Το σχέδιο Ανάπτυξης για την «Ελλάδα του 2021»
24/04/2014 22:44
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το σχέδιο Ανάπτυξης για την «Ελλάδα του 2021»

Μειώσεις στους φόρους που βαρύνουν τις επιχειρήσεις, την ενέργεια και όλους τους πολίτες προβλέπει το κείμενο του αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας με τίτλο «Ελλάδα 2021: Το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρότυπο» που παρουσίασε στο EuroworkingGroup, η ελληνική πλευρά.

Μειώσεις στους φόρους που βαρύνουν τις επιχειρήσεις, παράγοντες του χώρου της ενέργειας αλλά και τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή όλους τους πολίτες, προβλέπει το κείμενο του αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας με τίτλο «Ελλάδα 2021: Το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρότυπο» που παρουσίασε στο EuroworkingGroup, η ελληνική πλευρά.

Το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων και μειώσεις φόρων τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε φυσικά πρόσωπα καθώς και στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, μόλις το επιστρέψουν οι οικονομικές συνθήκες. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στο προσχέδιο: «Σε συνθήκες σοβαρής οικονομικής κρίσης και επιτακτικής ανάγκης εξοικονόμησης πόρων, η μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι δύσκολη. Ωστόσο, στα επόμενα χρόνια, καθώς η οικονομία θα ανακάμπτει και τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα συνεχίσουν να παράγουν αποτελέσματα, η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών θα υλοποιηθεί». Αρχικά, επισημαίνεται, ότι στόχος είναι να μειωθεί σταδιακά η φορολογία των κερδών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, μετά τη μεγάλη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω περικοπές των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης».

Επιπλέον, επισημαίνεται, «η μείωση των φόρων επί των έμμεσων παραγόντων της παραγωγής ( π.χ. της ενέργειας), στο πλαίσιο της απελευθέρωσης και του εξορθολογισμού στις σχετικές αγορές, θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί». Τέλος, σημειώνεται ότι στοχευμένες δράσεις θα πρέπει να προωθηθούν για την “ανακούφιση” από τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, καθώς και η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών των φυσικών προσώπων».

«Προσδοκούμε ότι σε μια δεκαετία η παραγωγική δομή της Ελλάδας θα έχει αλλάξει ριζικά. Σημαντικοί πόροι θα κατευθύνονται στις επενδύσεις αντί της κατανάλωσης, η απασχόληση θα έχει αυξηθεί ουσιωδώς και μεγάλο μέρος του παραγόμενου προϊόντος θα εξάγεται, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει σύγκλιση με τις χώρες της ευρωζώνης, η οποία όμως θα στηρίζεται σε υγιείς οικονομικές βάσεις» σημειώνεται στα συμπεράσματα του κειμένου το οποίο στηρίχτηκε στις μελέτες που εκπόνησαν το τελευταίο 12μηνο το ΚΕΠΕ, το ΙΟΒΕ και η McKinsey.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται στο σχετικό κείμενο: «Με βάση την παραπάνω στρατηγική, θεωρούμε ότι η δομή της ελληνικής οικονομίας θα έχει αλλάξει ριζικά σε μία δεκαετία. Σημαντικό μέρος των πόρων θα διοχετευτεί κυρίως στις επενδύσεις παρά στην κατανάλωση, η απασχόληση θα έχει ενισχυθεί σημαντικά και ένα μεγάλο μέρος της εγχώριας παραγωγής θα εξάγεται, διασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως μια βιώσιμη σύγκλιση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας μπορούν να συνεισφέρουν στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας με δύο τρόπους, που έχουν ήδη συζητηθεί στο Eurogroup.

Αρχικά, μέσω της συμμετοχής τους στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (Institution of Growth – IfG). Το IfG έχει τη μορφή ενός ταμείου – ομπρέλα που λειτουργεί αυστηρά με εμπορικά κριτήρια, χρηματοδοτώντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έργα υποδομής με ίδια κεφάλαια, δάνεια και άλλα συνήθη χρηματοπιστωτικά μέσα. Το Επενδυτικό Ταμείο θα είναι εξαιρετικό ευέλικτο, επιτρέποντας τη συμμετοχή νέων εταίρων μετά την έναρξη των εργασιών, καθώς και την δημιουργία πρόσθετων υπο – ταμείων υπό την «ομπρέλα» του, εφόσον υπάρχει υψηλή ζήτηση για μεγάλα έργα σε άλλους υπο – τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Δεύτερον, μέσω της παροχής τεχνικής στήριξης. Αδιαμφισβήτητα, η τεχνική βοήθεια θα παρασχεθεί μετά από σχετική αίτηση των ελληνικών αρχών. Στόχος της θα είναι η μεταφορά υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης, ενώ οι συστάσεις της θα πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις πολιτικές του οικονομικού προγράμματος προσαρμογής. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την πετυχημένη παροχή τεχνικής στήριξης είναι η ενεργή συμμετοχή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και Ελλήνων ειδικών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των συστάσεων πολιτικής».

Τα βασικά σημεία του έχουν ως εξής:

Οι 9 πυλώνες

Τουρισμός

Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Ενέργεια

Διαμετακομιστικό εμπόριο & Συνδυασμένες μεταφορές

Ερευνα, Τεχνολογία & Καινοτομία

Βιομηχανία Φαρμάκων

Βιομηχανία μετάλλων και δομικών υλικών

Ναυτιλία και συναφείς δραστηριότητες

Εμπορεύσιμες υπηρεσίες»

Οι 13 οριζόντιες πολιτικές

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη σχεδιάσει και υλοποιεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οριζόντιες πολιτικές με έμφαση:

1. Βελτίωση δημοσιονομικών μεγεθών

2. Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για επενδύσεις και διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

3. Περιορισμός αθέμιτου ανταγωνισμού - ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

4. Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας- Αποκρατικοποιήσεις

5. Διευκόλυνση διεθνούς εμπορίου και εξωστρέφεια

6. Φορολογική πολιτική

7. Ευελιξία και ασφάλεια στην αγορά εργασίας

8. Εμφαση στην καινοτομία

9. Αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

10. Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο.

11. Καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας

12. Επιτάχυνση και βελτίωση της απονομής δικαιοσύνης

13. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Χρηματοδότηση

Για το πως θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη, σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση των επενδύσεων προϋποθέτει την ύπαρξη σημαντικών αποταμιεύσεων. Παράλληλα αναφέρεται ότι καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια «έχει η προσέλκυση ιδιωτικών πόρων κυρίως από το εξωτερικό» ενώ «στις παρούσες συνθήκες, ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η προσέλκυση ξένων κυρίως άμεσων αλλά και έμμεσων επενδύσεων στη χώρα».

«Οι βασικές δράσεις για την επίτευξη υψηλότερης αποτελεσματικότερης αποτελεσματικότητας περιλαμβάνουν:

Κινητοποίηση και απορρόφηση κεφαλαίων διαθέσιμα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ως το τέλος του 2015.

Εμπροσθοβαρής και στοχευμένος σχεδιασμός των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Βελτιστοποίηση της εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB).

Ο Οργανισμός για την Ανάπτυξη (IfG) που σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία είναι σχεδιασμένος σε τρεις βασικούς άξονες δραστηριοποίησης: δανειοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, παροχή ιδίων κεφαλαίων ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ΜμΕ, δανειοδότηση υποδομών».

Λεπτομέρειες του σχεδίου θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Κόνδωρας avatar
  Κόνδωρας 24/04/2014 23:57:04

  Αναπτυξιακό σχέδιο: γιατί τον Απρίλιο 2014, και όχι τον Ιούνιο 2012 ? Γιατί χάσαμε 2 χρόνια, τη στιγμή που η ανάγκη δημιουργίας νέων πηγών πλούτου ήταν άμεση, αφού η καταναλωτική "ανάπτυξη" κατέρρευσε ? Γιατί δεν μειώνουν δραστικά & άμεσα τη φορολογία σε όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ώστε να χτυπήσουν την ανεργία, αυξάνοντας (αν χρειαστούν ισοδύναμα) τις κρατήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, πού ούτως ή άλλως δεν παράγουν τίποτα ? Γιατί χρειάστηκαν ΚΕΠΕ/ΙΟΒΕ/McKinsey για να μας πουν τα αυτονόητα ?

  • Katia Z avatar
   Katia Z @ Κόνδωρας 25/04/2014 01:45:54

   Γιατί το 2012 ήσουν με το ένα πόδι έξω από το ευρώ, τις τράπεζες υπο κατάρρευση και τους ναζί-σταλινικούς-ψεκασμένους-αφελείς στην πλατεία, κοιτάς αφενός να σου δανείσουν κανένα φράγκο οι συγγενείς αφετέρου να μαζέψεις έσοδα γρήγορα. Άλλωστε έλειπαν: η σταθερότητα, η ρευστότητα, η αξιοπιστία. Δηλαδή σου έλειπαν τα τρία βασικά στοιχεία για να γίνουν επενδύσεις που θα υλοποιήσουν το αναπτυξιακό σου σχέδιο. Τώρα, το 2014, έχεις τα 2,5 από τα 3 (εκκρεμεί η πλήρης αποκατάσταση της ρευστότητας). Άρα τώρα μπορείς να μιλάς για αναπτυξιακό σχέδιο και να σε ακούσουν οι επενδυτές.

   • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ avatar
    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ @ Katia Z 25/04/2014 09:26:06

    .Δυστυχώς αγαπητή Κάτια Ζ πρέπει να γίνουν πρώτα οι εκλογές για να βεβαιωθούμε οτι αυτά τα 2,5 είναι αλήθεια, διότι μέχρι τώρα μας έχουν εξαπατήσει πανω απο 3 φορές προεκλογικά. Οσον αφορά την ρευστότητα μάλλον θα διαψευσθείς, ιδίως αν γίνει καμμιά στραβή στην Ουκρανία. Αν πάλι έχεις δίκιο, προσωπικά θα είμαι ευτυχής ακόμα κι αν τα οφέλη τα καρπωθεί ο Τσίπρας . Αλλωστε οι άλλοι αρκετά καρπώθηκαν ως τώρα...

   • ΘΑΝΟΣ avatar
    ΘΑΝΟΣ @ Katia Z 25/04/2014 10:10:12

    Ενω τωρα εχεις τις τραπεζες τελειως πτωχευμενες, η ρευστοτητα δεν υπαρχει καθολου και απο σταθεροτητα αλλο τιποτα.Που τα βλεπετε ολα αυτα απορω.Και κατι αλλο.Ολος αυτος ο κοσμος που κατεβηκε στις πλατειες αναζητωταντας το δικιο του απο την δηθεν Δημοκρατια τους χαρακτηριζετε ετσι μαλλον θα εισαστε απο τους βολεμενους.Η αναπτυξη με μισθους πεινας δεν γινετε και οποιοι επενδυτες ερθουν θα ερθουν σαν τα κορακια για να αρπαξουν οτι θα εχει απομεινει.

   • Κόνδωρας avatar
    Κόνδωρας @ Katia Z 25/04/2014 11:14:56

    Κάτια, η "πλατεία" ήταν το 2011. Τον Ιούνιο 2012, αμέσως μετά τις εκλογές, ο Πρόεδρος (σωστά) διαβεβαίωσε τους δανειστές για τήρηση των δεσμεύσεων. Η φοροκαταιγίδα ερχόταν, η ύφεση οργίαζε. Έπρεπε να βρεθεί άμεσα τρόπος αναπλήρωσης του χαμένου ΑΕΠ. Τίποτα δεν τον σταματούσε από το να φορολογήσει τους Δημ.Υπαλλήλους περισσότερο, και ταυτόχρονα να φορο-απαλλάξει 10.000 παραγωγικές/εξαγωγικές επιχειρήσεις για 3-5 χρόνια. Ίσα-ίσα: ο νέος πλούτος (μια που ο παλιός κατέρρεε) θα τόνωναν "σταθερότητα, ρευστότητα, αξιοπιστία" που αναφέρεις κι εσύ, και ΤΩΡΑ θα είχαμε ΗΔΗ αποτελέσματα. Όταν διψάς, και στερέψει η βρύση, ψάχνεις άμεσα να βρεις άλλη βρύση, δεν περιμένεις να "σταθεροποιηθεί" η δίψα σου!

    • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ avatar
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ @ Κόνδωρας 25/04/2014 13:54:28

     Ναι φίλε Κόνδωρα, όμως αυτό έκανε ο Χότζας προκειμένου να μάθει το γάιδαρό του να μην τρώει το χορτάρι και ψόφησε απ' την πείνα. Δεν νομίζω οτι χρειάζεται μετάφραση η διαταγή που έλαβαν και υπέγραψαν οι συγκυβερνώντες και που ήταν ξεκάθαρη:"Εξολοθρέψτε για πάντα τις ατομικές και οικογενειακές , ακόμα και αγροτικές, επιχειρήσεις στην Ελλάδα" ώστε τα κέρδη να πάνε όλα στους νταβατζήδες τύπου Lamda Developement". Ακόμα κι αν δεν είχε διατυπωθεί έτσι, το αποτέλεσμα ούτε ο Σαμαράς δεν αμφισβητεί πλέον οτι είναι αυτό.

    • ΚωσταςΧ avatar
     ΚωσταςΧ @ Κόνδωρας 25/04/2014 17:58:26

     Εχω βαρεθει να διαβαζω και να ακουω απο τον καθε ενα, να λεει τα ιδια και τα ιδια για τους δημοσιους υπαλληλους! Για πες μας λοιπον , τα επαγγελματικα δανεια ποιοι τα επερναν με χαριστικους ορους? οι ΙΔΙΩΤΕΣ !
     τα ολυμπιακα εργα ποιοι τα πηραν? οι ΙΔΙΩΤΕΣ ! ποιοι ειναι φοροφυγαδες? οι ΙΔΙΩΤΕΣ ! τις εταιριες ποιοι τις πηγαν εξω? οι ΙΔΙΩΤΕΣ ! ο ΦΩΚΑΣ εκλεισε ,ο ΜΑΤΖΩΡΗΣ το ιδιο, και τοσες εταιριες! Για το ΩΝΑΣΕΙΟ και το ΝΤΥΝΑΝ οι δημοσιοι φταινε? ξεχνας οτι οι μισθωτοι και οι συνταξιουχοι φορολογουνται μεχρι κεραιας ! και στο τελος τελος ,ολοι οι δημοσιοι υπαλληλοι εχουν πολιτικους προισταμενους ,οι οποιοι ολως τυχαιως δεν φερουν καμια ευθυνη ! Εχετε βρει το μαυρο προβατο τον δημοσιο τομεα ! ας πανε ολα λοιπον στον ιδιωτικο τομεα με μισθους μπαγκλαντες να προκοψουμε !παπαγαλακια ε! παπαγαλακια!

     • Κόνδωρας avatar
      Κόνδωρας @ ΚωσταςΧ 25/04/2014 23:22:47

      Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβεις: οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παράγουν πλούτο, οι δημόσιοι υπάλληλοι καταναλώνουν τον πλούτο (με μισθούς/συντάξεις) που παρήγαγαν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι Δημ.Υπάλληλοι δημιουργούν ένα ανυπόφορο πλέγμα γραφειοκρατίας που εμποδίζει τον ιδιωτικό τομέα να λειτουργήσει αποδοτικά. Το 1,5 εκατ άνεργοι είναι ΟΛΟΙ από τον ιδιωτικό τομέα. Πιο λιανά δεν μπορώ να το κάνω...

     • Κωστας Χ avatar
      Κωστας Χ @ Κόνδωρας 26/04/2014 05:53:28

      Κανε μια βολτα στην αγορα! δες και μετρα τα κλειστα μαγαζια, πηγαινε και μια Σωκρατους ,Ψυρρη ,Αθηνας ,κι αμα βρεις βιοτεχνια ανοιχτη σφυρα μου! Μπορει τον πλουτο να τον παραγει ο ιδ.τομεας ,ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ! ΤΟ ΚΛΕΨΙΜΟ των φορων,ΤΙΣ ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΙΣΕΙΣ για να ΔΙΝΟΥΝ ΜΙΖΕΣ ωστε να ΠΑΙΡΝΟΥΝ τις συμβασεις ! ποιος τα εκανε? Ο Ιδιωτικος Τομεας!!!! Εγω λοιπον λεω, ΟΛΑ μα ΟΛΑ στους εργολαβους με ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ!!! τι δεν καταλαβαινεις? ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ!!!! μονο ιδιωτικος με 4ωρη απασχοληση 50+ ωρες /εβδομαδα,ανοιχτα τις Κυριακες, ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ αν ΥΠΑΡΧΕΙ σαλιο ! που ελεγε κι ο Λοβερδος!!!!!!!!!!!

     • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ avatar
      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ @ Κωστας Χ 26/04/2014 08:24:14

      Μην κουράζεσαι αγαπητέ Κώστα Χ κι εγώ στον ιδιωτικό τομέα εκ πεποιθήσεως είμαι πάντα γιατί θεωρώ τον Ελληνικό Δημόσιο τομέα κάτι σαν ΟΑΕΔ. Και το πρόβλημα του Δημοσίου δεν είναι ο αριθμός και οι μισθοί των υπαλλήλων, αλλά η εχθρότητα και η απόλυτη ανευθυνότητα και γραφειοκρατία με την οποία αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειοψηφία των Δ.Υ. τον πολίτη με το επιχείρημα "Και γιατί να σ΄εξυπηρετήσω και να πάρω την ευθύνη αφου δεν έχω κανένα κίνητρο ή φόβο?". Οπως όμως προκύπτει κι απο τα λεγόμενά σου, ο Δημόσιος τομέας στην Ελλάδα ουδέποτε ανήκε στο Δημόσιο!!! Πάντα ανήκει και υπάρχει για να εξυπηρετούνται οι "Νταβατζήδες" που τον χρησιμοποιούν προς το συμφέρον τους όπως ομολόγηε με ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ο Κώστας Καραμανλής . Aυτοί κυβερνούν επι της ουσίας με φοβερό όπλο τα ΜΜΕ που αυτοί ελέγχουν απόλυτα και βλέπετε την πλήρη διαστρέβλωση της αλήθειας σύμφωνα με τα συμφέροντά τους ιδίως στην προεκλογική περίοδο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πως όταν το πρωτοπαλλίκαρο του Κόκκαλη που κυβερνούσε τον κρατικό τότε ΟΠΑΠ ενοχοποιήθηκε για σκάνδαλα, ο Κόκκαλης τον προσέλαβε σε υψηλόβαθμη θέση στην Ιντρακόμ. Και δεκάδες ακόμα τέτοια παραδείγματα ιδίως για τον διπλό ρόλο των "Εργατοπατέρων" που είναι η άλλη κολώνα του συστήματος...Κάνεις όμως κι εσύ το λάθος να τα ρίχνεις ολα στον ιδιωτικό τομέα και δή στις μικρομεσαίες ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις που ήταν όντως η ραχοκοκκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας και η παραγωγική Δύναμη της Ελλάδας που την έχουν συντρίψει. Ο Μεγάλος Ιδιωτικός τομέας βεβαίως και ευθύνεται κατά 90%+ για την κρίση, με πρώτες τις τράπεζες και τον τοξικό τους τζόγο τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα (παίζουν με τοξικά ομόλογα ιδιωτικά ή κρατικά δεν έχει σημασία, και "σκάνε" όταν ξεπεράσουν τα όρια) δεύτερους τους νταβατζήδες που με τις off shore τους τά βγάζουν αφορολόγητα έξω,τρίτον τους πολιτικούς που εισπράττουν τις μίζες τους για να μην ελέγχουν τίποτε και να "λαδώνουν" και τους ψηφοφόρους τους για να τους ψηφίζουν χωρίς μάλιστα να ξοδεύουν τα κλεψιμέικα αλλά χρεώνοντάς τους στον δημόσιο κορβανά, και τέταρτον τα λαμόγια=κλεφτοκοτάδες που αρπάζουν ό,τι μπορέσουν με την ανοχή των πολιτικών. Η μόνη ευθύνη του λαού είναι οτι δεν επαναστατεί για να σφάξει όλους αυτούς όπως το 1821...

 2. George N avatar
  George N 25/04/2014 09:45:29

  Οι άνθρωποι της αγοράς ίσως να θεωρούσαν ώς τα μεγαλύτερα προβλήματα για επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα την γραφειοκρατία, την δικαιοσύνη και τις μεταβολές του πλαισίου ανά ημέρα, αλλά από την άλλη τι ξέρουν κι αυτοί και ποιος τους χρειάζεται....

 3. Wolf avatar
  Wolf 25/04/2014 12:40:07

  "Ελλάδα του 2021" ο τίτλος ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Και τι εννοώ? Μα φυσικά ότι τουλάχιστον μέχρι το 2021, που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια απελευθέρωσης, θα τα γιορτάσουμε με Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και θα συνδυασθούν με την πλήρη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και της ευημερίας των ελλήνων πολιτών.

  • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ avatar
   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ @ Wolf 25/04/2014 13:05:59

   O λύκος είναι πάντα αισιόδοξος αγαπητέ wolf ιδιαίτερα όταν βλέπει οτι τα πρόβατα είναι εντελώς ανυπεράσπιστα. Πώς το έλεγε τότε ο Αντρέας? "Είμαστε ισόβια κυβέρνηση. Είναι δυνατό να μην μας ευγνωμονεί ο λαός που τον σώσαμε?"

 4. Aegean times avatar
  Aegean times 25/04/2014 15:02:41

  Χμμ, Βιομηχανία μετάλλων (οι χαλυβουργικές για κλείσιμο δεν πάνε?) και δομικών υλικών.... όπως λέμε αμμοχάλικο δηλαδή για να φτιάχνουν δρόμους οι εργολάβοι... Μάλιστα. Το ερώτημά μου είναι αν οι πυλώνες αυτοί όπως αποκαλούνται είναι δικής μας εμπνεύσεως ή αν μας τους ψιθύρισαν στο αυτί κάποιοι άλλοι (αυτοί που γενικώς θέλουν να κρατάνε για πάρτι τους την βαριά βιομηχανία), γιατί εγώ δεν βλέπω κανένα τομέα στιβαρό και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, συγνώμη που το λέω αλλά έτσι είναι, για παράδειγμα καλός ο τουρισμός και καλά θα κάνουμε να τον προσέξουμε σαν τα μάτια μας αλλά είναι παράλληλα ευάλωτος και επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Πάση θυσία πρέπει να στραφούμε και σε άλλους παραγωγικούς τομείς, πάση θυσία, υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία, θάρρος και ρίσκο χρειάζονται.

 5. panas avatar
  panas 25/04/2014 18:31:20

  Δύο ερωτήσεις - παρατηρήσεις: 1.Στις οριζόντιες πολιτικές η καταπολέμηση της διαφθοράς και η επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης γιατί είναι τόσο κάτω στις θέσεις 11 και 12; 2. Τα υπόλοιπα θα μπορούσα να τα γράψω και εγώ, ειδικά τις γενικόλογες κατευθύνσεις. Θα δούμε πιο συγκεκριμένες πολιτικές και προτάσεις κάποτε; Πως θα στηριχτεί και θα ενεργοποιηθεί κυρίως ο νέος και μορφωμένος κόσμος που μπορεί να φέρει την καινοτομία στην επιχειρηματικότητα και, πως θα χτιστεί επιτέλους η εμπιστοσύνη σε θέματα δημόσιας υγείας και παιδείας. Εκτός αν θεωρείτε πως αυτοί οι τομείς δεν σχετίζονται με την ανάπτυξη... Βγείτε στην αγορά και ψάξτε πραγματικά ειδικούς που σχετίζονται με την παραγωγή. Βρείτε από το εξωτερικό αυτούς που έχουν επαγγελματική εμπειρία (οι σπουδές, όσο λαμπρές και να είναι, δεν φτάνουν, όταν ψάχνεις ανθρώπους που πρέπει να προάγουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα) που μετά από πολλά 12ωρα ξέρουν τι σημαίνει "σηκώνω τα μανίκια" και κάντε επιτέλους πέρα τους μεταξωτούς παρασιτικούς "κ...ους". Αλλάξτε το πλαίσιο...

 6. Petronius avatar
  Petronius 26/04/2014 11:01:14

  Διαβάστε, αν θέλετε, αυτό, για να καταλάβετε πώς ο μαυρογιαλούρος του Υπ. Παιδείας αντιλαμβάνεται το "σχέδιο ανάπτυξης για την Ελλάδα του 2021": ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ: ΜΠΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ http://www.bostanistas.gr/?i=bostanistas.el.themata&id=2153

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.