#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
27/03/2011 08:01
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Αγροτική Οικονομία - Προβλήματα, Σκέψεις και Προτάσεις
Οικονομική κρίση, οικολογικές καταστροφές, μετανάστευση, κλιματικές αλλαγές, αύξηση των τιμών των τροφίμων, παγκοσμιοποίηση, έλεγχος παραγωγής.

Η οικονομική κρίση είναι βέβαιο ότι θα στρέψει πολύ κόσμο ξανά στην πρωτογενή αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή καθώς και την αλιεία.

Στην πρόσφατη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες, ο Αρχηγός της Ν.Δ. τόνισε την αναγκαιότητα να στηριχθούν οι αγρότες και το εισόδημά τους, καθώς διείδε ότι από εκεί ξεκινά η τιτάνια προσπάθεια ανάταξης της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Η χώρα μας λοιπόν, όσο και αν μερικούς ξενίζει, δεν είναι διατροφικά αυτάρκης. Εισάγουμε τεράστιες ποσότητες (για το μέγεθός μας), από νωπά κηπευτικά προϊόντα, όσπρια, προϊόντα ζωικής προέλευσης και θαλασσινά και δυστυχώς οι ταγοί μας, είτε δείχνουν ελάχιστη προσοχή στο θέμα αυτό, είτε το αντιμετωπίζουν με τη συνήθη προχειρότητα που μας έχουν συνηθίσει στα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να διογκώνονται απειλητικά.

Ας δούμε μια πρώτη καταγραφή τους.

1.      Ο κλήρος στη χώρα μας είναι μικρός και κακώς αξιοποιημένος.

2.      Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς μας είναι ως επί το πλείστον, μεγάλης ηλικίας (υπολογίζεται ότι το πάνω από το μισό - κοντά στο 60% των αγροτών - κτηνοτρόφων - αλιέων είναι πάνω από 65 ετών).

3.      Άπαντες είναι καταχρεωμένοι στην Αγροτική Τράπεζα και σε άλλες εμπορικές τράπεζες.

4.      Δεν είναι ενημερωμένοι για νέες καλλιέργειες ή φυλές (κτηνοτρόφοι) νέες μεθόδους καλλιέργειας, μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων, ή σύγχρονες μορφές εμπορίας και διάθεσης της παραγωγής τους.

5.      Οι επιδοτήσεις χρησιμοποιήθηκαν για αλλότριους σκοπούς (μπουζούκια, BMW και. Ρουμάνες).

6.      Οι Συνεταιρισμοί ποτέ ή σχεδόν ποτέ δεν εκπλήρωσαν τον ρόλο για τον οποίο συστηθήκαν.

7.      Οι υπηρεσίες του Κράτους υπό - στελεχώνονται ή υπολειτουργούν, ενώ η υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή του, είτε είναι ανεπαρκής, είτε δεν αξιοποιείται επαρκώς.

8.      Η γραφειοκρατία, για πιστοποιήσεις προϊόντων ή/και παραγωγής, εισαγωγές, εξαγωγές, τυποποιήσεις, συσκευασίες και άλλες ενέργειες, επιβοηθητικές της προσπάθειας των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας, είναι βραχνάς.

9.      Δεν έχει ληφθεί σχεδόν καμία σοβαρή πολιτική απόφαση για τη διατήρηση (Τράπεζες Γενετικού Υλικού) ή την περαιτέρω ανάπτυξη εγχώριων ποικιλιών (φυτά) και φυλών (ζώα)

10.  Οι φόροι και οι επιβαρύνσεις της παραγωγής γονατίζουν οικονομικά τους παραγωγούς.

11.  Τα κυκλώματα χονδρεμπορίας του τελικού παραγόμενου προϊόντος τσακίζουν το εισόδημα.

12.  Οι βιολογικές ή/και πιο φιλικές προς το περιβάλλον καλλιέργειες (πχ μη υδροβόρες) βρίσκονται ακόμα σε εμβρυϊκό στάδιο, χωρίς ουσιαστική κρατική στήριξη, ενώ η έρευνα και η τεχνολογία των τροφίμων στη χώρα έχει αφεθεί στην τύχη της.

13.  Τα αλιεύματά μας φθίνουν και ο αλιευτικός στόλος μας γερνάει.

14.  Κανένας έλεγχος δεν φαίνεται να εφαρμόζεται στα εισαγόμενα προϊόντα.

Σε αυτά προσθέστε και τα επερχόμενα προβλήματα

1.Η σταδιακή, όμως ήδη μετρήσιμη, μεταβολή των παραμέτρων του μικροκλίματος της χώρας μας.

2.Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας.

3.Η μείωση ή μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.

4.Η μόλυνση της θάλασσας και η αλόγιστη ρίψη αποβλήτων και λυμάτων.

5.Η σταδιακή αύξηση της τοξικότητας του εδάφους λόγω και των αναχρονιστικών μεθόδων λίπανσης, ζιζανιοκτονίας και εντομοκτονίας.

6.Κακή αξιοποίηση υδάτινων αποθεμάτων και υδατοσυλλεκτών.

7.Αύξηση του αριθμού και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ανθεκτικών ζιζανίων ή των βακτηρίων που προσβάλουν αντίστοιχα την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.

Θα νομίζει κάποιος ότι έχει πέσει η καταστροφή στο κεφάλι μας. Ίσως να μην αντιστρέφεται το πράγμα. Διαφωνώ. Εκτιμώ ότι μπορούν να γίνουν ενέργειες που θα έχουν θετικό ισοζύγιο. Ας δούμε μερικές

1.Ολοκληρωμένη καταγραφή του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου της χώρας, καθώς και χαρτογράφηση των επισιτιστικών της αναγκών σε αγροτικά προϊόντα και ζωική παραγωγή, ώστε να υλοποιηθεί η προσπάθεια αυτάρκειας τροφίμων, αλλά και να διευκολυνθεί η συγκέντρωση στρατηγικών αποθεμάτων για μελλοντική εθνική ή διεθνή επισιτιστική κρίση.

2.Αυστηρό χωροταξικό σχέδιο βοσκοτόπων και δασών, κτηματολόγιο και καταγραφή αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά Περιφέρεια και ανά είδος καλλιέργειας καθώς και περιοχών προστατευμένης αλιείας και χώρων και περιόδων αναπαραγωγής αλιευμάτων.

3.Κατάρτιση ολοκληρωμένου και διαρκώς ενημερωμένου μητρώου αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων καθώς και μητρώου αγροτικών, κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αλιευτικών περιοχών καθώς και υιοθέτηση προστατευτικών πολιτικών ως προς τη διατήρηση της εκμετάλλευσης και τη συνέχισή της από γενιά σε γενιά.

4.Κατά προτεραιότητα εκτέλεση μικρής και μεσαίας κλίμακας εγγειοβελτιωτικών έργων, διάνοιξης αγροτικών και δασικών δρόμων, κατασκευής υδροταμιευτήρων, καναλιών, διάνοιξη κοιτών ποταμών, με άμεση χρηματοδότηση τόσο από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων όσο και από το Γ' & Δ' ΚΠΣ και επαναλειτουργία της ΜΟΜΑ ή άλλου ισοδύναμου κρατικού μηχανισμού για την εκτέλεση των έργων αυτών.

5.Παραχώρηση δημοσίων γαιών σε ακτήμονες που επιθυμούν να ασχοληθούν κατά κύριο επάγγελμα με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και πλήρη απαλλαγή τους από Φόρο Εισοδήματος είτε για τα τρία πρώτα έτη, είτε και για πέντε έτη, εφόσον οι γαίες που τους παραχωρηθούν είναι στην παραμεθόριο και οι υποψήφιοι εγκατασταθούν μόνιμα εκεί. Το ίδιο αναφορικά με νέους αγρότες ή κτηνοτρόφους που, είτε επιθυμούν να αναλάβουν εκμετάλλευση άλλου, όταν αυτή χηρεύει, είτε διαθέτουν δικές τους εκμεταλλεύσεις, τις οποίες τις έχουν αφήσει χέρσες και ανεκμετάλλευτες και επιθυμούν πλέον να τις εκμεταλλευτούν.

6.Παροχή φορολογικών κινήτρων (μείωση τελών και φόρων) για συνενώσεις του μικρού κλήρου σε μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, ακόμη και με ίδρυση αγροτικών εταιριών ειδικού σκοπού. Παροχή κινήτρων για αντικατάσταση αλιευτικών σκαφών και εξοπλισμού.

7.Σε συνάρτηση με το ανωτέρω, κατάργηση ή πλήρης αναδιοργάνωση του υφιστάμενου καθεστώτος λειτουργίας των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

8.Δημιουργία εκπαιδευτικών τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στις Περιφέρειες για την άμεση και συνεχή επιμόρφωση αγροτών - κτηνοτρόφων - αλιέων.

9.Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων ώστε να διατεθεί επιστημονικό προσωπικό από τα γραφεία στις εκμεταλλεύσεις και δημιουργία αποκεντρωμένων (ανά Περιφέρεια) παρατημάτων τους, με πλήρεις αρμοδιότητες, ώστε να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία και το χάσιμο χρόνου στις πιστοποιήσεις ή στην έκδοση εγγράφων εξαγωγής ή εμπορίας.

Διάθεση κονδυλίων στην έρευνα, τεχνολογία και γενετική βελτίωση (προσοχή: Όχι γενετική τροποποίηση) των εγχώριων ποικιλιών και φυλών.
Δημιουργία δύο τουλάχιστον Τραπεζών, μία για σπόρους και ποικιλίες φυτών και μια για ζωικό γενετικό υλικό (περιλαμβανομένων και των αλιευμάτων), των ντόπιων ποικιλιών και φυλών ζώων - ψαριών αντιστοίχως, ακόμη και σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρίες, για τη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας.
Διαρκής ενημέρωση των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων για τις νέες καλλιέργειες, τις μεθόδους τους, τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών και φυλών, ώστε να είναι συμβατές με τις κλιματολογικές προκλήσεις και σταδιακή στροφή της παραγωγής σε ελληνικής προέλευσης ποικιλίες και φυλές.
Υιοθέτηση δυναμικής προστατευτικής κρατικής πολιτικής ως προς την προέλευση, τυποποίηση, πιστοποίηση και εξαγωγή ελληνικών προϊόντων ειδικά δε σε όσα διαθέτουν σήμα κατατεθέν ή Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης (κρόκος, λάδι, κρασί, μαστίχα, πορτοκάλια Λακωνίας, ροδάκινα, μήλα Πηλίου, σαρδέλα Καλλονής κλπ).
Μετατροπή της πολιτικής των επιδοτήσεων σε πολιτική επιβραβεύσεων, υπό τη μορφή ακόμη και χρηματικής συνεισφοράς του κράτους στην παραγωγή, ιδιαίτερα σε παραγωγούς που, είτε παράγουν ελληνικά προϊόντα (ποικιλίες - φυλές), είτε διαθέτουν την παραγωγή τους για εξαγωγή (από την οποία το κράτος βελτιώνει το εμπορικό του ισοζύγιο).
Υιοθέτηση μέτρων διευκόλυνσης των εξαγωγών όπως καθιέρωση εξαιρετικά σύντομων προθεσμιών πιστοποίησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής (εντός το πολύ δύο ημερών αντί του συνήθους σήμερα, 2 μηνών) και ενεργοποίηση νέων εναλλακτικών μεθόδων και καναλιών προώθησης της παραγωγής, είτε διαδικτυακά (www.thefoodworld.com), είτε με επιδότηση συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις είτε και με διοργάνωση road shows ελληνικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων σε στοχευμένες αγορές (Ρωσία, Αραβικός κόσμος, Βόρεια Αμερική, Βόρεια Ευρώπη, Κίνα).
Σταδιακή αποδέσμευση των αγροτών από τα δάνειά τους, όχι απαραίτητα με χαριστικές ρυθμίσεις, αλλά με σύνδεση της διαγραφής ή του περιορισμού του χρέους τους σε συνάρτηση με τον εξαγωγικό προσανατολισμό της παραγωγής τους και της ωφέλειας αυτής, στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.
Άμεση επιστροφή ΦΠΑ στους εξαγωγείς.
Θεσμοθέτηση και λειτουργία κρατικών και ιδιωτικών ανταλλακτηρίων προϊόντων, καθώς και σφαγείων και ψυγείων, ανά νομό ή/και ανά Περιφέρεια, στελεχωμένων με επιστημονικό προσωπικό και με αυστηρή τήρηση προδιαγραφών ασφαλείας και κανόνων υγιεινής και περιορισμός της δράσης των μεσαζόντων μεγαλεμπόρων και χονδρεμπόρων και των κυκλωμάτων εμπορίας και διακίνησης που με τη μέθοδο καρτέλ καθορίζουν τη ζήτηση και τις τιμές.
Στήριξη με φορολογικά και οικονομικά κίνητρα, των βιοκαλλιεργητών και της βιολογικής κτηνοτροφίας.
Επιστημονική παρακολούθηση και καταγραφή του πλήθους και της ποιότητας των αλιευμάτων, καθορισμός κανόνων αλιείας, επιτήρηση από το Λιμενικό Σώμα των αλιευτικών περιοχών και προστασία του ελληνικού αλιευτικού στόλου από επεμβάσεις ή παρενοχλήσεις ανταγωνιστών.

Μπορεί να υπάρχουν και άλλες δράσεις που μου διαφεύγουν.

Το σίγουρο όμως είναι ότι διαθέτουμε και τη γνώση και τα μέσα και τους ανθρώπους, ώστε να επιτύχουμε πολλά σε αυτό τον κρίσιμο τομέα της Οικονομίας μας.

Το πρώτο βήμα για να αισθανθούμε δυνατοί, ειδικά σε περίοδο κρίσης, είναι να νιώσουμε ότι μπορούμε να παράξουμε και να ζήσουμε από τη γη μας και τις θάλασσές μας. Η γη και η θάλασσα, έχει θρέψει Έλληνες εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Είχε γράψει πρόσφατα ο Φαήλος σε άρθρα του, για την ανάγκη να δουλέψουμε με αγάπη και μεράκι τη γη μας.

Λοιπόν, εκτός από πρακτικούς σκοπούς, δηλαδή επισιτιστική αυτάρκεια, αυτό συμβάλει και ψυχολογικά, τονώνοντας το συναίσθημα του λαού ότι μπορεί να στηριχθεί σε εγχώριες και όχι . «δάνειες» δυνάμεις.!.

Ierofantis

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Δημήτριος Κοκκαλάκης avatar
  Δημήτριος Κοκκαλάκης 27/03/2011 10:37:28

  Το ολοκληρωμένο, αναλυτικό και ειδικό κατά Νομό αγροτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι από τις πρώτες προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας στον δρόμο γιά την πολιτική της ανάκαμψη. Η προστασία, ενδυνάμωση και ανάπτυξη του αγροτικού - κτηνοτροφικού και αλιευτικού/ιχθυοπαραγωγικού τομέα είναι προϋπόθεση επιβίωσης της εθνικής οικονομίας και ανασύνταξης της διαλυόμενης ελληνικής κοινωνίας. Αναπτυγμένη περιφέρεια και άρα ζωντανή Ελλάδα σημαίνει σε μεγάλο βαθμό ζωντανός και ευημερών αγροτικός κόσμος, με αυξημένο ειδικό βάρος στην κοινωνικοπολιτική ζυγαριά.
  Δημήτρης Κοκκαλάκης.
  Λαμία.

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ Δημήτριος Κοκκαλάκης 27/03/2011 20:35:48

   Κύριε Κοκκαλάκη, ο σκοπός της ανάρτησης είναι αυτός. Να καταδείξει ότι η ραχοκοκκαλιά της οικονομίας μπορεί εύκολα και γρήγορα να αναταχθεί.

  • TED avatar
   TED @ Δημήτριος Κοκκαλάκης 27/03/2011 23:14:25

   "και ειδικό κατά Νομό"

   Εδώ αγαπητέ καταργήσανε τους Νομούς...

 2. Y. avatar
  Y. 27/03/2011 11:03:31

  Η γήρανση του αγροτικού ενεργού πληθυσμού, είναι στην άποψή μου το κύριο πρόβλημα. Άρα πρέπει να ενταχθούν νέοι άνθρωποι (και διαστολικά παντού, όχι μόνο στα αγροτικά). Νέοι άνθρωποι με μεράκι, καινοτόμες ιδέες, και κυρίως, όρεξη για δουλειά. Μόνο που δεν υπάρχει το μπακάρισμα από τις υπηρεσίες, όπως και αναφέρεις. Ας ελπίσουμε οι νέες Περιφέρειες του Καλλικράτη όπου μεταφέρονται πολλές αρμοδιότητες στο γεωργικό τομέα, θα σχεδιάσουν και οργανώσουν τη δημόσια υποστήριξη που λείπει.
  Συνολικά, πολύ καλές προτάσεις. Για στείλ’ τες και στους αρμόδιους για τα αγροτικά της ΝΔ, Κασαπίδη, Καρασμάνη και λοιπούς, ώστε να τα εκλαϊκεύσουν και τα συμπεριλάβουν στις δικές τους προτάσεις, γαι ένα συνολικό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης.

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ Y. 27/03/2011 20:38:24

   Η γήρανση του πληθυσμού έχει και μια άλλη συνέπεια. Την απώλεια πολύτιμης εμπειρίας, που δεν μπορεί να αναπληρωθεί από καμιά θεωρητική γνώση...

 3. ΝΑΥΤΗΣ avatar
  ΝΑΥΤΗΣ 27/03/2011 11:41:12

  @Ιεροφάντης
  Πραγματικά πολύ ολοκληρωμένη άποψη . Μπράβο σου.
  Ομως αναρωτιέμαι, αν πρέπει να γίνουν όλα αυτά , τι έχει γίνει μέχρι τώρα ? Τώρα ιδρύουμε το κράτος ? Ξεκινάμε από το μηδέν ? γιατί κάτι τέτοιο μου φαίνεται να περιγράφεις. Αυτοί που μας κυβερνούν δεν τα γνωρίζουν ? Και αν δεν μπόρεσαν να τα κάνουν μέχρι τώρα, γιατί τώρα θα τα καταφέρουν ?
  Αυτά τα ερωτήματα με βασανίζουν , και λέω πως είναι δυνατόν να μας σώσουν αυτοί που μας οδήγησαν στο ΜΗΔΕΝ ?

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ ΝΑΥΤΗΣ 27/03/2011 20:40:03

   Φίλε Ναύτη, αδυναμίες, αγκυλώσεις και ελλείψεις δεκαετιών, μάλλον έχει οδηγήσει τον τομέα αυτό της οικονομίας μας σε τέλμα. Εγώ το παρομοιάζω με κατάσταση πέραν επισκευής. Χρειάζεται εκ νέου κτίσιμο.

 4. Κώστας Ροδινός avatar
  Κώστας Ροδινός 27/03/2011 12:48:55

  Εύγε Ιεροφάντη!
  Προερχόμενος από αγροτική οικογένεια μεγάλωσα πιστεύοντας οτι η γή μας τα προσφέρει όλα.
  Αυτή την γή την εγκαταλείψαμε, την κακομεταχειριστήκαμε.
  Οι ...αγρότες μας τα τελευταία χρόνια έμαθαν να ζουν με τις επιδοτήσεις και να παράγουν για τις χωματερές.
  Η επιστροφή στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν απο τους βασικούς πυλώνες ανάκαμψης της χώρας.
  Και πάλι μπράβο.

  • neos agrotis avatar
   neos agrotis @ Κώστας Ροδινός 27/03/2011 14:00:30

   "Οι …αγρότες μας τα τελευταία χρόνια έμαθαν να ζουν με τις επιδοτήσεις και να παράγουν για τις χωματερές."
   Δεν εμαθαν οι αγρότες, τους εμαθαν οι πολιτικοί που κυβέρνησαν την χώρα. Ανθρωποι ανίκανοι ή σε εντεταλμένη υπηρεσία οδήγησαν τους αγρότες στον εθισμό στις επιδοτήσεις με τα γνωστά αποτελεσματα.
   Δεν αποφάσιζαν οι αγρότες αν οι επιδοτήσεις θα ειναι η δεν θα είναι συνδεδεμενες με την παραγωγή. Κανένας δεν φρόντισε να επιβάλλει κυρώσεις σε οσους καταστρατήγησαν τις επιδοτήσεις (πανωγραψίματα κλπ). Μην λοιπόν κατηγορούμε τους αγρότες, οποιος και να ηταν στην θέση τους το ιδιο θα έκανε.
   Οσο για την προσέγγιση του Ιεροφάντη απο θεωρητικης πλευρας ειναι γενικά καλή. Τα πράγματα ομως σε πρακτικό επίπεδο ειναι πολύ διαφορετικά. Δεν χρειάζεται να γίνουν και τόσα πολλά πράγματα από πλευράς κράτους. Οι αγρότες πρεπει να αλλάξουν πολλά. Πρέπει απο "τεμπέληδες της ευφορης κοιλάδας" να γίνουν οι δημιουργοί της ευφορης κοιλάδας. Αν έχω χρόνο αργότερα θα επανέλθω.
   Ενα μόνο θα τονίσω τώρα παρά τα οποια προβλήματα αντιμετωπίζει η αγροτικη οικονομία απο πλευράς εφαρμογης νέων τεχνολογιων και πρακτικών οειναι σε πολύ καλό σημείο, αλλά σε επίπεδο εκμετάλλευσης και οχι συνολικά.

   • ierofantis avatar
    ierofantis @ neos agrotis 27/03/2011 20:49:08

    Μολονότι δεν είμαι αγρότης, έχω σχετικά καλή πληροφόρηση από ανθρώπους που ζουν την αγροτιά από κοντά. Σίγουρα οι αγρότες έκαναν πολλά, και για τα οποία δυστυχώς δεν είχαν κατάλληλες κατευθύνσεις.

    Η Κρατική παρέμβαση είναι ανεπαρκής. Ο προγραμματισμός παραγωγής, οι γεωπονικές συμβουλές για αποτελεσματικές αμειψισπορές (αντί να καλλιεργεί κανείς καλαμπόκι για τριάντα χρόνια στον ίδιο αγρό), οι μέθοδοι ποτίσματος (στάγδειν ποτίσματα, υδατοσυλλέκτες σε ορεινές περιοχές για ποτίσματα σε άγονα μέρη, αντί για το παραδοσιακό κανονάκι ή τις γεωτρήσεις) και η προετοιμασία προσβάσεων των παραγωγών στις διεθνείς αλλά και την εθνική αγορά για τη διάθεση και εμπορία της παραγωγής, είναι παράγοντες που όσο και ικανοί να είναι οι αγρότες μας, αν αυτοί δεν υπάρχουν ο κόπος τους πάει στο βρόντο.

    Γι' αυτό λέω ότι το κράτος έχει πολύ δουλειά να κάνει πάνω σε αυτό τον τομέα.

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ Κώστας Ροδινός 27/03/2011 20:42:08

   Κώστα ευχαριστώ. Ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί και ένα δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας μας να μπορέσει όχι μόνο να ορθοποδήσει αλλά να "τραβήξει" και την υπόλοιπη χώρα μπροστά.

 5. occultist avatar
  occultist 27/03/2011 13:51:41

  Ωραία τα λες Ierofantis, αλλά για κοίταξε που οι αγρότες μας που εως τώρα έπαιρναν τις επιδοτίσεις για να μή παράγουν, τώρα τρέχουν στους πολιτικούς τους για ρουσφέτι προκειμένου να αρχίσουν να παράγουν στα κτήματά τους πράσινη....ενέργεια από αιολικά και φωτοπάνελ.

  • neos agrotis avatar
   neos agrotis @ occultist 27/03/2011 14:04:30

   Και τώρα δεν φταίνε οι αγρότες αλλά οι μεσάζοντες πολιτικοί που προωθουν συγκεκριμμενα συμφέροντα. Μολις δε εκτελέσουν την εντολή τους θα μειώσουν τις τιμές του πρασινου ρεύματος και θα την πληρώσουν και πάλι οι αγρότες,

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ occultist 27/03/2011 20:56:33

   Τα φωτοολταϊκά όπως έγραψα και παρακάτω στην Κική, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη απατεωνιά του αιώνα. Ειδικά για τα πάνελ στα χωράφια...

   Θα έλεγα ότι πρόκειται περί σκανδάλου.

 6. kiki avatar
  kiki 27/03/2011 19:33:33

  πολυ καλο Ιεροφαντη,
  ενα προβλημα που το αναφερεις ειναι η γηρανση του αγροτικου πληθυσμου,
  και ετσι καινοτομες καλλιεργειες δεν γινονται δεκτες, οι οποιες θα τους απεφεραν καλυτερο εισοδημα.
  και επισης η γραφειοκρατια , η απιστευτη μεγαλοαπατη των Συνεταιρισμων, και που σε αυτους οφειλεται το φυτεμα των φωτοβολταικων.

  • juliet avatar
   juliet @ kiki 27/03/2011 20:42:13

   Κική,κάποιοι που θέλανε να κυκλοφορούν ελεύθερα,το ψάξανε και τους είπανε να μην υποβάλλουν αιτήσεις.

   • kiki avatar
    kiki @ juliet 27/03/2011 20:56:29

    @ juliet,
    προσπαθειστε να μην πουληθει η ΔΩΔΩΝΗ, ειναι η μονη βιομηχανια που υπαρχει στην Ηπειρο, θα καταστραφουν οι κτηνοτροφοι, εκει πανω.
    Οσο για τα φωτοβολταικα το λεμε και το ξαναλεμε σε οποιους ξερουμε ευτυχως ειμαστε ολοι γνωστοι και βοηθανε και οι υπαλληλοι στο να τους αποτρεπουν να δανειστουν και να κανουν αιτησεις.
    αλλα ειναι ωρες ωρες τρελλα δυσκολο να τους εξηγησεις διαφορα, οπως τις ρημαδες τις ανεμογενητριες, σε περιοχη Νατουρα, οπως εμεις , στις αντιρησεις μας μας ειπαν οτι θα βαλουν σιτες σαν ανεμιστηρες να μην πεφτουν πανω τα πουλια, οτι θελεις ακους.
    την καλησπερα μου .

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ kiki 27/03/2011 20:51:52

   Στα φωτοβολταϊκά Κική θα κλάψουνε μανούλες....

   Έχει πέσει τρελό δούλεμα και καλό θα είναι να δούμε και τη σκοπιμότητα.

   Άραγε γιατί δεν βάζουν φωτοβολταϊκά πάνελ στις πλευρές άδεντρων βουνών και πρέπει σώνει και ντε να εγκατασταθούν σε επίπεδες εκτάσεις, που όλως τυχαίως αποτελούν περιοχές υψηλής παραγωγής;

   • kiki avatar
    kiki @ ierofantis 27/03/2011 21:04:40

    Για να καταστραφει ο γεωργικος τομεας, ο οποιος ειναι σχεδιασμενο να διαλυθει ωστε να μην εχουμε ιδια παραγωγη επαρκη για καλυψη των αναγκων μας.
    Αν σκεφτουμε οτι την δεκαετια του 60 - 70 ειχαμε επαρκεια ολων των αγροτικων προιοντων.
    Με τηνπωληση δε της Αγροτικης θα περασει ολος ο γεωργικος τομεας σε χερια ξενων, ελπιζω οχι των γειτονων μας, γιατι κατι τετοιο λεγεται,και θα κλαψουν οχι απλως μανουλες αλλα και μωρα αγενητα.
    Το πειραμα της Αργεντινης με το ΔΝΤ, ειναι χαρακτηριστικο, μια χωρα πλουσια σε κτηνοτροφια καταντησε με τους εκει Κουισλινγκ, να κανει εισαγωγες κρεατος.
    Δυστυχως διαγρεφεται σκοτεινο το μελλον ου αγροτικου τομεα,με αυτους .

    • ierofantis avatar
     ierofantis @ kiki 27/03/2011 21:16:36

     Δεν είναι τυχαία Κική, η εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων τροφίμων πρώτα στην Λατινική Αμερική...

     Και πρόσεξε...

     Την περίοδο που η Βραζιλία και η Αργεντινή εισήχθησαν σε μηχανισμούς διεθνούς οικονομικού ελέγχου μέσω ΔΝΤ.

     Σάμπως δεν ξέρουμε για την γενετικά τροποποιημένη σόγια (Βραζιλία) και το γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι (Βραζιλία και Αργεντινή);

     Από που παίρνουν σπόρο όλοι οι αγρότες εκεί;

     Η Mosanto σας λέει κάτι...;

 7. juliet avatar
  juliet 27/03/2011 20:38:06

  ''Αποδώσατε τιμάς εις τον γεωργόν΄καθ΄όσον οι κοπιώντες δια την γήν είναι οι εκλεκτοί του Κυρίου''
  Εξαιρετική ανάλυση του θέματος.Η γεωργία είναι σπουδαία πλουτοπαραγωγική δύναμη κάθε χώρας,ενισχύει και τροφοδοτεί όλους τους παραγωγικούς κλάδους.Αν και δεν προέρχομαι απο γεωργική οικογένεια ,ο πατέρας μου με μάθαινε να σπέρνω σπόρους λουλουδιών γιατί θεωρούσε άχρηστο τον άνθρωπο που δε σέβεται τη γή.Μετά είχα την τύχη να έχω έναν δάσκαλο που είχε μεράκι,ανύπαρκτο τη σημερινή εποχή ,και μας έμαθε να μπολιάζουμε δένδρα ,εμάς τα παιδιά της πόλης.
  Να σας πω για τις επιδοτήσεις ,αντί να γίνουν έργα γινόντουσαν σπίτια,τα χρήματα κάνανε πλούσια τα καζίνο.Οταν τους έλεγες οτι τα χρήματα θα τελειώσουν ,γελούσαν και λέγανε καλά.....
  Αφήνανε τα πορτοκάλια να σαπίζουν πάνω στα δένδρα ,στην Αρτα, έλεγα,πάρτε τα λεφτά και φτιάξετε νέους πορτοκαλεόνες-είχα δει στο μαρκάτο της Γαλλίας-οτι ενώ τα πορτοκάλια τα πουλούσανε με το κιλό ,τα λεμόνια με το κομμάτι.Τα συγκεκριμμένα της Αρτα έχουνε μεγαλύτερη οξύτητα,και ο χυμός διατηρείτε περισσότερο.Κάνετε εξαγωγές , να είσαστε συνεπείς στις τιμές σας και στις παραδόσεις σας.
  Κάποια χρονιά στη Φιλανδία ,ρωτήσαμε γιατί Τουρκικά και οχι Ελληνικά προ'ι'όντα,και μας είπανε οτι ο Ελληνας οταν αρχίζει το προίον και πουλιέται αυξάνει τις τιμές,και δεν είναι και συνεπής στις παραδόσεις τους.
  Ιεροφάντη,είναι δύσκολο να τους γυρίσεις πίσω.Ο Occultist είπε τη πραγματικότητα ,αμέσως , ήτανε οι πρώτοι σε αιτήσεις φωτοβολταΐκών εύκολο κέρδος.
  Γυρίζοντας σχεδόν όλη την Ελλάδα και βλέποντας αυτά που συμβαίνουν σας λέω είναι δύσκολο να τους βάλεις να δουλέψουν.
  Καλιέργεια Αισμερκ στην Αιτωλ/νια για λογαρισμό Ιταλών ,θα μπορούσαν να έχουνε καλύτερο προΐον,βαριόνται να πάνε να τα σκαλίσουν,δεδομένου οτι αυτά πωλούνται με το κιλό.
  Ο Ζαρατούστρα είπε:''Σ΄αύτους που δεν δουλεύουν τη γη,το χώμα λέει:''Αν δεν με δουλέψετε μοχθώντας και με τα δυο σας χέρια ,τότε θα στέκεστε στις πόρτες των άλλων ζητώντας βοήθεια.Η μοίρα σας θα είναι να τρώτε τ΄αποφάγια των πλουσίων''.

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ juliet 27/03/2011 20:54:50

   Στο χωριό μου λένε ότι θα ζεις όπως μάθεις.

   Ποτέ δεν είναι αργά για αλλαγές. Άλλωστε, με τις σωστές πολιτικές δεν χρειάζεται όλοι να συμφωνήσουν. Αρκεί να εφαρμοστούν πειραματικά σε κάποιους αργότες και μόλις και οι άλλοι δουν τα καλά αποτελέσματα, είναι θέμα χρόνου να συνταχθούν.

   • kiki avatar
    kiki @ ierofantis 27/03/2011 21:09:55

    Οντως οταν εδω και 8 χρονια κατεβηκαμε οι καλοκαγαθοι αστοι στην Μανη, και αρχισαμε να μιλαμε για βιολογικες καλλιεργειες στα χωραφια μας, κρυφογελαγαν, οτι ειμαστε ψωνια, τωρα το εχουμε επιβαλει στην περιοχη μας, μπορει να μην ειναι οργανωμενοι οπως εμεις αλλα σταματησαν να ριχνουν φυτοφαρμακα, και το λαδι βγαινει καθαρο.
    Τωρα θα τους βαλω να φυτευουν αγριοαγγιναρες, θα τα καταφερω νομιζω.

    • ierofantis avatar
     ierofantis @ kiki 27/03/2011 21:18:08

     Αχ, τι μου θύμισες τώρα...!

     Και κάνουν ένα μεζέ, έτσι απλά, βραστές, με λίγο αλατάκι και μπόλικο καλό ούζο...!

     Μπορώ να φάω μια λεκάνη...

     • juliet avatar
      juliet @ ierofantis 27/03/2011 21:30:11

      @Ιεροφάντη
      Παλιά στη Πάτρα,στα Ψηλά-Αλώνια ,περνούσε ένας γεράκος και πουλούσε μικρούλες αγγιναρούκες ,τις έβαζε σε χαρτάκι έβαζε και λίγο αλάτι και ήτανε πεντανόστιμες,χρόνια μοναδικά .Τώρα εδώ που μένω ,στη Αθήνα ,έχω αγγινάρες και ήμερες και αγρίες με αγκάθια.Το καλοκαίρι,πρώτα ο Θεός και επιβιώσουμε,να έρθετε να μαζέψετε σύκα.

     • kiki avatar
      kiki @ ierofantis 27/03/2011 21:32:26

      Και ειναι εξαιρετικο προιον για εξαγωγη,
      αντε ολοι αμεσως το τσιπουρο στο μυαλο σας.

     • juliet avatar
      juliet @ kiki 27/03/2011 21:45:39

      εννοείς τις αγγινάρες;ήμουνα στη Γαλλία και επειδή έχω λόξα να γυρίζω τις αγορές για να βλέπω τις νοοτροπίες,τι πουλούσανε για αποψηραμένα άνθη;αγγινάρες ,ξέρεις όταν ξεσταχιάσουν και ανθίσουν έχουνε ενα καταπληκτικό χρώμα.
      Ειναι εύκολη καλλιέργεια και με μηδενικό κόστος,οι άγριες.Να σου πω, να γελάσεις ,οι πρωτευουσιάνες εκ χωρίου, δεν καθαρίζουν αγγινάρες γιατί θέλουν ώρα!!!

     • neos agrotis avatar
      neos agrotis @ juliet 27/03/2011 23:31:54

      Και στη Δανία εχω δει να τις πουλάνε για αποξηραμένα ανθη, οπως και στις αλλες χώρες της Β. Ευρώπης. Στη χώρα μας δυστυχώς τις αγκινάρες δεν τις γνωρίζουν και δεν τις μαγειρεύουν απο την Θεσσαλία και πάνω.
      Πάντως εγω σήμερα έκοψα καμμιά δεκαριά και αύριο θα τις ευχαριστηθώ. Τις θεωρώ ενα απο τα καλύτερα λαχανικά με μεγάλη ποικιλία τρόπων καταναλωσης τους.

     • ierofantis avatar
      ierofantis @ ierofantis 27/03/2011 21:41:47

      @Κική & Juliet

      Επειδή και εγώ έλκω καταγωγή κάτω από το Αυλάκι, έχω εικόνες από τα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια παρόμοιες με τις δικές σας.

      Ε, και βρε Κική, τι το κακό σε ένα καλό μεζέ και ένα καλό ουζάκι ή τσιπουράκι;

      Πανάρχαια και καλή ελληνική συνήθεια..., που ως Ιεροφάντης..., είμαι ταγμένος να τηρώ...!

     • kiki avatar
      kiki @ ierofantis 27/03/2011 21:47:47

      Αν οργανωθουν και γινουν αποδεκτες αλλες καλλιεργειες, μπορουν να τα καταφερουν , και να γινει ο αγροτικος τομεας πραγματι ο τομεας που θα συμπαρασυρει την υπολοιπη οικονομια.
      ο συντροφος Μπαροζο εχει υπογραψει για την εισαγωγη των μεταλαγμενων στην Ευρωπη, ευτυχως ακομη οι ελληνες υπουργοι αντιστεκωνται.
      Οσο για την Μονσαντος , ναι την εχουμε υπ οψιν.
      Θα δουμε, εδω θαμαστε.

 8. βαγόνι avatar
  βαγόνι 27/03/2011 21:21:34

  Πολύ καλό!

 9. ierofantis avatar
  ierofantis 27/03/2011 21:55:15

  Τι να λέμε τώρα...

  Αν πήγαιναν όλοι οι Έλληνες σε ένα σουπερ μάρκετ και έβλεπαν την προέλευση των αγροτικών προϊόντων θα καταλάβαιναν πολλά...!

  Εδώ το 90 % της φακής είναι εισαγωγή από Τουρκία.

  Για να μην πω για την δυνατότητα, με το κατάλληλο ποιοτικό προϊόν και το σωστό μαρκετινγκ, να αλωθούν αγορές που σήμερα τις βλέπουμε με το κυάλι...

  • neos agrotis avatar
   neos agrotis @ ierofantis 27/03/2011 22:36:40

   επειδή το ιδιο συμβαινει και με τα μη αγροτικά προιοντα, μηπως το ευρώ σου λέει τίποτα?

  • juliet avatar
   juliet @ ierofantis 27/03/2011 22:40:55

   Ενας από τους λόγους είναι οι αυξήσεις,αυτοί θέλουν σταθερή ποσότητα και σταθερή τιμή.
   Θα μου πείτε αύξηση κόστους μεταφορικών,δε τους ενδιαφέρει,εκεί ο πελάτης αν δεί μεγάλη διαφορά δεν το αγοράζει,θα πάρει το φτηνότερο.
   Οσό για τα κατεψυγμένα λαχανικά,και τους κύβοι,και κάτι κεσεδάκια κνορ με λαχανικά είναι αγνώστου προελεύσεως.Κάποτε κάναμε μια έρευνα για τα καρότα ,και μέχρι και τα υπόλοιπα μπορούν να χρησιμοποιήθουν σε τροφές ζώων,είναι Ζήτησα πληροφορίες απο εταιρείες για να βγάλουμε ποσοστά εισαγωγών, δεδομένου ότι τα χρησιμοποιούν και χυμό η μόνη εταιρεία που δεν έδινε χώρα προέλευσης ήτανε η Κνορ.Ο χυμός έρχετε κατεψυγμένος απο διάφορες χώρες ,ανάλογα το κοστολόγιο.Ξέρω την αγορά καλά
   και αν ξέρατε τι πουλάνε δεν θα τρώγατε τίποτε.

 10. dimitris hamenos avatar
  dimitris hamenos 28/03/2011 03:39:10

  Ιεροφαντη μπραβο για την αναρτηση! Επιτελους και καποιες σοβαρες διαπιστωσεις και προτασεις!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.