#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
16/05/2012 13:30
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Από τα "Δεκεμβριανά" του 2008 στην "κυβέρνηση της Αριστεράς" του 2012

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ τῆς «πολύχρωμης ἐπανάστασης»Ἕνα φάντασμα πλανιέται πάνω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Τὸ φάντασμα τῆς «πολύχρωμης ἐπανάστασης».

Ὅταν βρισκόμαστε μέσα στὴν δίνη εἶναι πάντοτε δυσκατόρθωτο νὰ δοῦμε τὰ γεγονότα ἀπὸ μιὰν ἀπόσταση, ἀπὸ τὴν ἀπόσταση ποὺ θὰ τοὺς ἔδινε τὸ πραγματικό τους μέγεθος καὶ τὴν σωστή τους ἑρμηνεία. Μπλεκόμαστε στὰ «συμβεβηκότα», στὰ αὐτονόητα ἢ στὰ «συμφωνημένα ὑπονοούμενα» καὶ χάνουμε τὸν μίτο- ὁ ὁποῖος ἐνίοτε δὲν εἶναι τόσο λεπτός, ἀλλὰ μᾶλλον «ὁ ἐλέφαντας μέσα στὸ δωμάτιο».

Παγκοσμίως, ἡ τεχνικὴ τῶν «πολύχρωμων ἐπαναστάσεων» ἔχει ἐξελιχθεῖ πολύ.

Ἀπὸ τὴν Γεωργία, τὴν Οὐκρανία καὶ τὰ ΟΤΠΟΡ, τὴν «ἀραβικὴ ἄνοιξη», τὴν πλατεία Ταχρὶρ καὶ τὴν Λιβύη μέχρι τὸ κίνημα Occupy καὶ τὴν ρητορικὴ τοῦ 99%, τὸ λογισμικὸ συνεχῶς βελτιώνεται. Βασικὸς ἄξονας, ἡ τοποθέτηση κατευθυνόμενων «βολικῶν» κυβερνήσεων δυτικῶν συμφερόντων καὶ συνήθως ἐπαναστατικῆς ρητορικῆς μέσῳ κατευθυνόμενων «λαϊκῶν ἐξεγέρσεων» ἢ ἀνατροπῶν. Ἀκόμα καὶ ἂν χρειαστεῖ ἠ ρητορικὴ νὰ εἶναι ἀντιδυτική, ἢ ἀντικαπιταλιστική, ἢ ὅ,τι ἄλλο – τὸ ἀποτέλεσμα μετράει. Σὲ σχεδὸν ὅλες τὶς περιπτώσεις ἔχει ἀποδειχθεῖ ὁ «δυτικὸς δάκτυλος»: εἴτε μὲ τὴ διοργάνωση καὶ χρηματοδότηση τῶν «ἀναίμακτων ἐπαναστάσεων» (μάλιστα, οἱ πρωτομάστορες τὸ κάνανε καὶ ἐπιστήμη), εἴτε μὲ τὴν στρατιωτικὴ ἐκπαίδευση τῶν ἀνταρτῶν τῆς Λιβύης, εἴτε εἴτε εἴτε.  Βέβαια, «κατόπιν ἑορτῆς».

Στὴν Ἑλλάδα λαμβάνει χώρα ἕνας νέος τύπος «πολύχρωμης ἐπανάστασης», μὲ αἰχμὴ τοῦ δόρατος τὴν προσπάθεια κατάληψης τῆς διακυβέρνησης ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὸν Ἀλέξη Τσίπρα. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ἕνα σύντομο ἱστορικό:

Κωδικὸς Ἀποσταθεροποίηση

Ὁ στόχοι εἶναι πολλοὶ καὶ διάφοροι, μὰ ὅλοι περνοῦν μέσα ἀπὸ τὴν Ἀποσταθεροποίηση:

Τὴν σήμερον, ἡ ἀνεξέλεγκτη κερδοσκοπία καὶ ἡ κάμψη τῶν ἐθνῶν-κρατῶν. Ὁ στόχος περαιτέρω κατακερματισμοῦ τῶν Βαλκανίων τρέχει πάντα παράλληλα πρὸς ὁποιεσδήποτε ἄλλες ἐπιδιώξεις. Καὶ ὁ στόχος ἐξαθλίωσης καὶ ἐκμηδένισης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὡς πειραματόζωου γιὰ ὅλους τοὺς ὑπολοίπους ποὺ περιμένουν στὴ σειρά.

Ὁ ἰδιαίτερος στόχος ἐμπλοκῆς τῶν ΗΠΑ στὰ «ἐσωτερικὰ» τῆς Εὐρώπης ἐπιχειρήθηκε κατ’ ἀρχὰς ἄνευ ἀποσταθεροποιήσεως, μὲ τὸ Σχέδιο Ἀνάν. Χωρὶς «ἐπανάσταση», ἀλλὰ μὲ ἀδιανόητη πολιτικὴ πίεση καὶ πλούσια χρηματοδότηση τοῦ ΝΑΙ. Ἕνα σχέδιο χάρις στὸ ὁποῖο ἕνα κράτος-μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης θὰ συνδιοικεῖτο στὴν πράξη ἀπὸ μιὰ ἐξωεὐρωπαϊκὴ δύναμη προσδεδεμένη στὴν Ἀμερική, τὴν Τουρκία, καὶ δὲν θὰ εἶχε πλήρη ἐξουσία, ἀλλὰ θὰ ἀναγκαζόταν λόγῳ δομικῆς ἀσυμφωνίας νὰ προστρέχει συνεχῶς στοὺς προβλεφθέντες διεθνεῖς δικαστὲς καὶ ἐξωτερικοὺς κριτές, δίνοντας ἔτσι διὰ τῆς κερκόπορτας τὰ «κλειδιὰ» ἐσωτερικῶν θεμάτων τῆς Εὐρώπης σὲ παράγοντες ἔξω ἀπὸ αὐτήν. (Θέση ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ στὸ σχέδιο Ἀνάν). Τὸ σχέδιο Ἀνὰν ἠττήθηκε.

Ἡ ἑπόμενη προσπάθεια ἐξυπηρέτησης αὐτοῦ τοῦ στόχου ἦταν πιὸ ἄμεση καὶ πιὸ «τῆς ἀποσταθεροποίησης»: ἕνας φλογερὸς πατριώτης τῆς χώρας ὅπου γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε, τῆς Ἀμερικῆς, ὁ Γιῶργος Ἀ. Παπανδρέου, ἔπρεπε πάσῃ θυσίᾳ νὰ γίνει πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας –παρὰ τὰ θλιβερὰ μειονεκτικά του προσόντα- καὶ νὰ εἰσαγάγει τὴν χώρα στὸ ΔΝΤ κατόπιν ἀποδεδειγμένης σήμερα συνεννοήσεως. Μὲ τὸ ΔΝΤ νὰ ἀλωνίζει ἐντὸς κράτους-μέλους τῆς ΕΕ, τὰ ὄνειρα κάποιων μποροῦν νὰ γίνουν εὐκολώτερα πραγματικότητα.

Πῶς ὅμως θὰ γίνει αὐτό; Φτάνουν οἱ πρωτοφανεῖς σὲ ἔκταση πυρκαϊὲς τοῦ 2007, οἱ ὁποῖες κατέκαψαν τὴν χώρα; Πόσῳ μᾶλλον ὅταν ἠ ἀνατροπὴ ἐπείγει λόγῳ κινήσεων συνεργασίας μὲ τὴν «κακιὰ» Ρωσία;

Ὄχι βέβαια.Καὶ ἐγένετο Ἐξέγερση. «Δεκεμβριανὰ» τοῦ 2008, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ πρῶτο βιολὶ καὶ τὸν Τσίπρα σὲ ρόλο ὁπλαρχηγοῦ- μιὰ κανονικὴ «πολύχρωμη ἐπανάσταση», μὲ ὅλα τὰ σέα καὶ τὰ μέα της. “Revolutionen nach Drehbuch”:  ἐπαναστάσεις σύμφωνα μὲ τὸ σενάριο. Καὶ ἡ Ἑλλάδα νὰ καίγεται: ἔγινε, πραγματικά, «τῆς ἀποσταθεροποιήσεως». Ὁ Χρ. Λαζαρίδης εἶχε ἤδη τότε προειδοποιήσει ὅτι χωριὸ ποὺ φαίνεται κολαοῦζο δὲ θέλει: μιὰ ἀκόμα «πολύχρωμη ἐπανάσταση» ἐκπτυσσόταν ἀκωλύτως.

Προϋπόθεση γιὰ αὐτὸ ποὺ ἔγινε τότε καὶ γιὰ αὐτὸ ποὺ γίνεται τώρα εἶναι ἠ ἐνεργοποίηση θυλάκων ἑτοιμασμένων ἀπὸ καιρό: ἡ ἐθνοαποδομητικὴ δράση ἑκατοντάδων ΜΚΟ, οἱ ὁποῖες πληθύνθηκαν, γιγαντώθηκαν καὶ ἔφαγαν μέχρι σκασμοῦ ἐπὶ ΥΠΕΞ ΓΑΠ (ποιός ἄλλος;) καὶ ἡ πολιτικὴ αἰχμὴ τοῦ δόρατος, ἕνα συνονθύλευμα «συνιστωσῶν» ποὺ θὰ δημιουργήσει ἕνα κόμμα-μήτρα τοῦ ἐγχωρίου ἐθνομηδενισμοῦ ὁ ὁποῖος πλασάρεται ὠς ριζοσπαστικὴ Ἀριστερά: ἀπὸ τὶς θέσεις τῶν συνιστωσῶν γιὰ τὸ σχέδιο Ἀνὰν καὶ τὴν Μακεδονία μέχρι τὴν ὑπεράσπιση τοῦ βιβλίου Ἱστορίας τῆς ΣΤ’ Δημοτικοῦ, τὴν ἰδεολογικὴ τρομοκρατία καὶ τὴν ἐκλογὴ ὡς βουλευτῆ τοῦ κ. Τατσόπουλου (καὶ διὰ τῆς διασπάσεως, τῆς ΔΗΜΑΡ, τῆς κ. Ρεπούση) τῆς σειρᾶς «1821» τοῦ πρώην προέδρου τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ κ. Βερέμη, τὸ ΣΥΡΙΖΑ ἐκπροσωπεῖ τὴν ἐθνοαποδόμηση στὴν Ἑλλάδα μὲ ἀτσάλινη συνέπεια.

Ἀναγκαιότητα γιὰ νὰ λειτουργήσει τὸ ΣΥΡΙΖΑ ὡς μοχλός, ἡ ἀστάθειά του: οἱ πολυποίκιλες «συνιστῶσες» (ἀλήθεια, ποιός ἔχει πραγματικὰ συναίσθηση ποιές εἶναι αὐτὲς καὶ τί λένε π.χ. γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα ἢ τὴν ἐθνικὴ παιδεία;) δημιουργοῦν ἕνα ἀσταθὲς πολιτικὸ μόρφωμα, τὸ ὁποῖο σὲ στιγμὲς πυκνοῦ πολιτικοῦ χρόνου μπορεῖ νὰ καταστεῖ «ἑνὸς μειρακίου ἀρχὴ» καὶ ἀπόλυτο τσιφλίκι τοῦ προέδρου του, ὅπως διαπιστώσαμε τὶς τελευταῖες ἡμέρες.

Τώρα ποὺ «κάηκε» ὁ Γιωργάκης, τώρα ποὺ τέλειωσε τὸ ΠΑΣΟΚ, τώρα ποὺ φτάσαμε στὸ χεῖλος τῆς χρεωκοπίας, ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ τὸ «μεγάλο κόλπο»: τὴν ἄνοδο τοῦ «φιλολαϊκοῦ» ΣΥΡΙΖΑ στὴν ἐξουσία. Τὴν πρωθυπουργοποίηση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα. Τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς ἐθνοαποδόμησης στὸν πρωθυπουργικὸ θῶκο.

Ἐπιτέλους, ὁ λαὸς καὶ ἡ ἀνατροπὴ στὴν ἐξουσία. Ὅπως σὲ κάθε πολύχρωμη ἐπανάσταση ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτό της...

(Οἱ «Ἀγανακτισμένοι» δὲν προέκυψαν κατ’ εὐχὴν τῶν σχεδιασμῶν. Τὸ ἐθνικὸ -ἢ μᾶλλον ἐθνικαπελευθερωτικὸ- στοιχεῖο παραῆταν ἔντονο, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἀγανακτισμένοι νὰ χαλᾶνε τὴ σούπα. Τὸ καπέλωμα κατέστη ὁ πρῶτος στόχος, ἡ ζύμωση τῆς μάζας ὥστε νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ τῆς κιμαδομηχανῆς «ἀριστερή», δηλαδὴ βολική. Πέτυχε μόνον γιὰ τοὺς μισοὺς ὅμως, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν διχοτόμηση σὲ «πάνω» καὶ «κάτω» πλατεία. Ὁ κίνδυνος τῶν ἀνεξάρτητων ἀγανακτισμένων ἐξέλιπε ὅταν διαλύθηκαν ἡσύχως καὶ διὰ παντὸς ἐλέῳ κοπώσεως καὶ καλοκαιριοῦ.)

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας εἶναι ὁ ἰδανικὸς Ἑλπήνωρ: παιδὶ τοῦ κομματικοῦ σωλήνα καὶ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος τῆς Ἑλλάδας τοῦ ΠΑΣΟΚ, εἶναι ἀπόλυτα ἐλέγξιμος. Ἀπὸ τότε ποὺ ἔγινε «στὰρ» τῶν μαθητικῶν καταλήψεων καὶ βρέθηκε πλήρους ἀπασχόλησης στὰ κομματικὰ τροφεῖα ἔμαθε τὴν τέχνη τῆς «ἀντισυστημικῆς συστημικότητας», πὼς νὰ παντρεύει τὴν ἀντισυστημικὴ ἐπαναστατικὴ ρητορικὴ μὲ πράξεις ποὺ μᾶλλον βολεύουν τὰ μεταπολιτευτικὰ εἰωθότα παρὰ τὰ ἀνατρέπουν. Δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ χειριστεῖ τὶς ἐξαιρετικὰ δύσκολες αὐτὲς στιγμὲς μὲ τέτοια ἀνωριμότητα καὶ ἀπευθυνότητα, ποὺ μόνο ἕνα πράγμα φωνάζουν: ἀποσταθεροποίηση - ἀποσταθεροποίηση - ἀποσταθεροποίηση.

Παρεμπιπτόντως, διάφορες σκόρπιες πληροφορίες ἔχουν ἐνδιαφέρον μόλις μποῦν στὸ «πάζλ». Ὁ κ. Καζάκης μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι τοῦ ἔγινε πρόταση ἰδιαιτέρως γεροῦ χρηματικοῦ ἀντιτίμου ἀπὸ τὸν κ. Καμμένο γιὰ νὰ συμπράξει, ἐπιβεβαιώνοντας τὴν ὑποψία ὅλων μας ὅτι στοὺς ΑΝΕΛ λεφτὰ ὑπάρχουν, δηλαδὴ ἀφανεῖς χορηγοί. Τὸ νὰ ἀνακόψεις τὴν πορεία τοῦ «παράξενου» καὶ κάπως ἀχώνευτου ἀπὸ τὰ ἑλλαδικὰ συμφέροντα Σαμαρᾶ πρὸς τὴν πρωθυπουργία δὲν εἶναι εὔκολη δουλειά, κοστίζει λεφτά, ὄχι ἀστεῖα. Ὁ δὲ καθηγητὴς κ. Βαρουφάκης, ἀφοῦ πέρασε ἕνα μεγάλο χρονικὸ διάστημα ζυμώνοντας τὴν «ἀριστερὰ» καὶ τὰ «κινήματα» καὶ ἀφοῦ δήλωσε πρόσφατα ὅτι στηρίζει τὸν ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὅτι «ὑποστήριξε τὴν οὐσιαστικὴ στήριξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ» (;!;!) ὅπως εἶπε, ἀπεδήμησε κατ’ εὐθείαν γιὰ τὴν Ἀμερική, ὅπου σύμφωνα μὲ φῆμες ἐργάζεται σὲ ἵδρυμα σχετιζόμενο μὲ τὸν George Soros. Ὁ Βαρουφάκης ἀπέρριψε αὐτὲς τὶς φῆμες χωρὶς νὰ μᾶς πεῖ ποῦ δουλεύει στὴν Ἀμερική, σπεύδοντας ὅμως νὰ διευκρινήσει ὅτι «ὁ Soros καταθέτει συνεχῶς προτάσεις ἐπίλυσης τῆς [κρίσης] οἱ ὁποῖες, ἂν γίνουν ἀποδεκτές, θὰ βοηθήσουν τὴν χώρα μας (καὶ βέβαια ὅλη τὴν Εὐρώπη)». Ὅποια πέτρα κι ἂν σηκώσεις...

 

Ἡ δὲ ἔξοδος ἀπ’ τὸ Εὐρώ, «σιγουράκι» στὴν πρώτη ἑβδομάδα ἐνδεχόμενης πρωθυπουργίας Τσίπρα, εἶναι σαφῶς τὸ «κυρίως πιάτο» τῶν κερδοσκόπων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐπελάσουν στὸν εὐρωπαϊκὸ νότο ὅπως ποτὲ πρίν.

Μὲ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὸ Εὐρὼ καὶ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Δραχμή, οἱ πλούσιοι τῆς Ἑλλάδας θὰ γίνουν ἀκόμα πλουσιώτεροι καὶ οἱ φτωχοὶ ἀκόμα φτωχότεροι.

Κάτι τέτοιο μόνο μιὰ κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς μπορεῖ νὰ τὸ πετύχει.

Μιᾶς Ἀριστερᾶς ποὺ ἔχει ἤδη ἀρχίσει νὰ ψιθυρίζει γιὰ «ἀναγκαστικὰ δάνεια ἀπὸ τὸν λαό», «κατάσχεση καταθέσεων γιὰ ἀνάπτυξη» καὶ ἄλλα. Ἡ βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀφροδίτη Θεοπεφτάτου ἦταν σαφής: «Δὲ νομίζω ὅτι κανένας Ἕλληνας θὰ εἶχε πρόβλημα νὰ συνεισφέρει ἀπὸ τὸ ὑστέρημά του γιὰ νὰ σώσει τὴν πατρίδα», ἐνῷ δὲν παρέλειψε νὰ ἀναρωτηθεῖ «Καὶ τί θὰ πάθουμε δηλαδὴ ἂν πληρώνουμε μὲ δραχμές;»Τὸ ὄχημα τοῦ βυσσοδομοῦντος ἔξωθεν παράγοντα μετὰ τὸν Γιωργάκη, τὸν θλιβερὸ υἱὸ τοῦ καλύτερού του φίλου, εἶναι ὁ Τσίπρας. Ἐπειδὴ οἱ Ἕλληνες ἔχουμε κοντὴ μνήμη, δὲν χρειάζονται κἂν καινούργιοι σχεδιασμοί, μπορεῖ ἁπλῶς νὰ παιχτεῖ τὸ παλιὸ ἔργο: σφόδρα ἀντιαμερικανὸς ἀνερχόμενος ἡγέτης, προερχόμενος ἀπὸ μιὰν ἀριστερὰ ποὺ μέχρι τοῦδε δὲν συμμετεῖχε στὴν κυβερνητικὴ ἐξουσία, ἀνέρχεται ὑποσχόμενος πλήρη ἀπεμπλοκὴ ἀπὸ _________ (συμπληρῶστε τὸ κενό: «ΕΟΚ καὶ ΝΑΤΟ» ἢ «τὸ Μνημόνιο»). Οὔτως ὥστε νὰ κυβερνήσει χωρὶς φυσικὰ καμμία πραγματοποίηση τῶν ὑποσχέσεών του, ἀλλὰ κανονικώτατα, ἀμερικανικώτατα καὶ ἀπολύτως ἐθνοκτονικά. Κάπου τό’χω ξαναδεῖ... Μόνο ποὺ αὐτὴ ἡ φορὰ θὰ εἶναι ἠ φαρμακερή, τῆς ἀνεξάλειπτης ἐθνικῆς καταστροφῆς.

Ἔλεγε ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου πρὸ τοῦ 1981: «θὰ διώξουμε τὶς ἀμερικάνικες βάσεις». Μόλις ἐξελέγη, ἀνανέωσε τὴ σύμβαση γιὰ ἄλλα δέκα χρόνια καὶ ἔλεγε στὰ πλήθη «οἱ βάσεις φεύγουν! Ὑπογράψαμε τὸ πότε θὰ φύγουν». Ὅπου «βάσεις», γράψτε «μνημόνια» γι’ αὐτὸν ποὺ μιμεῖται συνειδητὰ τὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ κολακεύεται ἀπὸ τὶς σχετικὲς παρομοιώσεις, ἀλλὰ ἔξω ἀπ’ τὸ Εὐρὼ ἐλέῳ ἀναμπουμπούλας. Ἂν τώρα εἴμαστε μιὰ φορὰ δεμένοι χειροπόδαρα, τότε θά’μαστε δέκα.

Ἢ λογαριάζουν χωρὶς τὸν ξενοδόχο λαό;

Ποὺ ἐνδέχεται νὰ ἀποδεχθεῖ κάπως ἐξυπνότερος;

Καὶ μιὰ τελευταία σημείωση: κάποιοι εἶναι διατεθειμένοι νὰ ὀνομάσουν καὶ τὶς πιὸ προφανεῖς διαπιστώσεις «συνωμοσιολογία». Τοὺς προτείνουμε νὰ ἀμφισβητήσουν τὴν ὕπαρξη τῶν συντονισμένων χτυπημάτων τῶν «κερδοσκόπων» στὶς χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ νότου, ὤστε νὰ ἀποκοποῦν τελείως ἀπὸ τὴν κοινή μας πραγματικότητα...

Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ilektro77 avatar
  ilektro77 16/05/2012 12:10:11

  Εάν επικρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει η η ιδιωτικοποίηση όλου του κράτους σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μιά Ολυμπιακή παλεύαμε 20 χρόνια και όταν τα καταφέραμε κάναμε μια τρύπα στο νερό. Μόνο ο Αλέξης μπορεί να εγγυηθεί την άμεση αποκρατικοποίηση της Ελλάδας σε μια στιγμή. Δεν το καταλάβατε; Εκλέγεται και βγαίνουμε από την ευρωζώνη. Τέλος τα δανεικά και το δημόσιο φαλιρίζει. Οι υπάλληλοι αυτοδίκαια πάνε στα σπίτια τους και τα χρέη σβήνονται άμεσα. Αρχές Ιουλίου οι Έλληνες βγαίνουν στις πλατείες και η αριστερή κυβέρνηση καταρρέει. Έρχονται στη συνέχεια οι ευρωπαίοι και μας παίρνουν στην αγκαλιά τους με νέους όρους. Δεν χρωστάμε και δεν μας χρωστάν. Ξεκινάμε!

 2. Γιώργος Τρεβής avatar
  Γιώργος Τρεβής 16/05/2012 12:20:57

  Μπράβο σου!
  Μας τα κούνησες.

  • Dark Blue avatar
   Dark Blue @ Γιώργος Τρεβής 16/05/2012 12:54:17

   και ζαλίστηκαν...

  • Νικος avatar
   Νικος @ Γιώργος Τρεβής 16/05/2012 14:06:13

   Εύστοχη παρατήρηση!

 3. apimon avatar
  apimon 16/05/2012 12:33:51

  και η Ν.Δ. του "άχρωμου συμβιβασμού";

 4. Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
  Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 16/05/2012 12:40:52

  Δηλαδή, ἂν δὲν ἦταν σαφές, μὲ Τσίπρα θὰ εἴμαστε ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ (ἀφοῦ μετὰ τὴν καταστροφὴ θὰ ἀπαιτεῖται δανεισμὸς) ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠ' ΤΟ ΕΥΡΩ...

  Αὐτὸ ποὺ ὁ κόσμος δὲν καταλαβαίνει εἶναι ὅτι μὲ τὸν Τσίπρα θὰ ἔχουμε ΚΑΙ Μνημόνιο (ὅσο ἔφυγαν οἱ βάσεις τοῦ θανάτου, ἡ ΕΟΚ καὶ τὸ ΝΑΤΟ ἐπὶ Παπανδρέου, τόσο θὰ φύγουν καὶ τὰ Μνημόνια ἐπὶ Τσίπρα) ΚΑΙ Δραχμή (λόγῳ πρωτοφανοῦς ἐρασιτεχνισμοῦ). Δηλαδή, διπλὰ χαμένοι.

  Μόλις βγεῖ κυβέρνηση ἂν χτύπα ξύλο συμβεῖ κάτι τέτοιο, ἠ χώρα θὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ Εὐρὼ- σιγὰ μὴν κάτσουνε νὰ συζητήσουν μὲ τέτοια ὑποκείμενα ποὺ τὸ παίζουν Τσάβες χωρὶς τὰ πετρέλαια τοῦ Τσάβες. Παράλληλα ὅμως, ἠ χώρα θὰ χρειάζεται ἀκόμα δανεισμὸ γιὰ τὴν καθημερινὴ ἐπιβίωση (αὐτὸ λέγεται "ἔλλειμμα" καὶ δὲν μηδενίζεται αὐθημερὸν ὅσα ἔνσημα μαθητικῶν καταλήψεων καὶ ἂν ἔχεις), ἄρα θὰ διατηρηθεῖ ἕνα εἶδος μνημονίου. Ὁπότε, νὰ ζήσουμε νὰ τὸν θυμόμαστε τὸν ἑλληνικὸ λαό, ποὺ θά'χει ΚΑΙ τὴ φτώχεια τῆς δραχμῆς ΚΑΙ τὸ μνημόνιο, μᾶλλον ἀκόμα σκληρώτερο.

  Ὅποιος συμπολίτης τὸ ρίξει ΣΥΡΙΖΑ μετὰ τοὺς χειρισμοὺς Τσίπρα τὴν τελευταία ἑβδομάδα, ἂς εἶναι ἕτοιμος νὰ καταστεῖ συνυπεύθυνος στὴν Τσιπραϊκὴ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ καὶ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ, ἀντὶ γιὰ τὸ ἀντίστροφο. Ἔρχεται.

  • Νίκος Α avatar
   Νίκος Α @ Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 17/05/2012 13:23:01

   Κωνσταντίνε
   Διάβασα με καθυστέρηση το συγκλονιστικό σου άρθρο.
   Συγχαρητήρια

 5. Α avatar
  Α 16/05/2012 12:56:48

  Οι εκλογές ήταν πρόβα τζενεράλε, για να δουν και ν΄αποφασίσουν οι πολέμιοι της Ευρώπης , του ευρώ και της Ελλάδας, σε ποιον θα ¨επενδύσουν¨.
  Το αποτέλεσμα έδειξε ¨ΤΣΙΠΡΑΣ¨ .
  Αυτό λοιπόν το ¨άξιο¨ παιδί, που απέδειξε ότι έχει ... πέραση, που μπορεί να παρασύρει κόσμο και λαό λαϊκίζοντας, θα συνεχίσει αυτό που άρχισε ο ΓΑΠ.
  Η ¨μπίζνα¨ είναι πολύ μεγάλη, δεν βαριέσαι, ας γίνει του κακού χαμού στην Ελλάδα ... ποιος ενδιαφέρεται...
  Πατώντας πάνω στην κακή οικονομική συγκυρία, δυνάμεις πέραν του Ατλαντικού και με τις ευλογίες ανθρώπων και μέσα στην ΕΕ, με δεδομένο ότι η Ελλάδα περιήλθε σε καθεστώς ¨ασφυξίας¨, είναι πολύ εύκολο , οι εξαθλιωμένοι Έλληνες να καθοδηγηθούν στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους.
  Η σημερινή ηγεσία της ΕΕ , έχει πολύ μεγάλες ευθύνες γι΄αυτό που μας συμβαίνει.
  Επέτρεψε στο ΔΝΤ και στα κερδοσκοπικά διεθνή τέρατα να εισβάλλουν στο εσωτερικό της, ενώ εμείς ο ¨αδύναμος κρίκος¨ , αποτελούμε το πειραματόζωο , που υφιστάμεθα τα πάνδεινα, εν μέσω πολέμου.
  Το τσουνάμι έρχεται να τα σαρώσει όλα, πρώτα στην Ελλάδα και μετά στην Ευρώπη.
  Όταν η ΕΕ, καταλάβει τα σφάλματά της, η Ελλάδα θα έχει καταστραφεί ολοσχερώς.
  Αντί να φροντίζει μόνο την διάσωση των μεγάλων χωρών, καλά θα κάνει να δώσει τώρα μεγάλη προσοχή στην Ελλάδα, τώρα που είναι η αρχή του .. πολέμου και να μην επιτρέψει την διάλυση της Ευρώπης.

 6. Βατάτζης avatar
  Βατάτζης 16/05/2012 13:01:22

  Το παραπάνω άρθρο, πρέπει να εκτυπωθεί σε εκατομμύρια αντίτυπα και να διενεμηθεί με κάθε τρόπο σε όλη την Ελλάδα.

  • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
   Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ Βατάτζης 16/05/2012 13:38:34

   ...βάζεις τὸ κονδύλι; Ψήνομαι...

 7. θρακομακεδονας avatar
  θρακομακεδονας 16/05/2012 13:02:57

  Το πιο ενδιαφερον στο αρθρο ειναι το "επωνυμο" του υπογραφοντα....

 8. ΣΤΕΛΙΟΣ avatar
  ΣΤΕΛΙΟΣ 16/05/2012 13:25:33

  Ωραία. Εμείς τι κάνουμε για όλα αυτά?

  Θα πάμε πάλι στις εκλογές με ευπρέπεια, υψηλό επίπεδο, όμορφες εκθέσεις ιδεών από τα μπαλκόνια, και τον Πάκη σε κάθε κανάλι?

  Και θα λιβανίζομε πάλι εδώ πέρα εαυτούς ,αλλήλους και Α.Σ ?

  Σας πειράζει εκει στην Συγγρού να λερώσετε τα χέρια με λίγο «λαϊκισμό» , μπάς και σωθεί η Ελλάδα?

  Θυμίστε στον κόσμο τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας! Εξηγήστε τους πως έχουν τους ίδιους σκοτεινούς εργοδότες με τον ΓΑΠ , και απλά πρόκειται για τη δεύτερη φάση το σχεδίου! Όχι όμως εμείς να τα λέμε και εμείς να τα ακούμε!

  Ψάξτε λίγο τον Τσίπρα «επί προσωπικού»! Μη μου πείτε πως έγινε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ επειδή υπήρξε «Αρσακειάς» στα νιάτα του! Μιλάμε για ένα χώρο που δεκαετίες τώρα , κερδίζει πόντους όποιος έχει κάψει τις περισσότερες Ελληνικές σημαίες!

  Μη μου πείτε πως δεν μπορούν να βρεθούν, τελείως τυχαία βέβαια ,τίποτα παλιοί φάκελοι από ΕΥΠ , ΕΛ.ΑΣ κλπ!

  Που είναι (και που ήταν στην προεκλογική περίοδο) οι γιγαντοαφίσες και τα τηλεοπτικά σπότ που να χτυπάνε τις θέσεις και τις κατά καιρούς δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη λαθρομετανάστευση? Για το Σκοπιανό?

  Και κάντε επιτέλους copy-paste τις θέσεις της Χρυσής Αυγής για το μεταναστευτικό! Ετσι θα ξαναπάρετε πίσω τους ψηφοφόρους της , όχι με αντιναζιστικές αρλουμπολογίες!

  • ΣΤΕΛΙΟΣ avatar
   ΣΤΕΛΙΟΣ @ ΣΤΕΛΙΟΣ 16/05/2012 13:52:32

   προσθήκη στο προηγούμενό μου , και μην παραλείψετε να ΞΕΦΩΝΙΣΕΤΕ Τσίπρα και Καμμένο, πως εξ'ατίας τους απαλλάσεται ο ΓΑΠ απο το είδικό δικαστήριο (αν πραγματικά έτσι έχουν τα πράγματα).

   Τι ωραία που, με σωστό χειρισμό, μπορει να δέσει αυτό με την κατηγορία πως ΓΑΠ και ΣΥΡΙΖΑ δουλεύουν για τον ίδιο εργοδότη!

   (περισότερα στο βιβλίο μου "Ο δημιουργικός λαικισμός σε 40 απλά μαθήματα"!)

  • GreekInLux avatar
   GreekInLux @ ΣΤΕΛΙΟΣ 16/05/2012 14:01:53

   Πάρα πολύ σωστά! Σαφώς και το θέμα της οικονομίας είναι το μείζον αλλά η "αχίλλειος φτέρνα" του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι κάθε άλλο παρά πατριωτικές θέσεις του σε άλλα μέγιστης σημασίας ζητήματα όπως τα εθνικά στα οποία σχεδόν κανείς μα κανείς δεν αναφέρεται από την επόμενη των εκλογών και μετά. Το μόνο "πατριωτικό" σημείο στην ρητορική του Τσίπρα και των υπολοίπων είναι η "απελευθέρωση από του κακούς δανειστές". Ρίξτε βάρος ΚΑΙ στο λαθρομεταναστευτικό, στο Μακεδονικό, στις μειονότητες, στο θέμα του Αιγαίου, της Θρησκείας, της διδασκόμενης Ιστορίας, της "μούφα" οικολογικής συνείδησης, της συγγένειας με τους κουκουλοφόρους που κάθε τόσο κάνουν μπάχαλο την Αθήνα εκτελώντας εξ επαφής την όποια επιχειρηματική δραστηριότητα έχει απομείνει. Ναι στην Ευρώπη άλλα οι "δυτικού τύπου" ευγένειες πρέπει αυτή τη στιγμή να μείνουν κατά μέρος και να κινηθεί πιο επιθετικά η ΝΔ, γιατί σε λίγο ίσως και να είναι πολύ αργά!

 9. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 16/05/2012 13:48:55

  Δεν θα υπάρχει Ελλάδα σε δύο χρόνια αν τυχόν οι Έλληνες παρασυρθούν και ψηφίσουν Τσίπρα. Οι Συριζαίοι ονειρεύονται όλη την Αφρική και την Ασία στην Ελλάδα και διωγμό των Ελλήνων στη θέση των Κοπτών και των Χριστιανών του Σουδάν, της Αιγύπτου και της Συρίας.

  Δεν θα υπάρχει νησί, δεν θα υπάρχει πλαγιά που θα αφήσουν ανεποίκιστη, καθόσον αυτοί πολλαπλασιάζοντια με φρενήρεις ρυθμούς.

  ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΣ Ο ΓΗΡΑΛΕΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΥ ΛΟΙΔΩΡΗΣΕ ΝΕΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΤΟΥ ΕΒΑΛΑΝ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ.
  ___

  Διαβάστε:
  ΟΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

  Γράφει ο Θόδωρος Κατσανέβας

  Μόνο το 1/10 απ’ αυτές αν υλοποιηθούν, η χώρα δεν έχει μέλλον!!!

  Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981 άλλαξε τον πολιτικό χάρτη της χώρας, εισάγοντας στη διακυβέρνησή της τις θέσεις και τις αξίες της πατριωτικής κεντροαριστεράς. Το κεντρικό πολικό του πρόταγμα ήταν : «εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατικές διαδικασίες». Από το 1996 και μετά, το μαζικό αυτό κίνημα της αλλαγής μεταλλάχθηκε σταδιακά προσκολλώμενο σε νεοφιλελεύθερες πολυπολιτισμικές θέσεις που διακονούνται διεθνώς από τη νέα τάξη πραγμάτων, συχνά και υπό το προσωπείο παγκοσμιοποιημένων νεοαριστερόφρονων αντιλήψεων. Το επίσης κυρίαρχο σύνθημα του ιστορικού ΠΑΣΟΚ, « η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», εξαφανίστηκε από την πολιτική του πλατφόρμα.

  Στις τελευταίες εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ λεηλάτησε την εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ, η οποία, νιώθοντας προδομένη από τη νεοφιλελεύθερη καταιγίδα της Μνημονικής τραγωδίας και με ανυπαρξία άλλων πειστικών εναλλακτικών προτάσεων, στράφηκε μαζικά σε άλλες κομματικές κατευθύνσεις και ιδιαίτερα στο χαρισματικό Αλέξη Τσίπρα. Στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, είναι διακριτή πλέον η μεγάλη πιθανότητα σαρωτικής επικράτησης και ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας από το κόμμα αυτό, που, εκτός των άλλων διαθέτει στις τάξεις του, αρκετά σοβαρά και ηθικά στοιχεία. Μελετώντας προσεκτικά το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που συντάχθηκε από αξιόλογα στελέχη του[1][1], διαπιστώνουμε με ικανοποίηση κλασικές προοδευτικές θέσεις για την προάσπιση του κοινωνικού κράτους και των λιγότερο προνομιούχων τάξεων. Όμως, επίμαχα σημεία του ίδιου προγράμματος είναι απολύτως αντίθετα με την πατριωτική κεντροαριστερή παράδοση που ανατρέχει στους Ανδρέα και Γεώργιο Παπανδρέου, Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Νικόλαο Πλαστήρα, Ελευθέριο Βενιζέλο, Χαρίλαο Τρικούπη,κλπ.

  Συγκεκριμένα, ο στόχος 10 του προγράμματος « Για μια νέα πολιτική για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες», εμπεριέχει απίθανες έως απίστευτες θέσεις, από τις οποίες μόνο το 1/10 αν εφαρμοστεί στην πράξη, η Ελλάδα από χώρα, μεταβάλλεται σε χώρο, χωρίς μέλλον.

  Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται απίστευτες παγκοσμίως πρωτότυπες διατάξεις όπως η «ανοικτή μόνιμη νομιμοποίηση, η κατάργηση των άτυπων επαναπροωθήσεων, η αποποινικοποίηση της παράνομης εισόδου, η απόδοση ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα, καθώς και σε όλα τα παιδιά που συμπληρώνουν τρία χρόνια παραμονής στη χώρα μας, η παροχή άδειας αόριστης διάρκειας στους αλλοδαπούς μαθητές που φοιτούν στην ελληνική εκπαίδευση, του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές για όσους τεκμηριώνουν 5ετή νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα, η ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας των μεταναστών, η παροχή άδειας διαμονής σε άτομα που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας,η θέσπιση της αποκαλούμενης άδειας προς αναζήτηση εργασίας με την οποία θα εφοδιάζεται αυτομάτως κάθε ενδιαφερόμενος και με αίτησή του στο Προξενείο προέλευσης. Και για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία της μετατροπής της χώρας σε χώρο, θεσπίζεται η αρχή της κατοικίας για την κτήση της ιθαγένειας, που θα στηρίζεται όχι στον τόπο γέννησης ή στην καταγωγή βάσει αίματος, αλλά στον τόπο που βρίσκεται η ΚΑΤΟΙΚΙΑ και η εργασία του μετανάστη, δημιουργώντας ειδικό δεσμό με τη χώρα !» (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ!!!)

  Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε εδώ ολόκληρο το σχετικό κείμενο, που είναι και σήμερα αναρτημένο στο διαδίκτυο, υπογραμμίζοντας επιμέρους ακραία του σημεία, που προσωπικά δεν αντιλαμβάνομαι πως είναι δυνατόν να έχουν συνυπογράψει σοβαροί άνθρωποι και φίλοι, όπως αυτοί που αναφέρεται ότι το συνέταξαν. Σημεία τα οποία, εκτός των άλλων, ΕΞΗΓΟΥΝ και ΠΡΟΔΙΚΑΖΟΥΝ την ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και την εμπλοκή της χώρας σε διαλυτικούς επικίνδυνες ατραπούς.

  Θα μου πείτε, μα τι πρέπει να γίνει. Να γυρίσουμε στα Μνημονικά κόμματα του κατεστημένου, στο επιλεγόμενο ΠΑΣΟΚ και στη ΝΔ ; Όχι φυσικά. Πρέπει και μπορεί να βρεθούν πολιτικές διέξοδοι, που πάνω απ’ όλα θα διασφαλίσουν την ύπαρξη και τη συνέχειά της χώρας, με έξοδο από το Μνημόνιο, από το ευρωμάρκο και την οικονομική κρίση, με στήριξη στις δικές μας δυνάμεις. Για το σκοπό αυτό, απευθυνόμαστε στους σοβαρούς ανθρώπους του χώρου και πάνω απ’ όλα στο Μανώλη Γλέζο και στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, για να προβληματιστούν σοβαρά πάνω στο ζήτημα και να αποφασίσουν αν επιθυμούν να διεκδικήσουν σοβαρά τη διακυβέρνηση της χώρας ή να παραμείνουν κίνημα διαμαρτυρίας. Ελπίζω ότι θα προκρίνουν το πρώτο.

  Πολιτικό πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ

  ΣΤΟΧΟΣ 10
  Για μια νέα πολιτική για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες

  Η στρατηγική μας κατεύθυνση

  Οι διαφαινόμενες τάσεις γύρω από το φαινόμενο της μετανάστευσης και την αντιμετώπισή του δεν είναι ενθαρρυντικές. Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης θα επηρεάσουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες οικονομίες των χωρών του Τρίτου Κόσμου, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το χάσμα Βορρά-Νότου, και αυτό παρά τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι χώρες του Πρώτου Κόσμου. Επομένως, τα μεταναστευτικά ρεύματα δεν αναμένεται να περιοριστούν, παρά τα σκληρά μέτρα των χωρών υποδοχής. Ταυτόχρονα, είναι λογικό να αναμένεται επιδείνωση της αντιμετώπισης των οικονομικών μεταναστών και της θέσης τους ως προς τα εργασιακά τους δικαιώματα, τις διαδικασίες νομιμοποίησης, την υγειονομική τους περίθαλψη, τη ρατσιστική σύνδεσή τους με την εγκληματικότητα κλπ., αφού εξακολουθούν να αποτελούν τα πιο ευάλωτα τμήματα των εργαζομένων ή όσων αναζητούν εργασία. Ένας υπαρκτός κίνδυνος είναι ακόμα η ενίσχυση της τάσης για σύνδεση των μεταναστών και της μετανάστευσης με την πάταξη της τρομοκρατίας.

  Η σύγχρονη Αριστερά δεν αντιμετωπίζει μοιρολατρικά ούτε τις αρνητικές σημερινές καταστάσεις ούτε τις διαφαινόμενες τάσεις. Παρεμβαίνει οργανωμένα. Συμπαρίσταται ή συμπαρατάσσεται με τους μετανάστες εντός και εκτός κοινοβουλίου, συμβάλλοντας στην αυτοοργάνωσή τους, στην προστασία τους και στην αποτελεσματικότητα των αγώνων τους για μια καλύτερη ζωή, χωρίς φόβο και άγρια εκμετάλλευση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η θέση της Αριστεράς για τη μετανάστευση οφείλει να είναι η άρση των αιτίων που δημιουργούν και γιγαντώνουν τα μεταναστευτικά ρεύματα στη φάση αυτή. Αυτό παραπέμπει ευθέως σε συνεχή μείωση των ανισοτήτων Βορρά-Νότου, δηλαδή σε μια αντίθεση την οποία ο νεοφιλελευθερισμός ούτε θέλει ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει. Επικεντρώνουμε την προσοχή μας στη διαμόρφωση μιας μεταναστευτικής πολιτικής που θεωρεί ζήτημα ζωτικής σημασίας και προτεραιότητας την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων.

  Και αυτό όχι μόνο γιατί οι μετανάστες αποτελούν τμήμα του σύγχρονου προλεταριάτου των μητροπολιτικών κέντρων ή γιατί ο βαθμός της εκμετάλλευσης που υφίστανται τους καθιστά το πιο ευάλωτο τμήμα της εργατικής τάξης. Αλλά πρωτίστως γιατί ο αγώνας ενάντια στον ρατσισμό και την ξενοφοβία, τον εθνικισμό και τους πολέμους, συνδέεται με τον αγώνα για την εμβάθυνση της δημοκρατίας στη σοσιαλιστική προοπτική, που θα βασίζεται σε αξίες οικουμενικές: την ελευθερία του ατόμου για την πραγμάτωση της προσωπικότητάς του και τη δυνατότητά του να απολαμβάνει από κοινού και ισότιμα τα αγαθά του παραχθέντος κοινωνικού πλούτου. Με βάση αυτές τις αρχές, που, εκτός των άλλων, αποτελούν και την πεμπτουσία του ευρωπαϊκού νομικού -και όχι μόνο- πολιτισμού, όλοι οι άνθρωποι είναι φορείς δικαιωμάτων που δεν πρέπει να υπόκεινται σε περιορισμό εξαιτίας της εθνικότητας, της γλώσσας, των θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού κλπ. Υπερασπιζόμαστε το θεμελιώδες δικαίωμα των μεταναστών και των προσφύγων στη ζωή και την αξιοπρεπή διαβίωση. Γι’ αυτό βρισκόμαστε στον αντίποδα μιας λογικής που ορθώνει την Ελλάδα-φρούριο, την Ευρώπη-φρούριο, και υποστηρίζουμε το δικαίωμα στην ελεύθερη και ασφαλή είσοδο και το άσυλο.

  Θεωρούμε πρακτικά ανεφάρμοστο το σύστημα «μετάκλησης μεταναστών», που δυστυχώς ισχύει απαρέγκλιτα από το 1991, αφού, κατά κανόνα, ένας εργοδότης δεν δέχεται να προσλαμβάνει προσωπικό εξ αποστάσεως, ιδίως όταν οι ανάγκες της παραγωγής δεν βασίζονται στα βιομηχανικά πρότυπα των δεκαετιών του ’50 και ’60 με τον αυστηρά καθορισμένο «κλειστό αριθμό» θέσεων στα εργοστάσια της εποχής εκείνης.

  Υποστηρίζουμε ένα σύστημα διαρκούς νομιμοποίησης υπό προϋποθέσεις, μια ανοιχτή και διαρκή διαδικασία νομιμοποίησης.

  Υποστηρίζουμε τα κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών, όπως το δικαίωμα στην εργασία, την εκπαίδευση, την υγεία, την κατοικία.

  Υποστηρίζουμε την παροχή πολιτικών δικαιωμάτων στους μετανάστες, όπως ιθαγένεια, δυνατότητα ενεργού συμμετοχής στην πολιτική ζωή κλπ.

  Οι προγραμματικοί μας στόχοι

  Μετανάστες

  Είσοδος μεταναστών

  Κατάργηση των σημερινών κέντρων κράτησης αλλοδαπών (προσφύγων και μεταναστών) και δημιουργία χώρων με αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης για όσο διάστημα χρειάζεται να παραμείνουν σε αυτούς οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.

  Κατάργηση των άτυπων επαναπροωθήσεων από τον Έβρο και το Αιγαίο.

  Απαγόρευση της απέλασης και της διοικητικής κράτησης κάθε ανηλίκου, και ειδικό ενδιαφέρον για τη διαμονή τους στη χώρα μας.

  Αποποινικοποίηση (μόνο σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους) του αδικήματος της παράνομης εισόδου, διαμονής και εργασίας όταν συντρέχουν λόγοι οικονομικής επιβίωσης, με σαφή αναφορά της ρήτρας αυτής σε νομοθετικό κείμενο.

  Ριζική αναδιοργάνωση του Τμήματος Φύλαξης Συνόρων, αλλά και της ίδιας της διοικητικής απέλασης, που γίνεται χωρίς δικαστικές εγγυήσεις.

  Ανάληψη πρωτοβουλίας της χώρας μας για κατάργηση του νέου ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και της λεγόμενης «Οδηγίας της Ντροπής» («Οδηγία για την εναρμόνιση των διαδικασιών επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών»).

  Νομιμοποίηση μεταναστών

  Εφαρμογή ενός συστήματος ανοιχτής και διαρκούς νομιμοποίησης, υπό προϋποθέσεις

  Θέσπιση ενός πρόσθετου τύπου άδειας, που θα λέγεται «άδεια προς αναζήτηση εργασίας», με την οποία θα εφοδιάζεται αυτομάτως κάθε ενδιαφερόμενος (είτε με αίτηση προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές είτε με αίτηση στο ελληνικό προξενείο της χώρας προέλευσης) και θα αποκτά αυτοδικαίως το δικαίωμα παραμονής στην ελληνική επικράτεια για ένα χρόνο, με στόχο να αναζητήσει δουλειά.

  Αποσύνδεση της ανανέωσης της άδειας παραμονής από την ύπαρξη ορισμένου αριθμού ενσήμων, για να μην μεταπίπτουν εργαζόμενοι μετανάστες, μαζικά και άδικα, από το καθεστώς της νομιμότητας στο καθεστώς της παρανομίας, εξαιτίας της απροθυμίας των εργοδοτών τους να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές.

  Εργασιακά δικαιώματα

  Απόλυτη ευχέρεια μεταβολής του σκοπού της άδειας διαμονής (με ανεμπόδιστη εναλλαγή του καθεστώτος εξαρτημένης και μη εξαρτημένης εργασίας) και αποσύνδεση της άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα από απόδειξη ύπαρξης πόρων 60.000 €.

  Διασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος της ασφάλειας στην εργασία.

  Ένταξη των μεταναστών σε προγράμματα γεωργικής κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ για την κατανόηση νέων γεωργικών πρακτικών.

  Στήριξη μεταναστών για τη συμμετοχή τους στο συνδικαλιστικό κίνημα και τα εκλεγμένα όργανα.

  Εκπαίδευση

  Δομές προαιρετικής εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε όλους τους ενήλικους μετανάστες πρώτης γενιάς από επαρκώς στελεχωμένα Κέντρα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας που θα λειτουργούν σε δημοτικό επίπεδο.

  Μαθήματα μητρικής γλώσσας και πολιτισμού για μαθητές μετανάστες στα δημόσια σχολεία, όταν ο αριθμός των μεταναστών μιας ομάδας υπερβαίνει το 8%.

  Καθιέρωση της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, παρεμβάσεις στα σχολικά βιβλία ώστε να προάγουν την πολυπολιτισμικότητα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα, οργάνωση ειδικών διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων.

  Πολιτικά δικαιώματα – Ιθαγένεια – Μετανάστες δεύτερης γενιάς
  Απόδοση ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα, καθώς και σε όλα τα παιδιά που συμπληρώνουν τρία χρόνια παραμονής στη χώρα μας.

  Αναγνώριση στα παιδιά που αποφοιτούν από σχολεία μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για κτήση ιθαγένειας ή δεν επιθυμούν να πάρουν την ελληνική ιθαγένεια) του καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος με την ενηλικίωσή τους, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη διαμονή των γονέων τους στη χώρα.

  Παροχή άδειας αόριστης διάρκειας στους αλλοδαπούς μαθητές που φοιτούν στην ελληνική εκπαίδευση.

  Καθιέρωση της αρχής της κατοικίας προκειμένου για την κτήση της ιθαγένειας (residence citizenship), που θα στηρίζεται όχι στον τόπο γέννησης ή στην καταγωγή βάσει αίματος, αλλά στον τόπο που βρίσκεται η κατοικία και η εργασία του μετανάστη, δημιουργώντας ειδικό δεσμό με τη χώρα.

  Παροχή δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές για όσους τεκμηριώνουν 5ετή νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα.

  Υγειονομική περίθαλψη

  Διεύρυνση της πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας, όπως ακριβώς ισχύει και για τους Έλληνες. Τροποποίηση του άρθρου 84 του ν. 3386/05, που προβλέπει υγειονομική περίθαλψη μόνο για έκτακτα περιστατικά, εφόσον οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί δεν βρίσκονται νομίμως στη χώρα μας.

  Κατοχύρωση ιατρικής παρακολούθησης και πρόσβασης στην περίθαλψη για τις εγκύους (κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την περίοδο της λοχείας).

  Παροχή άδειας διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε πρόσωπα που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας (άρθρο 44, παράγραφος 1, εδάφιο ε’) χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια διαμονής.

  Κρατικές υπηρεσίες

  Αύξηση του μόνιμου υπαλληλικού προσωπικού που ασχολείται με τη χορήγηση και την ανανέωση αδειών διαμονής.

  Ειδική αντιρατσιστική εκπαίδευση στους δημόσιους λειτουργούς και αναβάθμιση των υπηρεσιών που ασχολούνται με τη μετανάστευση ώστε να μην αποτελούν χώρους δυσμενούς μετάθεσης.

  Ουσιαστική οικονομική στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως προϋπόθεση για εκχώρηση αρμοδιοτήτων που αφορούν την υποδοχή και ομαλή ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην τοπική κοινωνία.

  Πρόσφυγες – Αιτούντες άσυλο

  Είναι ανάγκη η Ελλάδα να κάνει στροφή στο θέμα των προσφύγων και να παίξει ενεργό ρόλο για μια αντίστοιχη αλλαγή της πολιτικής της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

  Διακοπή κάθε προσπάθειας τεχνητού περιορισμού του αριθμού των αιτήσεων ασύλου που εγκρίνονται. Κάθε άνθρωπος που διώκεται και κινδυνεύει στη χώρα του δικαιούται και πρέπει να λαμβάνει άσυλο.

  Παροχή σε όλους τους πρόσφυγες γρήγορης και ξεκάθαρης πρόσβασης σε όλη τη διαδικασία ασύλου, με εξασφάλιση διερμηνέων και με έγκαιρη, γραπτή ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσής τους σε γλώσσα που κατανοούν, με δωρεάν παροχή νομικών υπηρεσιών σε όλη τη διοικητική διαδικασία ασύλου.

  Στις αποφάσεις για τη χορήγηση ασύλου να καταγράφονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος, η έρευνα των κρατικών υπηρεσιών σχετικά με την υπόθεση, τα πρακτικά της Επιτροπής και βέβαια η πλήρης αιτιολόγηση της τελικής απόφασης.

  Ρητή και απόλυτη απαγόρευση των άτυπων επαναπροωθήσεων. Παροχή στον Συνήγορο του Πολίτη δικαιώματος εξέτασης καταγγελιών για άτυπες επαναπροωθήσεις και για άρνηση αποδοχής από τις αστυνομικές αρχές υποβαλλόμενων αιτημάτων ασύλου.

  Απαγόρευση της κράτησης των αιτούντων άσυλο χωρίς να έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα, και ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων, των εγκύων γυναικών, των θυμάτων βασανιστηρίων και των ατόμων με αναπηρία. Να υπάρχει ταχύτατη δικαστική διερεύνηση της νομιμότητας της κράτησης αυτής στις περιπτώσεις που κατ’ εξαίρεση επιβάλλεται.

  Απάλειψη από την ελληνική νομοθεσία (και ανάλογες πρωτοβουλίες για τις κοινοτικές οδηγίες) της δυνατότητας να απορρίπτονται αιτήματα ασύλου με την άμεση ή έμμεση χρήση των ρητρών της «ασφαλούς χώρας καταγωγής», της «ασφαλούς τρίτης χώρας» και της «επικουρικής προστασίας».

  • ΣΤΕΛΙΟΣ avatar
   ΣΤΕΛΙΟΣ @ αλλενάκι 16/05/2012 13:55:55

   Αυτά λέω! Βέβαια κανέις δε θα τα διαβάσει όλα αυτά ,η ΝΔ μπορεί όμως να πάρει συγκεκριμένα κομάτια ,πχ

   "υποστηρίζει το δικαίωμα στην ελεύθερη και ασφαλή είσοδο"

   και να το κάνει βούκινο!

   • αλλενάκι avatar
    αλλενάκι @ ΣΤΕΛΙΟΣ 16/05/2012 13:58:40

    ΕΔΩ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΝΟΡΩΝ ΑΓΑΠΗΤΕ.

    ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

    ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ" ΘΗΤΕΙΑ)

    Aντίθετα, οι γκέι είναι αναγκαίοι στη Νέα Τάξη Πραγμάτων, όπως και τα ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ επίσης!

    Αποποινικοποίηση πάρτε νάχετε !!!

  • sos avatar
   sos @ αλλενάκι 16/05/2012 20:39:38

   Αυτός ο στόχος των εθνο-μηδενιστών δεν αποτελεί τίποτε άλλο από κάλεσμα για εποικισμό.

   Αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι!

   Να διαδοθεί και να χτυπηθούνε για αυτή την εθνοκτόνα θέση.

 10. anonymous avatar
  anonymous 16/05/2012 13:50:57

  Έκαναν ήδη την πρώτη πρόβα στη Μανωλάδα, όπου μια συμπλοκή μεταξύ ξένων μετετράπη σε επίθεση κατά Ελλήνων, ενώ υπήρχε βαν από την Αθήνα με Έλληνες ινστρούχτορες με ντουντούκες, που υποδαύλιζαν και καθοδηγούσαν τους ξένους.

 11. Ο Θείος avatar
  Ο Θείος 16/05/2012 13:51:06

  Κλασσικό "συνωμοσιολογικό" κείμενο υψηλού ομολογουμένως επιπέδου.
  Είναι τυπικό δείγμα εκείνης της συτοκαταστροφικής επιχειρηματολογίας που αναπτυσσόταν και αναπτύσσεται εντός του κεντροδεξιού χώρου, η οποία δημιουργεί σε μαζική κλίμακα Καμμένα μυαλά και επωάζει χρυσοπλατινένα αυγά.
  Το είδατε το αποτέλεσμα φίλοι "δεξιοί" με αυτά τα μυαλά, αλλά συνεχίζετε "να το κουνάτε το κλαδί" άγαρμπα. Το ζαλίσατε το δέντρο των δυνητικών ψηφοφόρων σας.
  Έτσι που πάτε, στην επόμενη "καταιγίδα" δεν θα πέσουν στο κεφάλι σας μόνον μήλα, αλλά ολόκληρα κούτσουρα.

  • bodys avatar
   bodys @ Ο Θείος 16/05/2012 14:23:44

   όταν θα σου χέσει ο αφγανός το μαξιλάρι θείο να δείς κούτσουρα

   • Ο Θείος avatar
    Ο Θείος @ bodys 16/05/2012 14:30:51

    Πρόλαβε και μας τό 'καψε το μαξιλάρι στο σιδέρωμα ο δικός σας, ο καμμένος.
    Καλά ξεμπερδέματα !

    • bodys avatar
     bodys @ Ο Θείος 16/05/2012 21:31:07

     καλύτερα χωρίς μαξιλάρι παρά μαχαιρωμένος προβοκάτορα θείο

     άντε σε καταλάβαμε τι ρόλο βαράς και μας το μοστράρεις κιόλας στη μούρη

     • Ο Θείος avatar
      Ο Θείος @ bodys 16/05/2012 21:49:04

      Ξέρω. Με τέτοιο φιλικο - συντροφικό "πισώπλατο" από καμμένους, μαρκό κτλ, είναι εντελώς δικαιολογημένη κάθε συζήτηση για μαχαίρια.
      Αλλά τελικά δεν μας εξηγείς σαφώς φίλε μου, Ιησούν ή Βαρραβάν;

  • ΣΤΕΛΙΟΣ avatar
   ΣΤΕΛΙΟΣ @ Ο Θείος 16/05/2012 14:49:46

   Θείο, δεν καταλαβαίνω που κολλάει ο απορριπτικός σχολιασμός σου με το "αποτέλεσμα που είδαμε" : Κάθε άλλο παρά με τέτοια επιχειρηματολογία κατέβητε η ΝΔ στις εκλογές.

   Τώρα όμως, ακριβώς έτσι πρέπει να κατέβει! Για όποιον το ξέχασε ,οι εκλογές διεξάγονται σε μιά χώρα της οποίας οι ψηφοφόροι...είχαν πρώτη σε ακροαματικότητα την εκπομπή της Ανίτας Πάνια!

   Πέρα από το γεγονός όμως πως η συνωμοσίoλογία «πουλάει» , τα όσα συγεκριμένα περιγράφει η ανάρτηση τα προσυπογράφω 100%.

   Άλλο το να είμαστε «χομπίστες της συνομωσιολογίας» , και να πιστεύουμε πως τα καυσαέρια των αεροπλάνων στον ουρανό είναι…μυστικοί ψεκασμοί, και άλλο να μην έχουμε μάτια να βλέπουμε τι γίνεται.

   Ο καιρός που οι «παγκόσμιοι εξουσιαστές» επέβαλαν τη θέλησή τους στις χώρες με 2-3 συνταγματάρχες και μερικά τάνκς έχει περάσει. Σήμερα είναι πιο εξελιγμένα τα συστήματα!
   (και τα εξελιγμένα συστήματα έχουν άμυνες τύπου «αυτά είναι Γιαχωβάδικα παραμύθια»…)

   Αν διαφωνώ σε κάτι με τον φίλο Κωνσταντίνο είναι η αισιοδοξία πως «οι Ελληνες ίσως αποδεχτούμε πιο έξυπνοι!»

   ΥΓ¨ Κανείς δεν είπε πως κινήματα τύπου αγανακτισμένων , Occupy κλπ είναι σώνει και καλά στημένα από σκοτεινούς συνωμότες. Ότι μανιπουλάρονται όμως, σίγουρα

   • Ο Θείος avatar
    Ο Θείος @ ΣΤΕΛΙΟΣ 16/05/2012 15:31:20

    Τέτοια επιχειρηματολογία δεν είχε η ΝΔ στο εκλογικό της πρόγραμμα. Έχεις δίκιο αγαπητέ. Ωστόσο αυτή η επιχειρηματολογία είχε εξέχοντα ρόλο στον "εσωτερικό διάλογο", μεταξύ των σταθερών οπαδών και ψηφορόρων. Και κανείς πολιτικά υπεύθυνος δεν την καταπολέμησε. Τηνυπέθαλψαν θα έλεγα. Έχω άδικο;
    Το αποτέλασμα το είδατε. Ένα σημαντικό μέρος σταθερών οπαδών και ψηφορόρων "μετανάστευσαν" στα Καμμένα μυαλά και χρυσοπλατινένα αυγά. Έχω άδικο;
    Καλά, άν επιμένετε συνεχίστε.
    Καλό ταξίδι!!

 12. Ο Θείος avatar
  Ο Θείος 16/05/2012 13:54:50

  Τώρα δεν σας φταίνε μόνον οι πορτοκαλί Ουκρανοί και το κίνημα ΟΤΠΟΡ (οι παλαίμαχοί του κυβερνούν σήμερα τη φίλη Σερβία).
  Σας φταίει ακόμη και τὸ κίνημα Occupy.
  Έτσι που πάτε θα εκφυλισθείτε σε Γιαχωβάδικη σέχτα.
  Έ ρε Ζίζεκ και Λακάν που σας χρειάζεται !!!

  • Νίκος Αργεάδης avatar
   Νίκος Αργεάδης @ Ο Θείος 16/05/2012 14:12:58

   Θείε, και μόνο που ανέφερες τον ακαταλαβίστικο μετανεωτεριστή Λακάν (ίδια συνομοταξία με τους "διανοητές" της μετανεωτερικής μπουρδολογίας Γκουαταρί, Κρίστεβα κλπ) φτάνει.
   Κάνεις καλή προπαγάνδα όμως.

   • Ο Θείος avatar
    Ο Θείος @ Νίκος Αργεάδης 16/05/2012 15:40:30

    Του λόγου μου δεν μπορώ να καταλάβω τις Γιαχωβάδικες σέχτες, παραδοσιακές και μεταμοντέρνες. Ποτέ δεν μπορούσα. Έχω πρόβλημα γονιδιακό: Ο πατέρας μου, γύρω στο 1960, απαντούσε στους προπαγανδιστές και καθοδηγητές τους με τα φτωχά Αγγλικά που είχε μάθει στον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο "Τhe Second Coming will never come".
    Σηκώνω τα χέρια. Οι μπερδεμένοι Λακανικοί, που επίσης δεν καταλαβαίνω (προτιμώ τις κλασικές Φρουδικές ερμηνείες), ίσως καταλαβαίνουν τους "Γιαχωβάδες".
    Άν έκανα καλή προπαγάνδα, όπως λές, τόσο καιρό που σχολιάζω εδώ μέσα, δεν θα πήγαιναν τόσοι και τόσοι συν-σχολιαστές στον κ. Τελείως Καμμένο. Και μερικοί, ωιμέ, στα χρυσελεφάντινα αυγά, φοβάμαι.
    Δυστυχώς δεν κάνω καλή προπαγάνδα. Απέτυχα.

   • Strange Attractor avatar
    Strange Attractor @ Νίκος Αργεάδης 16/05/2012 15:45:11

    Θυμάσαι μήπως και τον περίφημο διανοητή Αλτουζέρ, που πριν πεθάνει παραδέχτηκε ότι έγραφε κοινοτυπίες και μπαρούφες χωρίς κανένα υπόβαθρο, και κορόιδεψε επί δεκαετίες τους πάντες;

    • Ο Θείος avatar
     Ο Θείος @ Strange Attractor 16/05/2012 16:05:18

     Σκότωσε όμως τη γυναίκα του, αυτό δεν ήταν μπαρούφα.

    • Γιάννης Φαίλτωρ avatar
     Γιάννης Φαίλτωρ @ Strange Attractor 16/05/2012 16:12:56

     Τι είπες τώρα! Ξέρεις πόσοι ορκίζονται ακόμα στο όνομα του Αλτουσέρ στην Ελλάδα. Είναι ο αντ' αυτού (του Μαρξ εννοώ) για πολλούς της ελληνικής αριστερής πολιτικής θεωρίας.

    • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
     Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ Strange Attractor 16/05/2012 16:14:40

     "ου πριν πεθάνει παραδέχτηκε ότι έγραφε κοινοτυπίες και μπαρούφες χωρίς κανένα υπόβαθρο,"

     Μήπως ἔχεις κανένα λίνκ;

     • Strange Attractor avatar
      Strange Attractor @ Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 16/05/2012 19:00:36

      Χτύπα στο google: Althusser fraud, και θα βρεις μπόλικα λινκς.
      π.χ.
      …One major criticism of Althusserianism referred to what Althusser called his "symptomatic reading" of Marx. Criticism and discussion addressing Althusser's work since the murder of his wife has concentrated on the value of studying the work of a madman rather than the specifics of his philosophy. Most of this discussion has arisen out of Althusser's confession in his autobiography that he was a fraud and did not even read all of Marx's original writings. Respectful mention is made of Althusser's reputation-making books, ''Pour Marx'' and ''Lire le 'Capital.' '' Of the publication of these, as he wrote in his own memoir, ''The Future Lasts Forever,'' their author wrote: ''I became obsessed with the terrifying thought that these texts would expose me completely to the public at large as I really was, namely a trickster and a deceiver and nothing more, a philosopher who knew nothing about the history of philosophy or about Marx.'' By 1980, Althusser had been exposed as the utter fraud he later confessed himself to be, and furthermore confined in a mental institution for, among other things, the strangling of his wife.

    • ΣΤΕΛΙΟΣ avatar
     ΣΤΕΛΙΟΣ @ Strange Attractor 16/05/2012 16:20:09

     Interestingly , ( όπως θα έλεγε κι'ο ΓΑΠ!) το ίδιο ακριβώς είχε παραδεχθεί και ο Πικάσο!!

     Είχε πεί πως στο δεύτερο μισό της καριέρας του ,ζωγράφιζε μουντζούρες ,και μετά έσπαγε πλάκα διαβάζοντας τις βαρύγδουπες κριτικές των...ειδικών!

  • αλλενάκι avatar
   αλλενάκι @ Ο Θείος 16/05/2012 14:13:28

   ακριβώς, αυτοί ήταν οι πρωτοστάτες της διαλυσης και του βομβαρδισμού και κυβερνούν σήμερα την Σερβία που οδηγείται ατιμασμένη λεηλατημένη να ευρωπροσκυνήσει

   και ο σέρβος Otpor! ήταν κεντρικός ομιλητής στο Occypy Wall

   δεν θέλει πολλούς, με τρεις εκπαιδευμένους κάνεις τη δουλειά να συνεγείρεις μάζες

   υπάρχουν εγχειρίδια

   και ένας άλλος του Soros πρωτοστατούσε στις τεράααστιες διαδηλώσεις κατά Πούτιν (όπου ήταν οι εξής δύο -για τα μέτρα της Ρωσίας- ο Υστερικός και η μάνα του...)

  • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
   Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ Ο Θείος 16/05/2012 14:19:19

   Ὁ "αὐθορμητισμὸς" τοῦ Occupy ἀνέκαθεν μὲ συγκινοῦσε: ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, συντονισμένοι μέσα ἀπὸ τὰ social networks (ὅπου οἱ ἴδιες οἱ μυστικὲς ὐπηρεσίες παραδέχονται πὼς ἔχουν πέσει σὰν τὸν δάκο) νὰ φοροῦν μάσκες καὶ μπαλονάκια καὶ νὰ ἀντιμετωπίζονται μόνο μὲ συμπάθεια ἀπὸ τὰ παγκόσμια ΜΜΕ καὶ τὴν "κοινὴ γνώμη"... Κατεβαίνουν καὶ τὰ στελέχη τῶν μεγαλοτραπεζῶν νὰ συζητήσουν εἰρηνικὰ μαζί τους καὶ γίνονται ἀφιέρωμα στὸ Spiegel, μιὰ ὡραῖα ἀτμόσφαιρα...

   Τὸ σὲ σύμβολο τοῦ κινήματος Occupy, ἡ "μάσκα", παρμένο ἀπὸ χολυγουντιανὴ ταινία blockbuster... Κινδυνεύουν τὰ καλσὸν μὲ τόση ἀντισυστημικότητα!

   Τὰ ἄλλα, τὰ Zeitgeist κλπ, νὰ προβάλλουν τὴν Μία Θρησκεία, τῆς Φύσης καὶ τοῦ Ἀλτρουισμοῦ, καὶ νὰ καλοῦν σὲ ἕναν τεχνομεσσιανισμὸ πέρα ἀπὸ φυλὲς καὶ ἐθνικὲς ταυτότητες, γιὰ τὴν "παγκόσμια εἰρήνη"...

   Δὲν μπορῶ, συγκινοῦμαι καὶ εἶμαι καὶ σ' εὐαίσθητη ἡλικία!

   • Strange Attractor avatar
    Strange Attractor @ Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 16/05/2012 15:35:16

    Αυθορμητισμός;
    h__p://www.antinews.gr/2011/11/23/134940/

   • Ο Θείος avatar
    Ο Θείος @ Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 16/05/2012 16:03:29

    Όταν μπουκάρουν κάποια μέρα στην Wall Street και δείς τον DOW JONES να "τρυπά" τις 5.000, να δώ τι μέτρα θα πάρουν τότε οι μυστικές υπηρεσίες.
    Χε χε, μάλλον θα φωνάξουν την Σάρα Πέιλιν να τους σταματήσει με το δίκαννο που έχει για τις πολικές αρκούδες.

  • bodys avatar
   bodys @ Ο Θείος 16/05/2012 14:24:59

   πάντα αναρωτιόμουν τι ρόλο βαράς εδώ μέσα
   τώρα είναι νυκτός σκοτεινότερο

   τζήμερε...

   • Ο Θείος avatar
    Ο Θείος @ bodys 16/05/2012 14:28:38

    Να πώ τώρα, χαïκάλη ή παραείναι χοντρό;

    • avanti avatar
     avanti @ Ο Θείος 16/05/2012 14:45:29

     Αφού είσαι συνιστώσα " Ρόζα " γιατί το κρύβεις...

     • Ο Θείος avatar
      Ο Θείος @ avanti 16/05/2012 15:43:53

      Λατρεύω την Εσκενάζη !!!

     • avanti avatar
      avanti @ Ο Θείος 16/05/2012 15:46:46

      Μεγάλη φωνή & πρωτοπόρος για την εποχή της .....

     • bodys avatar
      bodys @ Ο Θείος 16/05/2012 21:34:01

      ...μην δηλώνεις την καταγωγή σου...έτσι απλά

     • Ο Θείος avatar
      Ο Θείος @ bodys 16/05/2012 21:41:34

      Μη δηλώνεις τους "συγγενείς" σου.
      Σκέψου, μπορεί ο Γαλλικός νόμος να γίνει Ευρωπαικός.

  • avanti avatar
   avanti @ Ο Θείος 16/05/2012 14:32:23

   @ Ο Θείος:
   Καλημέρα, έγραψες πάλι, ευτυχώς που γράφεις εύστοχα και σκάμε κανένα χαμόγελο γιατί με αυτά που διαβάζουμε ...... άστα να πάνε.
   Πάντως με αυτή την ένταση και πάθος κατά του Τσίπρα θα τον μάθουν και οι πέτρες στην Ελλάδα, και ως γνωστόν δεν υπάρχει αρνητική διαφήμιση, υπάρχει πάντα " η διαφήμιση ", ασε δε που τα ίδια έγιναν το 1981 με τον Ράλλη, τότε χτύπαγαν το ΚΚΕ που είχε βάλει στόχο 17%, τελικά έριξαν τους ψηφοφόρους στην αγκαλιά του Αντρέα που πήρε πανηγυρικά 45 ή 47% αν θυμάμαι καλά.

   • Strange Attractor avatar
    Strange Attractor @ avanti 16/05/2012 15:36:16

    h--p://www.antinews.gr/2011/02/23/87183/

   • Ο Θείος avatar
    Ο Θείος @ avanti 16/05/2012 15:51:41

    Μη σκάς άδικα, απλώς συνεχίζουν να έχουν "άγνοια κινδύνου", ωιμέ.
    Και από "διαχείριση θυμικού", ά.ν.π. στο διάολο.
    Ακόμη και οι στελεχάρες.
    Ακουγα προχθές τον κ. Δένδια, π.χ. Τσίτωμα και πάθος απέναντι στον ήρεμο κ. Δραγασάκη (άν δεν απατώμαι). Το ίδιο τσίτωμα και ο κ. Χρυσοχοίδης.
    Τί να πώ; Να βλέπω τί απ' τα δυό άραγε; ΣΥΡΙΖΑ πρωτο κόμμα ή τη ΔΗΜΑΡ στο 15 %;
    Δεν ξέρω, black box είναι ακόμη.

 13. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 16/05/2012 14:02:55

  Ακούστε φίλοι και φίλες, αδέρφια μου Έλληνες.

  ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΥΠΕΞ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕΝ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙ.

  Ας μην διαμαρτύρονται οι Συριζαίοι όταν τους αποκαλούν το Επίσημο παράρτημα στην Ελλάδα.

 14. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 16/05/2012 14:06:23

  "γιατί οι μετανάστες αποτελούν τμήμα του σύγχρονου προλεταριάτου των μητροπολιτικών κέντρων"

  Η αριστερά βρήκε EΠΙΤΕΛΟΥΣ το πολυπόθητο προλεταριάτο της (ας είναι εισαγόμενο ξένο σώμα, δεν την πειράζει, αφού είναι και άθεη) -γιατί οι Έλληνες αποστρέφονται αυτές τις νόρμες που αρμόζουν μόνο σε περίκλειστες χώρες και με την πρώτη ευκαιρία "την κάνουν" για "αστικές καταστάσεις"!!!

  Το ξέρει αυτό η αριστερά...

 15. Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
  Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 16/05/2012 14:30:21

  Φτάνουν λίγοι μῆνες διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ καὶ μιὰ μαζικὴ νομιμοποίηση λαθρομεταναστῶν γιὰ νὰ μᾶς ἀποχαιρετήσουν καὶ τὰ τελευταῖα ψήγματα κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ νὰ γίνουμε "πολυπολιτισμικὴ χώρα", δηλαδὴ ἀπρόσωπη ἄ-εθνη χώρα-transit γιὰ ὅλα τὰ συμφέροντα σ' αὐτὸ τὸ γεωπολιτικὸ οἰκοπεδάκι χωρὶς ἰδία βούληση καὶ πυγμή, ἐλλείψει λαοῦ πρὸς ἀντιπροσώπευση. Ὅποιος κατάλαβε κατάλαβε. Ὅποιος ἀδιαφόρησε, τὸ αἷμα τῆς χώρας ἐφ' ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν.

  • ktisias avatar
   ktisias @ Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 16/05/2012 15:17:11

   Τα σύνορα δεν τα φυλάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ούτε κυβερνά έτσι? Γαλάζιοι και πράσινοι έδιναν τις εντολές ,λέγοντας ότι δεν είναι αρμοδιότητα του στρατού να φυλάει τα σύνορα!

   • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
    Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ ktisias 16/05/2012 15:52:49

    Καλά, κάτσε νὰ κυβερνήσει νὰ δεῖς πὼς θὰ τὰ φυλάει.

    Νὰ σᾶς πῶ μιὰν ἀλήθεια: ΑΝ οἱ συνέπειες μιᾶς διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ἦταν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ (ποὺ δὲν εἶναι), θὰ ἐπιδίωκα μιὰ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιὰ νὰ τελειώνουμε μὲ τὴν ἐθνοαποδομητικὴ Ἀριστερὰ γιὰ τὰ ἑπόμενα 50 χρόνια.

    • avanti avatar
     avanti @ Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 16/05/2012 16:39:46

     Ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ στην Ιταλία ήταν αυτός πρώτος που επεδίωξε να χειραφετήσει το ΚΚΙ από την γραμμή της Μόσχας και προσάρμοσε την μαρξιστική θεωρία στις τότε συνθήκες της Ιταλίας προτείνοντας τον ιστορικό συμβιβασμό αλλά και την συγκυβέρνηση με το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών. Είναι αυτονόητο ότι ήρθε σε ρήξη με την Σοβιετία και ιδιαίτερα μετά την εισβολή της στο Αφγανιστάν.
     Ο Μπερλιγκουέρ λοιπόν ίδρυσε το ρεύμα του Ευρωκομμουνισμού στην Ευρώπη μαζί με τον Ζόρζ Μαρσαί και τον Σαντιάγο Καρίγιο και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες (κομμουνιστές). Ο Τσίπρας ανήκει σε αυτό το ρεύμα των ευρωκομμουνιστών και γι αυτό και η παθιασμένη αντίθεση του ΚΚΕ. Ο Μπερλιγκουέρ στις εκλογές του 1976 είχε πάρει ποσοστό 34%. Κάθε ομοιότητα με τα καθ' ημάς είναι εντελώς συμπτωματική.

     • Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
      Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς @ avanti 16/05/2012 17:08:12

      Τόσο ΕΥΡΩκομμουνιστὴς ποὺ θὰ μᾶς βγάλει, ἑκουσίως ἢ ἀκούσια, ἀπὸ ΕΕ καὶ Εὐρώ...

  • Strange Attractor avatar
   Strange Attractor @ Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 16/05/2012 15:30:39

   Εγώ πάλι, έχω μια παρόμοια θεωρία στο μυαλό μου που χρειάζεται όμως δουλειά για να τεκμηριωθεί, αλλά που χρόνος...
   Έχει να κάνει με μια οργανωμένη "μυστική συνωμοσία" (βλ Σόρος κλπ) που θέλει να απαξιώσει την αριστερά στα μάτια του κόσμου, με εισοδισμό σε αυτήν τύπων του στυλ Τσίπρα κλπ.
   π.χ. τι σχέση έχει ο Μαρξισμός με το αγκάλιασμα της λαθρομετανάστευσης και της παραβατικότητας, ή ο Λενινισμός με τους μπαχαλάκηδες και τους κακοποιούς; Καμία!
   Ναι αλλά με αυτά και με αυτά ο μέσος (αδιάβαστος) Έλληνας ταυτίζει πλέον στο μυαλό του την αριστερά με τους λάθρο, την Υπατία, κλπ.
   Αποτέλεσμα, η σταδιακή εξαφάνιση της πραγματικής αριστερής φωνής που θα ήταν αληθινό αντίβαρο στους τραπεζίτες του κόσμου.
   Δείτε κι αυτό h--p://www.antinews.gr/2008/12/28/4790/

 16. rasputin avatar
  rasputin 16/05/2012 15:13:22

  Ναι μωρέ , ο θυμόσοφος ελληνικός λαός μετά το 44% στον Τζέφρυ αποφάσισε να κάνει επανάσταση .
  Να πάνε στο διάολο οι Ευρωπαίοι , σιγά που θα τους πληρώσουμε τα δάνεια . Θα αρχίσουμε τις μαγκιές για καταγγελίες και διαγραφές χρέους , οπότε αυτοί θα χεστούν επάνω τους και θα μας αφήσουν ήσυχους .
  Καλώς ή κακώς , αυτή η μπακάλικη λογική έχει επικρατήσει σε μεγάλη μερίδα του κόσμου , με την απαραίτητη σάλτσα που προσθέτουν ντεμέκ επαϊόντες αρθρογράφοι και εσχάτως ανησυχούντες για την πατρίδα δημοσιογράφοι .
  Μακάρι να ήταν έτσι για όλους μας , αλλά δυστυχώς δεν είναι . Τα ψέματα τελείωσαν .
  Το ελληνικό κράτος πρέπει να σταματήσει να παράγει ζημιές , αλλά και ο ελληνικός λαός πρέπει να ζει αξιοπρεπώς .
  Όσο όμως δεν διορθώνονται τα προβλήματα του κράτους , ο λαός θα πεινάει , είτε με ευρώ (λιγότερο) , είτε με δραχμή (περισσότερο) .
  Ωστόσο , επειδή οι διορθώσεις - αλλαγές - μεταρρυθμίσεις στην λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών προφανώς θα θίξουν πολλούς , κανένας πολιτικός δεν μας λέει τι θα αλλάξει και ποια κεφάλια θα κόψει .
  Ο δε Τσίπρας φτάνει στο ακραίο σημείο να υπόσχεται ουσιαστικά ότι δεν θα αλλάξει τίποτα . Ζήτω οι προσλήψεις , ζήτω ο συνδικαλισμός .
  Κανείς δεν προτείνει με ποιο τρόπο :
  - Θα σταματήσουν να φοροδιαφεύγουν οι μεγαλοκαρχαρίες .
  - Θα ελεγθούν όσοι έχουν καταθέσεις + ακίνητη περιουσία πολλαπλάσια των φορολογικών τους δηλώσεων .
  - Θα φύγουν από το δημόσιοι όσοι δεν αποδίδουν και θα αναγκαστούν οι υπόλοιποι να δουλεύουν αποτελεσματικά .
  - Θα ιδιωτικοποιηθούν ζημιογόνες επιχειρήσεις , αντί του ΟΠΑΠ που είναι κερδοφόρος (αλήθεια γιατί τον πουλάμε;)

 17. Τάκης avatar
  Τάκης 16/05/2012 15:50:51

  Η μεγάλη αύξηση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ στις μεγάλες περιφέρειες της χώρας, Αττική και Θεσσαλονίκη, όπου και υπάρχει πιο έντονο το πρόβλημα των παράνομων μεταναστών δείχνει ότι το κύριο πρόβλημα του κόσμου δεν είναι οι μετανάστες αλλά βρίσκεται αλλού. Κατά τη γνώμη μου στην επιδείνωση των οικονομικών του σε συνδιασμό με την ατιμωρησία και αλληλοκάλυψη των απατεώνων που φιλοξενούν τα δυο κόμματα.
  Αν επιμείνετε να κάνετε σημαία το μεταναστευτικό και να αποσιωπάτε τα υπόλοιπα που έκαψαν τον κόσμο το πολύ πολύ να πάρετε κανα δυο μονάδες της Χρυσής Αυγής και του Καμένου. Αλλά τη μεγάλη μάζα των πολιτών θα την αφήσετε αδιάφορη.

  • Ο Θείος avatar
   Ο Θείος @ Τάκης 16/05/2012 16:32:17

   Είσαι ρεαλιστής, Τάκη.
   Μας μπλέξανε όμως, διότι στη ΝΔ και στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα μεγάλο, κοινό πρόβλημα:
   Είναι χωρισμένοι σε realos και fundamentalos.
   Ο διχασμός, προς το παρόν, τον ένα τον κατεβάζει και τον άλλο τον ανεβάζει. Αλλά ο κοινός παρονοσμαστής είναι ότι και οι 2 είναι ασταθείς, παραπατάνε.
   Ελπίζω μόνον να μην πέσει και γκρεμοτσακιστεί η χώρα, εξ αιτίας της αστάθειας των κομμάτων.

   • Μοναχικός Λύκος avatar
    Μοναχικός Λύκος @ Ο Θείος 16/05/2012 18:49:42

    Συμφωνώ απόλυτα και με τους δυο σας.
    Τα κομματικά παιχνίδια ωθούν τον λαό στην αδιαφορία για τα πολιτικά δρώμενα. Από την μια είναι καλό γιατί πολιτικοποιείται σιγά-σιγά ο ψηφοφόρος, αλλά από την άλλη δημιουργεί και πολλούς αμέτοχους, που απλά αδιαφορούν αηδιασμένοι από την όλη κατάσταση.
    Να συμπληρώσω πως όταν μαλώνουν δυο άνθρωποι πάντα ωφελείται ένας τρίτος.

 18. Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
  Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 16/05/2012 16:17:29

  Δὲν θά'ταν κακὴ ἰδέα νὰ ἐνσωματώνονταν τὰ δύο links τοῦ Strange Attractor στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου, ὡς "Σχετικὰ ἄρθρα":

  http://www.antinews.gr/2011/11/23/134940/

  http://www.antinews.gr/2011/02/23/87183/

 19. τάσος avatar
  τάσος 16/05/2012 16:52:11

  ο δεκέμβρης τώρα δικαιώνεται.

 20. Προς... Τσιπρομενους! avatar
  Προς... Τσιπρομενους! 16/05/2012 18:17:42

  Προσεχε Κυρ Τσιπρα! Το Καλαμι Που Καβαλησες Σπαει Ευκολα! 

  Nομιζει οτι μιλαει σαν εκπροσωπος δεκαπενταμελους! Το χειροτερο ειναι οτι διαμαρτυρεται σε γυμνασάρχιδες!
  Που οπως τοτε τον “εφτιαξαν” ισοτιμο συνομιλητη τους ετσι και τωρα τον στηριξαν να το κανουν αφεντικο τους!
  Το θρασυ παιδαρελι που διελυσε μια γενια συνομιληκων του τοτε, αφου αυτο και τα συνΤροφια του σπουδασαν στις εσπεριες, μεταπτυχίεψαν και διδακτορισαν, σιγουρεψαν την πελατεια τους με τους υπολοιπους της γενιας τους που παρατησαν στα αχουρια σχολεια που διαμορφωσαν, στην αθλια παιδεια που “μοιρασαν” οι ινστρουχτορες καθηγηταραδες που τους νταντεψαν.
  Μετα τους φορτωσαν και δυο τρια εκατομμυρια Εποικιστες, σκυλεψαν την ιστορια και την ελληνικη συνειδηση, εφταξαν Πυρηνες και κατσαρολικα να σακατεψουν καθε πιθανοτητα οικονομικης οντοτητας και σκοτωσαν τον εμπορακο ποδοπατωντας τον στο κεφαλι.
  Με την βοηθεια του αριστερογενους ΠΑΣΟΚ, ΤΗΝ ΦΟΒΙΚΗ αντιμετωπιση της ΗΛΙΘΙΑΣ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΗΣ ΔΕΞΙΑΣ που εκοψε τα παπαρια της να εκδικηθει την Ελλαδα που εμπιστευτηκε σ αυτην πολλες φορες την υπερασπιση της, την συνδρομη του υποτιθεμενου Πατριωτη-εθελοντη προστρεχοντα- ΚΑΤΟΙΚΟΥ μπυθουλα κυρ Καρατζαφερη που ζαχαρωσε το …κολωνακι- εφτασε ο προεδρος του 12μελους σχηματισμου να μετραει τ αστρα μιας Δυουσας Ελλαδας!
  με γεια οσων θα διεκδικησουν μαζι του το σκoτεινο μελλον ολων μας!

 21. Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
  Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 16/05/2012 19:53:06

  Μετὰ τὴν ἀνακοίνωση ὅτι θὰ ἔχουμε 17 Ἰουνίου ἐκλογὲς καὶ τὶς ἐπαναλαμβανόμενες προσπάθειες τοῦ Τσίπρα γιὰ μίμηση τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, προτείνω τὴν υἱοθέτηση τοῦ "ΣΤΙΣ 18, ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ" ὡς κεντρικοῦ προεκλογικοῦ συνθήματος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ... Γιὰ νὰ δέσει ἡ "εἰκόνα '81"

 22. Ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ avatar
  Ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ 16/05/2012 19:58:29

  Οι μόνες προτάσεις του άρθρου με τις οποίες μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα, είναι οι πρώτες δύο του.
  Αν αυτή τη στιγμή πλανιέται "πλανιέται πάνω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὸ φάντασμα τῆς «πολύχρωμης ἐπανάστασης»",
  τα χρώματα που την συνθέτουν είναι:
  1) Το ΚΟΚΚΙΝΟ από το αίμα όλων αυτών που αυτοκτονούν καθημερινά, λόγω της κρίσης
  για την οποία είναι υπαίτια τα κόμματα που μονοπώλησαν την εξουσία στα χρόνια της μεταπολίτευσης, δηλαδή:
  2-3) Το ΠΡΑΣΙΝΟ & το ΜΠΛΕ, τα οποία, μολονότι γνώριζαν ότι την πραγματική (κακή) οικονομική κατάσταση,
  μας έλεγαν -τα προηγούμενα χρόνια- αυτά: http://www.youtube.com/watch?v=O1Fhw64pn7A
  (ο τίτλος του παραπάνω video clip στο youtube είναι: "Κλεπτοκρατία").
  4-5) Το ΚΙΤΡΙΝΟ για την αμέριστη συμβολή των ΜΜΕ, που προωθούν
  την ΜΑΥΡΗ προπαγάνδα. Τελευταίο κρούσμα, εδώ: http://www.youtube.com/watch?v=dy7fvwhJe5k
  (ο τίτλος του παραπάνω video clip στο youtube είναι: "Το MEGA παραποιεί δήλωση Σόιμπλε").

  Εν κατακλείδι,
  μην φοβάστε φίλοι μου, εδώ στο antinews, ότι η Ελλάδα θα καταληφθεί από τους μετανάστες,
  διότι:
  α) υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να ανακοπέι ή και να αναστραφεί το κύμα μετανάστευσης
  ένεκα της ανέχειας στην οποία με ραγδαίο ρυθμό περιέρχονται οι Έλληνες, με τις μνημονιακές πολιτικές του κόμματος που υποστηρίζετε,
  β) ο εισβολέας είναι ήδη προ των πυλών της πατρίδας μας!
  Και αυτός ο εισβολέας δεν είναι ο εξαθλιωμένος μετανάστης, που έρχεται από την Ανατολή ή τον Νότο.
  Αυτός ο εισβολέας, είναι πανίσχυρος και έρχεται από την Εσπερία!
  Και είναι επίσημα (& ενυπόγραφα) προσκεκλημένος των φιλομνημονιακών κομμάτων!
  Θα καταλάβετε τι εννοώ, αν αφιερώσετε μισή ώρα απ' τον ελεύθερο χρόνο σας,
  για να δείτε το επόμενο video clip: http://www.youtube.com/watch?v=NdlHHHwfPiQ
  (ο τίτλος του παραπάνω video clip στο youtube είναι: "ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ - FULL").

  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Το πρόγραμμα της ΝΔ (& του ΠΑΣΟΚ) για το Μεταναστευτικό, δεν έχω ανάγκη να το διαβάσω.
  Μου αρκεί το ότι έχω δει τα έργα τους!
  Διότι, η σημερινή (απαράδεκτη) κατάσταση με τους Έλληνες που -πράγματι- δεινοπαθούν από το "τσουνάμι" μεταναστών,
  είναι ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 2 ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ.
  Εγκληματική αμέλεια; Ή οργανωμένο σχέδιο; Τουτέστιν, αθρόα εισαγωγή της εξαθλίωσης, ώστε:
  1) να πιεστούν προς τα κάτω οι μισθοί & τα ημερομίσθια, ειδικά των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων (ανειδίκευτοι εργάτες)
  ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα με αυτό τον στρεβλό τρόπο (συμπίεση μισθολογικού κόστους),
  2) να μειωθεί η μαζικότητα & η μαχητικότητα των συνδικάτων, ιδίως των δυναμικών (π.χ. των οικοδόμων)
  ώστε να αποδυναμωθούν οι αντιστάσεις στα προωθούμενα αντεργατικά μέτρα νεοφιλελεύθερης εμπνεύσεως (π.χ. flexicurity)
  3) να περιέλθουν οι μικροέμποροι σε κατάσταση ασφυξίας (λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού
  από τον υπαίθριο λαθρέμπορο, ο οποίος δεν πληρώνει φόρους, ενοίκιο, έξοδα συντήρησης, κλπ.),
  ώστε -τελικά- να αναγκαστούν να κλείσουν τις μικροεπιχειρήσεις τους, και έτσι -σε δεύτερο χρόνο-
  να αφήσουν μεγαλύτερο ζωτικό χώρο (πελατεία) στις μεγάλες επιχειρήσεις.
  4) να γιγαντωθεί η "μαύρη" εργασία, δηλ. να αυξηθεί η εισφοροδιαφυγή,
  ώστε η κοινωνική ασφάλιση να κινδυνεύσει με κατάρρευση (μια ώρα νωρίτερα) και έτσι:
  α] να εμφανιστούν ως αναπόφευκτες οι νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης
  β] να εξωθηθούν οι εργαζόμενοι προς την Ιδιωτική Ασφάλιση,
  καθιστώντας τον τομέα αυτό, όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό προς τους υποψήφιους επενδυτές,

  Αυτό που έχω να προσάψω στην Αριστερά, είναι ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ (= ανικανότητα να δει
  και να αντιληφθεί την σκοπιμότητα αυτής της μαζικής εισαγωγής εξαθλίωσης στην Ελλάδα).

  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΥ: Όπως βλέπετε φίλοι μου, εδώ στο antinews,
  μπορούν και οι Αριστεροί να εξυφαίνουν όμορφα συνομωσιολογικά σενάρια.
  Και μάλιστα χωρίς την χρήση "πρακτόρων" (= ΓΑΠ, Τσίπρας).
  Διότι, αν ο Τσίπρας είναι πράκτορας του υπερεθνικού κεφαλαίου,
  τότε ο Πρετεντέρης και ο Καψής είναι μέλη της (σύγχρονης) "Φιλικής Εταιρείας".
  Και ο Σαμαράς; Τι είναι ο Σαμαράς; Ο Γεώργιος Κολοκοτρώνης του 21ου αιώνα;
  Δεν μου προκύπτει λ.χ. από τη δήλωση που έκανε η Λαγκάρτντ στις 10 Απριλίου 2012:
  «Τα πολιτικά κόμματα που έχουν υπευθυνότητα οφείλουν να επιδείξουν γενναιότητα και να πουν στον πληθυσμό την αλήθεια.
  Το να καταφύγουν (οι Ελληνες) σε ακραία (σ.σ. εννοεί με μικρότερη δύναμη) επιδεικτικά λαϊκιστικά κόμματα
  δεν θα είναι η σωστή επιλογή για τον ελληνικό πληθυσμό», είπε η κ. Λαγκάρντ.
  [Πηγή: http://www.tanea.gr/kosmos/article/?aid=4710323 ]
  Δεν θυμάμαι κάποιον βεζύρη, σουλτάνο, κλπ. να είχε κάνει τέτοια δήλωση για κάποιον από τους ήρωες του 21 !
  Εκτός κι αν θεωρήσουμε την Λαγκάρντ & το ΔΝΤ, άσχετη με το υπερεθνικό κεφάλαιο (lol)

  • kas avatar
   kas @ Ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ 16/05/2012 21:43:48

   είσαι εκτός...πεπλανημένος
   όλες οι πολύχρωμες επαναστάσεις είναι ιλλουμινατικού χαρακτήρος
   μαρτινιστικού

   και η αριστερά πάντα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια τους

   όπως τότε στην κατοχή που με ΕΘΝΙΚΑ συνθήματα καπηλεύθηκε τους άδολους χωρικούς...ενώ ήθελε στρατό σοβιέτι για να επιβληθεί μετακατοχικώς

   έτσι και σήμερα καπηλεύεται την γαστέρα του κόσμου...για να φέρει το απόλυτο χάος

   όπως και τότε ήταν μέχρι 25%....έτσι και σήμερα
   και τότε αντιστάθηκε ο κόσμος...και χαρακτηρίστηκε συλλήβδην "δοσιλογικός" από τα σταλινικά κτήνη

   έτσι και σήμερα...όλοι συλλήβδην είναι "δοσίλογοι"

   μπα...από πότε ενδιαφέρεται η αριστερά για το έθνος, τους θεσμούς....τον όρκο ?

   ποτέ της δεν σεβάστηκε τίποτα....άλλωστε

   νο πασαράν σύντροφε
   και αν πασαράν
   θα περάσουμε άσχημα
   αλλά με εσάς και τα φληναφήματά σας θα ξεμπερδεύουμε ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

   ps- το καλό θα είναι μετά την πείνα-πτώχευση-έξοδο...ότι οι πιό πολλοί ορκς....τιγκανά για γιουρόπα

   οπότε θα σας πούμε....μπράβο αλέξις

   • Ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ avatar
    Ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ @ kas 16/05/2012 23:24:45

    Τώρα κατάλαβα το ευφυέστατο σχεδιό σας!
    Αδειάσατε τη γαστέρα του κόσμου, για να την καπηλευτούν οι Αριστεροί,
    και αφού (οι τρισκατάρατοι) κατακτήσουν την εξουσία, και δει ο κόσμος τι κτήνη είναι
    (έχω ακούσει ότι τρώνε μωρά για πρωϊνό, και ρίχνουν τους ανήμπορους ηλικιωμένους μέσα σε βαρέλια με καρφιά)
    θα ξεμπερδέψετε με την Αριστερά μια για πάντα!
    Ιδιοφυές! Σατανικό!

    • Σύντροφος dikefalosaitos avatar
     Σύντροφος dikefalosaitos @ Ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ 16/05/2012 23:35:21

     Σύντροφε, τελικά το μνημόνιο θα το διαπραγματευτούμε ή θα το καταγγείλουμε;
     Με ρωτάνε τα άλλα συντρόφια στο καφενείο και δεν ξέρω τι να τους πω.
     Τελικά είμαστε με τον σύντροφο Στρατούλη ή με τον σύντροφο Παπαδημούλη;

    • Σύντροφος dikefalosaitos avatar
     Σύντροφος dikefalosaitos @ Ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ 16/05/2012 23:37:27

     Σύντροφε, τελικά το μημόνιο θα το καταγγείλουμε ή θα το διαπραγματευτούμε;
     Είμαστε με τον σύντροφο Στρατούλη ή με τον σύντροφο Παπαδημούλη;
     Για να ξέρω τι θα λέω στα συντρόφια στο καφενείο.

     • Ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ avatar
      Ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ @ Σύντροφος dikefalosaitos 16/05/2012 23:53:49

      Επειδή, όπως βλέπω, ο καθένας κρύβει έναν Χρυσαυγίτη μέσα του,
      (με αφορισμούς, συζήτηση δεν γίνεται)
      λέω το Μνημόνιο να το δείρουμε!

   • Ταχυδρόμος avatar
    Ταχυδρόμος @ kas 17/05/2012 05:36:19

    Τι λες βρε ανιστόρητε και καταπίνεις αμάσητο ότι σου προσφέρουν...
    Τι σχέση έχει η κατοχή, ακόμα στο '45 ζεις; Και αν έχει, τουλάχιστον να τα παρουσιάζεις όπως έγιναν και όχι όπως θες. Ξεχνάς τον Μελιγαλά με τους γερμανοτσολιάδες ταγματασφαλίτες, τα φλερτ του Εθνικού Στρατού με τις ΗΠΑ και την Αγγλία (εθνικό φρόνημα σου λέει μετά), την προσπάθεια επαναφοράς του Βασιλιά και τα αίσχη της Γυάρου και της Μακρονήσου;
    Ξεχνάς βρε ανιστόρητε τα Δεκεμβριανά του '44 που εν καιρώ πολέμου 80.000 Εγγλέζοι έκαναν απόβαση στην Αθήνα σφάζοντας πολίτες; Ο πόλεμος να κοντεύει να τελειώσει και οι σύμμαχοι να χωρίζουν στην Γιάλτα (ή Μόσχα λένε μερικοί) την Ευρώπη σε σφαίρες επιρροής... η τρέλα σ'όλο της το μεγαλείο. Ανεξαρτησία και τρίχες μπλε, πάντα οι απ'έξω να μας έχουν σήκω-σήκω και κάτσε-κάτσε, μην τυχόν τους βγάλουμε γλωσσίτσα.
    Έννοια μας και οι διχασμοί θα μας πάνε πολύ μακριά. Για άλλη μια φορά η λογική θα κάνει πάσα στην παράνοια και αντί να απαντάμε με σεβασμό και επιχειρήματα, θα δίνουμε το λόγο στην οργή και στην φανατίλα. Κάποιοι θα ονειρεύονται την ΕΣΣΔ, κάποιοι την Γερμανία επί Χίτλερ και κάποιοι τις ΗΠΑ. Λες και η Ελλάδα δεν μπορεί να τραβήξει τον δικό της δρόμο... πρέπει πάντα να έχει μπειμπισίτερ ή μεγάλο αδελφό.

 23. astir avatar
  astir 16/05/2012 20:51:36

  Εξαιρετικο ας τυπωθει και διανεμηθει παντου ας το εχει ο πολιτικος σχεδιασμος σαν κεντρικο πλανο προεκλογικο και επιτελους να βγει το κομμα η ΝΔ να τα πει επισημα χωρις ενοχες αυτα τα ψεμματα για ολους και για την χωρα τελειωσαν

 24. kas avatar
  kas 16/05/2012 21:37:07

  Και μόνο που μιλάνε για αφοπλισμό της αστυνομίας...
  διάλυση στρατού
  ορκοποίηση-ισλαμοποίηση αρκεί

 25. roadrunner avatar
  roadrunner 16/05/2012 22:44:32

  Εξαιρετικά τα όσα γράφεις .Κ.Μ.
  Η ατζέντα της προεκλογικής περιόδου πρέπει να εμπλουτιστεί με τα ευρύτερα ζητήματα εθνικής σημασίας. Και όχι φυσικά για λόγους μικροκομματικού συμφέροντος, αλλά γιατί η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη για τα εθνικά και μας βρίσκει σα χώρα πιο ευάλωτους από ποτέ. Κακώς, αφήνονται σχετικές πρωτοβουλίες σε άλλα κόμματα. Ο Ελληνικός λαός (όσο ακόμη παραμένει πλειοψηφία….) πρέπει να ενημερωθεί εμπεριστατωμένα.
  Προτείνω επίσης, να διαβαστεί και να αξιοποιηθεί η συνέντευξη του πολύχρωμου επαναστάτη στις 23/4/08 στο http://www.theschooligans.gr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=566&Itemid=28.
  Εκεί ο alexis δηλώνει διάφορα όμορφα περί «κατάργησης όλων των στρατών» κτλ, ενώ ταυτόχρονα απαξιώνει τον τότε πρωθυπουργό Καραμανλή, λέγοντας («ΕΡ:Διότι ο Καραμανλής, ας πούμε, υποτίθεται ότι δουλεύει συνέχεια για τα εθνικά μας θέματα.
  alexis: Εντάξει, ας μην το συζητήσουμε αυτό τώρα... Ελπίζω να βλέπει καλά dvd στη Ραφήνα…»). !!!! Kαι συνεχίζει με την χαλαρή αποδόμηση του τότε πρωθυπουργού. Αυτή η συνέντευξη του alexis δόθηκε στο νεανικό site στις 23 Απριλίου 2008. Είκοσι ημέρες πριν, είχε γίνει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι με τον Έλληνα πρωθυπουργό να θέτει το βέτο στην ένταξη της fyrom στη συμμαχία.
  Κατά μια «εντελώς τυχαία σύμπτωση» ακριβώς την προηγούμενη της δημοσίευσης της συνέντευξης του alexis (22-4-2008), η αμερικανική πρεσβεία στέλνει στο Βερολίνο εμπιστευτικό έγγραφο (WikiLeaks.) http://www.epikaira.gr/content/files/wikileaks_merkel.jpg που περιγράφει την προσπάθεια της Μέρκελ να μεταστρέψει τη στάση της Ελλάδας στο θέμα της ονομασίας λίγο πριν τη σύνοδο. Το τηλεγράφημα στο τέλος έλεγε ουσιαστικά, ότι η τότε κυβέρνηση της ΝΔ είναι ευάλωτη και πιθανόν να έπεφτε, μιας και διέθετε πλειοψηφία μιας μόνο έδρας στη Βουλή….
  Η Ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται, αυτό είναι το δικό μου θλιβερό συμπέρασμα. Το γιατί δεν το εξηγήσαμε επίσημα, στον Ελληνικό λαό είναι η θλιβερή απορία μου. Η ελπίδα μου ότι θα το κάνει ο Πρόεδρος πριν να κλείσει ο προβλεπόμενος κύκλος..

  Μπράβο σου και πάλι ΚΜ που έδωσε αυτή τη διάσταση.
  (μόνο το επίθετο λίγο με παραξένεψε…ειδικά γραμμένο σε πολυτονικό ...)

 26. Σύντροφος dikefalosaitos avatar
  Σύντροφος dikefalosaitos 17/05/2012 00:06:02

  Σύντροφε, κι εγώ θέλω πολλά πράγματα. Όμως στα καφενεία ρωτάνε τα συντρόφια και δεν ξέρω τι να τους πω, ποιός κάνει κουμάντο, ο σύντροφος Στρατούλης ή ο σύντροφος Παπαδημούλης;
  Εγώ ρωτάω εσένα, επειδή σε είδα καταρτισμένο και υπέθεσα ότι κάτι θα σκαμπάζεις περισσότερο.
  Εάν δεν γνωρίζεις ούτε εσύ, πές δεν ξέρω δεν είναι ντροπή.
  Μάλλον, εάν δεν ξέρεις μη πεις τίποτα, γιατί έχω μια μικρή υποψία, ότι εδώ μέσα, πρέπει να είναι μπλιαχ δεξιοί.

  • Καταρτισμένος Ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ avatar
   Καταρτισμένος Ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ @ Σύντροφος dikefalosaitos 17/05/2012 00:35:56

   Εγώ εκπροσωπώ την χρυσαυγίτικη συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ (υπάρχει και τέτοια, πίστεψέ με),
   και η πρόταση της συγκεκριμένης συνιστώσας είναι αυτή που σου έγραψα παραπάνω.
   Επειδή δε, είμαστε πολύ μπρατσωμένη συνιστώσα,
   και πάντα περνάει το δικό μας,
   τελικά θα το δείρουμε το Μνημόνιο.
   Αυτό να πεις στα συντρόφια του καφενείου σου!
   Happy now?

 27. Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς avatar
  Κωνσταντῖνος Λ. Μαστακουνᾶς 17/05/2012 03:18:54

  Σ' εὐχαριστῶ.

  Ἔτσι γιὰ νὰ ξέρεις, ὄχι ὅτι ἔχει φοβερὴ σημασία, φιλοκαμμενικὲς καὶ ἄλλες ἱστοσελίδες παίρνουν αὐτὸ τὸ κείμενο, τὸ "πετσοκόβουν" ὥστε νὰ λείπουν οἱ ἀναφορὲς στὴν χρηματοδότηση τοῦ Καμμένου καὶ τὸ ἀναρτοῦν μὲ ἄλλον τίτλο ὡς δικό τους, μὲ ἀρθρογράφο κάποιον "Silent", χωρὶς νὰ ἀναφέρουν τὸ ANTINEWS ἢ ὁτιδήποτε...

  http://kostasxan.blogspot.de/2012/05/blog-post_9404.html

  http://orthodoxhpisth.eu/viewtopic.php?f=10&t=15&sid=44b1eb4f9e10590e4889e80c72ee6d65&start=1070#p20544

  http://troktiko.eu/2012/05/to-sigouraki-ton-kerdoskopon/

  http://www.axortagos.gr/sigouraki-ton-kerdoskopon.html

  http://www.newsnow.gr/article/95688/to-sigouraki-ton-kerdoskopon.html

  http://www.arpaktiko.org/%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BD.html

  http://www.greekopinions.gr/archives/93519

  http://www.xanthiblogs.gr/%CE%91%CF%82_%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82!/2012/05/16/%CE%A4%CE%BF__%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9__%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CF%89%CE%BD

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.