12/03/2013 06:32
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Οδηγός για τις αποδείξεις που πρέπει να υποβάλετε ώστε να μειωθεί ο φόρος

Αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πρέπει να δηλώσουν φέτος στην εφορία οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίοι επιτηδευματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι εισοδηματίες και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν για να μειώσουν στο ελάχιστο ή ακόμη και να μηδενίσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις στα εισοδήματα του έτους 2012 παρέχονται σε φορολογικό οδηγό του υπουργείου Οικονομικών. Οι περισσότερες διατάξεις που προβλέπουν μειώσεις φόρου με βάση συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών θα ισχύσουν φέτος για τελευταία φορά, καθώς από το 2014, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2013, προβλέπονται πολύ λιγότερες μειώσεις φόρου που θα ισχύουν υπό ακόμη πιο αυστηρές προϋποθέσεις.

Οι πληροφορίες για τις δαπάνες που μειώνουν το φόρο εισοδήματος παρέχονται υπό μορφή απαντήσεων σε σχετικές ερωτήσεις. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον φορολογικό οδηγό του υπουργείου Οικονομικών:

1) Από το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα που απέκτησε το 2012 κάθε φορολογούμενος εκπίπτουν κατά ποσοστό 10% οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών του:

α) Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Το ποσό της μείωσης φόρου που προκύπτει από τις δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
β) Οι εισφορές που καταβλήθηκαν σε ασφαλιστικά ταμεία.

 γ) Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν ως δωρεές ή χορηγίες στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους ιερούς ναούς, στις ιερές μονές του Αγίου Ορους, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, στα κοινωφελή ιδρύματα και τους κοινωφελείς φορείς, στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση, η έκπτωση των δωρεών και των χορηγιών διενεργείται εφόσον τα ποσά αυτών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. Το συνολικό ποσό των χρηματικών δωρεών και χορηγιών στο οποίο υπολογίζεται η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου εισοδήματος που προκύπτει βάσει τεκμηρίων.

 δ) Οι καταβληθέντες εντός του προηγούμενου έτους τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσό δανείου μέχρι 200.000 ευρώ και σε κατοικία μέχρι 120 τ.μ.

 ε) Τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν για ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων ή ασθενείας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 120 ευρώ για τον άγαμο και τα 240 ευρώ για τους έγγαμους. Το ποσό της δαπάνης για ασφάλιστρα μειώνει το φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη).

 στ) Η διατροφή που κατέβαλε ο ένας σύζυγος στον άλλο. Το ποσό που αφαιρείται από το φόρο εισοδήματος του καταβάλλοντος τη διατροφή δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.

ζ) Τα ενοίκια κύριας κατοικίας. Το ποσό της ετήσιας δαπάνης ενοικίων κύριας κατοικίας επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ, συνεπώς η συνολική μείωση φόρου που προκύπτει από τη δαπάνη αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 100 ευρώ (10% Χ 1.000 ευρώ)! Η μείωση αναγνωρίζεται μόνο όταν ο φορολογούμενος αναγράφει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας αρχικής (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) δήλωσης φόρου εισοδήματος τον ΑΦΜ του εκμισθωτή. Αν πρόκειται για εκμισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, μπορεί να αναγράφεται ο ΑΦΜ του πληρεξουσίου ή του νόμιμου εκπροσώπου τους. Για τους ανήλικους εκμισθωτές, που δεν έχουν ΑΦΜ, πρέπει να αναγράφεται ο ΑΦΜ του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου. Οσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα, ανεξάρτητα από το ύψος του, δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή. Ομοίως, δεν δικαιούνται τη μείωση αυτή οι φορολογούμενοι, όταν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή (επικαρπία, δικαίωμα οίκησης) εξ ολοκλήρου, σε οικία με επιφάνεια τουλάχιστον ίση με εκείνη της μισθωμένης κύριας κατοικίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με τη μισθωμένη.

η) Τα ενοίκια που πληρώθηκαν για τη στέγαση προστατευόμενων τέκνων τα οποία σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής της οικογένειας. Για τη δαπάνη αυτή ισχύει ό,τι ακριβώς προβλέπεται και για τα ενοίκια κύριας κατοικίας.

θ) Τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν σε φροντιστήρια μαθημάτων ή σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Για κάθε μέλος της οικογένειας για το οποίο καταβλήθηκαν δίδακτρα, το ανώτατο ποσό έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να αναγνωριστούν οι δαπάνες αυτές και να μειωθεί ο φόρος εισοδήματος παρουσιάζονται στον αναλυτικό πίνακα που παραθέτουμε.

2) Για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 5.000 ευρώ στη φετινή φορολογική δήλωση, ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει μαζέψει αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που πραγματοποίησε το 2012. Στις δαπάνες που αναγνωρίζονται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου περιλαμβάνονται και ορισμένα έξοδα παροχής υπηρεσιών, για τα οποία εκδίδονται ειδικά φορολογικά στοιχεία (π.χ. δαπάνες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις οποίες εκδίδονται ειδικού τύπου αποδείξεις από τα ΕΛΤΑ και τις λοιπές εταιρίες courier, δαπάνες παροχής υπηρεσιών πώλησης ή αγοράς μετοχών οι οποίες αναγράφονται στα πινακίδια τα οποία εκδίδονται από τις χρηματιστηριακές εταιρίες κ.λπ.). Περιλαμβάνονται επίσης και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων (εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών) μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Επίσης, περιλαμβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν θεωρείται τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου. Οταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από το φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.

Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κ.λπ.), οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό και τηλεπικοινωνίες γενικά, οι δαπάνες για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις (δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, ασφαλιστικές εισφορές, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ιατρική περίθαλψη, νοσήλια, ενοίκια κύριας κατοικίας, δίδακτρα φροντιστηρίων κ.λπ., καθώς επίσης και για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων).

Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.λπ.) και η δαπάνη εισόδου σε καζίνο, καθόσον στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπως επιβάλλει ο νόμος, αλλά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το κόστος ή την προϋπόθεση συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια.

Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να έχει συγκεντρώσει κάθε φορολογούμενος ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματός του για το έτος 2012, το οποίο θα δηλωθεί και θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Από φορολογούμενους με ατομικά εισοδήματα πάνω από 60.000 ευρώ αρκεί να προσκομιστούν αποδείξεις συνολικής αξίας 15.000 ευρώ.

Από τονν Ελεύθερο Τύπο

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια στο άρθρο! Γράψτε το πρώτο σχόλιο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.