το 120% το 2020, (β) Η εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, (γ) Η εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων με ονομαστική μείωση του 50% επί του θεωρητικού ελληνικού χρέους που κατέχουν ιδιώτες επενδυτές, (δ) Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών Τραπεζών με πρόγραμμα ύψους 30 δις Ευρώ και (ε) πληρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων, η πρόσθετη χρηματοδότηση βάση νέου προγράμματος ύψους 100 δις Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών Τραπεζών (αρχικώς υπολογιζόμενης σε περίπου 30 δις Ευρώ) από τον επίσημο τομέα (Κράτη, ΔΝΤ, ΕΚΤ, EFSF)

Δείτε όμως πως ορισμένες παράμετροι επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις με τους ιδιώτες επενδυτές. Στο ενδιάμεσο χρόνο μέχρι σήμερα και πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι της απόφασης του Οκτωβρίου, όχι μόνο συζητείται η διεύρυνση του ύψους της ανταλλαγής ομολόγων από το 50%, σε υψηλότερο ποσοστό της ονομαστικής τους άξιας (60 – 70%), όχι μόνο επιδιώκεται χαμηλότερο τελικό συμβατικό επιτόκιο στα νέα ομόλογα που θα εκδοθούν με τη διαδικασία της ανταλλαγής, αλλά επιπρόσθετα επαπειλείται χρήση Ρητρών Συλλογικής Δράσης (CAC) για όσους ιδιώτες επενδυτές δεν επιδιώξουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων.

Θυμίζω εδώ ότι, από την αρχή της συζήτησης για το κούρεμα του ελληνικού χρέους, με μόνη και αποκλειστική τη συμμετοχή των Ιδιωτών Επενδυτών, ο μόνος πολιτικός στη χώρα που είχε εντοπίσει τις στρεβλώσεις αυτής της διαδικασίας και είχε τονίσει τις δυσχέρειες που θα μπορούσαν να προκύψουν εξ αυτής, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Το κούρεμα έχει νόημα όταν είναι συνολικό και αφορά όλους. Είχε εγκαίρως επισημάνει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ότι ο περιορισμός του κουρέματος στους ιδιώτες επενδυτές θα δημιουργούσε ανισομέρεια συμφερόντων και επιλεκτικές πρακτικές υπέρ των επισήμων φορέων δανεισμού, που με τη σειρά τους θα προκαλούσαν εμπλοκές στις όποιες διαπραγματεύσεις. Αυτό το ήξερε ο κ. Σαμαράς. Δυστυχώς όμως δεν διαπραγματεύτηκε ο ίδιος, πλην όμως επαληθεύτηκε. Έτσι, από τον Ιούλιο του 2011 και μετά από 4 μήνες, η κυβέρνηση ΓΑΠ μας οδήγησε σε μια άλλη απόφαση τον Οκτώβριο του 2011, με την οποία προέκυψε όχι μόνο υψηλότερο κούρεμα και μόνο για τους ιδιώτες επενδυτές, αλλά επετράπη, τόσο από τον ΓΑΠ όσο και από το νέο Πρωθυπουργό, η εκτεταμένη φημολογία, που μετά έγινε περίπου ημιεπίσημη θέση διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την διαπραγμάτευση, για εφαρμογή πολύ πιο θεαματικών και σκληρών όρων για τους ιδιώτες δανειστές, σαν αυτούς που ανέφερα παραπάνω.

Η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία που απαιτεί συμβιβασμούς. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι είστε δανειστής της χώρας μας. Έχετε ένα ελληνικού δικαίου και δικαστηρίων ομόλογο, πλήρους ρητρών ασυλίας, αξίας 2 δις, το αγοράσατε το 2007, με τόκο 4% και είναι να το πληρωθείτε το 2017. Με βάση την απόφαση του Οκτωβρίου, το ομόλογό σας θα ανταλλαχθεί με ένα άλλο, ενδεχομένως ελληνικού δικαίου και δικαστηρίων, πάλι πλήρους ρητρών ασυλίας, αξίας 1 δις, με τόκο 4,5% που θα πληρωθεί πχ το 2037. Μπορεί και να το κουβεντιάζατε. Αν όμως σε αυτά προσθέσω και μερικές άλλες παραμέτρους και σας πω ότι το ομόλογο που θα σας δοθεί θα είναι αξίας 750 εκ (περισσότερο κούρεμα), θα έχει τόκο 3% (λιγότερος τόκος), θα το πληρωθείτε το 2047 (περισσότερος χρόνος ωρίμανσης), και όλα αυτά με την επαπειλή της Δαμοκλείου Σπάθης της εφαρμογής Ρητρών Συλλογικής Δράσης που θα καθιστούσαν την εθελοντική σας συμμετοχή στην ανταλλαγή αδιάφορη, καθώς θα σας υποχρέωνα να συμμετάσχετε, είναι βέβαιο ότι θα «στραβώνατε».

Και τι θα ζητούσατε ως αντιστάθμισμα, ώστε να καθίσετε, έστω και έτσι, να το κουβεντιάσετε; Μεταξύ άλλων, φυσικά δύο πράγματα. Αφενός το δίκαιο που θα διέπει τα ομόλογα / την αρμοδιότητα των δικαστηρίων και αφετέρου την παραίτηση του εκδότη από τις ρήτρες ασυλίας του. Διότι (α) θα θέλετε, μετά από τέτοιο κούρεμα, έστω για τα εναπομείναντα χρήματά σας, να έχετε μια μεγαλύτερη προστασία, με βάση το δίκαιο του ενός δικαστή που θεωρείτε πιο αμερόληπτο έναντι των συμφερόντων σας και (β) θα θέλετε να διασφαλίσετε ότι, σε  περίπτωση που αυτή η χώρα – εκδότης σας φέρει πάλι σε κατάσταση να απειλεί να αθετήσει πληρωμές ή να προβεί ξανά σε κούρεμα, να μπορείτε να λάβετε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης προκείμενου να προστατεύσετε τα έννομα συμφέροντά σας.

Είναι λοιπόν η απαίτηση του δανειστή ιδιώτη επενδυτή εύλογη; Κατά τη γνώμη μου είναι.

Διαπράττει έγκλημα όποιος Έλληνας πολιτικός την κάνει δεκτή; Εκεί η απάντηση έχει διαβαθμίσεις ανάλογα με το τι παραχωρείς στη διαπραγμάτευση και σε τι εύρος. Και εξηγώ.

Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι μια έννοια που αφορά δύο πράγματα, ένα εμφανές και ένα αφανές. Το εμφανές είναι η ερμηνεία της σύμβασης. Αν ορίσεις πχ το αγγλικό, οι όροι της σύμβασης ερμηνεύονται από το αγγλικό δίκαιο. Το αφανές, είναι το δίκαιο με το οποίο θα γίνει η αναγκαστική εκτέλεση επί της περιουσίας της χώρας, σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά και ο δανειστής και κάτοχος του ομολόγου θέλει να ικανοποιηθεί με την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας αυτής. Δηλαδή είναι το δίκαιο που θα εφαρμοστεί για την εκτέλεση. Αν η περιουσία βρίσκεται στην Ελλάδα, θα γίνει εκτέλεση κατά το ελληνικό δίκαιο. Αν η περιουσία βρίσκεται στις Βρυξέλλες, θα γίνει εκτέλεση κατά το Βελγικό δίκαιο.

Η περιουσία της χώρας τώρα, χωρίζεται σε δημόσια και ιδιωτική. Δημόσια περιουσία είναι ο ορυκτός πλούτος, οι αιγιαλοί, οι δημόσιες εκτάσεις, η Ακρόπολη και τα άλλα μνημεία κλπ. Ιδιωτική περιουσία συνιστά πχ μια πολυκατοικία που έχει η χώρα στις Βρυξέλλες. Ή ένα ακίνητο που μισθώνει σε μια εταιρία. Ή οι μετοχές που κατέχει σε εισηγμένες εταιρίες σε διάφορες χρηματαγορές

Το ευκταίο σενάριο.

Όπως είπαμε παραπάνω, σε πρώτη φάση στη διαπραγμάτευση, ο εκδότης του ομολόγου, η χώρα, είναι ευκταίο να επιδιώκει την σύναψη της σύμβασης, με εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό και αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων, τόσο ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης έκδοσης του ομολόγου, όσο και ως προς το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του οφειλέτη (της χώρας), χωρίς να παραιτηθεί από οποιαδήποτε ασυλία της ως προς την αναγκαστική εκτέλεση τόσο επί της Ιδιωτικής όσο και κυρίως επί της Δημόσιας περιουσίας της. Εκεί πρέπει να επιμείνουμε όσο μας παίρνει και όσο μπορούμε να πιέσουμε, πάντα έχοντας στο μυαλό ότι η διαδικασία ανταλλαγής πλέον έχει διανθιστεί και με έξτρα δυσμενείς παραμέτρους για τους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι θα πιέσουν να ισοφαρίσουν κάπως αυτή τη «χασούρα» με κάτι άλλο.

Το εναλλακτικό σενάριο.

Ακόμα όμως και αν η χώρα αναγκαστεί να φύγει από την αρχική της θέση και να μπει σε διαπραγματεύσεις για τα θέματα αυτά, εν όψει όλων των παραμέτρων που ανέφερα και της στάθμισης των συμφερόντων της χώρας, τόσο σε σχέση με τους ιδιώτες δανειστές της όσο και έναντι του επίσημου φορέα (Κρατών και λοιπών Διεθνών Οργανισμών), υπάρχει γραμμή άμυνας.

Προσωπικά, μια διευθέτηση με την οποία θα δεχόταν η χώρα την εφαρμογή του αγγλικού δικαίου ως προς την ερμηνεία της σύμβαση έκδοσης ομολόγου, με αρμοδιότητα ξένων δικαστηρίων ως προς αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι:

(α) θα αποδεχόταν μεν συμβατική παραίτηση από ασυλίες ως προς την εφαρμογή αποφάσεων δικαστηρίων και της εκτέλεσης επί της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου στο εξωτερικό και εσωτερικό, αλλά μόνο στο βαθμό που αυτό δεν προσκρούει σε αναγκαστικό νόμο και

(β) δεν θα αποδεχόταν συμβατική παραίτηση από ασυλίες, που τυχόν απολαμβάνει η χώρα σε σχέση με πράξεις εκτελέσεως κατά Δημοσίων περιουσιακών της στοιχείων τόσο στο εξωτερικό, όσο κυρίως στο εσωτερικό, δεν θα με τρόμαζε ιδιαίτερα.

Συμπέρασμα.

Αν η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία επίτευξης συμβιβασμού, τότε για να έχει αποτέλεσμα, για να έχει διάρκεια το αποτέλεσμά της και να είναι καλόπιστη, πρέπει όλες οι πλευρές να βγουν από αυτή με την αίσθηση ότι έχουν πετύχει. Win – Win προσέγγιση, διασφαλίζει ηρεμία και αποδοχή του αποτελέσματος από όλες τις πλευρές.

Η ανεπάρκεια της Κυβέρνησης ΓΑΠ, οι παλινδρομήσεις των κορυφαίων, κατά τα άλλα, διαπραγματευτών της, μαζί με την διπλωματική ανυπαρξία της και την εκκωφαντική διαπραγματευτική της ένδεια, μας οδήγησαν σε δρόμο που μοιάζει με αδιέξοδο. Τώρα πρέπει να κουβεντιάσει η Κυβέρνηση Παπαδήμου, ένα ζήτημα και μια διαδικασία που, όπως είχε προβλέψει ο Σαμαράς, θα μας έφερνε μπροστά σε διλήμματα.

Το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου μοιάζει να είναι μείζον, αλλά υπάρχουν άλλα ζητήματα πολύ πιο ακανθώδη που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αναφέρω ενδεικτικά το είδος, η βαρύτητα και οι ρήτρες ειδικών εξασφαλίσεων (εγγυοδοσία, ενέχυρα, υποθήκες). Έτσι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία το να έχουν όλοι οι πολιτικοί μας τα μάτια τους ανοικτά, και να είναι πονηρεμένοι, διότι υπάρχουν και άλλες παράμετροι και όροι της σύμβασης έκδοσης που χρήζουν εξονυχιστικής μελέτης και λυσσώδους διαπραγμάτευσης.

Και κάτι τελευταίο. Καραδοκεί η νέα δανειακή σύμβαση με το νέο μνημόνιο. Η διευθέτηση που θα επιτύχει η ελληνική κυβέρνηση στο PSI +, ίσως να αποτελέσει καλό πρόκριμα και εύλογο επιχείρημα, για ανάλογη βελτίωση των αντίστοιχων όρων της νέας δανειακής που σίγουρα, ενόσω μιλάμε, συγγράφεται σε κάποιο νομικό γραφείο του εξωτερικού.

Ιεροφάντης.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ioustinianos avatar
  Ioustinianos 20/01/2012 08:42:20

  "....Ας υποθέσουμε ότι είστε δανειστής της χώρας μας. Έχετε ένα ελληνικού δικαίου και δικαστηρίων ομόλογο, πλήρους ρητρών ασυλίας, αξίας 2 δις, το αγοράσατε το 2007, με τόκο 4% και είναι να το πληρωθείτε το 2017......"
  Τι λες τώρα......
  Πράγματι θα είχα συγκλονιστεί από το ενδεχόμενο να χάσω 1 δισ €. Τι θα έκανα με τα ψιχουλάκια που θα μου έμεναν στην τσέπη....
  Βρε αντε και ........

 2. babayaro avatar
  babayaro 20/01/2012 09:08:17

  Αυτη την ανασφαλεια του δανειστη ερχεται να καλυψει το CDS...Φοβασαι κυριε επενδυτη οτι θα σε πιστολιασω? Τραβα ενα ασφαλιστρο και μην μπλεκεις με δικηγορους και νομικα γραφεια....
  Γινεται μια τεραστια κουβεντα για το δικαιο και αποκρυπτεται εντεχνως πως τη χασουρα του ομολογιουχου την εχει αναλαβει η ασφαλεια.
  Εκτος και αν προκειται για μια ακομη φουσκα,τη φουσκα των ασφαλιστρων κινδυνου! Η οποια θα σκασει επισης στα μουτρα των επενδυτων!
  Το απληστο χρηματοπιστωτικο καρκινωμα σπρωχνει τη χασουρα στα κρατη.
  Κορωνα χανεις,γραμματα κερδιζω....

 3. ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
  ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 20/01/2012 09:15:52

  Ιεροφάντη, καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Όμως αν κάνουμε πως υποχωρούμε δεν θα δεχτούν οι δανειστές ένα κουτσουρεμένο αγγλικό δίκαιο δηλ με εξαίρεση την απαγόρευση εξ αναγκαστικού νόμου και περιορισμό μόνο στην ιδιωτική περιουσία για να γλυτώσουμε δήθεν τον ορυκτό πλούτο.

  Παρακαλώ την κοινότητα του antinews να δώσει βάση στο παρακάτω και ένας γνώστης τελοσπάντων να προβεί σε ανάλυση:

  Αν οι δανειστές θέλουν τέτοιες υπέρμετρες και επαχθείς διασφαλίσεις τότε τίθεται ζήτημα εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας και ρίσκου απώλειας αναγκαίων πλουτοπαραγωγικών πόρων για την επιβίωση της ίδιας της χώρας επομένως μια τέτοια ανταλλαγή (με υπαγωγή στο αγγλικό δίκαιο) στο μεγάλο εύρος που αυτή επιχειρείται είναι τελικά ασύμφορη και αντίθετη με την αρχή της ισονομίας μεταξύ οφειλέτη και δανειστή. Το ότι το νομικό πλέγμα εξασφαλίσεων της Βρετανίας (αυτό που λέμε αγγλικό δίκαιο) υφίσταται δεν σημαίνει ότι είναι και δημοκρατικό ή ότι δεν προκαλεί με την εφαρμογή του αποικιοκρατικές δηλαδή λεόντιες δεσμεύσεις για τον οφειλέτη.

  Για τους λόγους αυτούς μια πολύ λογική γραμμή διαπραγμάτευσης για την Ελλάδα από τη στιγμή που αντισυμβαλλόμενο μέρος δεν είναι η Βρετανία μπορεί να είναι: αν το ελληνικό δίκαιο πιστεύετε ότι δεν σας εξασφαλίζει μπορείτε να βρείτε μια διεθνή ασφαλιστική εταιρεία και να ασφαλίσετε τα νέα σας ομόλογα σε περίπτωση μη πληρωμής τους όχι μόνο αν χρεωκοπήσει η χώρα αλλά και αν είναι αδύνατη η είσπραξη με αναγκαστική εκτέλεση του ομολογιακού τίτλου ή η εθνική ασυλία εμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την πλήρη αποπληρωμή

  • kakofonix avatar
   kakofonix @ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 20/01/2012 10:06:32

   Αγαπητέ Μανώλη,

   Η ιδέα σου είναι αξιόλογη, ωστόσο αδυνατώ να πιστέψω ότι θα βρεθεί εγγυητής πρόθυμος να καλύψει τόσο μεγάλο ρίσκο, δεδομένου ότι με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, η πιθανότητα νέας αναδιάρθρωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, ξεπερνάει το 90%.

   • victoria (true) avatar
    victoria (true) @ kakofonix 20/01/2012 14:32:17

    Εκτός αν υπάρξει σπέκουλα πάλι πάνω σε αυτό, άρα υπάρξουν 'αγοραστές' (δεν είναι μιας άλλης μορφής cds;)

 4. Αριστειδης ο δικαιος avatar
  Αριστειδης ο δικαιος 20/01/2012 09:48:24

  αν καποιος γνωριζει σχετικα με τα ομολογα που θα κουρευθουν, περιλαμβανει και τα ομολογα που εχει δωσει το ελληνικο κρατος σε εγαζομενους του δημοσιου ως εξοφληση υποχρεωσεων του προς αυτους?
  η αυτα δεν περιλαμβανονται στο κουρεμα γιατι δεν ειναι επενδυτικα ομολογα?
  οποιος απο τους συτνεργατες του αντινιουζ γνωριζει ας δωσει μια απαντηση ,ειναι πολλοι κατοχοι τετοιοι , οπως , δικαστικοι ,εταιρεις φαρμακευτικες πρωην εργαζομενοι της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ κλπ...

 5. kakofonix avatar
  kakofonix 20/01/2012 09:49:06

  Αγαπητέ,

  Κόντεψα να δακρύσω στο κομμάτι που ο φουκαράς επενδυτής έχασε 1 δις.

  Πρόσεξε μια άλλη εκδοχή:

  Έστω ότι αγόρασες ένα ομόλογο 2 δις με επιτόκιο 4% το 2007. Αγόρασες και CDS ή όχι; Θα το εξετάσουμε παρακάτω.

  Μπαίνουμε στην κρίση και η παγκόσμια οικονομία κλονίζεται. Αγοράζοντας το ομόλογο ήξερες ότι δεν αγόραζες ακίνητο, αλλά κάτι που παίζεται ως παράγωγο στις διεθνείς χρηματαγορές, κάτι που η αξία του μεταβάλλεται, ανάλογα με την πορεία της οικονομίας. Μπορεί να προσδοκούσες μάλιστα ότι το ομόλογοα αυτό, πέραν του κουπονιού, θα σου απέφερε μια καλή υπεραξία, θα μπορούσες π.χ. να το πουλήσεις 2,1 δις σε μερικά χρόνια.

  Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά για σένα και η αξία του ομολόγου σου έπεσε τόσο, που αν το πουλούσες στη δευτερογενή αγορά, σού πρόσφεραν 600 - 800 εκ. Το σκέφτεσαι πάρα πολύ, γιατί υπάρχει άμεσος κίνδυνος χρεοκοπίας και πιθανότητα 90% να χάσεις όλα σου τα χρήματα.

  Έρχεται λοιπόν ένας χουβαρντάς και σου ζητάει να ανταλλάξεις το ομόλογο. Για να σε δελεάσει σου προσφέρει ΜΕΤΡΗΤΑ 300 εκ. και ένα νέο ομόλογο ονομαστικής 700 εκ με κουπόνι 4,5% λήξεως 2037.

  Δεν ξέρω για σένα, άριστε, αλλά εγώ θα έτρεχα, θα έκανα δύο κωλοτούμπες, θα του φιλούσα το χέρι και θα τσέπωνα το κελεπούρι.

  Ας μην αναφερθώ σε παραμέτρους όπως τα CDS ή το δίκαιο...

  • hdgr avatar
   hdgr @ kakofonix 20/01/2012 10:49:51

   Σωστός.
   Πολύ περισσότερο αν κάποιος έχει αγοράσει το ομόλογο μεταγενέστερα στο
   50% της αξίας του ή και πιο κάτω.

  • Αρματιστής avatar
   Αρματιστής @ kakofonix 20/01/2012 13:26:39

   Ότι και να λες εσύ, κανένας δεν ακούει. Για κάποιους το μόνο που υπάρχει είναι ο πιστωτής και τίποτε άλλο. Αυτός να είναι καλά. Μη κακοπάθει. Ο οφειλέτης μπορεί να πάει και στο καιάδα. Φοβάμαι ότι αύριο θα δούμε και κάποια ανάρτηση ότι το PSI είναι καλό πράγμα και το Βρετανικό δίκαιο προστατεύει από το βήχα και το πονόλαιμο.

 6. Διογένης avatar
  Διογένης 20/01/2012 10:01:15

  Ωραία μας τα λέει ο αρθρογράφος για το σκεπτικό του δανειστή. Αυτό μας σερβίρει όλη την ώρα και η κατεστημένη ενημέρωση.

  Για το σκεπτικό του δανειολήπτη, που έχει αυτή τη στιγμή όλα τα όπλα στα χέρια του και αύριο θα τα χάσει, θα ακούσουμε ποτέ τίποτα;

  Έχουμε 100% έλεγχο του 100% του χρέους μας και η εναλλακτική είναι να έχουμε 0% έλεγχο στο 50% του χρέους μας.

  Τι είναι καλύτερο; Αριθμητική του σχολείου είναι, εύκολη και απλή, ακόμη και για δικηγόρους.

  Θυμηθείτε μόνον ότι η χρεωκοπία είναι ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ σενάριο και όχι υποθετικό. Γι' αυτό και γίνεται όλος ο χαμός για το δίκαιο που θα διέπει το χρέος.

  Το σκεπτικό του δανειολήπτη πρέπει να είναι, αν αποδέχεται να δώσει το δικαίωμα να αποκτήσει άλλος τον έλεγχο της χώρας του. Αν του το δώσεις μια φορά, άντε μετά να του το πάρεις πίσω.

  • ΑποΜηχανηςΦτωχος avatar
   ΑποΜηχανηςΦτωχος @ Διογένης 20/01/2012 16:04:56

   Δεν τον αποκτήσαμε ποτέ κατ' αρχήν τον απόλυτο έλεγχο ώστε να τον απωλέσουμε τώρα.

  • Δήμος avatar
   Δήμος @ Διογένης 20/01/2012 17:57:30

   Δεν έχουμε 100% έλεγχο του 100%. Ξεχνάς το δάνειο της Τρόικας.

   Πάντως, μάσησα κάποια φύλλα δάφνης και οραματίστηκα πως μετά τα ιδιωτικά κουρέματα, θα βρεθεί μια εύσχημη φόρμουλα για κούρεμα ομολόγων της ΕΚΤ. Ήσυχα και απλά.

 7. KA avatar
  KA 20/01/2012 11:08:35

  Το άρθρο είναι πολύ καλή βάση για προβληματισμό, τo θέμα είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολο, αλλά επίσης δύσκολο είναι να ξεπεράσει κανείς σχόλια σαν και το παρακάτω (από συνέντευξη καθηγητή οικονομολόγου στο Γκρατς, σε δημοσιογράφο του Βήματος):

  http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=438795

  "ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι τραπεζίτες απαιτούν από την Αθήνα να θέσει τα νέα ελληνικά ομόλογα υπό βρετανικό Δίκαιο. Είναι η μείωση του τόκου ή η μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος των νέων ομολόγων επαρκές αντιστάθμισμα για τέτοια απώλεια;

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ :«∆εν θα αποδεχόµουν ποτέ τέτοια απώλεια…».

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί;

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ : «Συγνώµη, αλλά µια χώρα δεν θα έπρεπε ποτέ να παραδοθεί πλήρως στις τράπεζες. Είναι απόλυτα φρικτός παραλογισµός. Θα ήταν ένας πρόσθετος θρίαµβος της χρηµατιστικής ολιγαρχίας ύστερα από την αλλαγή της κυβέρνησης στην Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Σλοβακία. Οι ολιγάρχες του χρηµατιστικού κεφαλαίου κάνουν ό,τι θέλουν µε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Το ζητούµενο για τις κυβερνήσεις είναι να επανακτήσουν την κυριαρχία τους όχι να εκχωρήσουν και άλ λο κοµµάτι της». "

 8. Αδέξιος Δεξιός avatar
  Αδέξιος Δεξιός 20/01/2012 11:16:01

  Οπως χθές και στην ανάρτηση του Ροδινού διαβάζω τσιτάτα αντι για επιχειρήματα.
  Μπορείς ένας που ξέρει να μας πεί ποιές είναι οι προβλέψεις του Αγγλικού και ποιές του Ελληνικού δικαίου.
  Εκτός και αν το Αγγλικό είναι ....κακό επειδή απλώς είναι ....αγγλικό!

  • kakofonix avatar
   kakofonix @ Αδέξιος Δεξιός 20/01/2012 12:12:44

   1. Ο έλεγχος του χρέους φεύγει ολοσχερώς από τον ελληνικό έλεγχο και περνάει στα βρετανικά δικαστήρια, ήτοι δεν υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής αναδιάρθρωσης με νομοθετική ρύθμιση, παρά μόνο η περίπτωση στάσης πληρωμών, με αβέβαιες συνέπειες.

   2. Σε περίπτωση αλλαγής νομισματικής, πιθανολογούμε ότι θα υπάρχει ρήτρα συναλλάγματος, όπερ σημαίνει ότι σε περίπτωση επιστροφής στη δραχμή, τα δάνεια θα παραμείνουν σε σκληρό νόμισμα. Αντίθετα σήμερα, σε περίπτωση δραχμής, το μεγαλύτερο μέρος του χρέους μετατρέπεται αυτοδικαίως σε δραχμές και αποπληρώνεται σε δραχμές (ο εφιάλτης των funds)

   3. Κακώς μιλάμε μόνο για αγγλικό δίκαιο, καθώς σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η εξασφαλιστική αξία των νέων ομολόγων θα ισούται με αυτά του EFSF, ήτοι θα έχει την ισχύ διακρατικού δανείου υπαγόμενου σε Αγγλικό δίκαιο, με πρόσθετες ρήτρες και εξασφαλίσεις και δέσμευση των πόρων του ταμείου αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας.

   4. Μην ανησυχείς καθόλου για τα παραπάνω. Δεν είναι ακόμα ένα σενάριο καταστροφής. Απλά δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ανταλλαγή ομολόγων, δεν ισχύουν ένα σωρό άλλες προϋποθέσεις. Το πρόβλημα είναι ότι η αποδοχή του δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο για τις δανειακές συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν μετά τη χρεοκοπία με δεδομένο ότι υπάρχουν ακόμα ελλείμματα.

   • Iokasti@gr avatar
    Iokasti@gr @ kakofonix 20/01/2012 14:33:16

    αγαπητε Αδεξιε Δεξιε, μου φαινεται οτι τελικα εισαι αδεξιος. Για το δεξιος δεν το αμφισβητω!!
    Χθες ο κος. Ροδινος εβαλε πολυ σωστα εναν προβληματισμο και οι σχολιαστες απαντησαν με πανω απο διακοσια σχολια, αν δεν κανω λαθος!
    να διαβαζουμε και λιγο τους φτωχους σχολιαστες και οχι να ειμαστε κολλημενοι αδεξια στo δεξιo επερχομενo... repositioning!!!!

    • Αδέξιος Δεξιός avatar
     Αδέξιος Δεξιός @ Iokasti@gr 20/01/2012 14:39:08

     Ευχαριστώ που μου αναγνωρίζεις τουλάχιστον το ...Δεξιός!
     Ως Αδέξιος, που το ομολογώ και ο ίδιος, δεν καταλαβαίνω απο ...repositioning και τέτοια πολύπλοκα καθότι είμαι απο χωριό.
     Εκείνο που βλέπω είναι οτι μερικοί βάλθηκαν να μας πείσουν οτι η μόνη ελπίδα είναι η καταστροφή.
     Ε, σ' αυτό έστω και ....αδέξια εναντιώνομαι.

     • kakofonix avatar
      kakofonix @ Αδέξιος Δεξιός 20/01/2012 19:15:37

      Νομίζω πως συνδέετε αδέξια την αποτυχία του PSI με την καταστροφή. Στην αυριανή ανάρτηση θα προσπαθήσω να σας πείσω ότι η αποτυχία του PSI είναι λιγότερο καταστροφική από την επιτυχία του.

   • Δήμος avatar
    Δήμος @ kakofonix 20/01/2012 18:00:54

    Όμως για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει 1) η χώρα να έχει γυρίσει στη δραχμή, που σημαίνει πως θα έχουμε εισπράξει μια υποτιμησάρα νααα με το συμπάθεια και 2) να έχουμε αρνηθεί να πληρώσουμε το κουρεμένο (όχι το συνολικό) χρέος.

    Αυτά τα δύο δεν πρόκειται να γίνουν.

 9. Pluto avatar
  Pluto 20/01/2012 11:40:21

  Oι Γάλλοι λένε: "δεν υπάρχει χειρότερος κουφός απ`αυτόν που δεν θέλει ν` ακούσει"!!
  Αυτό ισχύει απολύτως για την προσπάθεια ορισμένων αρθρογράφων του Antinews να παρουσιάσουν το ζήτημα του δικαίου σαν ασήμαντη παράμετρο σε σχέση με επιτόκιο ,διάρκεια καί λοιπά "σημαντικά". Σημαντικά είναι όλα καί οπωσδήποτε το δίκαιο που θα διέπει την συμφωνία!
  Το άρθρο του Ιεροφάντη διεκτραγωδεί τον καημό καί το συμφέρον του καλόπιστου (!!) δανειστή, ζητώντας να του παραχωρήσουμε το αγγλικό δίκαιο καί εμπράγματες εγγυήσεις γιά.... τον κόπο του! Βασική αρχή όμως της διαπραγμάτευσης είναι η μεγιστοποίηση του οφέλους ενός εκάστου των μερών!(zero-sum game!) . Ο δε συμβιβασμός έχει νόημα μόνο αν αποτυπώνει το maximum που επιτρέπει ν` αποσπάσουμε ο συσχετισμός δυνάμεων που έχει διαμορφωθεί καί τον οποίο δεν μπορούμε να μεταβάλουμε περαιτέρω προς όφελός μας! Εν προκειμένω, τα hedge funds αγόρασαν πριν 3-4 βδομάδες Ελληνικά ομόλογα στο 25- 30% της ονομαστικής,άρα ένα κούρεμα μέχρι 68% τους αφήνει κέρδος χειροπιαστό, "πέντε καί στο χέρι".Αντίθετα, η χρεοκοπία μας ,το ενδεχόμενο ενεργοποίησης των CDS καί τα δικαστήρια σημαίνουν τίποτα στο χέρι , μόνο "δέκα καί καρτέρει". Συνεπώς they will blink first, αν διαπραγματευθούμε σωστά ,όχι βεβαίως με εκπροσώπους τύπου Χριστοδούλου ,Παπαδήμου καί λοιπούς υπαλλήλους της Goldman...
  Υποστηρίζοντας ότι το δίκαιο που θα διέπει τα ομόλογα ελάχιστη σημασία έχει σε περίπτωση που επισυμβεί δραχμή καί χρεοκοπία, οι κκ Ιεροφάντης καί Ροδινός θυμίζουν κάποιους παλιούς εφοπλιστές που αδιαφορούσαν γιά τα σωστικά μέσα του πλοίου με την λογική ότι άμα έρθει η ώρα η κακιά καί βυθισθεί μεσοπέλαγα , τότε τί σημασία έχουν οι βάρκες ,είτε γερές είτε τρύπιες;;Αρκούν τα σωσίβια καί το κολύμπι ,δηλ το δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης έναντι των (ανά τον κόσμο) ακινήτων,κινητών, αξιών καί απαιτήσεων προς τρίτους του Ελληνικού Δημοσίου.....
  Επαναλαμβάνω : η βιωσιμότητα του Ελληνικού χρέους δεν είναι δεδομένη ,ακόμα καί με επιτοκιο μόλις 1% στα νέα Ελληνικά ομόλογα! Διότι απλούστατα η περιδίνηση της Ελληνικής ύφεσης είναι πρωτοφανής καί ουδείς --πλην Λεφάκη καί λοιπών μέντιουμ -- μπορεί να εγγυηθεί ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης 3% για το 2014 καί εντεύθεν,πρωτογενή πλεονάσματα από το 2012(!!) κοκ. Ισως να συμβούν αυτά, αν αξιοποιηθούν πάραυτα οι υδρογονάνθρακες της ΑΟΖ. Ομως, πόσες πιθανότητες δίνετε στο εξωνημένο καί ανίκανο πολιτικό προσωπικό της χώρας (με την εξαίρεση ,το τονίζω, του Σαμαρά,κάποιων συνεργατών του καί αρκετών στην Αριστερά) να το πετύχει αυτό στην προσεχή 3ετία;;;Oσα λέγονται περί βιωσιμότητας είναι wishful thinking,ευσεβείς πόθοι!Οφείλουμε να παίρνουμε ως δεδομένο το χειρότερο καί να προετοιμαζόμαστε για να το υπερνικήσουμε, όχι να ελπίζουμε πως δεν θα σκάσει το λάστιχο επειδή αδιαφορήσαμε για ρεζέρβα!!

  • Αδέξιος Δεξιός avatar
   Αδέξιος Δεξιός @ Pluto 20/01/2012 12:13:08

   Εσυ δηλαδη παριστάνεις τον προφήτη της καταστροφής ή τον ατζέντη CDS; για να ξέρουμε για τι μιλάμε.

   • Duck avatar
    Duck @ Αδέξιος Δεξιός 20/01/2012 12:56:14

    Όχι δεν είναι ατζέντης CDS. Για λαθραία CD τον κόβω!

   • KA avatar
    KA @ Αδέξιος Δεξιός 20/01/2012 13:31:27

    Νομίζω πως είσαι άδικα άδικος (για να κάνω και ένα λογοπαίγνιο, παρόμοιο με το ψευδώνυμο σου). Αυτά που γράφει ο pluto δεν στερούνται βάσεως, δυστυχώς. Προφανώς η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, η πληροφόρηση ελλιπής (για το τι πραγματικά "παίζεται" στο PSI και σε όσα ετοιμάζονται), αλλά ο διάλογος (μεταξύ μας) παρα πολύ χρήσιμος. Αυτά που γράφει ο pluto είναι σε μεγάλο βαθμό σωστά, το χρέος δεν είναι βιώσιμο και δεν μπορεί να είσαι συνέχεια με την πλάτη στον τοίχο. Κάποια στιγμή μπορεί να επισυμβεί η χρεωκοπία (χωρίς να το έχουμε επιλέξει ή επιδιώξει, η καν υποβοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο) και εκεί πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα όπλα: νομικά, ηθικά (κουράγιο, αντοχή, ηθικό και αλληλεγγύη της κοινωνίας), επάρκεια στοιχειωδών αγαθών για την επιβίωση της κοινωνίας και την άμυνα της χώρας. Το δίκαιο των ομολόγων είναι κάτι πολύ σημαντικό για να το προσπεράσουμε.

    • Αδέξιος Δεξιός avatar
     Αδέξιος Δεξιός @ KA 20/01/2012 14:18:00

     Καθόλου άδικος
     Αυτό που λέει ο Kakofonix τα φωνάζει ο ...Ρουμπινί και όλοι αυτοί που έχουν επενδύσει στην καταστροφή της χώρας.
     Αν θέλετε να συνταχθείτε μαζί τους, καλώς...
     Εχω προσωπικά πιστεύω οτι η Ελλάδα μπορεί να σωθεί.

     • Iokasti@gr avatar
      Iokasti@gr @ Αδέξιος Δεξιός 20/01/2012 14:51:40

      "Εγω προσωπικά πιστεύω οτι η Ελλάδα μπορεί να σωθεί."
      και εγω! για τους αδεξιους δεξιους εχω μια αμφιβολια!!!

     • Αδέξιος Δεξιός avatar
      Αδέξιος Δεξιός @ Iokasti@gr 20/01/2012 14:54:13

      Ε, τότε να πιστεύεις του ...ρουμπινίδες!

     • hdgr avatar
      hdgr @ Αδέξιος Δεξιός 20/01/2012 15:18:15

      Αδέξια "επιχειρήματα" αδέξιε .
      Αν προσχωρήσω στη λογική σου επίσης o ΓΑΠ τελικά μας σώζει μέσω του τωρινού σωτήρα Παπαδήμου.
      Σου συνιστώ να προσέχεις περισσότερο γιατί όπως πάνε τα πράγματα σε λίγο δεν θα έχεις επιχειρήματα ούτε για να ζητάς εκλογές.

      Θέτω σε όλους το ερώτημα.
      PSI , νέα δανειακή-νέο μνημόνιο είναι πακέτο.
      Αν λοιπόν ψηφισθούν και από την ΝΔ ως επωφελή για την χώρα ποιος λόγος θα υπάρχει επί της ουσίας για να γίνουν εκλογές;
      Γιατί να μην μείνει ο σωτήρας Παπαδήμος;

      ΥΓ . Αν το χρέος είναι όσο λένε , αν παραποιήθηκαν στοιχεία για να πάμε στο μνημόνιο-ΔΝΤ το ψάχνει κανείς;

     • Αδέξιος Δεξιός avatar
      Αδέξιος Δεξιός @ hdgr 20/01/2012 15:33:06

      Σιγά ρε μεγάλε με τις υποδείξεις!
      Σε λίγο θα μας λογοκρίνεις κιόλας!
      Ασε αυτά τα περί σωτήρα Παπαδήμου .
      Η Ν.Δ. στήριξε την κυβέρνηση Παπαδήμου για την επιτυχία του PSΙ ναι ή όχι;
      Αρα η ΝΔ θέλει το PSI.
      Αν δεν το θέλει είναι άλλη ιστορία.
      Αν το PSI μειώσει το χρέος και το κάνει βιώσιμο, έχεις αντίρρηση.
      Ασε τις κακοφωνίες και απάντησε σ' αυτό:
      Συμφωνείς ναι ή όχι;
      Ολα τα άλλα είναι λόγια για να περνά η ώρα.

     • kakofonix avatar
      kakofonix @ Αδέξιος Δεξιός 21/01/2012 00:15:17

      Ο τελευταίος που ταύτισε την καταστροφή της χώρας με την αναδιάρθρωση, ήταν ο ΓΑΠ πριν το ΔΝΤ και το μνημόνιο. Αφού μας τελείωσε το μνημόνιο, ανακαλύφθηκε το PSI, ως το νέο αντίδοτο κατά της ''καταστροφής''. Το PSI ακόμα και αν ''επιτύχει'' θα επιτείνει για ακόμα έξι μήνες την αγωνία και θα κρατά τη χώρια δέσμια μιας αναδιάρθρωσης, βουτηγμένη σε μια αέναη λιτότητα, χωρίς προοπτική, ούτε επενδύσεων, ούτε ανάπτυξης. Μήπως ένα ισχυρό σοκ επέφερε τα προσδοκώμενα; Μήπως ο Ρουμπινί είναι εξυπνότερος του ΓΑΠ; Μήπως η Goldman έχει εκδώσει ένα σκασμό CDS?

     • Αδέξιος Δεξιός avatar
      Αδέξιος Δεξιός @ kakofonix 21/01/2012 00:44:37

      O Ρουμπινί συμβούλευε τον ΓΑΠ, άρα εξυπνότερος του ήταν αφού τον οδήγησε εκεί που ήθελε.

      Και εσύ που ξέρεις οτι το PSI θα πετύχει για έξη μήνες μόνο;
      Μάγος είσαι ή προφήτης;

      Πέρασε ποτέ απο το μυαλό σου να κλείσει το PSI με καλούς όρους για την Ελλάδα και να επικρατήσουν καταστροφικές απόψεις σαν τις δικές σου που θα απομονώσουν τη ΝΔ από το εκλογικό σώμα αφού θα δείχνει μίζερη σε μια επιτυχία;

      ή να αναγκαστεί να αναγνωρίσει μια επιτυχία την ...αποτυχία της οποίας προεξοφλούσε, όπως εσύ;

  • victoria (true) avatar
   victoria (true) @ Pluto 20/01/2012 15:15:57

   Προσωπική άποψη, οι πολύ καλές, κάθε μία από την οπτική της, οικονομικές ή νομικές αναλύσεις παραγνωρίζουν το εξής: πως το θέμα είναι δεν είναι μόνο οικονομικό, ούτε νομικό, αλλά πολιτικό.

   Το αφήνουν να είναι δήθεν οικονομικό, γιαυτό όλοι βολοδέρνουμε και ικανοποιούνται όσοι ικανοποιούνται.

   Η δε νομική επιστήμη φροντίζει να υπάρχουν πάντα επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές στο όποιο δικαστήριο.

   Για μένα το χρέος θα είναι βιώσιμο, κυρίως όταν "αποφασιστεί" να γίνει βιώσιμο.

   Όπως βιώσιμο λέγεται σήμερα το 120%, ενώ 120% μας έβαλε στο μνημόνιο. Όπως οι αγορές απλώς τους πίνακες διαβάζουν και καλά τα λένε, ενώ τότε στη Λήμαν δεν ήξεραν να διαβάζουν. Οι αγορές είναι ψυχολογία. Αν υπάρξει "σχέδιο" και ηγέτες, η κουβέντα τελειώνει. Οι αγορές θα υπάρχουν, αλλά θα ακολουθούν, θα μπαίνουν σε πλαίσιο. Αντίστοιχα οι δανειστές, αντίστοιχα και τα αιτήματα των ομολογιούχων.
   Είναι ζήτημα ψυχολογίας και πυγμής-επιβολής από κάποια ελληνική κυβέρνηση (ελπίζω) που θα πατήσει πόδι, ή και την Ευρώπη αν τυχόν έρθει στα συγκαλά της και βοηθήσει, μαζί ή χώρια, αναλόγως θα γραφεί και η ιστορία που έρχεται.

   Θυμίζω Πρόντι. Το θέμα λύνεται σε 5 λεπτά -αν θελήσουν κάποιοι.

   (προφανώς πρέπει να γίνουμε σοβαρή χώρα και να παράγουμε τίποτα, αλλά μιλώ τουλάχιστον για τη διέξοδο από την τωρινή φάση του ..χρεοκοπώ σήμερα, αύριο, ή στις 20 Μαρτίου).

 10. Απόστολος avatar
  Απόστολος 20/01/2012 12:10:17

  Με τη λογική αυτή και οι υπόλοιπες χώρες να δανείζονται με προβλέψεις δικαίου τρίτης χώρας.
  Τι λέτε η γερμανία, που μας χρωστάει ακόμη, ή και Αγγλία να δανείζονται με τις προβλέψεις του Ελληνικού;

  Υ.Γ. ¨καλή¨ η προσπάθεια από τον ιστοχώρο, να καμφεί η αντίδραση ώς προς το θέμα του δικαίου.

  • factorx avatar
   factorx @ Απόστολος 20/01/2012 12:46:11

   Είδες πουθενά να λέει το antinews "είμαστε υπέρ του αγγλικού δικαίου"; Να καταλάβουμε τι γίνεται φίλε μου προσπαθούμε. να εξαντλήσουμε το θέμα με διάλογο για να δοαμορφώσουμε απόψη. Και αντιστεκόμαστε απεγνωσμένα στον φασισμό και την ηλιθιότητα όσων έχουν έτοιμες λύσεις επι παντός θέματος

   • Απόστολος avatar
    Απόστολος @ factorx 20/01/2012 14:08:54

    Ευχαριστώ για την απάντηση και τη διευκρίνηση ότι, τα αντινέα δεν είναι υπέρ του Αγγλικού ή άλλου δικαίου, καθώς και ότι το άρθρο δεν δίνει λύση αλλά την αναζητά.
    Ως εκ τούτου αγνωήστε το υστερόγραφό μου.
    Επιτρέψτε μου όμως να ρωτήσω, ποιο το νόημα της αποκρυστάλλωσης άποψης όταν, οπως λέει το άρθρο στην τελευταία πρόταση του, η σύνταξη του νέου μνημόσυνου τελείται σε κάποιο νομικό γραφείο του εξωτερικού και όχι της Ελλάδας ;

   • ΑΓΡΟΤΗΣ avatar
    ΑΓΡΟΤΗΣ @ factorx 20/01/2012 15:44:28

    Γνώμη μου είναι - και καλόπιστη- ότι, τα περιεκτικότατα αλλά αλληλοσυμπληρούμενα άρθρα θα πρέπει να τα " μαζέψετε" σε ένα , έτσι ώστε ο διάλογος να είναι περιεκτικός και να δίνει και όσον το δυνατό ασφαλέστερα συμπεράσματα , τόσο για εμάς , όσο και γι αυτούς που θα πάρουν τις αποφάσεις για εμάς. Παρ'όλα αυτά δεν διάβασα σε κανένα άρθρο τις επιπτώσεις των εναλλακτικών σεναρίων για τους Έλληνες πολίτες.

 11. Χαλκιδέος avatar
  Χαλκιδέος 20/01/2012 12:15:33

  Εξαιρετικό και περιεκτικότατο άρθρο!

  Ιδίως η ανάλυση που γίνεται και επισημαίνει και ο Ioustinianos είναι πραγματικά ανατριχιαστική!

  • Χαλκιδέος avatar
   Χαλκιδέος @ Χαλκιδέος 20/01/2012 12:18:05

   Σημείωση: Όταν λέω ανατριχιαστική δεν εννοώ την κατάσταση που θα επέλθει ο δείνα επενδυτής (ας πρόσεχε) αλλά εννοώ την όλη κατάσταση.

 12. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ avatar
  ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ 20/01/2012 13:01:22

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ BLOG. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ...

  • Ioustinianos avatar
   Ioustinianos @ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ 20/01/2012 13:49:36

   Και να σκεφτείς φίλε, ότι όλοι μας πιστεύαμε οι αφελείς πως ο Σαμαράς είχε τη δύναμη να πει το ΟΧΙ του Τάσου Παπαδόπουλου.
   Που είναι τα πύρινα άρθρα του Φαήλου, κατά των Νενέκων;;;
   Τώρα διαβάζουμε έγκριτες νομικές αναλύσεις για το πόσο καλό είναι το αγγλικό δίκαιο και το PSI και το νέο δάνειο που θα μας σώσει από την (αλίμονο) χρεωκοπία...κλπ
   Σαν να διαβάζω tovima του Ιουνίου ένα πράγμα........

 13. Αρματιστής avatar
  Αρματιστής 20/01/2012 13:51:34

  Μήπως είναι προτιμότερο κύριοι να ομολογήσετε ότι η ΝΔ έχει αποδεχθεί το Βρετανικό δίκαιο και τη παραίτηση της χώρας από την ασυλία της και ότι εσείς έχετε αναλάβει το δύσκολο έργο να προλειάνετε το έδαφος.

  Γιατί εγώ, θυμάμαι μόνο αστροπελάκια και κεραυνούς από αυτό το χώρο εναντίον των προβλέψεων της πρώτης δανειακής σύμβασης, που ευτυχώς δεν κυρώθηκε στη βουλή, αλλά από ότι φαίνεται θα κυρωθεί τώρα και μάλιστα και με τις ψήφους της ΝΔ.

 14. Αρματιστής avatar
  Αρματιστής 20/01/2012 13:53:25

  ;Eχω χάσει το κύριο Κρανιδιώτη... Γιατί ρωτώ; Θέλω να του θυμίσω το άρθρο του με τίτλο :
  "Όσο υπάρχουμε εμείς, έχει μαγιά η Πατρίδα να ζυμώνει ελευθερία"...
  (293 σχόλια)

  Στο υπόψη άρθρο είχα γράψει ένα σχόλιο που αποδεικνύεται προφητικό (ειδικά για το πότε και αν θα γίνουν εκλογές) και είχα υποβάλει τα ακόλουθα ερωτήματα στο Φαήλο:

  1) Θα υπάρχει η ρήτρα της αμετάκλητης παραίτησης από την ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας, όπως αυτή που περιλαμβανόταν στην πρώτη δανειακή σύμβαση, που, θεία τύχη, ευτυχώς, δεν κυρώθηκε από τη βουλή; Και αν υπάρχει, η ΝΔ θα την υπογράψει;
  2) Θα υπάρχει η απαίτηση της τρόικας για υπαγωγή του συνόλου του Ελληνικού χρέους κάτω από το Αγγλικό δίκαιο; Θα δεχθεί η ΝΔ τη μεταφορά του συνόλου του χρέους στο Αγγλικό δίκαιο;
  3) Θα υπάρχουν δεσμεύσεις αποδοχής επιτροπείας από «τεχνοκράτες» της ΕΕ και του ΔΝΤ; Και αν υπάρχουν, η ΝΔ θα τις δεχθεί;
  Εσύ Φαήλο θα ψήφιζες ποτέ τέτοιες παραιτήσεις και παραχωρήσεις; Θα δεχόσουν επιτροπεία;
  (Αρματιστής είπε: 13/11/2011 1:44 am)

  Και έλαβα τη κοφτή απάντηση:
  "Όχι, δεν θα την ψήφιζα όπως την περιγράφεις.
  Κάτσε όμως να έρθει πρώτα η περίφημη σύμβαση."
  (Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης 13/11/2011 11:54 pm )
  Ειλικρινά θα ήθελα να μου πει τι λέει σήμερα...

  Επίσης θα ήθελα να θυμίσω και τα σχετικά σχόλια των ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. και Kakofonix, οι οποίοι από τη πρώτη στιγμή αντιμετωπίζουν το ζήτημα στις πραγματικές τους διαστάσεις.

 15. sitting duck avatar
  sitting duck 20/01/2012 14:17:16

  To άρθρο πάσχει στην επιχειρηματολογική τεκμηρίωση, ιδιαίτερα όταν επιχειρεί να κάνει διάκριση μεταξύ "ιδιωτικής" και "δημόσιας" περιουσίας του ελληνικού κράτους. Αρχαία μνημεία, αιγιαλούς και νησιά δεν μπορούν να μας πάρουν, εντάξει. Μπορούν να διεκδικήσουν όμως, όλη την περιουσία του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων. Στο οποίο όλως εσχάτως με το περίφημο πολυνομοσχέδιο, περιήλθε και η ακίνητη περιουσία του δημοσίου!!! Συνεπώς δεν υπάρχουν επώδυνες και ανώδυνες εκδοχές του αγγλικού δικαίου. Και οι προσπάθειες εξωραισμού του "συμβιβασμού", δηλαδή της παράδοσης κυριαρχίας, προσκρούουν στην κοινή λογική.Αντιθέτως, άριστες στην υπεράσπιση της λογικής είναι οι παρεμβάσεις των "Pluto" και "Κακοφωνίξ". Επισημαίνω κι εγώ με την σειρά μου ότι αν, όπως ακούω, το επιτόκιο κλειδώσει στο 4%, είναι απολύτως αβέβαιη η προοπτική εξυπηρετησης του ελληνικού χρέους. Δηλαδή μπορεί να ξαναχρειαστούμε "κούρεμα" και δεν θα μπορούμε να το κάνουμε στα νέα ομόλογα που θα υπάγονται στο αγγλικό δίκαιο. Τόσο απλά!

  • Αδέξιος Δεξιός avatar
   Αδέξιος Δεξιός @ sitting duck 20/01/2012 14:24:56

   Ωστε τώρα το...περιορίσαμε στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων.
   Ξεχνάτε αγαπητέ οτι το τι έχει στη διάθεσή του το Ταμείο αυτό, το αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση.
   Αμα θέλει το καταργεί κιόλας.
   Επιτέλους!
   Σταματείσετε να αναπαράγετε αμάσητη την προπαγάνδα της αριστεράς

   • στεφανος γραγας avatar
    στεφανος γραγας @ Αδέξιος Δεξιός 20/01/2012 18:08:34

    για τη δικια σας προπαγανδα αγαπητε θα μας πειτε τιποτα ??? αφου αγριευεις με τη δικη μας προπαγανδα, ας αγριεψουμε κι εμεις που μας φιλοξενειτε με τη δικη σας...για απαντηστε μας λοιπον .....ειστε υπερ της νεας συμβασης, ειστε υπερ του αγγλικου δικαιου, ειστε υπερ του νεου μνομινιου, θα ψηφισετε τη Τριτη το περιβοητο αρθρο 7 για εκχωρηση εγγυησεων και εκτασεων βασει νομου της Ολυμπιαδας του 2004/ ???ολα αυτα αποτελουν προπαγανδα???/ επιτελους εδω πλεον δεν υπαρχει δεξια και αριστερα...υπαρχει μονο η αληθεια, το συμφερον του λαου και της πατριδας.....

 16. Leonidas avatar
  Leonidas 20/01/2012 15:03:32

  Να προσθέσω εδώ, ότι ,πέρα από τα ''καλά'του αγγλικού δικαίου, η Ελλάδα στην Δανειακή σύμβαση του 2010 ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΣΥΛΙΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ!!
  Μπορεί να μας πεί ο αρθρογράφος, που κόπτεται για τα συμφέροντα των δανειστών, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ Η ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ??
  Μπορεί να ψάξει τις δανειακές συμβάσεις τέτοιου τύπου από τον 19ο αιώνα, τότε που υπήρχε η έννοια της εθνικής κυριαρχίας.
  Θα βρεί έστω και μία χώρα με τέτοιο όρο στη δανειακή σύμβαση -εξαιρουμένων των αποικιών, εννοείται??
  Ε λοιπόν, αν υπάρχει τέτοια σύμβαση, θα του πούμε Μπράβο - αλλά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ...

  Υπάρχει κάτι που μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο όρος αυτός ΔΕΝ θα μπεί και στην καινούργια δανειακή??
  Το wishful thinking μας τελείωσε, αγαπητέ..

  Και βεβαίως, αν η Ελλάδα δεν πληρώσει στο μέλλον τις οφειλές, και πάνε οι δανειστές στα αρμόδια Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και δικαιωθούν βάσει του αγγλικού δικαίου να κατάσχουν ελληνική περιουσία...

  ΑΚόμα και τον χρυσό της Ελλάδας, που έχει παραδοθεί ''πρός φύλαξη'' στην Αγγλία, αλλά και μέρος του στις ΗΠΑ και Ελβετία , μπορούν να κατάσχουν!

 17. ο ξένος avatar
  ο ξένος 20/01/2012 15:25:19

  Αν το PSI, η νέα δανειακή, ένα ακόμη πακέτο επώδυνων μέτρων αποτελούν "λύση" για το ελληνικό χρέος, τότε για ποιον λόγο υπάρχει πίεση για αποδοχή του αγγλικού δικαίου αφού υποτίθεται ότι αποφεύγεται η χρεοκοπία;

  Όμως, υπάρχει και το αντίστροφο: πώς μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, αν η ελληνική πλευρά "τσινάει" στο δίκαιο των ομολόγων, καυχώμενη ότι είναι έτοιμη να "κουρέψει" οποιονδήποτε επενδυτή όποτε της καπνίσει;

  Άρα, η ουσία είναι αν υπάρχει ή όχι ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου από την κρίση.

  Εκλαμβάνω, λοιπόν, ως κακόπιστους όσους υποστηρίζουν ότι δεν τρέχει τίποτε με το δίκαιο. Όποιος θέλει να θεωρείται σοβαρός, δύο πράγματα μπορεί να υποστηρίξει:

  α) Το σχέδιο φαίνεται βιώσιμο κι έτσι μπορούμε να αποδεχτούμε και το αγγλικό δίκαιο.

  β) Το σχέδιο δεν φαίνεται βιώσιμο άρα ας χρεοκοπήσουμε τώρα με καλύτερους όρους για εμάς.

  Το δυστύχημα είναι ότι ουδείς έχει αναπτύξει ένα έστω στοιχειωδώς λογικό επιχείρημα που να πείθει για τη βιωσιμότητα του χρέους.

  ΥΓ Από τότε που ανακαλύφθηκε το...γκρίζο χάθηκε το φιλότιμο και αντικαταστάθηκε από το χαζοκλισέ "δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρα".

 18. kakofonix avatar
  kakofonix 20/01/2012 20:01:50

  Η επιστροφή μας στη δραχμή δεν εξαρτάται μόνο από τη δική μας βούληση (που ξέρετε αν δεν έρθει στα πράγματα ο Αλαβάνος;) αλλά μπορεί να συμβεί από ατύχημα, το οποίο δεν θα είναι και τόσο ατύχημα. Γιατί, αν τελικά οι Γερμανοί δεν ενδώσουν στο ευρωοομόλογο, η μόνη λύση που απομένει είναι η διάσπαση ή η διάλυση της ευρωζωνης.
  Η άρνηση πληρωμής πάλι θα προκύψει από ατύχημα και όχι από επιλογή. Με το PSI, αν συνυπολογίσετε αυτούς που εξαιρούνται, το κούρεμα στο σύνολο του χρέους είναι μόλις 30%, συνεπώς το επόμενο χρεοστάσιο είναι ζήτημα μηνών.

  • ΑΓΡΟΤΗΣ avatar
   ΑΓΡΟΤΗΣ @ kakofonix 20/01/2012 20:15:48

   Δηλαδή, με όποια λύση προκύψει , εντός ή εκτός ευρώ με PSI plus or minus το χρεοστάσιο είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, το χρόνο δεν ξέρουμε. Υπάρχει άραγε τρόπος στην δεδομένη συγκυρία να παραχθεί οτιδήποτε στην πατρίδα μας ή από τις σάρκες μας θα ζητήσουν αποπληρωμή του όποιου χρέους?

   • kakofonix avatar
    kakofonix @ ΑΓΡΟΤΗΣ 20/01/2012 22:09:49

    Αγαπητέ εδώ χρειάζεται ο ηγέτης. Ακόμα και σε περιπτώσεις αυτές, ιδιαίτερα εντός της Ε.Ε., υπάρχουν οι μηχανισμοί (ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων π.χ.) που μπορούν να δώσουν ανάσα.

    • ΑΓΡΟΤΗΣ avatar
     ΑΓΡΟΤΗΣ @ kakofonix 21/01/2012 17:28:08

     Αυτό ακριβώς Κακοφωνίξ, ένας Ηγέτης. Αν οι Έλληνες, στο εσωτερικό και το εξωτερικό , όπως και οι φιλέλληνες, οι δανειστές , οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι κτλ πίστευαν στην ύπαρξή του , δεν θα συζητούσαν τώρα για το δίκαιο που θα διέπει την δανειακή, πολύ απλά γιατί δεν θα ήταν το μείζον για την πορεία της πατρίδας μας.

 19. Ιεροφάντης avatar
  Ιεροφάντης 20/01/2012 20:29:06

  Λαϊκίζεις και επί της ουσίας δεν λες τίποτα. Κρίμα.

 20. Ιεροφάντης avatar
  Ιεροφάντης 20/01/2012 20:31:08

  Αγαπητέ φίλε, δεν έχω καμία δυσκολία να παραδεχτώ ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο κλαμπ των κατόχων ομολόγων και επιθετικά hedge & vulture funds, τα οποία είναι ιδιαιτέρως σκληρά στην διαπραγμάτευση και συμπεριφέρονται με τη λογική του όλα ή τίποτα ή με τη λογική του καιροσκοπικού μέγιστου δυνατού κέρδους είτε από το ομόλογο το ίδιο είτε από το ασφάλιστρο κινδύνου του. Ναι, σε αυτά τα καθίκια πρέπει να ξηγηθούμε φιστίκι αράπικο. Είναι όμως η πλειοψηφία των ομολογιούχων μας, τέτοιας ποιότητας; Νομίζω πως όχι. Και μια απόδειξη τούτου είναι οι ρήτρες συλλογικής δράσης. Γιατί επαπειλούνται; Μήπως γιατί ενώ ο σκοπός είναι να εξασφαλισθεί τουλάχιστον η καλή πίστη για εθελοντική διαπραγμάτευση των θεσμικών επενδυτών, ταυτόχρονα επιδιώκεται να καθίσουν στο τραπέζι και να μπουν στην εικόνα και οι μη καλόπιστοι δανειστές που είναι μειοψηφία; Ποιος ο λόγος να εφαρμοζόταν μια τέτοια ρήτρα αν όλοι οι δανειστές ήταν κακόπιστοι και τομάρια;

  • Γιαννης Ν. avatar
   Γιαννης Ν. @ Ιεροφάντης 21/01/2012 01:41:20

   Μα οι καλόπιστοι δανειστές είναι τα ασφαλιστικά ταμεία και οι Ελληνικές τράπεζες. Οι υπόλοιποι μάλλον κακόπιστοι είναι και για να τελειώνουμε:
   Ή κύριοι υπογράφετε μέχρι τις 2 τα ξημερώματα ή έχουμε παύση πληρωμών ( και να πληρωθούν τα CDS να δω ποιος θα γελάει μετά! )
   Σε μια διαπραγμάτευση πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα.
   Αλλά πάνω από όλα να είσαι έτοιμος να υπερασπιστείς τα συμφέροντα αυτού που εκπροσωπείς. (γι αυτό αμφιβάλω)

 21. Ιεροφάντης avatar
  Ιεροφάντης 20/01/2012 20:35:53

  Δηλαδή και θα πάρουμε δάνειο και θα υπαγορεύσουμε στο δανειστή με ποιους όρους θα μας δανείσει και ποιος θα συντάξει τη σύμβαση δανείου...!

  Ρε Απόστολε, έλεος, τα σκέφτεσαι αυτά που γράφεις;

  • Απόστολος avatar
   Απόστολος @ Ιεροφάντης 20/01/2012 22:26:33

   Το υπογράφεις δηλαδή με κλειστά μάτια;
   Πλήρης απογοήτευση.

   • Ιεροφάντης avatar
    Ιεροφάντης @ Απόστολος 20/01/2012 22:45:11

    Δεν καταλαβαινόμαστε...!

    Το τι υπογράφεις είναι δικό σου θέμα.

    Τό ότι όμως θα σου φέρουν σύμβαση που έχουν συντάξει οι ίδιοι οι δανειστές και επ΄ αυτής θα διαπραγματευτείς, είναι σίγουρο.

    Εκτός και αν μπορείς να μου υποδείξεις κάποια περίπτωση στη παγκόσμια οικονομική ιστορία που τους όρους ενός δανείου να τους έχει υπαγορεύσει ο ... οφειλέτης. Τότε πάσο...!

    • Απόστολος avatar
     Απόστολος @ Ιεροφάντης 20/01/2012 23:22:23

     Ο ¨δανειστής¨ πουλάει χρήμα και ο πελάτης μέχρι να γίνει οφειλέτης αγοράζει. Προσφορά και ζήτηση. Οι Όροι της πράξης καθορίζονται από κοινού.
     Εν τέλη, για να καταλαβαινόμαστε, ας ρωτηθεί ο Ελληνικός Λαός που είναι και ο εγγυητής- πληρωτής.

     • Ιεροφάντης avatar
      Ιεροφάντης @ Απόστολος 20/01/2012 23:54:54

      Είμαστε ήδη οφειλέτες, φίλε μου...

      Και ψάχνουμε για αναχρηματοδότηση...

  • Γιαννης Ν. avatar
   Γιαννης Ν. @ Ιεροφάντης 21/01/2012 01:57:05

   Σε μια διαπραγμάτευση πρέπει και τα δύο μέρη να έχουν διαπραγματευτικά ισχύ.
   Αυτό που λες Ιεροφάντη μου θυμίζει τον ΓΑΠ ότι αφού χρωστάμε και για να μην χρεοκοπήσουμε να τα δεχτούμε όλα.
   Φυσικά και θα μας δώσουν δάνειο φυσικά και θα διαμορφώσουμε όρους για να μην χρεοκοπήσουμε και χρεοκοπήσουν και πολλοί από αυτούς!
   Τώρα για εμένα που είμαι απλός λαός έχουν καταφέρει την χρεοκοπία να την έχουν κάνει πολύ ελκυστική μια και δεν απέχω πολύ από την φτώχια και την εξαθίωση.

 22. Ιεροφάντης avatar
  Ιεροφάντης 20/01/2012 20:41:21

  Νομίζω ότι φίλε Αρματιστή κάνεις το ίδιο λάθος όπως πολλοί φίλοι. Συγχέεις ένα ψίγμα ενός θέματος του συνόλου της διαδικασίας κουρέματος ιδιωτικού χρέους με μια άλλη διαδικασία, που αφορά την χρηματοδότηση της χώρας από την Τρόικα.

  Συνδέονται μεν αλλά δεν είναι τα ίδια.

 23. Ιεροφάντης avatar
  Ιεροφάντης 20/01/2012 20:44:50

  "Στο οποίο όλως εσχάτως με το περίφημο πολυνομοσχέδιο, περιήλθε και η ακίνητη περιουσία του δημοσίου!!!"

  Νομίζω ότι δεν ακριβολογείς ως προς αυτό...

  Αντιθέτως έχεις δίκιο να υποπτεύεσαι πιθανή εμπλοκή του Ταμείου. Όχι με βάση τον όρο του δικαίου, αλλά με βάση τον όρο περί εξασφαλίσεων. Για το λόγο αυτό άλλωστε μίλησα και για άλλα ακανθώδη θέματα, που πρέπει να έχουμε υπόψη.

  • kakofonix avatar
   kakofonix @ Ιεροφάντης 20/01/2012 22:13:00

   Έχω και εγώ τη γνώμη, άριστε, ότι τα έσοδα του ταμείου θα αποτελέσουν γενικώς εγγυήσεις στη νέα δανειακή. Αυτό δεν είναι απαραιτήτως κακό, αρκεί να μη γίνει καμία στραβή και διαλυθεί το ευρώ.

 24. Ιεροφάντης avatar
  Ιεροφάντης 20/01/2012 20:58:31

  Ξεκινάς λάθος.

  Πρώτον, θεωρείς εσφαλμένα ότι εκπροσωπώ τους δανειστές και τα συμφέροντά τους κοπτόμενος για αυτά, ενώ εσύ πασά μου, είσαι με το καριοφίλι έτοιμος να πυροβολήσεις κάθε εχθρό της λεβεντογέννας Ελλάδος. Δεν κοιτάς που σαν χώρα είμαστε ξεβράκωτοι στα αγγούρια και κοιτάμε να σώσουμε ότι δεν σώζεται με τις κουταμάρες ΓΑΠ και κηπουρών του.

  Δεύτερον, μιλώ για τη διαπραγμάτευση για το κούρεμα, μου τσαμπουνάς τα τσιτάτα σου για τη δανειακή.

  Τη δανειακή, την πρώτη, γιατί τη δεύτερη δεν την έχουμε δεί ακόμα, και τις κουταμάρες που περιέχει, να αναζητήσεις εξηγήσεις πάλι από την παρέα του ΓΑΠ και τους κηπουρούς του. Αλλά και ακόμη και έτσι, ακόμη και με αυτή τη λεόντιο συμφωνία, δες αν δεν σου κάνει κόπο τον όρο περί εφαρμοστέου δικαίου τελευταία παράγραφο, τελευταία πρόταση.

  Ίσως καταλάβεις πέντε πράγματα και για την επιχειρηματολογία μου, που αντιθέτως με το προφανές για σένα, είναι ευθέως κατά των δανειστών. Αλλά είπαμε... Η επανάσταση να 'ναι καλά...!

 25. Αδέξιος Δεξιός avatar
  Αδέξιος Δεξιός 20/01/2012 22:15:58

  γράγα.
  είμαι εναντίον όλων αυτών, όπως και εκείνων που αναπαράγουν αμάσητα την κινδυνολογία των ρουμπινέδων και την αριστεράς.

  • kakofonix avatar
   kakofonix @ Αδέξιος Δεξιός 21/01/2012 00:26:13

   ...και άθελά μου γίνομαι υπερασπιστής του Παπαδήμου και της Goldman Sachs

 26. Αδέξιος Δεξιός avatar
  Αδέξιος Δεξιός 20/01/2012 22:17:46

  ελπίζω η ...."αυριανή" σου απάντηση να μην είναι τόσο ...αδέξια, όπως και οι σημερινές

  • factorx avatar
   factorx @ Αδέξιος Δεξιός 20/01/2012 22:22:42

   Ειρήνη Ημίν

   • kakofonix avatar
    kakofonix @ factorx 21/01/2012 00:09:49

    Αντιλαμβανόμενος ότι η ανταλλαγή χαρακτηρισμών ουδόλως προάγει το πνεύμα της ιστοσελίδας, σιωπώ και αναμένω σχόλια επί της ουσίας

 27. Αδέξιος Δεξιός avatar
  Αδέξιος Δεξιός 20/01/2012 22:27:17

  Ειρήνη πάση εν κολάσει!

 28. Αδέξιος Δεξιός avatar
  Αδέξιος Δεξιός 20/01/2012 22:28:51

  Aδέξια διόρθωση:

  Ειρήνη πάσι εν κολάσει!

 29. Ιεροφάντης avatar
  Ιεροφάντης 20/01/2012 22:34:53

  Είναι ένα ενδεχόμενο αγαπητέ φίλε. Το θέμα είναι πως το λές.

  Είναι άλλο πράγμα ας πούμε να πεις ότι σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης αποπληρωμής ομολόγου ο δανειστής δικαιούται αυτοβούλως, ατομικώς και χωρίς να συγκληθεί η συνέλευση των ομολογιούχων να εκποιήσει προνομιακά το σύνολο ή μέρος της Ιδιωτικής Περιουσίας του Ταμείου, η οποία τίθεται ως ενέχυρο ή υποθήκη χάριν του ομολόγου, και είναι άλλο πράγμα να πεις ότι σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης αποπληρωμής ομολόγου, ο δανειστής μέσω της συνέλευσης των ομολογιούχων που θα αποφασίσει με πλειοψηφία του 66,3% δικαιούται να ζητήσει εμπράγματη εξασφάλιση που να τον ικανοποιεί, το δικαίωμα όμως του είδους της ασφάλειας που θα του δοθεί (εγγύηση, ενέχυρο ή υποθήκη) και το εύρος αυτής θα άνήκει στον εκδότη του ομολόγου.

  Κατά τα άλλα, συγκαταλέγομαι και εγώ, εννοείται, σε αυτούς που αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανάρτησή σου. Νομίζω θα έχουμε πεδίο γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων.

  Ες αύριον τα σπουδαία λοιπόν...!

  • kakofonix avatar
   kakofonix @ Ιεροφάντης 20/01/2012 23:57:40

   PSI ή Hard Default?
   Η μητέρα όλων των μαχών, πεδίο δόξης λαμπρόν για τους λάτρεις των λεκτικών ακροβασιών.
   Βρίσκεται ήδη στα δόντια του καρχαρία και αναμένει καρτερικά τη σειρά δημοσίευσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.