#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
22/02/2013 11:00
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

ΟΠΑΠ: Εταιρική Παρουσίαση 2013-2022


Η ΟΠΑΠ δημοσιοποιεί με την παρούσα ανακοίνωση, παρουσίαση της εταιρίας (Παρουσίαση – http://www.opap.gr/documents/11503/2191668/Management-Presentation-2013-2022.pdf) που συντάχθηκε για τις ανάγκες πληροφόρησης προεπιλεγέντων επενδυτών στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαγωνισμού για την πώληση του 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ που έχει προκηρύξει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).  Η Παρουσίαση περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό στοιχείων που είναι δημόσια διαθέσιμα και ιστορικά. Περιέχει επίσης στοιχεία και καταστάσεις σχετικά με τις μελλοντικές επιχειρηματικές και οικονομικές επιδόσεις καθώς και μελλοντικά γεγονότα ή εξελίξεις που σχετίζονται με την ΟΠΑΠ οι οποίες μπορεί να αποτελούν μελλοντικές εκτιμήσεις. Εκτός από τα στοιχεία για μελλοντικές οικονομικές χρήσεις, οι μελλοντικές εκτιμήσεις μπορεί να εντοπίζονται με λέξεις όπως «αναμένεται» «προσβλέπει», «προσδοκά», «προτίθεται», «σκοπεύει», «θεωρεί», «επιδιώκει», «εκτιμά», «θα», «σχεδιάζει» ή λέξεις με συναφές νόημα. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις αυτές παρήχθησαν από την διοίκηση της ΟΠΑΠ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των και σύμφωνα με αίτημα που απηύθυνε το ΤΑΙΠΕΔ προς την διοίκηση της ΟΠΑΠ, το οποίο περιελάμβανε μεταξύ άλλων και το χρονικό πλαίσιο των μελλοντικών εκτιμήσεων αυτών. Συνεπώς, οι μελλοντικές εκτιμήσεις αυτές γίνονται κατ’ εξαίρεση και δεν θεωρείται πιθανό να επαναληφθούν η δε επικοινωνία αυτών γίνεται αποκλειστικά προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύμμετρη διάχυση της πληροφόρησης.


Ειδικότερα η ΟΠΑΠ σημειώνει ότι η Παρουσίαση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες εκτιμήσεις:- Το επιχειρησιακό πλάνο της εταιρίας στοχεύει στην αύξηση της κερδοφορίας και στην ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους.

- Οι μακροοικονομικές υποθέσεις είναι σύμφωνες με την έκθεση του IMF για την Ελλάδα, No. 13/20, Ιανουάριος 2013.

- Ο μέσος ετησιοποιημένος ρυθμός αύξησης (CAGR) των μικτών εσόδων (GGR) στη δεκαετία εκτιμάται σε 9.9%, κυρίως λόγω της εισαγωγής νέων παιχνιδιών, όπως τα παιγνιομηχανήματα (VLTs) και τα λαχεία και της δραστηριοποίησης στο Διαδίκτυο. Η εμπορική εκμετάλλευση των 35,000 VLTs ξεκινά το 2014 και η πλήρης ανάπτυξη του δικτύου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Όσον αφορά στα ξυστά λαχεία, η εκμετάλλευσή τους θα ξεκινήσει έως το τέλος του 2013.

- Τα 16,500 VLTs αναμένεται να συνεισφέρουν €448εκ. στα μικτά έσοδα (GGR) τον πρώτο χρόνο πλήρους λειτουργίας, καθιστώντας τα σημαντική πηγή εσόδων την επόμενη δεκαετία.

- Ο μέσος ετησιοποιημένος ρυθμός αύξησης (CAGR) των  Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στη δεκαετία αναμένεται  σε 15.2%, κυρίως λόγω περαιτέρω εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας και της εισαγωγής των νέων παιχνιδιών. Τα EBITDA το 2017 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα €498εκ., υψηλότερα κατά 105% έναντι του 2013.

- Το περιθώριο EBITDA αναμένεται ανθεκτικό, επιδεικνύοντας σημαντική αύξηση μετά το 2020, λόγω της προπληρωμής της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου για την περίοδο 2020-2030.

- Ο μέσος ετησιοποιημένος ρυθμός αύξησης (CAGR) των Καθαρών Κερδών στη δεκαετία αναμένεται σε 19.3%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται σε €568εκ. το 2022, έναντι €116εκ. το 2013.- Το Σύνολο Ενεργητικού εκτιμάται σε €2.8δισ. το 2022 έναντι €1.6δισ. το 2013 κυρίως λόγω της συνεχούς βελτίωσης της ταμειακής θέσης .

Οι μελλοντικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Παρουσίαση, βασίζονται στις τρέχουσες υποθέσεις και όχι σε ιστορικά στοιχεία και οι υποθέσεις αυτές, καθώς και οι προβλέψεις  και οι μελλοντικές εκτιμήσεις εξαρτώνται από γεγονότα και άλλες συνθήκες που εκφεύγουν του ελέγχου της ΟΠΑΠ ή της δυνατότητάς του να τις προβλέψει.  Για το λόγο αυτό οι εκτιμήσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Παρουσίασης, είναι εξαιρετικά αβέβαιες και αβάσιμες εκτιμήσεις μελλοντικών εκβάσεων ούτως ώστε τα πραγματικά αποτελέσματα και εκβάσεις είναι πιθανό να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που αποτυπώνονται ή υπονοούνται από τις μελλοντικές εκτιμήσεις.  Μελλοντικές εκτιμήσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών επιδόσεων και δεν υφίσταται ευθύνη για την μη επίτευξη οποιαδήποτε πρόβλεψης ή άλλης μελλοντικής εκτίμησης.  Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να βασίζουν την επενδυτική τους συμπεριφορά, παρούσα ή μελλοντική, στις εκτιμήσεις αυτές. Διάφοροι παράγοντες, πολλοί εκ των οποίων εκφεύγουν του ελέγχου της ΟΠΑΠ, επηρεάζουν την λειτουργία της ΟΠΑΠ, τις επιδόσεις της, την επιχειρηματική της στρατηγική και τα αποτελέσματά της και εξ αιτίας αυτών τα πραγματικά αποτελέσματα, οι επιδόσεις και τα επιτεύγματα της ΟΠΑΠ μπορεί να είναι ουσιωδώς διαφορετικά από οποιασδήποτε μελλοντικά αποτελέσματα, επιδόσεις ή επιτεύγματα που ενδέχεται να αναφέρονται ή να εννοούνται στις μελλοντικές εκτιμήσεις και προβλέψεις ή να προσδοκόνται βάσει ιστορικών τάσεων.

Οι παράγοντες αυτοί, περιλαμβάνουν ειδικά, αλλά όχι περιοριστικά, τα θέματα που περιγράφονται στην ενότητα III, Μέρος Γ: Βασικοί Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες, του πλέον πρόσφατου ετήσιου δελτίου μας.

Επιπρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες ως προς τα στοιχεία και πληροφορίες της Παρουσίασης δύνανται να σχετίζονται ενδεικτικά με:

- Μεταβολές στα στρατηγικά σχέδια της Εταιρίας που μπορεί να οφείλονται μεταξύ άλλων σε μεταβολές ελέγχου ή διοίκησης

- Γενικές μακροοικονομικές τάσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

- Την πιθανότητα να μην πραγματοποιηθούν όλες οι προσδοκώμενες συνέργιες και οφέλη από την υλοποίηση των έργων της ΟΠΑΠ (VLT’s διαδικτυακά παίγνια, κρατικά λαχεία) ή να μην πραγματοποιηθούν εντός του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος

- Τις επιπτώσεις της νομοθεσίας και της νομολογίας των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και την Ευρώπη,

- Την εξάρτηση του μονοπωλίου και την έκθεση σε αντιδικίες ή/και κανονιστικές ενέργειες

- Πρόσφατες και μελλοντικές μεταβολές στην τεχνολογία, τα παιχνίδια και τα πρότυπα

- Αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, περιλαμβανομένων και των τάσεων στα έξοδα καθώς και αλλαγές στο χρόνο, τόπο και τρόπο που παίζονται τα τυχερά παίγνια,

- Την δημοτικότητα της ΟΠΑΠ,

- Μεταβολές στα σχέδια, πρωτοβουλίες και στρατηγική της ΟΠΑΠ, και η αποδοχή των καταναλωτών επί των αλλαγών αυτών,

- Την ικανότητα της ΟΠΑΠ να προβλέπει με ακρίβεια μελλοντικές συνθήκες τις αγοράς

- Πιέσεις από τον ανταγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων και των πιέσεων ως αποτέλεσμα τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και των αλλαγών στην τεχνολογία,

- Αλλαγές στις συνθήκες των διαφημιστικών αγορών και της διαφημιστικής δαπάνης λόγω πιέσεων από ομάδες δημοσίου ενδιαφέροντος, αλλαγές στη νομοθεσία και τους κανονισμούς και άλλες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις,

- Την αποτελεσματική καταπολέμηση των παράνομων τυχερών παιγνίων,

- Την αυξημένη διακύμανση ή μειωμένη ρευστότητα στις κεφαλαιαγορές, συμπεριλαμβανομένου κάθε περιορισμού στην ικανότητα του ΟΠΑΠ να έχει πρόσβαση σε αγορές κεφαλαίων για την έκδοση ομολόγων, αναχρηματοδότηση των εκκρεμουσών οφειλών ή για την απόκτηση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων με αποδεκτούς όρους,

- Τα αποτελέσματα κάθε σημαντικής εξαγοράς, διάθεσης και άλλων παρόμοιων συναλλαγών από την ΟΠΑΠ,

- Την αποτυχία επίτευξης προβλέψεων εσόδων,

- Την επάρκεια του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου της ΟΠΑΠ

- Αλλαγές σε εφαρμοστέους λογιστικούς κανόνες,

- Διακοπή ή κατάρρευση δικτύου και πληροφοριακών συστημάτων ή άλλης τεχνολογίας επί της οποίας βασίζεται η δραστηριότητα της ΟΠΑΠ

- Η επίδραση συνδικαλιστικών ή εργατικών διαφορών ή αποκλεισμοί παικτών που επιδρούν στις επαγγελματικές αθλητικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο αθλημάτων της ΟΠΑΠ,

- Αλλαγές στο φορολογικό δίκαιο, την ομοσπονδιακή επικοινωνία και άλλους νόμους ή κανονισμούς,

- Αλλαγές σε τιμές συναλλάγματος και στη σταθερότητα και ύπαρξη του Ευρώ.

Επιπλέον, επισημαίνεται το εκτεταμένο χρονικό διάστημα αναφοράς ορισμένων μελλοντικών εκτιμήσεων της Παρουσίασης και η αυξημένη αβεβαιότητα σε βάθος χρόνου.

Στην περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους εν λόγω κινδύνους επέλθει ή στην περίπτωση που παραδοχές αποδειχθούν λανθασμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα, οι επιδόσεις και τα επιτεύγματα της ΟΠΑΠ μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από τα αυτά που αναμένονται, προσδοκόνται, εκτιμώνται, σκοπούνται, θεωρούνται, ή προβλέπονται. Η ΟΠΑΠ δεν προτίθεται και δεν αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση να ενημερώνει η να αναθεωρεί τις μελλοντικές αυτές εκτιμήσεις ενόψει εξελίξεων που διαφέρουν από τα αναμενόμενα.

Η ΟΠΑΠ σημειώνει ότι η Παρουσίαση περιλαμβάνεται στο σύνολό της (πλην παραρτημάτων) λόγω διαρροής και μερικής δημοσιοποίησης της από μη εξουσιοδοτημένες πηγές με στόχο την αποφυγή της πλημμελούς ενημέρωσης ή παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού.

Λόγω στρογγυλοποίησης, αριθμοί που εμφανίζονται σε ολόκληρο το παρόν και άλλα έγγραφα δύναται να μην αθροίζονται επακριβώς στα σύνολα τα οποία παρέχονται και ποσοστά μπορεί να μην αντανακλούν επακριβώς τους απόλυτους αριθμούς.

Τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτή τη δημόσια ανακοίνωση δεν συνιστούν ούτε ετήσια ούτε περιοδικά οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ούτε δύνανται να ερμηνευθούν ως τέτοια. Η ανακοίνωση αυτή έχει συνταχθεί και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των γλωσσών, θα επικρατεί η Ελληνική έκδοση.

 

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια στο άρθρο! Γράψτε το πρώτο σχόλιο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.