Ποιοί δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα και πότε θα καταβληθεί
16/04/2014 17:03
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ποιοί δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα και πότε θα καταβληθεί

Ώς 30 Ιουνίου οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και τι ισχύει για τις ευπαθείς ομάδες

Συννημένα αρχεία

Απόφαση για μέρισμα (122.47 KBytes)

Όπως είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση υπεγράφη σήμερα από τους συναρμόδιους Υπουργούς η ΚΥΑ για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος.

Η απόφαση ορίζει τους δικαιούχους, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και τι ισχύει για τις ευπαθείς ομάδες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών περίπου 600 χιλιάδες οικογένειες ή 1.000.000 πολίτες, θα λάβουν 450 εκατ. € περίπου, με βάση τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

∙ "Ως βασικό όριο εισοδήματος ορίζεται το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013, που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή τα πρόσωπα που φιλοξενεί.

∙ Το βασικό όριο εισοδήματος προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ορίου επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας.

∙ Ως οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο αιτών/ η αιτούσα έχει στάθμιση ένα (1), ο/η σύζυγος καθώς και κάθε φιλοξενούμενος ενήλικας έχει στάθμιση ένα τρίτο (1/3) και κάθε προστατευόμενο τέκνο ή φιλοξενούμενος ανήλικος έχει στάθμιση ένα έκτο (1/6).

∙ Προκειμένου για μονογονεϊκές οικογένειες, η οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται για ένα (1) προστατευόμενο τέκνο σε ένα τρίτο (1/3).

∙ Προκειμένου για δικαιούχο / οικογένεια με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η ανωτέρω οριζόμενη αντίστοιχη με την κατηγορία τους οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας προσαυξάνεται κατά ένα έκτο (1/6).

∙ Η συνολική ακίνητη περιουσία των αιτούντων την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, όπως προσδιορίζεται με τις διατάξεις του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) (ν. 3842/2010, Α΄ 58) και προκύπτει από τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου για το έτος 2013, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου με σύζυγο ή προστατευόμενα τέκνα ή φιλοξενούμενα πρόσωπα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

∙ Για τον προσδιορισμό του κοινωνικού μερίσματος κάθε δικαιούχου, ορίζεται ως βασικό ποσό κοινωνικού μερίσματος το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ποσού επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας, σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα.

Κλίμακα υπολογισμού του κοινωνικού μερίσματος

Δικαιούχοι

Βασικό όριο εισοδήματος (€)

Καταβαλλόμενο ποσό (€)

Αιτών / Αιτούσα

6.000

500,00

Σύζυγος / φιλοξενούμενος ενήλικας (έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του έως 31.12.2013)

+ 2.000

+ 166,67

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο / φιλοξενούμενο ανήλικο

+ 1.000

+ 83,33

Μονογονεϊκές οικογένειες

(για το 1ο προστατευόμενο τέκνο)

+2.000

+ 166,67

Για ένα (1) τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

+1.000

+83,33

Αντίθετα, εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος:

∙ Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 7 του ν. 2238/1994.

∙ Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.

∙ Αιτήσεις με πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οκτώ (8) μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

∙ Αιτήσεις με πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

Ειδικά, οι μακροχρόνια άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι μέχρι την 1/3/2014 στον Οργανισμό Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του οικονομικού έτους 2013 από εξαρτημένη εργασία.

2. Χρόνος και τρόπος καταβολής κοινωνικού μερίσματος

∙ Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος αποτελεί η υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του αιτούντος για το οικονομικό έτος 2013.

∙ Ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει το μηχανογραφημένο έντυπο «Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Μερίσματος» μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.

∙ Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 30/6/2014. Η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος γίνεται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του και πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα υποβολής της αίτησης.

∙ Ειδικότερα, για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και την 30/4/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/5/2014, για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/5/2014 έως και την 31/5/2014 η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/6/2014, ενώ για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/6/2014 έως και την 30/6/2014 η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/7/2014.

∙ Ειδικά για τους μακροχρόνια ανέργους, μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, οι αιτήσεις των μακροχρόνια ανέργων που απορρίφθηκαν, επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών με βάση τα εισοδήματα των εμπρόθεσμα υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014".

Αναλυτικά η απόφαση

ΣΧΟΛΙΑ

 1. JKastelo avatar
  JKastelo 16/04/2014 21:04:10

  Εξαιρουνται τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται. Τα ατομα μας δουλευουν ψιλο γαζι. Ποσοι απο τους μακροχρονια ανεργους ΔΕΝ φιλοξενουνται ?? Θα επρεπε να μενουν σε παγκακι για να εισπραξουν το επιδομα. ΑΛΗΤΕΣ ..

  • Τρελός avatar
   Τρελός @ JKastelo 16/04/2014 21:40:45

   Οχι αδερφέ δεν ισχύει αυτό που λες! Για να το πάρεις πρέπει να έχεις μόνιμη κατοικία έτσι ωστε να έχεις φορολογική δήλωση! Ούτε το παγκακι μας σώζει...

 2. ΓΙΑΝΝΗΣ avatar
  ΓΙΑΝΝΗΣ 16/04/2014 23:47:25

  ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΞΥΠΝΙΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΑΝ ΤΟΥΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ.ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΙ ΚΥΡΙΟΙ!! ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΞΥΠΝΑ ΣΟΥ ΣΚΑΒΟΥΝΕ ΤΟ ΛΑΚΚΟ.ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΤΕΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΚΡΥΦΤΟΥΝΕ....

 3. gikon avatar
  gikon 17/04/2014 07:33:23

  Οι φωστήρες του Υπουργείου Οικονομικών έλαμψαν και πάλι. Εξαιρούνται, λένε, από το έκτακτο βοήθημα, οι διαθέτοντες όλα τα σχετικά κριτήρια αλλά τυγχάνουν φιλοξενούμενοι. Βρε πάνσοφοι, ας υποθέσουμε δύο ανέργους με μηδενικό ή μικρό εισόδημα. Ο ένας φιλοξενήθηκε από τους γονείς του και άλλος δήλωσε ότι ενοικιάζει ή κατοικεί σε ιδιόκτητο σπίτι. Ο πρώτος, ειλικρινώς δηλώνει ότι δεν δύναται να ζήσει ανεξάρτητος και φιλοξενείται, σε αντίθεση με τον δεύτερο, που δηλώνει ότι ζει ανεξάρτητος, πετυχαίνοντας δηλαδή το ακατόρθωτο. Είναι προφανές, ότι ο δεύτερος αποκρύπτει εισοδήματα και όμως το Υπουργείο Οικονομικών τον επιβραβεύει, σε αντίθεση με τον ειλικρινή πρώτο, που τιμωρείται και στερείται του κοινωνικού μερίσματος. Οι περιπτώσεις είναι χιλιάδες. Να γίνει η διόρθωση κατεπειγόντως!!!

 4. ΗΚ avatar
  ΗΚ 17/04/2014 09:34:56

  Επίδομα γιοκ σε "φιλοξενούμενους", δηλαδή δεν θα το πάρει σχεδόν κανένας άνεργος, εκτός αν είναι ΚΑΙ άστεγος.

 5. ΑΝΤΟΝΙΟ avatar
  ΑΝΤΟΝΙΟ 17/04/2014 10:42:18

  Οι ένστολοι , εξαιρώ αστυνομικούς , δηλαδή οι στρατιωτικοί που παίρνουν 1.500 ευρώ το μίνα , δηλαδή 18.000 τον χρόνο , θα πάρουν 500 ευρώ πριμ , εν ένας με 6.000-8.000 ευρώ τον χρόνο θα πάρουν 500-600 ευρώ , δίκαια μοιρασιά ,μάλλον στρατιωτικός έφτιαξε τον νόμο !!!!!!

  • ManosK. avatar
   ManosK. @ ΑΝΤΟΝΙΟ 18/04/2014 00:16:31

   Αυτό που λες ειναι λαθος, μην δημιουργεις δικα σου σεναρια.

  • Dim avatar
   Dim @ ΑΝΤΟΝΙΟ 29/04/2014 11:56:29

   Tα 1500 αγαπητέ μου είναι μικτά δηλαδή μιλάμε για περίπου 900-1000 καθαρά. Και ναι συμφωνώ ότι πάλι δεν θα έπρεπε να πάρουν όλοι κοινωνικό μέρισμα παρα μόνον άνεργοι και οικογένειες που δεν έχουν ούτε γάλα για τα παιδιά τους.

 6. ΗΚ avatar
  ΗΚ 17/04/2014 10:56:47

  Το επίδομα το χάνουν όσοι φιλοξενούνται. Αχ, ευτυχώς που εμείς είμαστε ΚΑΙ άνεργοι ΚΑΙ άστεγοι. Χάσατε και πάλι. Ούτε το παγκάκι σας σώζει. Πρέπει να ΕΧΕΤΕ μόνιμη κατοικία για τη δήλωση, χε, χε! Άθλιοι! Η Φιλοξενία τιμωρείται, η Αθλιότητα όχι.

 7. Dimos avatar
  Dimos 18/04/2014 06:17:32

  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΦΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ, ΑΥΤΟΙ ΡΙΧΝΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. ΤΟ ΡΙΞΙΜΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΑΦΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΘΑΒΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥΣ. ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ)ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ "ΝΕΚΡΟΥΣ" ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΑΛΛΟΙ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΓΙΝΟΥΝ ΖΟΜΠΙ ΚΑΠΟΙΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ... ΚΟΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΩΡΑ!!! ΦΤΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ

 8. Ιωάννης Καββαδίας avatar
  Ιωάννης Καββαδίας 18/04/2014 15:48:35

  Κοινωνικό μέρισμα Σύμφωνα με την περίπτωση β) της παραγράφου 1 τουάρθρου 2 της ΚΥΑ Δ12 1063601 ΕΞ 2014 / 16.04.2014, ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος τα πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι «φιλοξενούνται». Δηλαδή, εάν είχαν χρήματα τα ίδια πρόσωπα (ή οι γονείς τους), ώστε να πληρώνουν ενοίκιο κατοικίας, ή εάν είχαν ιδιόκτητη ή παραχωρούμενη κατοικία, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΝ από την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος. Η λογική του αναίσχυντου Κράτους σε όλο της το μεγαλείο. Σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 2 τουάρθρου 3 της ΚΥΑ Δ12 1063601 ΕΞ 2014 / 16.04.2014, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, αποτελεί η υποβολή της ΔήλωσηςΦορολογίας Εισοδήματος του αιτούντος για το οικονομικό έτος 2013. Δηλαδή, εάν ΝΟΜΙΜΑ δεν υπέβαλε ο αιτών Ε1 για το έτος 2013 (π.χ. προστατευόμενο μέλοςτο έτος 1/1-31/12/2012), ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ κοινωνικού μερίσματος. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 τουάρθρου 2 της ΚΥΑ Δ12 1063601 ΕΞ 2014 / 16.04.2014, ειδικά οι μακροχρόνια άνεργοι που ήταν εγγεγραμμένοι μέχρι την 1/3/2014 στον ΟΑΕΔ, δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα υπό τοις προϋποθέσεις της παρούσας?. Τι θέλει να πει αυτή η διάταξη? Ποιες προϋποθέσεις? Όταν είσαι μακροχρόνια άνεργος, σημαίνει ότι ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ εισοδήματα το 2013. Θα αρκούσε η υποβολή του αρχείου ανέργων του ΟΑΕΔ για το διάστημα από 1/1/2013-1/3/2014, ώστε καταρχήν αυτοί οι μακροχρόνια άνεργοι, να δικαιωθούν κατά προτεραιότητα του κοινωνικού επιδόματος, και όχι να περιμένουν κάποιοι από αυτούς το πέρας των φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2014 για να το δικαιωθούν. Αλλά το ποιο σπουδαίο είναι ότι μακροχρόνια άνεργοι που δεν υπέβαλαν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, επειδή νόμιμα δεν είχαν υποχρέωση να το κάνουν, δεν έχουν την δυνατότητα, ούτε την αίτηση για την χορήγηση του κοινωνικού επιδόματος να υποβάλουν. Και μια τελευταία παρατήρηση. Από πότε τα φιλοξενούμενα πρόσωπα ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ως τέτοια στην Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και έχουν φορολογικά οφέλη για τον δηλούντα? Ιωάννης Καββαδίας ΑΦΜ 011129949 Ζ΄ΔΟΥ Θεσσαλονίκης

 9. Than Πατρα avatar
  Than Πατρα 20/04/2014 13:22:25

  Όσοι δεν το ξέρετε, δυστυχώς, τόσο με αυτό, όσο και με το φορολογικό (στο οποίο γίνεται ...σφαγή), κρίθηκαν οι προσεχείς εκλογές, και ειδικά οι Ευρωεκλογές στις οποίες - σημειώστε από τώρα - τα αποτελέσματα θα είναι σαν του ...Μαίου 2012 (και χειρότερα). Θα τρίβουν πολλοί τα μάτια τους στις 25 του προσεχούς μήνα... Καλό θα ήταν και το antinews να ψάξει το θέμα, και μέσω αρθρογραφίας, να παρέμβει όσο είναι δυνατόν. Αυτές τις μέρες ...εκεί έξω, γίνεται ο ...κακός χαμός!!!

 10. Rozaki@@ avatar
  Rozaki@@ 22/04/2014 15:37:40

  Και εγω που δηλωνω ανεργη με δυο ανηλικα, ανηκω στις μονογονε'ι'κες οικογενειες, <φιλοξενουμαι> δηλωσα περυσι, κατι που δεν ισχυει τωρα, απο καποιον, ο οποιος δεν συνηκει μαζι μας, δεν συμμετεχει στα εξοδα, αλλα ο αριθμος παροχης ειναι στο ονομα του, θα το παρω, ναι η οχι?? Μεγαλη αδικια και μπερδεμα.....

 11. γεωργια avatar
  γεωργια 14/06/2014 14:00:46

  στην περιπτωση που καποιος ειναι αστεγος και δεν εχει φυσικα και τραπεζικο λογαριασμο το δικαιουται το μερισμα?και τι πρεπει να κανει?που να παει?

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.