#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
15/12/2013 16:57
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Αλλαγές στον Φορολογικό Κώδικα διορθώνουν λάθη και γκάφεςΣημαντικές αλλαγές στον Φορολογικό Κώδικα φέρνει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να διορθώσει λάθη και γκάφες που έκανε και οι οποίες μόνο δικαιοσύνη δεν έφερναν. Για παράδειγμα, ο κ. Στουρνάρας ανακοίνωσε ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα έχουν ενοικιάσει αλλά δεν παίρνουν τα νοίκια, δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να τα δηλώσουν, ούτε και να τα εκχωρήσουν στο δημόσιο. Απλά δεν τα δηλώνουν. Επίσης, επειδή ο κ. Θεοχάρης τα έχει κάνει μαντάρα και χιλιάδες δηλώσεις δεν έχουν εκκαθαριστεί, αποφασίστηκε ότι όποτε κι αν εκκαθαρίζεται μια δήλωση ο φορολογούμενος θα μπορεί να πληρώσει το φόρο σε 3 δόσεις. Δεν θα χάνει δηλαδή τις δόσεις επειδή κάποιος ανίκανος εφοριακός ή το μπάχαλο των εφοριών δεν εκκαθάρισε τη δήλωση.

Παράλληλα, από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζουν ότι μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις θα κάνουν ντου για ελέγχους στα σπίτια.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν είναι:

1. η καταβολή του φόρου εισοδήματος σε τρεις δόσεις δεν διαφοροποιείται. Η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της δήλωσης και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντίστοιχα από την υποβολή της δήλωσης.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα καταβολής σε τρεις δόσεις προβλέπεται πλέον ανεξαίρετα για όλους τους φορολογουμένους και δεν συναρτάται, όπως μέχρι τώρα, με το τυχαίο και αυθαίρετο χρονικό σημείο της εκκαθάρισης της δήλωσης (με αποτέλεσμα, σε αυτή τη βάση, άλλοτε να υπάρχει δυνατότητα δύο ή και τριών δόσεων, άλλοτε όμως η υποχρέωση εφάπαξ καταβολής).

2. Το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος παραμένει στο 55% για τις προσωπικές εταιρείες και για την επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων.

3. Ενσωματώνεται στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (και άρα και διασώζεται για άλλα δύο χρόνια) η φοροελάφρυνση για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, καθώς θα έχουν προσαύξηση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του φορολογητέου εισοδήματος του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας. Δηλαδή θα φορολογούνται με 22% έως τις 37.500 ευρώ, αντί 25.000 ευρώ, αλλά αυτό θα ισχύει μόνο έως 31.12.2015.

4. Προβλέπεται για πρώτη φορά ίδιος χρόνος παραγραφής της αξίωσης του φορολογουμένου για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα και του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή. Καταργείται με τον τρόπο αυτό η προνομιακή μεταχείριση του Δημοσίου ως προς την προθεσμία της παραγραφής που ήταν ασύμβατη προς τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης.

5. Η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να επιβάλει προληπτικά δέσμευση του πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και του περιεχομένου των θυρίδων υφίσταται ήδη,  από το 1997 αλλά, πλέον, ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

6.  Η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης, αποκλειστικά και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου, να προβαίνει, εφόσον διαθέτει εκτελεστό τίτλο, σε συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής, υφίσταται και σε διάταξη του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η συντηρητική κατάσχεση, σύμφωνα και με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας διατάσσεται για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου και είναι δυνατή ακόμη και στην περίπτωση δικαιώματος που εξαρτάται από αίρεση και προθεσμία (άρθρο 682 ΚΠολΔ). Για ληξιπρόθεσμα χρέη δεν τίθεται, κατά συνέπεια, κατά λογική και νομική αναγκαιότητα, θέμα συντηρητικής κατάσχεσης, καθώς σε αυτή την περίπτωση κινούνται οι διαδικασίες αναγκαστικές εκτέλεσης.

7. Ενσωματώνεται στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (και άρα «μονιμοποιούνται» και διασώζονται) σειρά ειδικών φορολογικών κινήτρων όπως:

α. Μείωση κατά σαράντα τοις εκατό (40%) των φορολογικών συντελεστών για τα κέρδη των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στα νησιά αυτά.

β. έκπτωση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προσαυξημένων κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων,

γ. απαλλαγή από το φόρο των κερδών φυσικών προσώπων, ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw»,

8. Οι διατάξεις για τη φορολογική κατοικία τροποποιούνται, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η προσέλκυση στη χώρα φυσικών προσώπων που επιδιώκουν να παραμείνουν για χρονικά διαστήματα άνω των 183 ημερών για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς, χωρίς να θεμελιώνουν, για το λόγο αυτό, φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και να υπόκεινται σε φορολόγηση στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

9. Διευκρινίζεται ρητά, για την άρση παρερμηνειών και την προσέλκυση επενδύσεων, ότι ο κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός εξαμήνου θεωρούνται επιχειρηματική συναλλαγή δεν εφαρμόζεται  για τους τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές. Δεν τίθεται συνεπώς κανένα ζήτημα διατήρησης βιβλίων για όσους επενδυτές πραγματοποιούν πάνω από τρεις συναλλαγές εντός εξαμήνου στους ανωτέρω τίτλους.

10. Τροποποιούνται οι διατάξεις για το φόρο υπεραξίας από τη μεταβίβαση τίτλων. Για να αποφευχθεί υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση και άδικες καταστάσεις, λαμβάνεται μέριμνα για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού της τιμής κτήσης με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, στις περιπτώσεις που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν από την 29η Σεπτεμβρίου 1999 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποϋλοποίησης των τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) με αναγωγή στην ημερομηνία αυτή. Για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών  προβλέπεται επίσης ρητά απαλλαγή από το φόρο του εισοδήματος που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας και το οποίο προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των τίτλων.

11. Τροποποιούνται οι διατάξεις για την αναγνώριση των δαπανών τόκων ως εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών (υποκεφαλαιοδότηση – thin cap). Το ποσοστό των πλεοναζουσών δαπανών τόκων που εκπίπτουν αυξάνεται σε μόνιμη βάση (από 25% σε 30%), ιδίως δε για τα προσεχή τρία έτη αυξάνεται ακόμη περισσότερο (σε ποσοστό 40 έως και 60% των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων - ΕBITDA). Αντίστοιχα, το ποσό των καθαρών δαπανών τόκων που αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες αυξάνεται σε 5.000.000 ευρώ για μεταβατική περίοδο δύο ετών, και σε 3.000.000 σε μόνιμη βάση. Προβλέπεται, τέλος, ρητά ότι κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει μεταφέρεται στα επόμενα έτη, χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό.

12. Εξειδικεύονται οι όροι ηλεκτρονικής κοινοποίησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης και προβλέπονται επιπλέον εγγυήσεις προστασίας του φορολογουμένου σε περίπτωση κοινοποίησης με συστημένη επιστολή που δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο ή στον εκπρόσωπό του για οποιονδήποτε λόγο.

13. Καθίσταται δυνατός ο συμψηφισμός όχι μόνο απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης από φόρους και λοιπά έσοδα του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα και σε όλη την εν γένει φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, αλλά και κάθε άλλης απαίτησης.

14. Παρατείνεται για δύο χρόνια ακόμη η υποχρέωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού από ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων. Προκειμένου όμως να αποφευχθούν δυσανάλογες συνέπειες για τη μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής, τα προβλεπόμενα πρόστιμα που κυμαίνονταν μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ μειώνονται σημαντικά και ανέρχονται πλέον σε 5.000 με 40.000 ευρώ. Στο πλαίσιο, επίσης, της θέσπισης κανόνων ανάλυσης κινδύνου, στη βάση των οποίων λειτουργούν η Φορολογική Διοίκηση και η ελεγκτική διαδικασία, καταργείται η υποχρέωση ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση των επιχειρήσεων που δεν έχουν εκδώσει φορολογικό πιστοποιητικό. Αντίθετα, η μη έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, όπως και η μη διαπίστωση σε αυτό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο στο πλαίσιο του προσδιορισμού κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Mak avatar
  Mak 15/12/2013 17:34:27

  Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί δεν πετάνε στα σκουπίδια όλους τους νόμους για τους φόρους, να πάρουν το φορολογικό σύστημα μια ανεπτυγμένης χώρας να το προσαρμόσουν (χωρίς να το αλλοιώσουν) στα ελληνικά δεδομένα και να τελειώνουμε.

  Αφού είναι ΑΧΡΗΣΤΟΙ να κάνουν κάτι από μόνοι τους, ας αντιγράψουν! Μια αηδία έχει καταντήσει αυτή η ιστορία. Ζητάει η τρόϊκα έξτρα έσοδα (αφού διαρθρωτικές αλλαγές δεν κάναμε λόγω πολιτικού κόστους...) και οι λύσεις που προτείνουν δημιουργούν νέα προβλήματα και ποτέ δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους!

  Φτάνει! Πετάξτε το! Είναι άχρηστο! Κάντε Copy-Paste το φορολογικό σύστημα μιας νορμάλ χώρας!

  • Σαρακατσανος avatar
   Σαρακατσανος @ Mak 15/12/2013 18:53:16

   Φίλε Mac δεν έχεις καταλάβει ότι όλα τα νομοσχέδια στο Ελλαδιστάν κόβονται και ράβονται στα μέτρα των πελατειακών σχέσεων και όπως βολευει το ΣΥΣΤΗΜΑ πού λυμαίνεται τη χώρα τόσα χρόνια......Θα δούμε το 2014 με το νέο φορολογικό την συντριβή της ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, τον απαγχονισμό των......υπόλοιπων μικρομεσαίων και του ιδιωτικού τομέα γενικότερα........Και όλα αυτά γιατί κάνουν τα κουμάντα οι πελάτες των κομμάτων και γενικά τα κομματόσκυλα. Κράτος που δεν είναι σε θέση να κλείσει οργανισμούς που δεν λειτουργούν πλέον όπως το Μουσείο της Ακρόπολης π.χ. και....κοιτάζει τι θα κάνει στις επόμενες εκλογές, είναι καλύτερα να βάζει λουκέτο....Στην Ελλάδα πάντα μετράει το πολιτικό κόστος και όχι η σωτηρία του λαού. Το έργο το βλέπουμε από το 2010 από τον ανεκδιήγητο ΓΑΠ και συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια με λίγες παραλλαγές και διαφορετικά πλέον πρόσωπα.

  • Nik avatar
   Nik @ Mak 16/12/2013 00:29:57

   Ακριβώς αυτή είναι και δική μου απορία.

 2. θηραία avatar
  θηραία 15/12/2013 18:37:51

  Είχε¨"διαρρεύσει", ότι με το νέο νομοσχέδιο ακινήτων, θα ήταν δυνατή η εξόφληση χρεών προς το δημόσιο με παραχώρηση ακινήτου του οφειλέτη προς το δημόσιο. Αντ΄αυτού στο Άρθρο 10, διαβάζουμε για την Εξόφληση φόρου...

  «7. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του
  συνόλου ή μέρους οφειλομένου φόρου από οφειλέτη που βρίσκεται σε
  αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή του, με
  μεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας του ακινήτου και
  ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους
  αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο.

  Με αυτόν τον τρόπο, νομιμοποιούνται όλοι εκείνοι οι χρυσοκάνθαροι που αγοράζουν ακίνητα έναντι πινακίου φακής και νομιμοποιείται το σκοτεινό,μαύρο κι άραχνο χρήμα.
  Πάλι ο οφειλέτης του δημοσίου βρίσκεται σε δεινή θέση εκμετάλλευσης από τους σύγχρονους μαυραγορήτες. Κάτι χειρότερα κι από τους αγοραστές χρυσού που έχουν φυτρώσει σαν τα μανιτάρια σε κάθε γειτονιά.
  Τι ποιό ξεκάθαρο, η συναλλαγή να γίνεται απευθείας με εταιρεία ή οργανισμό διαχείρησης ακινήτων του δημοσίου;;;
  Ας ανοίξει κάποιο παράθυρο για τους οφειλέτες σε απόγνωση κι όχι άλλο ένα για την επιβίωση των απανταχού φοροφυγάδων.....!!!!

 3. Ψηφοκράτης avatar
  Ψηφοκράτης 16/12/2013 01:02:19

  Για δίορθωση λάθους γράφει ο αρθρογρόφος.
  Το παρακάτω αφορά και τα μη ληξιπρόθεσμα.

  «5. Η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να επιβάλει προληπτικά δέσμευση του πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και του περιεχομένου των θυρίδων υφίσταται ήδη, από το 1997 αλλά, πλέον, ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.»

  Η επανάσταση του αυτονόητου περιλαμβάνει και τη μετατροπή του πολίτη σε κλέφτη;
  Προληπτικά λοιπόν, το φορολογικό υποκείμενο ας σηκώσει το 100%.
  Πάντα είχε το δικαίωμα, τώρα έχει και κίνητρο να εφαρμόσει μια αυτονόητη διαδικασία.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.