20/11/2013 20:45
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα έσοδα της ΟΠΑΠ σταθεροποιούνται μετά από 12 συνεχόμενα πτωτικά τρίμηνα


 Αθήνα – 20 Νοεμβρίου 2013 – Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013.
Πωλήσεις: 2.641,8 εκ. ευρώ έναντι 2.946,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (μείωση 10,3%). Οι πωλήσεις του γ’ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 0,7% στα 897,6 εκ. ευρώ, καταγράφοντας μια διαδοχική βελτίωση σε τριμηνιαία βάση.


Καθαρά έσοδα (GGR) εννεαμήνου χαμηλότερα κατά 8,0% στα 874,8 εκ. ευρώ (2012: 950,4 εκ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα γ’ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 0,5% αντίστοιχα με τη βελτίωση των πωλήσεων.


Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 174,1 εκ. ευρώ έναντι 499,6 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (μείωση 65,2%), κυρίως λόγω της φορολόγησης των καθαρών εσόδων κατά 30% από την 1η Ιανουαρίου 2013.


Καθαρά κέρδη: 111,7 εκ. ευρώ έναντι 371,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (μείωση 70,0%).


Κέρδη ανά μετοχή: 0,35 ευρώ έναντι 1,17 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (μείωση 70,0%).


Η ταμειακή θέση παραμένει ισχυρή στα 288,8 εκ. ευρώ έναντι 340,7 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2012.


H Διοίκηση διατηρεί αμετάβλητο το στόχο για τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 242 εκ. ευρώ για το 2013.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου 2013, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ    κ. Kamil Ziegler, αναφέρει:

«Η σταθεροποίηση των εσόδων της ΟΠΑΠ το γ’ τρίμηνο, παράλληλα με την ανάληψη των καθηκόντων μας,  συνιστούν τη θετική επανεκκίνηση της εταιρείας.

Είμαι αισιόδοξος πως μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας και εκμεταλλευόμενοι τις νέες ευκαιρίες, η τάση αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω, δημιουργώντας υπεραξίες για τους μετόχους μας.»

1.  ΣΥΝΟΨΗ
(Ποσά σε εκ. Eυρώ)

γ’ τρίμηνο 13
γ’ τρίμηνο 12
% Δ
εννεάμηνο 13
εννεάμηνο 12
% Δ

Πωλήσεις

897,6
891,3
0,7
2.641,8
2.946,1
(10,3)

Μικτό κέρδος (GGR)

293,2
291,9
0,5
874,8
950,4
(8,0)

EBITDA

70,8
155,0
(54,3)
174,1
499,6
(65,2)

Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%)

67.3%
67,3%

66,9%
67,7%


Περιθώριο EBITDA

7,89%
17,4%

6,6%
17,0%


Περιθώριο EBITDA (επί του GGR)

24,1%
53,1%

19,9%
52,6%


Καθαρά κέρδη

44,4
113,6
(60,9)
111,7
371,7
(70,0)

Περιθώριο Καθαρών κερδών

5,0%
12,8%

4,2%
12,6%
Οι πωλήσεις στο εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 10,3% σε 2.641,8 εκ. ευρώ από 2.946,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών (ΑΕΠ εννεαμήνου μειωμένο κατά 4.1%) και διαφόρων έκτακτων παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα α’ τριμήνου. Οι πωλήσεις στο γ’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 897,6 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,7%, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ανάπτυξη μετά από 12 συνεχή αρνητικά τρίμηνα.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο εννεάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 174,1 εκ. ευρώ, από 499,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 65,2% ως αποτέλεσμα κυρίως της φορολόγησης επί των καθαρών εσόδων με συντελεστή 30% από 1.1.2013 και σε μικρότερο βαθμό της μείωσης του κύκλου εργασιών. Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2013 έφτασαν τα 70,8 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 54,3%, σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με τα EBITDA του α’ εξαμήνου 2013.

Τα  καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 70,0% στα 111,7 εκ. ευρώ έναντι 371,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Τα καθαρά κέρδη στο γ’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 44,4 εκ. ευρώ από 113,6 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 60,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

2.  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
  Πωλήσεις ανά παιχνίδι γ’ τριμήνου και εννεάμηνου 2013 και 2012


(Ποσά σε χιλ. Eυρώ)

γ’ τρίμηνο 13
γ’ τρίμηνο 12
Δ%
εννεάμηνο 13
εννεάμηνο 12
Δ%

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

294.267
272.729
7,9
860.342
1.040.291
(17,3)

ΠΡΟΠΟ

2.494
2.847
(12,4)
9.207
11.506
(20,0)

ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

277
218
27,3
865
934
(7,4)

MONITOR GAMES

17.971
22.450
(20,0)
49.614
71.954
(31,1)

GO LUCKY

389
911
(57,3)
1.261
3.845
(67,2)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

315.398
299.155
5,4
921.289
1.128.530
(18,4)

% συνολικών  εσόδων

35,1
33,6
 
34,9
38,3
 

    KINO

504.002
512.428
(1,6)
1.474.811
1.571.930
(6,2)

ΤΖΟΚΕΡ

51.552
49.805
3,5
156.998
154.212
1,8

ΛΟΤΤΟ

11.649
14.438
(19,3)
46.346
42.247
9,7

Super 3

5.406
6.753
(20,0)
16.105
21.415
(24,8)

ΠΡΟΤΟ

7.563
6.446
17,3
20.331
20.330
0,0

Extra 5

1.987
2.260
(12,1)
5.951
7.436
(20,0)

ΣΎΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ

582.159
592.130
(1,7)
1.720.542
1.817.570
(5,3)

% συνολικών  εσόδων            

64,9
66,4
 
65,1
61,7
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

897.557
891.285
0,7
2.641.831
2.946.100
(10,3)Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού μειώθηκαν στο εννεάμηνο 2013 κατά 18,4%, στα 921,3 εκ. ευρώ από 1.128,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, που οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 17,3% στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ, λόγω απουσίας κάποιου μεγάλου αθλητικού γεγονότος. Στο γ’ τρίμηνο 2013, τα έσοδα του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ αυξήθηκαν στα 294.3 εκ. ευρώ, κατά 7,9%, εν μέρει λόγω της νωρίτερης έναρξης των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία στο εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 5,3% στα 1.720,5 εκ. ευρώ, έναντι 1.817,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο. Στο γ’ τρίμηνο 2013, τα έσοδα από αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά μόλις 1,7%, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων σε ΤΖΟΚΕΡ και της συνεχόμενης τριμηνιαίας βελτίωσης των επιδόσεων του ΚΙΝΟ, παρουσιάζοντας μείωση κατά μόλις 1,6% στο γ’ τρίμηνο, έναντι μείωσης 11,4% στο α’ τρίμηνο και 5,2% στο β’ τρίμηνο. 
 Κόστος παροχής υπηρεσιών γ’ τριμήνου  και εννεάμηνου 2013 και 2012


(Ποσά  σε χιλ. Ευρώ)

γ’ τρίμηνο 13
γ’ τρίμηνο 12
Δ%
εννεάμηνο 13
εννεάμηνο 12
Δ%Αποδόσεις  σε νικητές

604.350
599.424
0,8
1.767.047
1.995.694
(11,5)

Προμήθειες πρακτόρων

75.666
75.056
0,8
223.339
247.255
(9,7)

Φόρος επί των καθαρών εσόδων

82.837
-
-
246.577
-
-

Υπόλοιπα έξοδα κόστους πωλήσεων

50.360
49.405
1,9
158.926
144.878
9,7

Σύνολο κόστουςπαροχής υπηρεσιών

813.213
723.885
12,3
2.395.889
2.387.827
0,3

% επί των Πωλήσεων

90,6
81,2
 
90,7
8881,1 555
9 

Το κόστος παροχής υπηρεσιών στο εννεάμηνο 2013 διαμορφώθηκε στα 2.395,9 εκ. ευρώ από 2.387,8 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο 2012 αυξημένο κατά 0,3% σε ετήσια βάση.

Τα κέρδη στους νικητές των παιγνιδιών στο εννεάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 1.767,0 εκ. ευρώ,  αντιστοιχώντας στο 66,9% των συνολικών πωλήσεων, έναντι 67,7% την ίδια περίοδο του 2012. Παρά την αύξηση των πωλήσεων, στο γ’ τρίμηνο 2013 για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το ποσό που αποδόθηκε στους νικητές ως ποσοστό επί των πωλήσεων του παιχνιδιού (payout) διαμορφώθηκε στο 68,7% έναντι 69,4% του γ’ τριμήνου 2012, ενώ το payout  στο ΚΙΝΟ διαμορφώθηκε σε 69,6% έναντι 69,3% την αντίστοιχη περίοδο 2012. 
 Κόστος διάθεσης γ’ τριμήνου  και εννεάμηνου 2013 και 2012


(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

γ’ τρίμηνο 13
γ’ τρίμηνο 12
Δ%
εννεάμηνο 13
εννεάμηνο 12
Δ%Διαφήμιση

2.404
2.177
10,5
7.978
7.554
5,6

Δωρεές-οικον. ενισχύσεις

2.819
2.454
14,9
10.849
8.684
25,0

Χορηγίες

10.905
10.024
8,8
52.174
48.296
8,0

Έξοδα εκκθέσεων

29.0
55.0
(47,6)
29.0
55.0
(47,6)

Μερικό σύνολο

16.157
14.710
9,8
71.030
64.589
10,0

Υπόλοιπα έξοδα κόστους διάθεσης

1.217
1.505
(19,2)
4.428
4.936
(10,3)

Σύνολο κόστους διάθεσης

17.374
16.215
7,1
75.458
69.525
8,5Τα συνολικά έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο 2013 σε 75,5 εκ. ευρώ από 69,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις αυξήθηκαν κατά 25,0% στα 10,9 εκ. ευρώ, αντανακλώντας την ενισχυμένη κοινωνική συνεισφορά της εταιρείας.
Κόστος διοίκησης γ’ τριμήνου  και εννεάμηνου 2013 και 2012


(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

γ’ τρίμηνο 13
γ’ τρίμηνο 12
Δ%
εννεάμηνο 13
εννεάμηνο 12
Δ%Συνολικό κόστος διοίκησης

7.072
6.667
6,1
22.584
22.639
(0,3) 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας το εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν οριακά κατά 0,3% στα 22,6 εκ. ευρώ. Για το γ’ τρίμηνο 2013, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 6,1% στα 7,1 εκ. ευρώ.
Ταμειακές ροές εννεαμήνου 2013 και 2012


(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

εννεάμηνο 13
εννεάμηνο 12
Δ%

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

179.774
400.917
(55,2)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(40.175)
(16.649)
-

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(218.382)
(239.464)
(8,8) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο εννεάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 179,8 εκ. ευρώ από 400,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 55,2%. Η αρνητική διαφορά οφείλεται στη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας που αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των απαιτήσεων και τη πληρωμή φόρου GGR γ’ τριμήνου που αναμένεται να επέλθει στο δ’ τρίμηνο.

 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Οι  ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες στο εννεάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 40,2 εκ. ευρώ και αντανακλούν κυρίως εκροές ποσών για προσθήκες παγίων και την ίδρυση της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες


Οι ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες στο εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν σε 218,4 εκ. ευρώ από 239,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

 3.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 1. Emma Delta - 11.10.13

Στις 11 Οκτωβρίου, 2013, μεταβιβάστηκαν 105.270.000 μετοχές της ΟΠΑΠ ή 33,0% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στην Emma Delta Hellenic Holdings Ltd.

 2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Στις 7 Νοεμβρίου 2013 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τον διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Διοίκηση της ΟΠΑΠ εκφράζει τις ευχαριστίες της για την ιστορικά υψηλή συμμετοχή των μετόχων και την έγκριση όλων των προτάσεων με τη μέγιστη δυνατή πλειοψηφία.

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψηςγια τα οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013


04:00 μμ (Αθήνα) / 02:00 μμ (Λονδίνο) / 09:00 πμ (Νέα Υόρκη)


 

Τηλέφωνα Τηλεδιάσκεψης:
Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία                                                      +44 (0) 800 368 1063
Συμμετέχοντες από Ελλάδα                                                                   +30 211 180 2000

Συμμετέχοντες από ΗΠΑ                                                                      + 1 866 288 9315

 

Live Webcast:

Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link:

www.opap.gr/9M13 ή http://themediaframe.eu/links/opap9M13.html

Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1.       Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013 και 2012


2.       Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της ΟΠΑΠ ΑΕ για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013 και 2012


3.       Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2013 & της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012


4.       Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013 και 20121. Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος

εννεαμήνου και γ’ τριμήνου 2013


Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 2012


(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός των κερδών ανά μετοχή)
 
2013
20121.1-30.9.2013
1.7-30.9.2013
1.1-30.9.2012
1.7-30.9.2012

Κύκλος εργασιών

2.641.831
897.557
2.946.100
891.285

Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών

(1.767.047)
(604.350)
(1.995.694)
(599.424)

Καθαρά έσοδα προ φόρου 30%

874.784
293.207
950.406
291.861

Φόρος επί των καθαρών εσόδων

(246.577)
(82.837)
-
-

Καθαρά έσοδα μετά φόρου 30%

628.207
210.370
950.406
291.861

Κόστος παροχής υπηρεσιών

(382.265)
(126.026)
(392.133)
(124.461)

Μικτό κέρδος

245.942
84.344
558.273
167.400

Άλλα λειτουργικά έσοδα

2.039
1.084
6.017
370

Δαπάνες διάθεσης

(75.458)
(17.374)
(69.525)
(16.215)

Δαπάνες διοίκησης

(22.584)
(7.072)
(22.639)
(6.667)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

(7.994)
(798)
(5.469)
(810)

Λειτουργικό αποτέλεσμα

141.945
60.184
466.657
144.078

Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς

(364)
(339)
(132)
(27)

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων

(387)
(185)
(56)
-

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

11.382
1.934
3.209
1.338

Κέρδη προ φόρων

152.576
61.594
469.678
145.389

Τρέχων φόρος εισοδήματος

(38.335)
(15.555)
(91.984)
(30.086)

Αναβαλλόμενοι φόροι

(2.540)
(1.651)
(6.019)
(1.674)

Κέρδη μετά φόρων

111.701
44.388
371.675
113.629

Ιδιοκτήτες μητρικής

111.701
44.388
371.675
113.629

Λοιπά συνολικά έσοδα


Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές)

-
-
1.662
554

Αναβαλλόμενος φόρος

-
-
(332)
(110)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων

-
-
1.330
444

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων

111.701
44.388
373.005
114.073

Ιδιοκτήτες μητρικής

111.701
44.388
373.005
114.073

Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή

0,3502
0,1392
1,1651
0,3562 2. Συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση συνολικού εισοδήματοςεννεαμήνου και γ’ τριμήνου 2013 της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 2012


(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός των κερδών ανά μετοχή)
 
2013
20121.1-30.9.2013
1.7-30.9.2013
1.1-30.9.2012
1.7-30.9.2012

Κύκλος εργασιών

2.491.238
847.059
2.803.882
843.458

Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών

(1.667.856)
(570.790)
(1.901.958)
(567.915)

Καθαρά έσοδα προ φόρου 30%

823.382
276.269
901.924
275.543

Φόρος επί των καθαρών εσόδων

(246.577)
(82.837)
-
-

Καθαρά έσοδα μετά φόρου 30%

576.805
193.432
901.924
275.543

Κόστος παροχής υπηρεσιών

(346.335)
(113.529)
(359.781)
(112.978)

Μικτό κέρδος

230.470
79.903
542.143
162.565

Άλλα λειτουργικά έσοδα

15.397
5.305
19.566
4.929

Δαπάνες διάθεσης

(74.157)
(16.630)
(67.750)
(15.815)

Δαπάνες διοίκησης

(24.479)
(7.458)
(24.995)
(7.336)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

(6.392)
(762)
(5.161)
(529)

Λειτουργικό αποτέλεσμα

140.839
60.358
463.803
143.814

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων

(185)
(184)
(56)
-

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

10.030
1.592
1.400
795

Μερίσματα από θυγατρικές

6.722
-
11.995
-

Κέρδη προ φόρων

157.406
61.766
477.142
144.609

Τρέχων φόρος εισοδήματος

(38.142)
(15.506)
(90.597)
(29.762)

Αναβαλλόμενοι φόροι

(4.099)
(1.655)
(6.859)
(1.967)

Κέρδη μετά φόρων

115.165
44.605
379.686
112.880

Ιδιοκτήτες μητρικής

115.165
44.605
379.686
112.880

Λοιπά συνολικά έσοδα


Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές)

-
-
1.662
554

Αναβαλλόμενος φόρος

-
-
(332)
(111)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων

-
-
1.330
443

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων

115.165
44.605
381.016
113.323

Ιδιοκτήτες μητρικής

115.165
44.605
381.016
113.323

Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή

0,3610
0,1398
1,1902
0,3539 3. Συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης

της 30Σεπτεμβρίου 2013 & της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012


(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
 
 
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΣΗΜ.
30.9.2013
31.12.2012


Αναπροσαρ-μοσμένο
30.9.2013
31.12.2012


Αναπροσαρ-μοσμένο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

  

Κυκλοφορούν ενεργητικό

 
 
 
 
 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

6.11
288.799
367.582
237.725
305.766

Δεσμευμένα διαθέσιμα


-
95.710
-
95.710

Αποθέματα


867
724
-
-

Απαιτήσεις


25.493
27.859
29.358
30.769

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού


27.185
24.730
25.443
27.866

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

 
342.344
516.605
292.526
460.111

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

 
 
 
 
 

Ασώματες ακινητοποιήσεις


1.104.797
1.105.851
1.104.795
1.105.845

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία


73.240
81.052
54.378
64.388

Επενδύσεις σε ακίνητα


1.216
2.320
1.216
2.320

Υπεραξία


8.435
8.435
-
-

Επενδύσεις σε θυγατρικές


-
-
173.354
43.054

Επενδύσεις σε συγγενείς


129.435
1.159
-
-

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες


2.078
1.230
2.078
1.203

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού


9.514
11.357
39.726
43.888

Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού


4.372
2.813
-
-

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

 
1.333.087
1.214.217
1.375.547
1.260.698

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 
1.675.431
1.730.822
1.668.073
1.720.809

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 
 
 
 
 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 
 
 
 
 

Δάνεια


99.880
84.903
99.880
84.903

Υποχρεώσεις


56.777
58.714
57.078
60.970

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων


385
362
-
-

Φόροι


91.207
34.961
90.099
31.490

Δουλευμένες δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις


125.930
124.933
119.328
119.659

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

 
374.179
303.873
366.385
297.022

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 
 
 
 
 

Δάνεια

 
115.790
165.686
115.790
165.686

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων


144
436
-
-

Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού


8.534
4.435
8.534
4.435

Προγράμματα παροχών προσωπικού


22.785
23.509
21.999
22.811

Προβλέψεις


52.930
61.266
51.655
60.066

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις


8.862
9.281
8.673
9.087

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

 
209.045
264.613
206.651
262.085

Ίδια κεφάλαια

 
 
 
 
 

Μετοχικό κεφάλαιο


95.700
95.700
95.700
95.700

Αποθεματικά


54.836
44.064
53.832
43.060

Κέρδη εις νέον


941.671
1.022.572
945.505
1.022.942

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

 
1.092.207
1.162.336
1.095.037
1.161.702

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 
1.675.431
1.730.822
1.668.073
1.720.8094. Συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών

Για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 2012


(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
 ΟΜΙΛΟΣ
ΣΧΟΛΙΑ

  1. Μικρασιάτης avatar
    Μικρασιάτης 20/11/2013 23:52:04

    Γνωμη περιστασιακου παικτη των παιχνιδιων του ΟΠΑΠ: Επιτελους εχουμε και πολλα ΜΟΝΑ αποδεκτα σε Ελληνικα ματς, και επισης εχουμε την επιλογή να παιζουμε νικες στο μπάσκετ, χωρις να παιζουμε υποχρεωτικα διαφορα ποντων.

    Θα ηταν ακομα καλυτερα , αν στο μπάσκετ μπορούσαμε να παιζουμε και τη νικη της μιας ή της αλλης ομαδας, ανεξάρτητα αν αυτό θα συμβει στη κανονικη διαρκεια ενός ματς ή στη παραταση. Επισης θα επρεπε και τα ντέρμπυ του Κυπριακου πρωταθλήματος να είναι ΜΟΝΑ αποδεκτα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.