29/08/2013 18:25
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

ΟΠΑΠ:Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Εξάμηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2013

Αθήνα – 29 Αυγούστου 2013 – Η ΟΠΑΠ Α.Ε. , η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη και εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013.

Πωλήσεις: 1.744,3 εκ. ευρώ έναντι 2.054,8 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (μείωση 15,1%). Οι πωλήσεις του β’ τριμήνου μειώθηκαν κατά 11,6%, με μειωμένο ρυθμό σε σχέση με την πτώση του α’ τριμήνου, παρά την απουσία εσόδων από το EURO 2012 που πραγματοποιήθηκε το β’ τρίμηνο του 2012.


Καθαρά έσοδα (GGR) εξαμήνου χαμηλότερα κατά 11,7% στα €581,6 εκ. ευρώ (2012: 658,5 εκ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα β’ τριμήνου μειώθηκαν κατά 9,8% ποσοστό βελτιωμένο σε σχέση με την πτώση των πωλήσεων, λόγω της επιτυχημένης διαχείρισης ρίσκου.


Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 103,3 εκ. ευρώ έναντι 344,6 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (μείωση 70,0%), λόγω κυρίως της φορολόγησης των καθαρών εσόδων κατά 30% από την 1η Ιανουαρίου 2013.


Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (μείωση 73,9%).


Κέρδη ανά μετοχή: 0,21 ευρώ έναντι 0,81 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.


Ισχυρή ταμειακή θέση στα 474,1 εκ. ευρώ.


H Διοίκηση διατηρεί αμετάβλητο το στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2013 στα 116 εκ. ευρώ.

Παρά την επίδραση διαφόρων εξωτερικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, όπως η μακρά και απαιτητική διαδικασία πώλησης του 33%, οι εντατικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της άδειας των Ελληνικών Λαχείων και κυρίως η αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος, η δραστηριότητα του Ομίλου επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και επηρεάστηκε αποκλειστικά από την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών. Η εταιρεία βελτίωσε τη θέση της στην ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών, παρήγαγε υψηλές ταμειακές ροές και είναι έτοιμη να επωφεληθεί από τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν από την αξιοποίηση των αδειών της.

 1.  ΣΥΝΟΨΗ
(Ποσά σε εκ. Eυρώ)

β’ τρίμηνο 13
β’ τρίμηνο 12
% Δ
Εξάμηνο 2013
Εξάμηνο 2012
% Δ

Πωλήσεις

874,9
989,6
(11,6)
1.744,3
2.054,8
(15,1)

Καθαρά έσοδα (GGR)

279,0
309,2
(9,8)
581,6
658,5
(11,7)

EBITDA

45,7
160,2
(71,5)
103,3
344,6
(70,0)

Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%)

68,1%
68,8%

66,7%
68,0%


Περιθώριο EBITDA

5,2%
16,2%

5,9%
16,8%


Περιθώριο EBITDA (GGR)

16,4%
51,8%

17,8%
52,3%


Καθαρά κέρδη

28,4
126,1
(77,5)
67,3
258,0
(73,9)

Περιθώριο Καθαρών κερδών

3,2%
12,7%

3,9%
12,6%
 

Οι πωλήσεις στο α’ εξάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 15,1% σε 1,744,3 εκ. ευρώ από 2.054,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών (ΑΕΠ α’ εξαμήνου μειωμένο κατά 5,1%) και διαφόρων έκτακτων παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα α’ τριμήνου. Οι πωλήσεις στο β’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 874,9 εκ. ευρώ από 989,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, μειωμένες κατά 11,6%, παρουσιάζοντας όμως βελτίωση σε τριμηνιαία βάση.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο α’ εξάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 103,3 εκ. ευρώ, από 344,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 70,0% ως αποτέλεσμα κυρίως της φορολόγησης επί των καθαρών εσόδων με συντελεστή 30% από 1.1.2013 και σε μικρότερο βαθμό της μείωσης του κύκλου εργασιών. Τα EBITDA β’ τριμήνου 2013 έφτασαν τα 45,7 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 71,5% σε ετήσια βάση.

Τα  καθαρά κέρδη για το α’ εξάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 73,9% στα 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Τα καθαρά κέρδη στο β’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 28,4 εκ. ευρώ   μειωμένα κατά 77,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

2.  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
  Πωλήσεις ανά παιχνίδι β’ τριμήνου και εξαμήνου 2013 και 2012


(Ποσά σε χιλ. Eυρώ)

β’ τρίμηνο 13
β’ τρίμηνο 12
% Δ
Εξάμηνο 2013
Εξάμηνο 2012
% Δ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

276.291
370.451
(25,4)
566.075
767.562
(26,3)

ΠΡΟΠΟ

2.588
3.182
(18,7)
6.713
8.659
(22,5)

ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

297
188
58,1
588
716
(17,9)

MONITOR GAMES

16.846
24.636
(31,6)
31.643
49.504
(36,1)

GO LUCKY

369
1.190
(69,0)
872
2.934
(70,3)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

296.391
399.647
(25,8)
605.891
829.375
(26,9)

% στις συνολικές πωλήσεις

33,9
40,4
-
34,7
40,4
 

KINO

490.024
516.941
(5,2)
970.809
1.059.502
(8,4)

ΤΖΟΚΕΡ

59.962
45.052
33,1
105.446
104.407
1,0

ΛΟΤΤΟ

14.699
12.242
20.1
34.697
27.809
24,8

Super 3

5.299
7.061
(25,0)
10.699
14.662
(27,0)

ΠΡΟΤΟ

6.604
6.164
7,1
12.768
13.884
(8,0)

Extra 5

1.967
2.478
(20,6)
3.964
5.176
(23,4)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ

578.555
589.938
(1,9)
1.138.383
1.225.440
(7,1)

% στις  συνολικές πωλήσεις

66,1
59,6
-
65,3
59,6
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

874.946
989.585
(11,6)
1.744.274
2.054.815
(15,1)Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού μειώθηκαν στο α’ εξάμηνο 2013 κατά 26,9%, στα 605,9 εκ. ευρώ από 829,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω των μειωμένων εσόδων κατά 26.3% του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Στο β’ τρίμηνο 2013, τα έσοδα του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ μειώθηκαν κατά 25,4%, ποσοστό μικρότερο σε σχέση με την μείωση κατά 27,0% του α’ τρίμηνου 2013, λαμβάνοντας υπόψη και την έλλειψη συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο ποδόσφαιρου που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2012.

Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία στο α’ εξάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 7,1% στα 1.138,4 εκ. ευρώ, έναντι 1.225,4 εκ. ευρώ. Στο β’ τρίμηνο 2013, τα έσοδα από αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά μόλις 1.9%, λόγω της αύξησης των εσόδων σε ΤΖΟΚΕΡ και ΛΟΤΤΟ και της βελτίωσης σε τριμηνιαία βάση των πωλήσεων του ΚΙΝΟ, που μειώθηκαν κατά 5.2% έναντι πτώσης 11.4% το α’ τρίμηνο 2013.
 Κόστος πωλήσεων β’ τριμήνου και εξαμήνου 2013 και 2012


(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

β’ τρίμηνο 13
β’ τρίμηνο 12
% Δ
Εξάμηνο 2013
Εξάμηνο 2012
% ΔΑποδόσεις σε νικητές

595.951
680.352
(12,4)
1.162.697
1.396.270
(16,7)

Προμήθειες πρακτόρων

74.221
82.611
(10,2)
147.673
172.199
(14,2)

Φόρος επί των καθαρών εσόδων

78.271
-
-
163.740
-
-

Υπόλοιπα έξοδα κόστους πωλήσεων

52.298
47.477
10,2
108.566
95.473
13,7

Σύνολο κόστους πωλήσεων

800.741
810.440
(1,2)
1.582.676
1.663.942
(4,9) Το κόστος πωλήσεων στο α’ εξάμηνο 2013 διαμορφώθηκε στα 1.582,7 εκ. ευρώ από 1.663,9 εκ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2012 μειωμένο κατά 4,9%.

Τα κέρδη στους νικητές των παιγνιδιών στο α’ εξάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 1.162,7 εκ. ευρώ,  αντιστοιχώντας στο 66,7% των συνολικών πωλήσεων, έναντι 68,0% την ίδια περίοδο του 2012. Στο β’ τρίμηνο του 2013 για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το ποσό που αποδόθηκε στους νικητές ως ποσοστό επί των πωλήσεων του παιχνιδιού (payout) διαμορφώθηκε στο 72,6% έναντι 72,3% του β  τριμήνου του 2012, ενώ το payout  στο ΚΙΝΟ διαμορφώθηκε σε 69,6% έναντι 69,1% την αντίστοιχη περίοδο το 2012.
 Κόστος διάθεσης β’ τριμήνου και εξαμήνου 2013 και 2012


(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

β’ τρίμηνο 13
β’ τρίμηνο 12
% Δ
Εξάμηνο 2013
Εξάμηνο 2012
% ΔΔιαφήμιση

3.544
3.176
11,6
5.574
5.377
3,7

Δωρεές-οικον. ενισχύσεις

3.221
3.136
2,7
8.030
6.230
28,9

Χορηγίες

20.031
16.506
21,4
41.269
38.272
7,8

Μερικό σύνολο

26.796
22.818
17,4
54.873
49.879
10,0

Υπόλοιπα έξοδα κόστους διάθεσης

1.873
1.972
(5,0)
3.211
3.431
(6,4)

Σύνολο κόστους διάθεσης

28.669
24.790
15,7
58.084
53.310
9,0 

Τα συνολικά έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν το α’ εξάμηνο 2013 σε 58,1 εκ. ευρώ από 53,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι δωρεές και οικονομικές  ενισχύσεις αυξήθηκαν κατά 28,9% στα 8,0 εκ. ευρώ αντανακλώντας την αυξημένη κοινωνική συνεισφορά της εταιρείας.

 

 
Κόστος διοίκησης β’ τριμήνου και εξαμήνου 2013 και 2012


(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

β’ τρίμηνο 13
β’ τρίμηνο 12
% Δ
Εξάμηνο 2013
Εξάμηνο 2012
% ΔΣυνολικό κόστος διοίκησης

7.437
8.413
(11,6)
15.512
15.972
(2,9) 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας το α’ εξάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 2,9% στα 15,5 εκ. ευρώ  από 16,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Για το β’ τρίμηνο 2013, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά 11,6% στα 7,4 εκ. ευρώ.

 

 

 

 
Ταμειακές ροές   εξαμήνου 2013 και 2012


(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

H1 2013
H1 2012
Δ%


Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

161.222
359.453
(55,2)


Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(17.985)
(11.292)
-


Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(36.678)
(238.006)
-
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο α’ εξάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 161,2 εκ. ευρώ από 359,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση  55,2%. Η αρνητική διαφορά οφείλεται στη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας που αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των υποχρεώσεων.

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Οι  ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες στο α’ εξάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 18,0 εκ. ευρώ και αντανακλούν κυρίως εκροές ποσών για προσθήκες παγίων και την ίδρυση της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες στο α’ εξάμηνο 2012 μειώθηκαν σε 36,7 εκ. ευρώ από 238,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και αφορούν κυρίως στην πληρωμή δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.

3.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 Υπογραφή σύμβασης πώλησης του 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ ΑΕ στην Emma Delta

 

Υπεγράφη στις 12.08.2013 σύμβαση πώλησης του 33% της ΟΠΑΠ ΑΕ στην Emma Delta, έναντι συνολικού τιμήματος 652 εκατ. ευρώ. Η μεταβίβαση των μετοχών στον αγοραστή θα πραγματοποιηθεί έπειτα από την έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Υπογραφή 12-ετούς σύμβασης από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Υπεγράφη στις 30.07.2013 μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) και της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., η 12ετής σύμβαση παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων. Η εταιρεία Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. έχει ως μετόχους εταιρείες ελεγχόμενες από την ΟΠΑΠ Α.Ε. (ATH: OPAP), την Scientific Games (Nasdaq: SGMS) και την Intralot (ATH: INLOT). Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα παρέχει προς την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. υπηρεσίες έναντι προμήθειας: (α) αξιοποίησης του υφιστάμενου δικτύου πωλήσεων, (β) ανάπτυξης νέου δικτύου πωλήσεων (με υπεργολάβο την Intralot) και (γ) λογιστικών, νομικών και φιλοξενίας μηχανογραφικών κέντρων.

 Υπογραφή Σύμβασης με τον Ανάδοχο του Διαγωνισμού Τεχνολογικού Παρόχου

Έπειτα από τις εγκρίσεις από το Δ.Σ. και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε., η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με την ΙΝΤΡΑΛΟΤ ως ανάδοχο του Διαγωνισμού Τεχνολογικού Παρόχου. Επισημαίνεται, η μείωση του εφάπαξ επενδυτικού κόστους της κατά 2 εκ. ευρώ, στα 27,5 εκ. ευρώ έναντι 29,5 εκ. ευρώ. Το νέο κεντρικό σύστημα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το Φεβρουάριο του 2014, ενώ το υφιστάμενο συμβόλαιο έχει επεκταθεί για τη διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου μετάβασης.

Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2012

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 21.06.2013 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, για την εταιρική χρήση 2012. Η πληρωμή στους δικαιούχους ξεκίνησε τη Δευτέρα 08.07.2013
Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης


για τα Oικονομικά Aποτελέσματα Eξαμήνου 2013


Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013


4:00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 10:00 π.μ. (Νέα Υόρκη)


 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ:
Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία                                                         +44 (0) 800 376 9250
Συμμετέχοντες από ΗΠΑ                                                                         +1 866 288 9315

Συμμετέχοντες από Ελλάδα και υπόλοιπες χώρες                                        +30 211 180 2000


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1.   Συνοπτική Eνδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος α’ εξαμήνου και β’ τριμήνου 2013


2.   Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος α’ εξαμήνου και β’ τριμήνου 2013  της ΟΠΑΠ Α.Ε.


3.   Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης


4.   Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών
1. Συνοπτική Eνδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

α’ εξαμήνου και β’ τριμήνου 2013


Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 και 2012


(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός των κερδών ανά μετοχή) 
 
2013
20121.1-30.6.2013
1.4-30.6.2013
1.1-30.6.2012
1.4-30.6.2012

Κύκλος εργασιών

1.744.274
874.946
2.054.815
989.585

Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών

(1.162.697)
(595.951)
(1.396.270)
(680.352)

Καθαρά έσοδα προ φόρου 30%

581.577
278.995
658.545
309.233

Φόρος επί των καθαρών εσόδων

(163.740)
(78.271)
-
-

Καθαρά έσοδα μετά φόρου 30%

417.837
200.724
658.545
309.233

Κόστος παροχής υπηρεσιών

(256.239)
(126.519)
(267.672)
(130.088)

Μικτό κέρδος

161.598
74.205
390.873
179.145

Άλλα λειτουργικά έσοδα

955
594
5.647
5.224

Δαπάνες διάθεσης

(58.084)
(28.669)
(53.310)
(24.790)

Δαπάνες διοίκησης

(15.512)
(7.437)
(15.972)
(8.413)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

(7.196)
(3.795)
(4.659)
(1.889)

Λειτουργικό αποτέλεσμα

81.761
34.898
322.579
149.277

Κέρδη / (ζημιές) από συγγενείς

(25)
25
(105)
(94)

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων

(202)
(202)
(56)
(56)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

9.448
4.658
1.871
8.763

Κέρδη προ φόρων

90.982
39.379
324.289
157.890

Τρέχων φόρος εισοδήματος

(22.780)
(9.776)
(61.898)
(27.797)

Αναβαλλόμενοι φόροι

(889)
(1.231)
(4.345)
(3.953)

Κέρδη μετά φόρων

67.313
28.372
258.046
126.140

Ιδιοκτήτες μητρικής

67.313
28.372
258.046
126.140

Λοιπά συνολικά έσοδα


Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές)

-
-
1.108
554

Αναβαλλόμενος φόρος

-
-
(222)
(111)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων

-
-
886
443

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων

67.313
28.372
258.932
126.583

Ιδιοκτήτες μητρικής

67.313
28.372
258.932
126.583

Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή

0,2110
0,0889
0,8089
0,39542. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος


α’ εξαμήνου και β’ τριμήνου 2013  της ΟΠΑΠ Α.Ε.


Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 και 2012


(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ εκτός των κερδών ανά μετοχή)
 
2013
20121.1-30.6.2013
1.4-30.6.2013
1.1-30.6.2012
1.4-30.6.2012

Κύκλος εργασιών

1.644.179
825.618
1.960.424
945.217

Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών

(1.097.066)
(563.691)
(1.334.043)
(650.844)

Καθαρά έσοδα προ φόρου 30%

547.113
261.927
626.381
294.373

Φόρος επί των καθαρών εσόδων

(163.740)
(78.271)
-
-

Καθαρά έσοδα μετά φόρου 30%

383.373
183.656
626.381
294.373

Κόστος παροχής υπηρεσιών

(232.806)
(114.362)
(246.803)
(120.086)

Μικτό κέρδος

150.567
69.294
379.578
174.287

Άλλα λειτουργικά έσοδα

10.092
4.974
14.637
9.430

Δαπάνες διάθεσης

(57.527)
(28.250)
(51.935)
(23.999)

Δαπάνες διοίκησης

(17.021)
(8.463)
(17.659)
(9.674)

Άλλα λειτουργικά έξοδα

(5.630)
(4.536)
(4.632)
(1.874)

Λειτουργικό αποτέλεσμα

80.481
33.019
319.989
148.170

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων

(1)
(1)
(56)
(56)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

8.438
4.110
605
8.147

Μερίσματα από θυγατρικές

6.722
6.722
11.995
11.995

Κέρδη προ φόρων

95.640
43.850
332.533
168.256

Τρέχων φόρος εισοδήματος

(22.636)
(9.074)
(60.835)
(27.322)

Αναβαλλόμενοι φόροι

(2.444)
(1.443)
(4.892)
(4.242)

Κέρδη μετά φόρων

70.560
33.333
266.806
136.692

Ιδιοκτήτες μητρικής

70.560
33.333
266.806
136.692

Λοιπά συνολικά έσοδα


Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές)

-
-
1.108
554

Αναβαλλόμενος φόρος

-
-
(221)
(110)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων

-
-
887
444

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων

70.560
33.333
267.693
137.136

Ιδιοκτήτες μητρικής

70.560
33.333
267.693
137.136

Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή

0,2212
0,1045
0,8364
0,4285 

 

  


3. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης


της 30Ιουνίου 2013 & της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012


(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

30.6.2013
31.12.2012


Αναπροσαρ-μοσμένο
30.6.2013
31.12.2012


Αναπροσαρ-μοσμένο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 

Κυκλοφορούν ενεργητικό

 
 
 
 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

474.141
367.582
406.559
305.766

Δεσμευμένα διαθέσιμα

95.710
95.710
95.710
95.710

Αποθέματα

1.190
724
-
-

Απαιτήσεις

48.192
27.859
50.672
30.769

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

9.893
24.730
20.997
27.866

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

629.126
516.605
573.938
460.111

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

 
 
 
 

Ασώματες ακινητοποιήσεις

1.105.659
1.105.851
1.105.657
1.105.845

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

75.919
81.052
56.941
64.388

Επενδύσεις σε ακίνητα

2.248
2.320
2.248
2.320

Υπεραξία

8.435
8.435
-
-

Επενδύσεις σε θυγατρικές

-
-
56.259
43.054

Επενδύσεις σε συγγενείς

14.534
1.159
-
-

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες

2.364
1.230
2.364
1.203

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

11.539
11.357
42.228
43.888

Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού

4.368
2.813
-
-

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

1.225.066
1.214.217
1.265.697
1.260.698

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.854.192
1.730.822
1.839.635
1.720.809

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 
 
 
 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 
 
 
 

Δάνεια

99.581
84.903
99.581
84.903

Υποχρεώσεις

84.719
58.714
80.188
60.970

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων

377
362
-
-

Φόροι

105.183
34.961
102.194
31.490

Δουλευμένες δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις

304.620
124.933
297.780
119.659

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

594.480
303.873
579.743
297.022

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 
 
 
 

Δάνεια

115.516
165.686
115.516
165.686

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων

243
436
-
-

Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού

6.879
4.435
6.879
4.435

Προγράμματα παροχών προσωπικού

23.072
23.509
22.316
22.811

Προβλέψεις

57.328
61.266
56.078
60.066

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8.855
9.281
8.671
9.087

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

211.893
264.613
209.460
262.085

Ίδια κεφάλαια

 
 
 
 

Μετοχικό κεφάλαιο

95.700
95.700
95.700
95.700

Αποθεματικά

54.836
44.064
53.832
43.060

Κέρδη εις νέον

897.283
1.022.572
900.900
1.022.942

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1.047.819
1.162.336
1.050.432
1.161.702

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.854.192
1.730.822
1.839.635
1.720.809 

4. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013 και 2012


(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ2013
2012
2013
2012

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 
 Κέρδη προ φόρων

90.982
324.289
95.640
332.533

Προσαρμογή για:


Αποσβέσεις

21.535
22.006
20.308
21.277

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

(9.436)
(1.833)
(15.148)
(12.562)

Προγράμματα παροχών προσωπικού

644
818
598
754

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

-
900
<

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια στο άρθρο! Γράψτε το πρώτο σχόλιο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.