15/07/2009 23:32
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Απαντήσεις σε ...ημιυπαίθρια ερωτήματα



Πλήθος ερωτημάτων έχει δημιουργήσει η απόφαση της κυβέρνησης να “τακτοποιήσει" τους ημιυπαίθριους χώρους των οικοδομών. Με αφορμή την χτεσινή ψήφιση στη Βουλή της τροπολογίας στο σύνολο της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) δημοσιεύει 14 απαντήσεις σε ισάριθμα ερωτήματα που αφορούν σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων.

1. Ποιες περιπτώσεις καλύπτει η ρύθμιση της “τακτοποίησης”;

Στην ουσία η ρύθμιση νομιμοποιεί την αλλαγή χρήσης ,αλλά μόνο για τους  νόμιμα δομημένους χώρους που βρίσκονται στο εγκεκριμένο περίγραμμα του όγκου της οικοδομής και απεικονίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια. Οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από τις μέχρι τώρα κυρώσεις για την αλλαγή της χρήσης. Ο όρος τακτοποίηση χρησιμοποιείται γιατί αναφέρεται σε νόμιμα κτίσματα και όχι σε νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Πιο συγκεκριμένα προβλέπει ότι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι κάθε είδους κτιρίων των οποίων η χρήση έχει μετατραπεί σε κλειστούς αλλά και υπέργειοι ή υπόγειοι χώροι στάθμευσης που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης μπορούν να διατηρήσουν νόμιμα την νέα χρήση υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) ο χώρος να έχει κατασκευαστεί βάσει οικοδομικής αδείας, η οποία έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι την 2α Ιουλίου 2009 και απεικονίζεται στα εγκεκριμένα σχέδια,

β) η νέα χρήση να μην απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου,

γ) να υποβληθεί σχετική αίτηση με τα οριζόμενα στη διάταξη δικαιολογητικά και

δ) να καταβληθεί η προβλεπόμενη εισφορά.

Μετά την εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πλέον πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και οι χώροι αυτοί διατηρούν τη χρήση στην οποία έχουν μετατραπεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής του συγκεκριμένου κτίσματος. Η ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τις άδειες που εκδόθηκαν μετά την 2.7.2009, ακόμη και αν οι μελέτες τους έχουν σχεδιαστεί με τους προισχύσαντες όρους δόμησης. Από αυτό, επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ, προκύπτει δυσμενής μεταχείριση σε βάρος πολλών χιλιάδων ιδιοκτητών με οικοδομικές μελέτες που έχουν κατατεθεί σε όλη τη χώρα με τις προισχύσασες διατάξεις μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του νόμου, αλλά ο νόμος μένει ως έχει και απαγορεύεται η «τακτοποίηση» και των δικών τους χώρων.

2. Ποιοι χώροι δεν εμπίπτουν στην ρύθμιση;

Χώροι που εξαιρούνται των διατάξεων για την νομιμοποίηση τους είναι : αυθαίρετα κτίσματα, προεκτάσεις κτιρίων πέρα από την οικοδομική άδεια και γενικά χώροι που δεν απεικονίζονται στα νόμιμα σχέδια της οικοδομής όπως π.χ. κλειστοί εξώστες, βεράντες και πυλωτές, καθώς επίσης και πατάρια, σοφίτες κλπ.

3. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για την δήλωση αλλαγής χρήσης;

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται:

α) Αίτηση για «τακτοποίηση» κτίσματος

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 εις διπλούν, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη ατομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη, ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του ιδιοκτήτη και συνοπτική περιγραφή του χώρου, το εμβαδόν του δαπέδου του, η χρήση, ο αριθμός της οικοδομικής άδειας και ο χρόνος έκδοσής της.

γ) Φωτοτυπία της εγκεκριμένης από την πολεοδομία κάτοψης του ορόφου, στην οποία αποτυπώνεται ο ημιυπαίθριος χώρος που δηλώνεται.

δ) Παράβολο Δημοσίου Ταμείου ύψους 250 ευρώ, επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία, στην οποία υπάρχουν κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ποσό της εφάπαξ εισφοράς. Το παράβολο αυτό ανέρχεται σε 350€ για τους λοιπούς  χώρους που δηλώνονται (υπόγεια κλπ).

Οι δηλώσεις καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο της οικείας πολεοδομικής Υπηρεσίας και  αντίγραφο της δήλωσης, με τον αύξοντα αριθμό της αίτησης επιστρέφεται στον αιτούντα.

4. Τι προθεσμίες υπάρχουν για την διαδικασία της δήλωσης;

Η προθεσμία που υπάρχει για την κατάθεση της αίτησης στο πρωτόκολλο της πολεοδομικής υπηρεσίας του τόπου του ακινήτου , είναι έξι (6) μήνες  ενώ  τέσσερις (4) μήνες είναι εάν η αίτηση αποσταλεί με συστημένη επιστολή. Στην πρώτη περίπτωση ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης οπότε και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται την ίδια στιγμή για τυχόν ελλείψεις ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο έλεγχος γίνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, οπότε ο αιτών θα ενημερωθεί εγγράφως για τυχόν ελλείψεις που θα προκύψουν. Και στις δύο περιπτώσεις ο αιτών καλείται να προσκομίσει εντός 15 ημερών στην πολεοδομική Υπηρεσία τα τυχόν ελλιπή στοιχεία, ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, με δεδομένο ότι κατά τον Αύγουστο οι πολεοδομίες υπολειτουργούν, η διαδικασία κατάθεσης δηλώσεων τακτοποίησης πρακτικά θα ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου 2009 και θα λήξει στο τέλος Ιανουαρίου 2010.

5. Ποιο είναι το ποσό της εφάπαξ εισφοράς;

Τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου που ισχύουν μέχρι σήμερα αλλά στην πράξη επιβάλλονται μόνον ύστερα από καταγγελία, αντικαθίστανται με εφάπαξ εισφορά που καταβάλλεται μέσα σε ένα χρόνο από την ισχύ του νόμου. Η εισφορά υπολογίζεται από την πολεοδομία με βάση την τιμή ζώνης του συστήματος αντικειμενικών αξιών που ισχύει στην περιοχή, με τον εξής τρόπο:

ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ = ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ x ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ x 10%

Μαζί με την αίτηση κατατίθεται και παράβολο 250€ για κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία (350€ για τους λοιπούς δηλούμενους χώρους) που δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με την οφειλόμενη εισφορά. Αν η εισφορά καταβληθεί εφάπαξ, το ποσό της μειώνεται κατά 10%, δηλαδή το κόστος τακτοποίησης στην πράξη μειώνεται στο 9%.

6. Ποια είναι η διαδικασία πληρωμής ;

Το τελικό ποσό της εισφοράς γίνεται από την Πολεοδομία σε ειδικό έντυπο που αποστέλλεται στον αιτούντα σε 40 ημέρες από την κατάθεση του πλήρης φακέλου και είναι δικαιολογητικό πληρωμής της εισφοράς. Η εισφορά καταβάλλεται στο Δημόσιο Ταμείο εντός έτους από την ισχύ του νόμου, τμηματικά σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται εντός εννέα (9) μηνών από την ισχύ του νόμου. Με την πλήρη εξόφληση ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα παραστατικά εξόφλησης της εισφοράς στην πολεοδομική υπηρεσία η οποία βεβαιώνει το κλείσιμο της υπόθεσης στο αντίγραφο της δήλωσης που του έχει χορηγηθεί.

7. Ποιες οι συνέπειες για όποιον δεν υποβάλλει δήλωση τακτοποίησης;

Σε περίπτωση που φορολογούμενος δεν υποβάλλει αίτηση ή δεν εξοφλήσει την εισφορά στο σύνολο της, ο χώρος αυτόματα υπάγεται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων. Τα πρόστιμα μετά από έλεγχο η καταγγελία θα είναι τα εξής:

1.Πρόστιμο ανέγερσης, σε ποσοστό 30% της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπ. Οικονομικών.

2. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% κατ’ έτος της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται παραπάνω, και επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησής του, από την κατασκευή του μέχρι την κατεδάφιση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.

8.Τι γίνεται με όσους πληρώνουν ήδη πρόστιμο από προηγούμενη καταγγελία;

Με το που θα υποβληθεί αίτηση αυτόματα αναστέλλεται κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων και καταβολής προστίμων, σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία και αν βρίσκεται. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση πληρωμής του προστίμου ανέγερσης και του ετήσιου προστίμου διατήρησης. Η διατύπωση καλύπτει και όλες τις τυχόν εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες και κυρώσεις αλλά παρόλα αυτά δεν επιστρέφονται πρόστιμα που έχουν μέχρι τώρα καταβληθεί.

9. Υπάρχει περίπτωση να κληθεί κάποιος αργότερα να πληρώσει αναδρομικά κάποια άλλη εισφορά-φόρο ή πρόστιμο;

Η διάταξη προβλέπει ότι δεν οφείλονται αναδρομικά φόροι για «μεταβιβάσεις του ακινήτου». Αυτό καλύπτει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη στο ότι δεν θα πληρώσει οποιαδήποτε φόρο σε περίπτωση αγοράς, κληρονομιάς, δωρεάς ή γονική παροχή. Επίσης αποκλείεται η περίπτωση να ζητηθούν αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές για την κατασκευή των δηλούμενων χώρων, αρκεί να έχουν καταβληθεί, μειωμένες έστω, ασφαλιστικές εισφορές κατά το χρόνο κατασκευής τους. Άλλωστε σε προηγούμενες περιπτώσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων με νόμους ποτέ κανείς δεν ενοχλήθηκε μεταγενέστερα για πληρωμή.

10. Τι επιβαρύνσεις θα υπάρχουν στο μέλλον για όποιον κάνει δήλωση;

Οι μελλοντικές επιβαρύνσεις για τους δηλωμένους χώρους θα είναι αυτές που θα είχαν αν ήταν εξαρχής δηλωμένοι με την πραγματική τους χρήση και συγκεκριμένα:

α) Ο.Τ.Α. Οι υπόγειοι και ισόγειοι χώροι είναι κατά κανόνα δηλωμένοι στους Ο.Τ.Α. με την αρχική (νόμιμη) χρήση τους, για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, και κατ’ επέκταση και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και συνεπώς η δήλωση ουδεμία αλλαγή επιφέρει. Πολλοί Ο.Τ.Α. έχουν ήδη συνυπολογίσει και τα εμβαδά των ημιυπαίθριων, χώρων στους κατοίκους της περιφέρειάς τους. Όσοι Ο.Τ.Α. δεν το έχουν  κάνει μπορούν να τους καλέσουν μετά το πέρας της «τακτοποίησης» σε συμπληρωματική δήλωση των ημιυπαίθριων, που θα αφορά το μέλλον.

β)ΕΤΑΚ Οι φορολογούμενοι έχουν ήδη δηλώσει όλους τους υπόγειους χώρους και πολλούς ημιυπαίθριους στο Ε9, ως βοηθητικούς χώρους των κατοικιών τους. Μετά το πέρας της διαδικασίας «τακτοποίησης», και συγκεκριμένα από 1.1.2010, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τροποποιήσουν το Ε9 τους, με βάση τη νέα χρήση που δήλωσαν. Η φορολογική επιβάρυνση για το μέλλον είναι 1‰ ετησίως και αφορά μόνον όσους η αντικειμενική αξία των κατοικιών τους υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο των 100.000€ για τους αγάμους και 200.000€ για τους εγγάμους.

11. Θα υπάρχουν αλλαγές στις σχέσεις συνιδιοκτητών κτιρίων;

Επειδή, παρά τις εισηγήσεις της ΠΟΜΙΔΑ , η ρύθμιση δεν καλύπτει ξεκάθαρα το πρόβλημα, θεωρητικά μπορεί οι συνιδιοκτήτες κτιρίων να αξιώσουν την αποκατάσταση της νόμιμης χρήσης των «τακτοποιημένων» χώρων. Ωστόσο υποστηρίζει ότι, λόγω της νομοθετικής ρύθμισης του θέματος και του συνήθως μεγάλου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο υφίσταται η διαφοροποιημένη χρήση, σε συνδυασμό με το ότι οι ημιυπαίθριοι χώροι έχουν σχεδόν καθολικά κλειστεί, οι σχετικές αξιώσεις συνιδιοκτητών για επιστροφή των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση θα κρίνονται ως καταχρηστικές και για το λόγο αυτό θα απορρίπτονται από τα αρμόδια Δικαστήρια.

Η νέα ρύθμιση δεν επηρεάζει, τις οριζόντιες ιδιοκτησίες στα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας, εφόσον αυτή καθορίζεται επακριβώς στην σύσταση και τον κανονισμό του κτιρίου, που έχει μεταγραφεί μάλιστα στο αρμόδια Υποθηκοφυλακείο και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόλυτη ομοφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου. Καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι χώροι αυτοί είχαν εξαρχής συνυπολογιστεί στην κατανομή των κοινόχρηστων δαπανών του κτιρίου ως κλειστοί χώροι (εφόσον το κλείσιμό τους στην ουσία είχε προαποφασιστεί από τη φάση σχεδιασμού του κτιρίου), στην πράξη δεν θα υπάρξει πραγματική ανάγκη για διαφοροποίηση των ποσοστών των επί μέρους ιδιοκτησιών στις κοινόχρηστες δαπάνες του όλου κτιρίου.

12. Πως θα γίνεται η μεταβίβαση των «τακτοποιημένων» χώρων;

Όπως αναφέρεται στην διάταξη, με την κατάθεση της αίτησης αναστέλλεται κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, και μετά την πλήρη εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης για τον ημιυπαίθριο χώρο που τακτοποιήθηκε. Εξάλλου η αυθαιρεσία στους ημιυπαίθριους έγκειται μόνο στην αλλαγή χρήσης τους. Εφόσον με τη νέα ρύθμιση η αλλαγή χρήσης τους αναγνωρίζεται και διατηρείται για το μέλλον, δεν υπάγεται πλέον στις διατάξεις περί αυθαιρέτων, αντίθετα με τους αδήλωτους χώρους. Κατά συνέπεια οι χώροι αυτοί στο μέλλον θα μπορούν και πάλι να μεταβιβάζονται κανονικά εφόσον ο νόμος έχει αναγνωρίσει και τη νέα χρήση τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τακτοποίησης τους. Στην περίπτωση μεταβίβασης ημιυπαίθριων χώρων (αλλά εννοείται και όλων των χώρων για τους οποίους θα δηλωθεί αλλαγή χρήσης) θα περιγράφεται ο χώρος και θα αναφέρεται ότι ήταν ημιυπαίθριος (κλπ.) αλλά άλλαξε η χρήση του και τακτοποιήθηκε σύμφωνα με το σχετικό νόμο. Παρ όλα αυτά λόγω της ανησυχίας περί της έκφρασης “τακτοποίηση” και όχι “νομιμοποίηση” κρίνεται αναγκαίο οι υπουργικές δηλώσεις να συμπεριληφθούν σε νομοθετική διάταξη για να μην υπάρχει αμφισβήτηση στις συναλλαγές.

13.Θα χρειαστεί μηχανικός για την διαδικασία δήλωσης;

Από την ρύθμιση δεν κρίνεται υποχρεωτική η παρουσία μηχανικού μιας και φαίνεται ότι θα αρκεί η υποβολή φωτοτυπίας του εγκεκριμένου από την πολεοδομία σχεδίου που απεικονίζει τον εγκεκριμένο και ήδη κλεισμένο αυτό χώρο. Για άλλους όμως χώρους, μεγάλων εμβαδών , πιθανόν να χρειάζεται η επιμέλεια της δήλωσης από μηχανικό ή αρχιτέκτονα. Στην περίπτωση αυτή η αμοιβή τους δεν θα υπερβαίνει το 20% της ελαχίστης αμοιβής μελέτης για τις αντίστοιχες οικοδομικές άδειες, το ακριβές ποσό της οποίας θα πρέπει να συμφωνηθεί πριν την ανάθεση της εργασίας

14. Τι αλλάζει στον τρόπο δόμησης ώστε να μην συνεχιστεί το φαινόμενο της αλλαγής χρήσης χώρων;

Για τις νέες οικοδομές που η αίτηση για άδεια κατατίθεται μετά από την ημέρα δημοσίευσης του νέου νόμου ισχύουν νέες ρυθμίσεις οι οποίες έχουν ως εξής:

1.Οι ημιυπαίθριοι χώροι μιας νέας οικοδομής

α. περιορίζονται στο 15% του συντελεστή δόμησης από 20% που ίσχυε,

β. κατανέμονται αναλογικά σε κάθε όροφο, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η μεταφορά όλου ή μέρους του ημιυπαίθριου χώρου σε άλλο όροφο,

γ. το βάθος τους πρέπει να είναι ίσο ή μικρότερο των 1,80μ. και το μήκος τους τουλάχιστον 2,50 μ. Με τον  περιορισμό του βάθους στα 1,80μ δεν είναι δυνατή η δημιουργία αυτοτελούς δωματίου. Τα παραπάνω ισχύουν και επί προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο.

2. Οι ισόγειοι κλειστοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων υπολογίζονται πλέον στο συντελεστή δόμησης, όχι όμως και οι ανοικτοί.

3. Οι υπόγειοι χώροι σε οικοδομές εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών έχουν εφεξής οροφή που σε κανένα σημείο δεν θα υπερβαίνει τα 0,80 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους, αντί του ισχύοντος μέχρι σήμερα 1,50 μ.

http://www.enet.gr/?i=news.el.home&id=63915

ΣΧΟΛΙΑ

 1. οκτώ avatar
  οκτώ 16/07/2009 00:21:29

  Το να αρμέξεις ένα πρόβατο δεν είναι εύκολη υπόθεση, πόσο μάλλον όταν πρέπει να το φέρεις μέσα στο μαντρί με την θέλησή του.
  Δεν πρέπει όμως να ασκήσεις βία γιατί την επόμενη φορά που θα θέλεις να το αρμέξεις αυτό θα είναι τρομαγμένο και θα βλαστημήσεις την ώρα και την στιγμή που έγινες τσομπάνης.
  Και δεν είναι εποχή να επαναστατήσουν τα πρόβατα, τώρα που θέλεις περισσότερο το γάλα από το κρέας τους.

 2. kgb avatar
  kgb 16/07/2009 03:52:41

  Κάποιοι φαίνεται ότι έχουν βάλει στο μάτι το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης τςη χώρας

  Μετά την "αναδιανομή" των καταθέσεων με την απάτη του χρηματιστηρίου έρχεται στα επόμενα χρόνια, αρχής γενομένης με την τωρινή τακτοποίηση, και η αναδιανομή των ακινήτων του κοσμάκη.

  Το κόστος της γης στην Ελλάδα πλέον έχει γίνει δυσανάλογο προς τα εισοδήματα της μέσης αστικής τάξης οπότε είναι εύκολο πλέον στα διάφορα λαμόγια που λυμαίνονται τη χώρα να προσαρμόζουν στο μέλλον, όπως και τώρα με την τακτποίηση, πρόστιμα, φόρους ή ότι άλλο σκαρφιστούν πάνω στην αντικειμενική αξία των ακινήτων.

  Οι φόροι αυτοί αθροιζόμενοι στο βάθος του χρόνου θα καταστήσουν αδύνατη την πληρωμή τους από πολλούς από τον κοσμάκη που κάνει τώρα τα μπάνια του. Αποτέλεσμα σιγά σιγά οι πιο αδύνατοι να χάσουν μακροπρόθεσμα μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας τους.

  Αλλά ποιος ασχολείται τώρα με αυτές τις λεπτομέρειες, η παραλία, η μπύρα και το οφθαλμόλουτρο να'ναι καλά...

 3. Lavazza avatar
  Lavazza 16/07/2009 11:53:38

  Συνελήφθη προχτές στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ο διαβόητος «φαντομάς» της Εγνατίας Οδού, ο οποίος προσποιούμενος τον αστυνομικό διέπραξε δεκάδες αδικήματα στην Κεντρική Μακεδονία.
  Ο 44χρονος δράστης είναι υπήκοος Ρουμανίας. Για διάστημα σχεδόν ενός έτους, κινούμενος με Ι.Χ. αυτοκίνητο επί της Εγνατίας Οδού (κυρίως στο τμήμα Θεσσαλονίκης – Καβάλας) και προσποιούμενος τον αστυνομικό, μιλώντας αγγλικά και σπαστά ελληνικά, σταματούσε διερχόμενα Ι.Χ. αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες και κατά την διάρκεια του υποτιθέμενου αστυνομικού ελέγχου αφαιρούσε από τα πορτοφόλια των παθόντων διάφορα χρηματικά ποσά, που φτάνουν συνολικά τις 7.600 ευρώ.

  ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΔΟΥΜΕ...

  ΚΙ ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΞΕΝΕς ΠΙΝΑΚΙΔΕς, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ;;;

  ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΚΕΙ ΠΕΦΤΕΙ ΞΥΛΟ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ;;;

 4. Απαντήσεις σε …ημιυπαίθρια ερωτήματα « ΣΟΥΣΑΝΗΣ avatar
  Απαντήσεις σε …ημιυπαίθρια ερωτήματα « ΣΟΥΣΑΝΗΣ 16/07/2009 13:24:36

  [...] Απαντήσεις σε …ημιυπαίθρια ερωτήματα Πλήθος ερωτημάτων έχει δημιουργήσει η απόφαση της κυβέρνησης να “τακτοποιήσει” τους ημιυπαίθριους χώρους των οικοδομών. Με αφορμή την χτεσινή ψήφιση στη Βουλή της τροπολογίας στο σύνολο της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) δημοσιεύει 14 απαντήσεις σε… περισσότερα » [...]

 5. Ο Φυγάς avatar
  Ο Φυγάς 16/07/2009 13:39:36

  Δεν μας λένε όμως τι κυρώσεις προβλέπονται για αυτούς που έκαναν τα στραβά μάτια όλα αυτά τα χρόνια με το αζημίωτο. Γιατί για να πάρει ρεύμα μια οικοδομή περνάει κάποιον έλεγχο. Ναι ντε για αυτούς λέω που διόρισαν ο Σουφλιάς και οι όμοιοι του, αυτούς δηλαδή που θα ξαναέρθουν τώρα να ελέγξουν αν έχεις δηλώσει τον ημιυπαίθριο για καινούργια χαρτζιλικώματα.

 6. mesaios daktylos avatar
  mesaios daktylos 16/07/2009 13:57:58

  Lavazza ,
  Τι είναι αυτά που γράφεις; Δεν αισχύνεσε; Η Ελλάδα είναι δημοκρατική χώρα με σοσιαλιστική νοοτροπία και δίνει πλήρη ελευθερία στους κατοίκουςν της, ντόπιους και αλλοδαπούς, να κάνουν ότι θέλουν. Εμείς εξαντλούμε την αυστηρότητα του νόμου σε νοικοκυραίους που κάνουν μικροπαραβάσεις (δεν φορούν κράνος, δεν φορούν ζώνη, κ.α τρομερά). Ακου ΄ξυλο μετά μουσικής΄. Σιγά μη προσλάβουμε και ορχήστρα. Ενα κασσετόφωνο είναι αρκετό, για να μη μας λένε βάρβαρους οι πολιτισμένοι γείτονες μας.

 7. OTC avatar
  OTC 16/07/2009 14:14:09

  ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΣΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΚΩΡΟΥΣ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.