11/07/2013 13:12
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Στα 118 εκατ. ευρώ το κόστος από το λουκέτο της ΕΡΤ

Σε δόσεις και δίχως το πλαφόν που ισχύει στο Δημόσιο (15.000 ευρώ), θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους απολυμένους της ΕΡΤ Α.Ε. με το πραγματικό κόστος, πάντως, να παραμένει ασαφές για το ελληνικό Δημόσιο. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι το μεν κόστος από το “λουκέτο” για το Δημόσιο και τον προϋπολογισμό θα ανέλθει στα 118 εκατ. ευρώ η δε αξία των αποζημιώσεων θα κυμανθεί περί τα 45 εκατ. ευρώ.

Οπως προκύπτει από κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και του αρμόδιου υφυπουργού για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, Παντελή Καψή, οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν τμηματικά στους απολυμένους και, όπως προβλέπει σχετικό άρθρο το οποίο ενσωματώθηκε στο φορολογικό πολυνομοσχέδιο, θα χορηγηθούν με βάση την εργατική νομοθεσία, δηλαδή δεν θα ισχύσει το «πλαφόν» του Δημοσίου.

Ιδού τι αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση:

«Άρθρο πρώτο

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. οικ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) αντικαθίσταται ως εξής:

"Η κατάργηση της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, συνιστά λόγο βίαιης διακοπής της δίκης κατά το άρθρο 286 ΚΠολΔ. Η διακοπή επέρχεται με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά παρέκκλιση του άρθρου 287 ΚΠολΔ, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση της διακοπής και του λόγου της από το Ελληνικό Δημόσιο. Η δίκη που διακόπηκε συνεχίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 290 επ. του ΚΠολΔ με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο ως διάδοχο της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της από τον Ειδικό Διαχειριστή".

Άρθρο δεύτερο

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. οικ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) προστίθενται εδάφια ως εξής:

"Για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και προκειμένου για δημοσιογράφους οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 2/17805/0022/13.3.2013 (Β' 662/21.3.2013). Η καταβολή των αποζημιώσεων αυτών γίνεται τμηματικά σε δόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η αποζημίωση δύναται να προκαταβάλλεται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των πληρωτριών τραπεζών για την πίστωση στη συνέχεια από αυτές των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

Η σχετική πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, υπό ειδικό φορέα 23−200 «Γενικές Δαπάνες» και ΚΑΕ 2799.

Για την πληρωμή της αποζημίωσης η εντολή πληρωμής επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Η εμφάνιση της πληρωμής στη δημόσια ληψοδοσία σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού γίνεται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών, επί του Γραφείου Συμψηφισμών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).

Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

ι) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος που εκδίδεται με μέριμνα της Δ24 – Διεύθυνσης Λογαριασμών του Δημοσίου του Γ.Λ.Κ.

ii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200".

Άρθρο τρίτο

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 Α της υπ' αριθμ. οικ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1414) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

"Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπονται συλλογικά όργανα που γνωμοδοτούν ή εισηγούνται σχετικά με τις αναθέσεις προμηθειών, υπηρεσιών ή έργου συστήνονται με πράξη του Ειδικού Διαχειριστή συλλογικά όργανα στα οποία συμμετέχουν κατά πλειοψηφία και υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 5 του άρθρου 4 Α της παρούσας".

Άρθρο τέταρτο

Στην υπ' αριθμ. οικ. 02/11.6.2013 κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) προστίθεται νέο άρθρο 4Β ως εξής:

"Άρθρο 4Β

Σύσταση ειδικού λογαριασμού

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών ειδικός, εκτός προϋπολογισμού, λογαριασμός για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, περιλαμβανομένων και των εσόδων και δαπανών που αφορούν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4Α της παρούσας και μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα.

2. Ο ειδικός λογαριασμός τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και είναι έντοκος. Οι τόκοι του λογαριασμού αποτελούν έσοδο του ειδικού λογαριασμού.

3. Οι δαπάνες λειτουργίας για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο και μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα βαρύνουν τον ειδικό λογαριασμό.

4. Η διαχείριση του λογαριασμού γίνεται από Επιτροπή Διαχείρισης με Πρόεδρο την Γενική Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και μέλη τον Ειδικό Διαχειριστή και έναν Δ/ντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων σε λογαριασμούς πιστωτικών ιδρυμάτων της καταργηθείσας ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της μεταφέρονται με εντολή του Ειδικού Διαχειριστή στον ειδικό λογαριασμό του παρόντος"».

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Γεώργιος Τ. avatar
  Γεώργιος Τ. 11/07/2013 15:46:35

  Που είναι αυτοί που έλεγαν στο πόδι για 100 εκατ. αποζημιώσεις; 45 τελικά. Η μαύρη προπαγάνδα είναι σε εξέλιξη συνεχώς και αλλιώνει την πραγματικότητα πριν αυτή γίνει γνωστή για να προκαταλάβει το θυμικό μας.

  • Ο Ιθαγενής avatar
   Ο Ιθαγενής @ Γεώργιος Τ. 12/07/2013 15:03:07

   Σωστά και δεν μου λες από πότε μια ΚΥΑ αλλάζει τον ΚΠολΔ;
   Από πότε μια ΚΥΑ "αλλάζει" ένα ΝΟΜΟ και ένα ΠΔ; άρθρο 21 του Δημοσίου Λογιστικού περί ανάληψης δέσμευσης + ΠΔ 113 (Για την πληρωμή της αποζημίωσης η εντολή πληρωμής επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.)

   ...όσο για τα 45,000,0000,00 € τίποτα δεν είναι τζάμπα ...μπορεί να δώσουν και σε εμένα το 0,1% ; και γιατί όχι όπως των υπολοίπων ΔΥ; στη Δημοτική αστυνομία στους εκπαιδευτικούς κλπ θα δώσουν τον ίδιο υπολογισμό; η ισονομία των .....windows;

 2. Nεστωρίδης avatar
  Nεστωρίδης 11/07/2013 19:21:37

  Οι απολυμένοι της ΕΡΤ πρέπει να χρεωθούν (και όχι ο Έλληνας φορολογούμενος) τα ακόλουθα:
  1) Το ενοίκιο για το ιδιωτικό στούντιο που εκπέμπει προσωρινά η ΕΔΤ
  2) Τους λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ του κτιρίου της Αγ. Παρασκευής από 11/6 και μετά
  3) Το ενοίκιο των στούντιο της Αγ. Παρασκευής που χρησιμοποιούν απο 11/6

  • Ρύκιος avatar
   Ρύκιος @ Nεστωρίδης 12/07/2013 14:16:05

   Σύμφωνοι.
   Αν ο πως-τον-λένε πασοκο-υπουργός ...τηλεόρασης (!!!) πληρώσει από την τσέπη του τις αποζημιώσεις αυτών των "εκλεκτών" 2 χιλιάδων που θα επαναπροσληφθούν.

 3. kadett avatar
  kadett 12/07/2013 00:02:15

  <> Nα και μία εξαίρεση στην Ελλάδα της κρίσης με τον διαχωρισμό των ΕΡΤ-ικών και των ΔΥ. Συγχαρητήρια στη φτώχια μας.

 4. Dimitris avatar
  Dimitris 12/07/2013 13:48:46

  Ποια αποζημίωση απόλυσης? Αφού και την παχυλή αποζημίωση θα πάρουν και όλοι -πλην συνταξιοδοτούμενων- θα επαναπροσληφθούν. Μάλλον μπόνους συνδικαλιστικής επιτυχίας θα το χαρακτήριζα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.