15/09/2010 12:38
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τι κοστίζει πιο πολύ; Η φοροδιαφυγή ή 877 επιστήμονες;

Η Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών ζητάει απεγνωσμένα νέο εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να μπορούν τα τελωνεία να λειτουργούν αποτελεσματικά και να φέρνουν έσοδα.

Ως διοριστέα στο Υπουργείο Οικονομικών μέσω γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 2008 ρωτώ κι εγώ τον Υπουργό με την σειρά μου, πότε θα προσληφθούν οι 877 επιτυχόντες οικονομολόγοι  σε εφορίες τελωνεία και Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε μια περίοδο υστέρησης εσόδων, που η πρόσληψή τους έχει παγώσει γιατί..κοστίζει.

Τι έχει μεγαλύτερο κόστος για τον απλό πολίτη που φοβάται τα νέα μέτρα λόγω αποτυχίας είσπραξης εσόδων; Ο μισθός  877 επιστημόνων που θα εργαστούν στην είσπραξη εσόδων ή τα δις που χάνονται από την φοροδιαφυγή ελλέιψη προσωπικού;

Αναγνώστρια

ΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονομικών

κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

ΚΟΙΝ.: 1) Υφυπουργό Οικονομικών

κ. Δημήτρη Κουσελά

2) Γενικό Γραμματέα Φορολογικών

και Τελωνειακών Θεμάτων

κ. Δημήτρη Γεωργακόπουλο

3) Γενικό Δ/ντη Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

κ. Νικόλαο Βερναδάκη

4) Προϊστάμενο 3ης Δ/νσης

Προσωπικού Τελωνείων

κ. Μανώλη ΓιαλούρηΚύριε Υπουργέ,

Απόρροια της εμπειρίας μας, τόσο ως εργαζομένων όσο και ως εκπροσώπων αυτών, είναι η πεποίθηση ότι οι σημερινές δυσλειτουργίες της  Τελωνειακής Υπηρεσίας οφείλονται, κατά μείζονα λόγο, στην απουσία διαρθρωτικών αλλαγών και στην έλλειψη προσωπικού, προβλήματα τα οποία υφίσταντο μεν διαχρονικά, αλλά την τελευταία πενταετία έχουν επιδεινωθεί, καθώς από πλευράς πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας δεν έγιναν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Όπως γνωρίζετε,  η διαρθρωτική  δομή της Υπηρεσίας μας δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, παρά τις επερχόμενες αλλαγές σε κοινοτικό επίπεδο στο σύνολο των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων (Νέος Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας-Ηλεκτρονικό Τελωνείο-Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς-Κεντρικός Τελωνισμός Εμπορευμάτων). Η δε αναδιάρθρωση  που επιχειρήθηκε το 2007, μάλλον συνέβαλε στην περαιτέρω απορρύθμιση και αποσυντονισμό της υπηρεσίας, παρά οδήγησε στο επιθυμητό για την Υπηρεσία αποτέλεσμα. Και τούτο διότι, είχε ως σκοπό και στόχο την δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος για την ικανοποίηση των κομματικών φίλων και όχι τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα,  μετά τις μαζικές αποχωρήσεις τόσο του 2010 (365 άτομα), όσο και των τελευταίων ετών (266 το 2007, 286 το 2008 και 187 το 2009), χωρίς καμία ουσιαστική πρόσληψη αυτά τα χρόνια (πλην ορισμένων  επιλεκτικών μετατάξεων), σήμερα υπηρετούν στην Τελωνειακή Υπηρεσία δύο χιλιάδες οκτακόσιοι ογδόντα έξι (2.886) υπάλληλοι, οι οποίοι λόγω των συνεχιζόμενων αποχωρήσεων μειώνονται δραματικά. Επισημαίνουμε ότι οι υπηρετούντες υπάλληλοι ανέρχονταν:

το 2000 σε 3.931

το 2004 σε 3.746

το 2006 σε 3.796

το 2009 σε 3.309

Κατ’ αποτέλεσμα, τα περισσότερα τελωνεία της χώρας αδυνατούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και οι υπάλληλοι εργάζονται καθημερινά, καθ΄ υπέρβαση, αρκετές ώρες, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου για να ανταποκριθούν τα τελωνεία στις απαιτήσεις των συναλλασσόμενων, λαμβάνοντας υπόψη και την δύσκολη  οικονομική κατάσταση της χώρας.

Οπότε, η Τελωνειακή Υπηρεσία σήμερα, όπως είναι διαρθρωμένη και δομημένη και με το υπάρχον προσωπικό που υπηρετεί, ανταποκρίνεται οριακά στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της. Η υφιστάμενη  κατάσταση είναι λοιπόν αδιέξοδη και επιβάλλονται άμεσες παρεμβάσεις εκ μέρους σας.  Ως τέτοιες προτείνουμε:

α) Άμεση πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2009 και των δικαιωθέντων του διαγωνισμού του 2002 (150 και 10 άτομα αντίστοιχα), των οποίων η διαδικασία πρόσληψης έχει παγώσει, μετά από νομοθετική παρέμβασή σας).

β) Νέα προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού  τουλάχιστον 300 ατόμων, λαμβάνοντας υπόψη ότι πέρα από τις σημερινές ελλείψεις, το 2011 και 2012 αποχωρούν 546 (219 και 327 αντίστοιχα) συνάδελφοι.

γ) Άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων επιπέδου διεύθυνσης.

Σας τονίζουμε ότι, σήμερα οι περισσότερες τελωνειακές μονάδες και κυρίως οι πλέον σημαντικές λειτουργούν χωρίς προϊσταμένους. Επίσης, καμία επιλογή δεν έχει πραγματοποιηθεί από 1-1-2008 και καμία μετακίνηση από την ανάληψη της πολιτικής ηγεσίας από μέρους σας, με αποτέλεσμα τη διατήρηση του υπάρχοντος νοσηρού κλίματος.

δ) Προκήρυξη επιλογής προϊσταμένων επιπέδου τμήματος.

Η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα, γιατί τα περισσότερα τμήματα δεν είναι στελεχωμένα με προϊσταμένους.

ε) Ορθολογική κατανομή του προσωπικού, με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες λειτουργίας των Τελωνειακών μονάδων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα Τελωνεία εισόδου-εξόδου (π.χ. Τελωνείο Ευζώνων) και στα Τελωνεία Ε.Φ.Κ..

Άμεση προώθηση των αιτημάτων των συναδέλφων, για μεταθέσεις και μετακινήσεις στο αρμόδιο Γ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Επισημαίνουμε ότι, τα αιτήματα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκκρεμότητα.

στ) Ουσιαστική και ολοκληρωμένη αναδιάρθρωση Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Οι αλλαγές που έχουν επέλθει σε κοινοτικό επίπεδο, οι απλοποιήσεις και απλουστεύσεις των διαδικασιών, το μέγεθος των συναλλαγών, η μετεγκατάσταση πολλών επιχειρήσεων σε νέες βιομηχανικές περιοχές, επιβάλλουν αλλαγές στην σημερινή δομή της τελωνειακής υπηρεσίας (συγχωνεύσεις, καταργήσεις και αναβαθμίσεις).  Η ομοσπονδία μας έχει επεξεργασμένη πρόταση προς συζήτηση με την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία, η οποία μπορεί να σας υποβληθεί στα πλαίσια μιας θεσμοθετημένης επιτροπής που θα οριστεί εκ μέρους σας.

ζ) Απλοποίηση διαδικασιών. Αναπροσαρμογή ελέγχων, αναβάθμιση Τελωνειακών περιφερειών με μεταφορά ουσιαστικών και καθοριστικών αρμοδιοτήτων που θα συμβάλουν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των συναλλασσόμενων με την Τελωνειακή Υπηρεσία. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την θεσμοθέτηση επιτροπής με την συμμετοχή και εκπροσώπων της ομοσπονδίας μας, για την αναθεώρηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη και την εφαρμογή των συστημάτων ICIS NET  και ELENXIS.

η) Άμεση ενίσχυση και αναβάθμιση των ελεγκτικών – διωκτικών Υπηρεσιών (ΣΔΟΕ – ΕΛΥΤ – Τμήματα Δίωξης) με καταρτισμένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα ελέγχου. Άμεση χρήση των αποκτηθέντων και μη χρησιμοποιηθέντων μέχρι σήμερα δύο (2) πλοίων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας στο θαλάσσιο χώρο και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής.

θ) Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας σε ορισμένες τελωνειακές μονάδες, των οποίων η κτιριακή υποδομή κρίνεται απαράδεκτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Τελωνείο Κήπων
Β΄ Τελωνείο Θεσ/κης
Τελωνείο Πατρών

ι) Επανεξέταση όλων των χορηγούμενων μέχρι σήμερα ατελειών και επιστροφών Ε.Φ.Κ., λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο τα σημερινά κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα, όσο και το ότι η κάθε παρεχόμενη ατέλεια πρέπει να είναι εξειδικευμένη και να στοχεύει στην αποκλειστική στήριξη της συγκεκριμένης ομάδας-κατηγορίας πολιτών.

Ακόμη, στο σύνολο των παρεχόμενων ατελειών θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι διευκολύνσεις αξιοποιούνται μόνο από τις συγκεκριμένες κατηγορίες για τις οποίες θεσμοθετήθηκαν. Στις περιπτώσεις δε εκτροπών και καταστρατηγήσεων, θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο στόχος και να επιδιωχθεί απευθείας οικονομική ενίσχυση των ωφελούμενων  ομάδων, ώστε να περιορισθεί η κατάχρηση της εν λόγω ατέλειας και κατ’ επέκταση της απώλειας των φορολογικών εσόδων.

Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία μας με το υπ’ αριθμ. 251/2-7-2010 σχετικό έγγραφό της είχε ζητήσει συνάντηση μαζί σας για τη συζήτηση όλων των ανωτέρω θεσμικών αλλά και οικονομικών θεμάτων τα οποία απασχολούν τον κλάδο μας, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Έχουμε τη γνώμη μάλιστα, ότι η συνάντηση αυτή πρέπει να ορισθεί το συντομότερο δυνατόν, καθώς οι παρεμβάσεις σας στα προαναφερόμενα ζητήματα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΤΥΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Strange Attractor avatar
  Strange Attractor 15/09/2010 19:39:00

  Αναγνώστρια, εσένα περίμεναν στο τελωνείο για να σωθεί η Ελλάδα.

  • Επώνυμος avatar
   Επώνυμος @ Strange Attractor 15/09/2010 19:40:53

   Κι αυτήν κι όλους τους άλλους μαζί. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε στελέχωση στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία και τους περίμεναν πώς και πώς τους καινούργιους.

 2. Strange Attractor avatar
  Strange Attractor 15/09/2010 19:44:44

  Ας μη μπούμε καλύτερα σε συζήτηση για τα τελωνεία, διότι θα οδηγηθούμε πάλι σε αδιέξοδα για λαμποργκίνι και φερράρι και σε τσιμπούσια στη Δοϊράνη...

 3. antimidas avatar
  antimidas 18/09/2010 05:20:49

  Δεν υπάρχει χώρος για άτομα μέσω ΑΣΕΠ μόνο βισματάκια τύπου stage ή προσλήψεις στην βουλή (που είναι εκτός ΑΣΕΠ). Άσε που τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό σκέφτονται να τον δώσουν σε καμιά πολυεθνική τύπου KPMG, PricewaterhouseCoopers κλπ..

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.