21/02/2011 19:10
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Φορολογικό: Πότε και για πόσο... πάτε φυλακή

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου "καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών".

Πρόκειται για το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μεταξύ των οποίων την επιβολή διαδικασίας αυτόφωρου, αλλά και ποινές φυλάκισης έως 20 χρόνια για σοβαρές φορολογικές παραβάσεις που αφορούν την απόφαση φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ καθώς και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη τη θέσπιση οικονομικού εισαγγελέα που θα συντονίζει τις έρευνες για σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής και φοροκλοπής ενώ περιέχει μια σειρά από διατάξεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Μεταξύ άλλων στο με το νομοσχέδιο χαρακτηρίζονται ως διαρκή εγκλήματα και επομένων επιβάλλεται η διαδικασία του αυτόφωρου τα ακόλουθα:


α) η μη καταβολή βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, με χρόνο τέλεσης του αδικήματος το χρονικό διάστημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής. Η πράξη στην περίπτωση αυτή μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται στο Δημόσιο εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

β) η φοροδιαφυγή με την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος

γ) η φοροδιαφυγή για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών, με χρόνο τέλεσης αυτών το χρονικό διάστημα από την ημέρα κατά την οποία για πρώτη φορά όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.

Επίσης αυξάνονται οι πλημμεληματικές ποινές της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο ενώ αυξάνονται οι κακουργηματικές ποινές για μη απόδοση φόρου εισοδήματος πάνω από 150.000 ευρώ και μη απόδοση ΦΠΑ πάνω από 75.000 ευρώ από κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, σε κάθειρξη μέχρι είκοσι έτη.

Σε ό,τι αφορά τις πλημμεληματικές ποινές της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα τελωνεία χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης:

α) έως ένα έτος, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,

β) έξι τουλάχιστον μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,

γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ,

δ) τριών τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

Χρόνος τέλεσης του αδικήματος είναι το χρονικό διάστημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.

Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων. Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

Γενικώς για υποθέσεις φοροδιαφυγής δεν επιτρέπεται αναστολή ή μετατροπή της ποινής σε περίπτωση δεύτερης και κάθε περαιτέρω υποτροπής. Αν μετατραπεί η ποινή, κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από είκοσι έως εκατό ευρώ."

Επίσης σύμφωνα με το νομοσχέδιο:


- Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και έχει έδρα την Αθήνα. Ως παράρτημα αυτής λειτουργεί η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, με έδρα την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τη συλλογή, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών και στοιχείων, που αφορούν στην εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, σε ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα, την εξιχνίαση, την πειθαρχική τους δίωξη και την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων για την ποινική δίωξη αρχών.

- Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ελέγχει τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων.

- Τα στοιχεία των συνολικών ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά σε δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον η καταβολή τους καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Από τη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι οφειλές, για τις οποίες έχει χορηγηθεί στον οφειλέτη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής του χρέους, για όσο χρόνο διαρκεί η διευκόλυνση και εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής με τους όρους της, καθώς και οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση. Δημοσιοποιούνται, επίσης, στοιχεία των παραβάσεων του Κ.Β.Σ. οι οποίες συνίστανται στην έκδοση πλαστών ή στην έκδοση και λήψη εικονικών ως προς την συναλλαγή φορολογικών στοιχείων ή στη μη έκδοση ή στην ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, από τα οποία προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, καθώς και παραβάσεων που συνίστανται στην καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο

- Συμψηφίζονται βέβαιες και εκκαθαρισμένες χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, η οποία αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο, με βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το Δημόσιο.

Ο συμψηφισμός προτείνεται με δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους. Ο συμψηφισμός μπορεί να ενεργείται και αυτεπάγγελτα, με πράξη του προϊσταμένου της ίδιας υπηρεσίας, εφόσον από τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη. Απαίτηση του Δημοσίου παραγεγραμμένη αντιτάσσεται σε συμψηφισμό για μια τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής.

Με τις πιο πάνω προϋποθέσεις επιτρέπεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με χρέη προς το Δημόσιο που καταβάλλονται με ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης φόρου ή άλλου εσόδου. Η δήλωση συμψηφισμού, που υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, δεν απαλλάσσει τον οφειλέτη από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης υποβολής της.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η ειδικότερη διαδικασία, με την τήρηση των οποίων εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα, αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη του προς το Δημόσιο.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ακόμη τα ακόλουθα


* Στη φορολογία νομικών προσώπων (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.) και μερισμάτων μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζεται για το σύνολο των κερδών. Για τα διανεμόμενα κέρδη προβλέπεται παρακράτηση φόρου με 25%. Τα μερίσματα εντάσσονται στην φορολογική κλίμακα, ουσιαστικά όμως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, (20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα μερίσματα) για την πλειοψηφία των μετόχων.

Για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα προβλέπεται δικαίωμα επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων. Επίσης για αναπτυξιακούς λόγους, προτείνεται η μη φορολόγηση κατά την εισαγωγή μερισμάτων από χώρες της Ε.Ε., εφόσον δεν διανέμονται τα εισαγόμενα μερίσματα. Εξυπακούεται ότι αν αυτά διανεμηθούν παρακρατείται ο φόρος που αναλογεί στα μερίσματα.

* Για τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. προβλέπεται η αύξηση του συντελεστή από 1,5‰ σε 2‰ για πωλήσεις μετοχών που πραγματοποιούνται είτε στο ΧΑ είτε σε αλλοδαπά χρηματιστήρια από την 1.1.2011 και μετά, ενώ ορίζεται ότι για μετοχές που αποκτώνται από 1.1.2012 και μετά δεν επιβάλλεται φόρος συναλλαγών αλλά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τη φορολόγηση της υπεραξίας.

* Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της έρευνας και τεχνολογίας αναγνωρίζονται επιπλέον (50%) στην έκπτωση των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση με την παράταση που χορηγείται για τέσσερα έτη, μέχρι 31.12.2014.

* Για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του οφειλόμενου φόρου σε τρεις μηνιαίες δόσεις, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα καταβολής και σε 6 δόσεις.

* Η θεσμοθέτηση και λειτουργία του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.), που αποτελεί μία ανεξάρτητη αρχή με την οποία επιδιώκεται η επιτάχυνση της επίλυσης των φορολογικών διαφορών που υπερβαίνουν το ποσό των 150.000. Παράλληλα, θεσμοθετείται η, εντός του πλαισίου της φορολογικής διοίκησης, διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, για ποσά άνω των 50.000 ευρώ.

http://www.nooz.gr/economy/ti-provlepei-to-forologiko-nomosxediossss

ΣΧΟΛΙΑ

 1. factorx avatar
  factorx 21/02/2011 19:17:47

  Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδων, κ. Ιωάννης Βρούτσης, με αφορμή τη κατάθεση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

  «Η κυβέρνηση, κατέθεσε σήμερα στη Βουλή άλλο ένα πολύπλοκο, δαιδαλώδες και υπέρμετρα γραφειοκρατικό φορολογικό νομοσχέδιο.
  Σε ένα μαξιμαλιστικό κείμενο 213 σελίδων, τίθενται αβέβαιοι στόχοι (διεύρυνση φορολογικής βάσης, φορολογικός ανταγωνισμός, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής), ενώ προβλέπεται η έκδοση δεκάδων υπουργικών αποφάσεων αμφίβολης υλοποίησης και αποτελεσματικότητας.
  Υπενθυμίζεται, ότι με την ίδια πολιτική ρητορεία η κυβέρνηση, είχε προωθήσει τον «πολλά υποσχόμενο» φορολογικό νόμο 3842/2010.
  Ένα νόμο, που σήμερα κρίνεται αναποτελεσματικός, όχι μόνο επειδή δεν συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού, αλλά και επειδή αρκετές από τις δεκάδες υπουργικές αποφάσεις που προέβλεπε - ακόμη και σήμερα – εκκρεμούν και δεν έχουν εκδοθεί.
  Η κυβέρνηση φαίνεται να αγνοεί, ότι η φοροδοτική ικανότητα των φορολογουμένων έχει πλέον εξαντληθεί.
  Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση των φορολογικών εσόδων, απαιτεί ένα απλό, σταθερό, αναπτυξιακό φορολογικό νόμο και δεν επιτυγχάνεται με:
  • Αύξηση της γραφειοκρατίας
  • Δημιουργία πολύπλοκων και ασύνδετων επιτροπών
  • Αυστηροποίηση ποινών
  • Παραπομπές σε δεκάδες υπουργικές αποφάσεις
  • Πρωταθλητισμό σε άμεσους και έμμεσους φόρους
  Στελέχωση κρίσιμων ελεγκτικών μηχανισμών στη βάση της ξεπερασμένης λογικής των ημετέρων».

 2. Σταύρος avatar
  Σταύρος 21/02/2011 19:23:46

  Με μία λέξη.
  ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ!!!

  • Αγοράναξ avatar
   Αγοράναξ @ Σταύρος 21/02/2011 20:07:05

   Βέβαια, περίμεναν πρώτα να βγεί λάδι ο δικός τους που έκλεψε 5,5 εκ ευρώ από φόρους, και τη γλύτωσε με πρόστιμο κάπου 5 χιλιάρικα.

   Αλήθεια δεν υπάρχει και εκείνη η απόφαση του Ανώτατου Ειδικου Δικαστηρίου που έλεγε ότι δεν μπορεί να πάει κάποιος φυλακή για χρεη στο δημόσιο λόγο Συνταγματικού κωλύματος;
   Πάλι νόμους που καταπατούν το Σύνταγμα βγάζουν οι πρασινοχουντικοί για να επιβάλουν τη δικτατορία τους;

 3. Ο Ιθαγενής avatar
  Ο Ιθαγενής 21/02/2011 20:36:33

  Θα πάνε και οι υπάλληλοι του κυρίου Παπακωνσταντίνου που είχαν ξεχάσει να κάνουν φορολογικές δηλώσεις;

 4. manos avatar
  manos 21/02/2011 21:05:16

  Ολοι οι νόμοι που ψηφίζονται τον 1,5 χρόνο της χούντας, έχουν να κάνουν με απαλοιφή των δικών τους αδικημάτων.
  Εχουν πείσει τον λαό ότι φταίνε όλοι εκτός από τους πολιτικούς (και ειδικά του πασοκ).
  Τέλος έχουν πείσει το λαό ότι για την κατάντια του τόπου φταιει ο Καραμανλής. Τα χρόνια που κλέβανε αυτοί ειναι αμελητέα.

 5. Posidonas avatar
  Posidonas 21/02/2011 21:49:27

  Αν δεν επιστρεψουν πρωτα αυτοι τα κλεμενα δεν υπαρχει περίπτωση να μαζεψουν ουτε δεκαρα. Ας κάνουν τα γηπεδα φυλακες. Αυτοι που τους πατρωναρουν να έχουν στο μυαλό τους οτι θα τους κρεμάσουμε απο τους φανοστάτες των δρομων.
  Ο Παπατζης και η συμμορια του δεν θα προλαβουν να το σκασουν. Γιατι να παω εγω φυλακη για 1000ευρω αφου 1000 παιρνω και οχι οι λοποδυτες που εστησαν πλιατσικο επι τρεις δεκαετιες; Ακουω σε πολλα ΜΜΕ να καταδικαζουν την βια, δεν μας λενε, την βια που ασκουν αυτοι με τις κλεψιες και απατες,την απιστευτη γραφειοκρατια τους και τα συνακολουθα της, ποιος θα την καταδικασει;
  Φωτια και τσεκουρι χωρις ελεος σε αυτος που ασελγουν πανω στην κοινωνια με διαφορα κολπα. Στο τελος, αυτα τα ρεμαλια θα μας ζητησουν να τους παρασημοφορισουμε για τον πλουτισμο τους. Οπως γινεται με τα διοδια, ετσι πρωτεινω να γινει μαζικα και με τις δηλωσεις φορολογιας. Να μη κανουμε κανενας. Πληρη ανυπακοή μπροστα σε αυτους τους σοσιαλδηκτατορες.

 6. loretta avatar
  loretta 22/02/2011 00:07:48

  ....να μας πουνε επισης ποσους ελληνες (αφου δουνε ποσες ειναι οι βεβαιωμενες οφειλες)πρεπει να χωσουν φυλακη...και επισης...ποσες φυλακες σκοπευουν να χτισουν!!

  ειδες ο παπακωσταντινου?? ειχε δεν ειχε παλι θεσεις εργασιας βρηκε...δεσμοφυλακες χιλιαδες.!!!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.