#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
27/06/2012 18:08
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το ευρωπαϊκό όραμα καί η εικαζόμενη συναίνεσηΌπως μάς θυμίζει ο μεγαλοπρεπής εορτασμός τού Ιωβηλαίου τής βασίλισσας τής Αγγλίας καί τό σχετικό άρθρο τού Project-Syndicate, κοινωνική συνοχή σημαίνει συνεκτική αφήγηση.

Τό μόνο πού επιτυγχάνεται μέ τήν αποδόμηση καί τήν καταγγελία τής αφήγησης ως απλώς φαντασιακής είναι η αποδόμηση τής ίδιας τής κοινωνικής συνοχής. Καί τό κατά πόσον η ενωμένη Ευρώπη διαθέτει συνεκτική αφήγηση αποτελεί ένα ανοιχτό ερώτημα.

Η πολιτική υποστήριξη τού οράματος γιά μιά ενωμένη Ευρώπη οδήγησε σέ μορφώματα-επιτεύγματα πρωτόγνωρα: η Ευρωπαϊκή Ένωση καί η Ευρωζώνη αποτελούν σίγουρα ιστορική πρωτοπορία, πόσω μάλλον άν αναλογιστούμε ότι κατ’ ουσίαν αποτελούν τήν διάδοχη κατάσταση δύο παγκοσμίων πολέμων στόν ευρωπαϊκό χώρο.

Μολαταύτα, φαίνεται σήμερα πώς αυτό ακριβώς τό όραμα «δέν νοιώθει καί πολύ καλά τελευταία». Μέ τούς πρώτους τριγμούς, μέ τά πρώτα στοιχειωδώς σοβαρά προβλήματα, η ενοποίηση καί η θέληση τών λαών γιά εξωστρέφεια δοκιμάζεται μέ αβέβαιη έκβαση.

Οι χώρες «τού Βορρά» διερωτώνται γιατί νά συνεχίσουν τήν σκανδαλώδη υποστήριξη στίς χώρες «τού νότου», οι οποίες μέ τήν σειρά τους αναπτύσσουν μιά δικαιολογημένη καχυποψία απέναντι στίς ηγεσίες τών βορείων εταίρων τους.

Ήρθε η ώρα νά αναρωτηθούμε, σέ ποιάν αφήγηση βασίστηκε τό τιτάνιο εγχείρημα τής ευρωπαϊκής ενοποίησης; Πέρα από τά διακρατικά συμφέροντα ή καί αυτήν ακόμα τήν επιδίωξη τής ειρήνης καί τής συνεργασίας, αναπτύχθηκε κάποια αφήγηση ικανή νά εγγυηθεί τήν συνοχή τής ενωμένης Ευρώπης;

Η απάντηση είναι μάλλον αρνητική. Δέν υπήρξε η πρόνοια μιάς τέτοιας αφήγησης. Η ρητορική πού πλαισίωσε τό όραμα τής ενωμένης Ευρώπης βασίστηκε αποκλειστικά καί μόνον στό ζητούμενο τής ειρήνης, μά όσο μεγαλώνει η χρονική απόσταση από τούς δύο παγκοσμίους πολέμους, τόσο ξεθωριάζει αυτό τό στοιχείο ως βασικός συνεκτικός ιστός.

Τό «ζητούμενο τής ειρήνης» καί τής συνεργασίας αποτελεί έναν εξαιρετικά ασταθή παράγοντα στίς αναταράξεις τού συλλογικού «θυμικού» καί «λογιστικού», όπως συμβαίνει σήμερα π.χ. καί στήν Γερμανία καί στήν Ελλάδα.

Οι λόγοι γιά μιά Ε.Ε. θεωρήθηκαν «συμφωνημένα αυτονόητα», στά οποία η συναίνεση αποδεικνύεται σταδιακά απλώς εικαζόμενη. Ακόμα καί μιά προσπάθεια νά ψηλαφηθεί σέ θεωρητικό επίπεδο κοινός ιστορικός άξονας πρόσφορος σέ ανάπτυξη κοινής ευρωπαϊκής αφήγησης εμποδίζεται από διάφορα ιστορικά απορούμενα, μέ σημαντικώτερο τό εξής:

Ποιά είναι η ιστορική απαρχή μιάς δικαιολογημένης θεώρησης τής Ευρώπης ως ενοειδούς;

Πρίν προχωρήσουμε, άς κατανοήσουμε ότι αυτό δέν είναι ένα θεωρητικό ερώτημα πού αφορά τά σπουδαστήρια τών λογίων. Χωρίς απάντηση σέ αυτό τό ερώτημα δέν μπορεί νά υπάρξει ευρωπαϊκή κοινή αφήγηση. Καί χωρίς ευρωπαϊκή κοινή αφήγηση δέν μπορεί νά υπάρξει ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή - δηλαδή, ευρωπαϊκή Ένωση.

Δυστυχώς, η εξόχως προβληματική απάντηση πού δίδεται σέ αυτό τό ερώτημα είναι «ο Καρλομάγνος». Συχνώτατα στήν Ευρώπη εντοπίζονται οι απαρχές τής «ιστορίας τής Ευρώπης» στήν ενοποίηση τού τότε χάους υπό τόν Καρλομάγνο, τόν 8ο-9ο αιώνα. (Συμφωνήθηκε νά θεωρηθεί ο Καρλομάγνος η απαρχή τής Ευρώπης καί στά πλαίσια τού «Μουσείου τής Ευρώπης» στίς Βρυξέλλες. Είχε προταθεί η μορφή του γιά τό κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα).

Είναι απολύτως σχετικό μέ τήν παρούσα κρίση νά κατανοήσουμε ότι σέ μιά τέτοια Ευρώπη, η Ελλάδα αναγκαστικά δέν έχει θέση.

Ιστορική αναδρομή: η ευπρεπισμένη ως «μεγάλη μετανάστευση τών πληθυσμών» αναφέρεται στήν εισροή καί εγκατάσταση στόν κυρίως ευρωπαϊκό χώρο φύλων καί φυλών αμιγώς βαρβαρικών κατά τόν 4ο-6ο αιώνα, εξέλιξη πού οδηγεί στήν πτώση καί κατάκτηση τής Ρώμης τόν 5ο αιώνα, οπότε τό δυτικό σκέλος τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας καταστρέφεται αφήνοντας ως κληρονομιά μόνο τήν ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία μέ επίκεντρο καί πρωτεύουσα τήν Νέα Ρώμη.

Αυτά τά νέα φύλα παραμένουν σκόρπια καί αλληλοπολεμούμενα μέχρι τήν ενοποίησή τους από τόν Καρλομάγνο καί τόν βίαιο εκχριστιανισμό όσων φύλων καί φυλών δέν είχαν ακόμα προσχωρήσει στήν δυτική χριστιανοσύνη. (Ο Καρλομάγνος αναγνωρίζει ότι είσοδος στόν τότε πολιτισμό προϋποθέτει αναπότρεπτα τόν χριστιανισμό, μά η προσπάθεια γιά τήν δόμηση αυτοκρατορίας εξ αυτών τών φύλων καί φυλών πρέπει νά συνεπάγεται θρησκευτική διαφοροποίηση από τό «αντίπαλο δέος», τήν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τής Νέας Ρώμης. Δομείται σταδιακά ανά τούς αιώνες μιά χριστιανική μέν, διαφοροποιημένη δέ religio imperii, μέ συστηματική θεσμοποίηση τών αποκλίσεων από τούς Ρωμαίους τής Νέας Ρώμης ώστε νά αναγνωρίζεται ως «άλλη πίστη»: άζυμη όστια, υποχρεωτικά ξυρισμένοι καί άγαμοι ιερείς, filioque κλπ).

Στίς 25 Δεκεμβρίου τού 800 μ.Χ., ο Καρλομάγνος στέφεται στήν Ρώμη από τόν Πάπα «Imperator Romanorum», «αυτοκράτωρ Ρωμαίων», παράλληλα καί σέ αντίθεση μέ τόν αυτοκράτορα Ρωμαίων τής συνέχειας τού ρωμαϊκού κράτους στήν Νέα Ρώμη.

Έναν αιώνα μετά (962) στήνεται σέ αντίθεση καί παράλληλα μέ τήν ρωμαϊκή αυτοκρατορία τής ανατολής η «Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τού Γερμανικού Έθνους» (η οποία διατηρείται μέ διάφορες μορφές μέχρι τό 1806).

Τά κάποτε νέα φύλα είχαν αποφασίσει τήν ιστορική τους μοίρα: θά διεκδικούσαν απ’ ευθείας συνέχεια τού πολιτισμού τόν οποίον είχαν καταστρέψει καί κατακτήσει, τού (ελληνο)-Ρωμαϊκού, αμφισβητώντας ευθέως τήν συνέχεια τής Ρώμης στήν Νέα Ρώμη καί μέ ρητή τήν αντίθεση στούς Έλληνες. Θά διεκδικούσαν τήν αποκλειστικότητα τής ελληνικής αρχαιότητας καί τού ρωμαϊκού κόσμου τών κάποτε κατακτημένων τους. Από τόν 9ο έως τόν 13ο αιώνα εμφανίζονται δεκάδες διαφορετικά βιβλία μέ τόν κοινό τίτλο: Contra Errores Graecorum, ενάντια στίς πλάνες τών «Γραικών»/Ελλήνων.

Τό Όνειρο θά πραγματοποιηθεί τόν Απρίλιο τού 1204: οι σταυροφόροι τής Δύσης θά κατακτήσουν, καταστρέψουν, λεηλατήσουν, δηώσουν τήν Νέα Ρώμη-Κωνσταντινούπολη, τήν πρωτεύουσα τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (η αυτοκρατορία αποκαλείτο συνεχώς «ρωμαϊκή αυτοκρατορία», σέ αδιάσπαστη συνέχεια: ο όρος «βυζαντινή αυτοκρατορία» είναι επινόηση τού γερμανού Hieronymus Wolf τό 1552).

Η Κωνσταντινούπολη δέν θά μπορέσει ποτέ νά ανακάμψει πολιτικοστρατιωτικά, μιά σκιά της θά επιζήσει μέχρι τό 1453 (μά μέ παράλληλη πνευματική αναγέννηση).
Ξαναγυρνάμε στό σήμερα: αυτή λοιπόν είναι η «κοινή ιστορία» στήν οποία καλείται νά δομηθεί η ευρωπαϊκή Ένωση; Ποιά είναι η θέση τής Ελλάδας (αλλά, κατ’ επέκταση, καί μεγάλου μέρους τών «βυζαντινών» βαλκανίων) σέ μιά τέτοια Ευρώπη;
Ιστορικά, η Ελλάδα μπορεί νά λειτουργήσει μόνον ως άλλοθι.

Η μετοχή μιάς «νεοκλασσικής» Ελλάδας, μέ πρωτεύουσα τήν σχεδόν ανύπαρκτη τό 1821 Αθήνα, κρατική ιδεολογία τόν κοραϊσμό καί επιθυμία απ’ ευθείας ανταπόκρισης μέ τήν κλασσική Αθήνα χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, δίνει όντως τήν βάση γιά νά ισχυριστεί η αγία ευρωπαϊκή αυτοκρατορία τού γερμανικού έθνους τήν διεκδίκηση τού ελληνορωμαϊκού παρελθόντος χωρίς αντίπαλο.

Αυτό ακριβώς εννοείται σέ ρήσεις όπως «η Ευρώπη χωρίς τήν Ελλάδα είναι σάν παιδί χωρίς πιστοποιητικό γεννήσεως». Όλα αυτά τά δακρύβρεχτα τύπου «Ευρώπη χωρίς Ελλάδα είναι Ευρώπη χωρίς ψυχή» αναφέρονται ακριβώς στήν ανάγκη μετοχής τής Ελλάδας ως παρόχου ιστορικού άλλοθι.

Τό δράμα όμως είναι πώς όλα αυτά έχουν καταστεί δεύτερη φύση καί στούς ίδιους τούς Έλληνες: κορδώνονται κωμικά, περπερεύονται γελοιωδέστατα όταν λένε ότι «η Ελλάδα γέννησε τόν δυτικό πολιτισμό» (...τόν οποίον εμείς πρέπει νά αναζητήσουμε στά ευρωπαϊκά second hand μεταχειρισμένα, γιατί τόν χάσαμε απ’ τήν πολλή τουρκοκρατία).

Καί οι Έλληνες πολιτικοί περιμένουν πώς μιά τέτοια «ψευδής ταυτότητα» μπορεί νά λειτουργήσει ως κοινωνική συνοχή. Περπατάει μέχρι κάποιο σημείο, μετά κλατάρει. Καί μετά τρέχουν στίς εκκλησιές νά ζητιανέψουν κοινωνική συνοχή, διότι αντιλαμβάνονται ότι σέ λαϊκό επίπεδο μόνο αυτό έχει μείνει από τό θανατηφόρο μείγμα ασταθούς ταυτότητας αφ’ ενός καί αποδόμησης αυτής ακόμα τής ασταθούς ταυτότητας αφ’ ετέρου. (Οι υποψιασμένοι τής εξουσίας είναι πού τρέμουν τήν ώρα πού τό πλήρωμα τής εκκλησίας θά απαιτήσει χωρισμό Κράτους-Εκκλησίας, όχι οι «εκκλησιαστικοί δημόσιοι υπάλληλοι».)

Προϋπόθεση όμως γιά νά μπορέσει η Ελλάδα νά παρέχει τό ιστορικό άλλοθι τής ευρωπαϊκής Ενοποίησης χωρίς νά ενοχλεί είναι νά μοιάζει αόρατη, μιά «σκιά», μιά «ιδέα». Νά μή δημιουργεί προβλήματα. Νά είναι περισσότερο μιά ποιητική έμπνευση παρά μιά πραγματική χώρα.

Αυτήν τήν Ελλάδα έχουν στό νού τους οι μεγάλοι Ευρωπαίοι φιλέλληνες τού παρελθόντος, αυτήν μέ τίς χλαμύδες, τόν Αριστοτέλη, τόν Πλάτωνα καί τούς κίονες - επ’ ουδενί τήν βαλκανική πρωτεύουσα τής Θεσσαλονίκης, τήν πραγματική Ελλάδα τού εδώ καί τού τώρα.

Μιά χώρα-θεωρητικό κατασκεύασμα πού δυστυχώς φάνηκε στήν διετία 2010-2012 νά επιφυλάσσει μιάν άσχημη έκπληξη στούς εταίρους της: τό γεγονός ότι είναι πραγματική χώρα μέ πραγματικούς κατοίκους.

Νά επαναδιατυπωθεί τό αυτονόητο: όλα αυτά δέν τά λέμε ευρωσκεπτικιστικά, αλλά φιλοευρωπαϊκά, πολύ πιό φιλοευρωπαϊκά από αυτούς πού θεωρούν τήν ευρωπαϊκή συνοχή-ταυτότητα δεδομένη καί αυτονόητη καί τήν αφήνουν ως έχει. Δέν τά λέμε επειδή θέλουμε λιγώτερη Ευρώπη, αλλά ακριβώς επειδή θέλουμε περισσότερη Ευρώπη - όμως, διαφορετική Ευρώπη.

Αστυάναξ Καυσοκαλυβίτης

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Δημήτριος Κοκκαλάκης avatar
  Δημήτριος Κοκκαλάκης 27/06/2012 18:24:29

  Πολύ ωραίο άρθρο!

 2. Aggelos avatar
  Aggelos 27/06/2012 18:55:31

  εχουμε πολεμο παιδια ξανα
  γαλλια κλπ συμμαχοι εναντιον υπετρφικης παντοδυναμης ξανα γερμανιας και κεντρικων χωρων

  δεν βλεπω συμβιβασμο,,μαλλον συγκρουση
  προσδεθητε..

  • PayneK avatar
   PayneK @ Aggelos 27/06/2012 20:24:04

   Απευχόμαστε βέβαια και μόνο ως φάρσα αντιλαμβανόμαστε την επανάλειψη τέτοιων τραγικών γεγονότων,όπως διαμορφώθηκαν τότε και συγκρίνοντας τα με το σήμερα. Λόγω σημαντικών παραλείψεων δηλαδή και εν μέρει τυχοδιωκτισμών να οδηγηθούμε ξανά σε θανατηφόρες και καταστροφικές εξελίξεις.

 3. Κυθήριος avatar
  Κυθήριος 27/06/2012 19:53:04

  Πάρα πολύ ὡραῖο ἂρθρο!
  Θά ἢθελα Ἀστυάναξ,λίγο νά ἀναφερόσουν καί στό πῶς θά ἒπρεπε πραγματικά νά εἶναι ἡ θέση τῆς Ἑλλάδας σήμερα στήν Εὐρώπη,ὂχι μόνο πῶς τήν ἒβλεπαν καί τήν βλέπουν οἱ παλιότεροι φιλέλληνες καί οἱ σημερινοί (ἀνθ)έλληνες.
  Καί ἓνα συμπέρασμα δικό μου:μήπως τελικά δέν εἶναι ἀναγκαῖα σέ ὃλα τά εὐρωπαϊκά κράτη καί σέ ἐμᾶς,μιά εὐρωπαϊκή ἐνοποίηση;Μήπως μιά ἀπλή συνεργασία μεταξύ τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης εἶναι ἀρκετή;

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Κυθήριος 28/06/2012 10:59:35

   Γιὰ νὰ λύσει ἡ Ἑλλάδα στὰ σοβαρὰ τὸ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ μετέχει σὲ μιὰ εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση πρέπει πρῶτα νὰ λύσει τὰ ζητήματα ταυτότητάς της. Ἅμα εἶσαι ἀπολύτως μπερδεμένος ὅσον ἀφορᾶ τὸ ποιός εἶσαι, πῶς νὰ γνωρίζεις πῶς θὰ μετάσχεις σὲ ἕναν ἑταιρισμὸ ἐθνῶν;

 4. franc avatar
  franc 27/06/2012 21:06:16

  Αγαπητέ αστυάνακτα,
  Οι ενώσεις κρατών όπως και η πολιτική στον 21ο αιώνα ειναι ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και δευτερευόντως ιδεολογικά γεγονότα. Το ευρωπαϊκό όραμα "Απο τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια" ήρθε καθυστερημένα λόγω του Β' Παγκοσμίου πολέμου αλλά ήλθε επιτακτικό. Αφού το πέτυχε η αποκία, γιατί να μην το πετύχει και η Μητρόπολη? ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΣ. Η ΕΕ ήταν το ανλωτερο εξελικτικό βήμα στην Ιστορία της Ανθρωπότητας. Η πρώτη Ενωση κρατών χωρίς πόλεμο! Μέχρι την επέλαση του Νεοφιλελευθερισμού το 1990, η ΕΕ ήταν ενας θρίαμβος, οικονομικός και κοινωνικός. Το Ευρώ ξεκίνησε απο 0,8 του δολλαρίου και το 2005 έφτασε το 1,5 δολλάριο παίρνοντας την δεύτερη θέση ως παγκόσμιο αποθετικό νόμισμα. Ομως οι σειρήνες του Νεοφιλελευθερισμού και η λάμψη του χρήματος που ελέγχεται πλέον απόλυτα απο τις τράπεζες, έδωσαν το πρώτο ισχυρό πλήγμα στο μεγαλειώδες εγχείρημα, χτυπώντας εκ των έσω το ημιτελές πολιτικό σύστημα της ΕΕ επιβάλλοντας με την συμμαχία της Γερμανίας την προσωρινή υποτραγή της ΕΕ στην Αυτοκρατορία του χρήματος, με τη γνωστή τακτική του Σόκ και Δέους.
  Ομως όπως θα φανεί και απο την αυριανή Σύνοδο Κορυφής, η ΕΕ αντιδρά. Οχι μόνο η Ελλάδα, που βρέθηκε να είναι το πειραματόζωο της υποταγής της ΕΕ, αλλά κυρίως Η ΓΑΛΛΙΑ που ξεκίνησε την ΕΕ, μαζί με την Ιταλία και ακολουθούν οι "Νότιοι"...
  Η ανάλυσή σου έχει Ιστορικό ενδιαφέρον αλλά ανήκει σε παρελθόντες αιώνες. Δεν υπάρχουν πιά βάρβαροι στην Ευρώπη. Οι Ιταλοί παραμένουν βασικά Ρωμαίοι αφου λένε και γράφουν ακόμα ΑΜΟ όπως και οι Νεοέλληνες παραμένουν Ελληνες αφού λένε και γράφουν ακόμα ΑΓΑΠΩ. Το έθνος είναι η γλώσσα μας . Στην ομοσπονδία η οποία μάλιστα επιβάλλεται ειρηνικά, ο καθείς είναι πρώτα Ευρωπαίος και μετά Ελληνας, Λατίνος, Γερμανός, Ρουμάνος ή Τούρκος. Η πανσπερμία εθνών στην αποικία της Ευρώπης τις ΗΠΑ είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό δεν τους εμποδίζει να είναι πρωτίστως Αμερικανοί πολίτες.
  Ναι, η πολιτική διαπαιδαγώγηση των Ευρωπαίων ώστε να αποκτήσουν κοινή Εθνική συνήδειση καθυστέρησε και ξεχάστηκε στό δρόμο. Τώρα πρέπει να τρέξει και το σόκ της οικονομικής κρίσης θα την αναγκάσει να έρθει ταχύτατα. Οποιος στηλώσει τα πόδια θα μείνει απ' έξω τιμωρία, μέχρι να το καταλάβει και να σπεύσει να ξαναμπεί. Το ποτάμι της εξέλιξης δεν γυρίζει πίσω. Στροφές μπορεί να κάνει, αλλά πάντα στη θάλασσα καταλήγει όπου όλα τα νερά ενώνονται σε ένα...

  • Παρατηρητής + Κυάλια avatar
   Παρατηρητής + Κυάλια @ franc 28/06/2012 09:01:21

   Franc,

   οικονομική ενοποίηση ως μοναδικό κριτήριο ένωσης των λαών οδηγεί σε τερατουργήματα . Ανάγεις την οικονομία και μόνο ως τελικό στόχο της ανθρωπότητας με την σιγουρια ενός ντετερμινιστή. Ξεχνάμε, ότι η ΠΗΓΗ της κρίσης στην Ελλάδα είναι η ηθική παρακμή και το αποτέλεσμα η οικονομική κρίση. Κοιτάμε να χτίσουμε μια οικονομία σε κοινωνική αποσύνθεση και με κομματικούς συνασπισμούς κομματων που απλά συνεργάζονται χωρίς να έχουν τα ίδια αξιακά χαρακτηριστικά (δήλωση Βενιζέλου). Ως λαός ξεχάσαμε την πλούσια παράδοσή μας και ότι η ζωή έχει πάντα το ηράκλειο δίλημμα της αρετής και της κακίας. Όλα λοιπόν για το χρήμα φρανκ ; Ώστε όλοι να σπεύσουν (τι ωραίος όρος, μήπως εννοείς όμως αναγκαστούν;) να μπούν στο μεγάλο φαγοπότι.


   Πετάς στον κάλαθο τον αχρήστων πολιτιστικές διαφορές αιώνων και προκρίνεις την ιστορικότητα των ΗΠΑ. Μάλιστα αντί να πείς για εσκεμμένο σχέδιο εναντίον κάθε στοιχείου εθνικής διαφοροποίησης (και εδώ προδότες ήταν όλοι από τον Ράλλη μέχρι την Διαμαντοπούλου, από την ΝΔ μέχρι το ΚΚΕ), μιλάς για καθυστέρηση και απώλεια εθνικής μνήμης. Ξεχνάς ότι στην πραγματικότητα σε όλη την Δύση αυτην την στιγμή και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα ΔΕΝ υπάρχει δημοκρατία , αλλά ένα πολίτευμα ανιπροσώπευσης σε συνδυασμό με μιά γραφειοκρατική και απρόσωπη ΕΕ.

   Επίσης βλέποντας την Ευρώπη ως ένα...... ξεχνάς την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί η Ελλάδα από το 1974 και ύστερα εἰναι σε πόλεμο χαμηλής έντασης με την Τουρκία. Οι κουμπαριές, τα ζειμπεκικα και τώρα οι μπούρδες του Αβραμόπουλου , δείχνουν την οσφυοκαμπτική ελληνική εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα πρέπει να πεί το αυτονόητο, ότι οι ΗΠΑ εκτό από οικονομική έχουν και κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας! Άρα σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύρραξης τι θα κάνει αυτό το ένα που λές ; Θα δρασει ενιαία προστατεύοντας την Ελλάδα ;

   • franc avatar
    franc @ Παρατηρητής + Κυάλια 28/06/2012 12:45:00

    Αγαπητέ Παρατηρητής + Κυάλια ,
    Δεν θεωρώ την οικονομική ενοποίηση ως μοναδικό κριτήριο ένωσης των λαών. Είπα οτι στην εποχή μας (δυστυχώς) η οικονομία έχει τον πρώτο ρόλο στην ενοποίηση και η Ιδεολογία τον δεύτερο. Αν θέλεις θεωρώ στοιχείο υπεροχής την πολιτισμική διαφορετικότητα των Ευρωπαίων της ΕΕ και άξια διατήρησης με κάθε τρόπο, όπως άλλωστε προβλέπεται και ενισχύεται με κονδύλια απο την ΕΕ.
    Η ΠΗΓΗ της οικονομικής κρίσης επίτρεψέ μου να πιστεύω οτι οφείλεται στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα και στο σκάσιμο της Νorthroc Bank στην Αγγλία, της Lehman Bros στην Αμερική και των Ισλανδικών τραπεζών στη Β. Ευρώπη απο το 2007 ήδη.
    Η πηγή της κοινωνικής και πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα οφείλεται κυρίως στην μη ανεξαρτητοποίηση του κράτους μας απο τον "ξένο παράγοντα" και στην μέχρι πρόσφατα ξένη ή ξενόδουλη πολιτική μας ηγεσία. Η κρίση αυτή όμως γνωστή απο πολύ παλια στους "εταίρους μας " ουδέποτε τους ενόχλησε και δεν θα τους ενοχλούσε αν δεν είχε μεσολοβήσει η Αμερικάνικη οικονομική κρίση που μεταφέρθηκε στην ΕΕ με αποκλειστική ευθύνη της Γερμανίας

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ franc 28/06/2012 11:06:37

   Φρὰνκ δὲν ἀσχολήθηκα γιὰ τὴν φυλετικὴ προέλευση ὡς κριτήριο γιὰ τὴν Εὐρώπη - ἡ ζωολογία δὲν εἶναι τὸ φόρτε μου. Προσπάθησα νὰ ἐκθέσω ὅτι ὅταν ἐντοπίζεις συνειδητὰ ὡς Εὐρώπη τὴν ἱστορική σου ἀπαρχὴ στὴν ἀντιποίηση ὀνόματος γιὰ δημιουργία παρελθόντος, στὸν συνασπισμὸ καὶ στὸ μίσος ἐναντίον τῆς Νέας Ρώμης-Κωνσταντινούπολης, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσει μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ βαλκάνια μέσα.

   • franc avatar
    franc @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 28/06/2012 12:46:44

    Επίτρεψέ μου να πιστεύω οτι και όμως θα λειτουργήσει μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ βαλκάνια (και τη Ρωσία) μέσα.

  • Ο Θείος avatar
   Ο Θείος @ franc 28/06/2012 11:35:30

   franc, όλοι λέμε μητέρα, mère, mother, mutter, мать, мајка, madre.
   Είμαστε όλοι Ευρωπαίοι.
   Αδέλφια, μπράτιμοι, Bruder, brothers, братья, fratelli, братi, frère,
   Αυτή είναι κοινή η μητέρα μας, από τότε που η αγελάδα πέρασε τον Βόσπορο (Βοός Πόρο). Πόρος, πέρασμα = Furt, pass, премин, pasaje,

   • Παρατηρητής + Κυάλια avatar
    Παρατηρητής + Κυάλια @ Ο Θείος 29/06/2012 09:19:59

    έτσι λίγο ακόμα θείο και θα συναντήσεις το ΚΚΕ των λαών.... ελληνόφωνοι γίναμε.....

 5. Ιεροφάντης avatar
  Ιεροφάντης 27/06/2012 21:47:28

  Επειδή είμαι από χωριό, εγώ ξέρω ότι πολιτική ενοποίηση σε συνεκτική οντότητα ενός πληθυσμού, επιτυγχάνεται όταν συντρέχουν ταυτόχρονα το όμαιμον, το ομόγλωσσον και το ομόθρησκον.

  Επειδή δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γινόμαστε 27 λαοί σούπα, ό,τι εξέλιξη και να λάβει το ενοποιητικό εγχείρημα στην Ευρώπη, είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Διότι θα επιβληθεί εκ των άνω, από απάτριδες ελίτ, σε λαούς που χύσαν ποτάμια αίματος για αυτοδιάθεση και κράτη που σφυρηλατήθηκαν με αγώνες δεκαετιών ή και αιώνων για να συγκροτηθούν.

  Στο τέλος της ημέρας, το οικοδόμημα θα καταρρεύσει.

  Ίσως θα δικαιωθούν οι Αγγλοσάξωνες που εξ αρχής ομιλούσαν για χαλαρή οικονομική κοινότητα.

  Υ.Σ. Αστυάνακτα, εξαιρετικός.

  • Κωνσταντίνος avatar
   Κωνσταντίνος @ Ιεροφάντης 27/06/2012 23:47:45

   +1

  • franc avatar
   franc @ Ιεροφάντης 28/06/2012 06:52:04

   "Επειδή είμαι από χωριό, εγώ ξέρω ότι πολιτική ενοποίηση σε συνεκτική οντότητα ενός πληθυσμού, επιτυγχάνεται όταν συντρέχουν ταυτόχρονα το όμαιμον, το ομόγλωσσον και το ομόθρησκον."
   OΠΩΣ ΠΧ. ΣΤΙΣ Η.Π.Α.?

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Ιεροφάντης 28/06/2012 11:09:03

   Ἡ διατύπωση ὅτι «ἐμεῖς ἀνήκουμε μαζί, ἐπειδὴ ἔχουμε τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον καὶ τὸ ὁμόθρησκον» (παρεμπιπτόντως: τὸ ὅμαιμον ἐγκαταλείφθηκε στὴν συνέχεια ὡς βασικὸ κριτήριο ταυτότητας ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες) δὲν εἶναι μία ἀφήγηση ποὺ στοχεύει στὴν συνοχή; Εἶναι μία αὐτονόητη διατύπωση, ποὺ δὲν χρειάζεται κάποιος νὰ τὴν ἐκφέρει ὡς σχῆμα ἀλλὰ ἐννοεῖται;

   • franc avatar
    franc @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 28/06/2012 12:10:39

    Αγαπητέ Αστυάνακτα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
    Εμείς πχ. στην οικογένειά μου με την σύζυγό μου εδώ και 37 χρόνια και με τα παιδιά μας εδώ και 24 χρόνια όπως και μερικές χιλιάδες άλλοι συνέλληνες, «ἐμεῖς ἀνήκουμε μαζί, αν και δεν ἔχουμε ούτε τὸ ὅμαιμον,ούτε τὸ ὁμόγλωσσον καὶ ούτε τὸ ὁμόθρησκον». Αυτό που μας ενώνει είναι μάλλον η διαφορετικότητα και όχι η ομοιότης...Καί είμαστε όλοι Ελληναράδες προεξάρχοντος του υιού μου, ο οποίος αν και η μητρική του γλώσσα και ο τόπος γέννησής του είναι εκτός Ελλάδος και μπορούσε να αποφύγει το στρατιωτικό, επέλεξε να υπηρετήσει την πατρίδα η οποία κατ' αυτόν είναι η γλώσσα στην οποία σκέπτεται (Ελληνική) και τα παιδικά του χρόνια (Ελληνική επαρχία).
    Μην το σκαλίζεις.Τόχουν ερευνήσει άλλοι και απεφάνθησαν: Εθνος=η γλώσσα στην οποία σκέφτεσαι. Ισως το DNA να είναι το μόνο σταθερό Εθνικό χαρακτηριστικό. Για να μη μιλήσουμε για τους ομοεθνείς Β' και Γ' γενιάς που μάλλον είναι περισσότεροι τον αριθμόν από τους Ελλαδίτες...

    • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
     Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ franc 28/06/2012 13:48:52

     Δὲν διαφωνῶ. Λέω ὅτι τὴν συνοχὴ δὲν τὴν ἐξασφαλίζει π.χ. τὸ «ὁμόγλωσσον» καθ' ἑαυτό, ἀλλὰ καὶ ἠ διατύπωση-άφήγηση ποὺ δηλώνει ὅτι αὐτὸ τὸ «ὁμόγλωσσον» συνιστᾶ ἕνα «ἐμεῖς».

     • franc avatar
      franc @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 28/06/2012 16:35:40

      Τώρα μάλλον θα συμφωνήσουμε σε όλα .
      Και στην περίπτωση της ΕΕ, το είπα και παραπάνω, η καθυστέρηση των ηγετών μας ήταν ακριβώς στην επιδίωξη αυτού του "εμείς" για το οποίο ενυπάρχει μεν ο σπόρος, απαιτεί όμως καλλιέργεια δια της πολιτικής διαπαιδαγωγήσεως των Ευρωπαίων, μέσω των ΜΜΕ, ακόμα και με βομβαρδισμό ανάλογο αυτού που κάθε φορά χρησιμοποιούν οι ηγέτες μας όταν θλελουν να μας επιβάλλουν ακόμα και ποιόν θα ψηφίσουμε. Αμφιβάλλεις αν πχ. επί ενα έτος τα Ευρωπαικά ΜΜΕ "βομβάρδιζαν" τους πολίτες της ΕΕ μεγενθύνοντας τα κοινά σημεία και εξαφανίζοντας τις αντιθέσεις τους , ότι θα μας έπειθαν να σκεφτόμαστε, όπως ο Κινέζος και ο Ελληνας του Μανχάτταν ότι πρώτα απ' όλα είμαστε ευρωπαίοι?
      Εγώ είμαι σίγουρος οτι μετά απο αυτό το "έτος συνειδητοποίησης της Ευρωπαικότητάς μας " τα γκάλλοπ θα έδιναν 80% σε όσους δηλώνουν πρώτα Ευρωπαίοι και μετά Ελληνες, Ιταλοί, Γερμανοί κλπ.
      Ακόμα κιαν δεν έφτανε ενα έτος, δύο θα ήταν υπερακετα..

 6. Γιάννης Φαίλτωρ avatar
  Γιάννης Φαίλτωρ 27/06/2012 22:57:26

  Οι λόγοι δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξαν καθαρά γεωπολιτικοί. Γεωπολιτικοί είναι και οι λόγοι της σημερινής αναταράξως. Η είσοδος της Ελλάδας κάτι εξυπηρετούσε. Δεν έγινε επειδή το ήθελε πολύ ο Κ.Κ ο Ά. Ούτε το επέβαλλαν ιστορικοί λόγοι νομιμοποίησης του νέου τέκνου με τον ανάδοχο του ονόματος. Εδώ εξελίσσεται σκληρότατη αναμέτρηση ισχύος. Η εξέλιξη του πειράματος, που δεν υπήρξε ποτέ πείραμα στην πραγματικότητα, είναι προς το παρόν αβέβαια. Η πλήρης Γερμανική Ηγεμονία στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή, ούτε από την Μ. Βρεττανία, ούτε από τη Γαλλία, και μάλλον όχι από τις ΗΠΑ στο βαθμό που δεν απειλείται η κυριαρχία του δολλαρίου. Έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα να ζήσουμε. Αλλά μάλλον θα πρέπει να επιλέξουμε στρατόπεδο. Αναπόφευκτα θα τεθεί αυτό.

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Γιάννης Φαίλτωρ 28/06/2012 11:10:38

   «Η πλήρης Γερμανική Ηγεμονία στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή,»

   Καὶ ἂν ἡ -μονίμως σὲ ψυχροπολεμικὸ κλῖμα μὲ τὴ Ρωσία- Ἀμερικὴ προτιμᾶ, προκειμένου νὰ μὴ συμβεῖ καμιὰ θανάσιμη συνεργασία Ρωσίας-Γερμανίας (ἐνεργειακὴ καὶ ἄλλη) νὰ δώσει στὴν Γερμανία αὐτὸν τὸν χῶρο τῆς κεντρικῆς Εὐρώπης γιὰ νὰ παίζει;

 7. kas avatar
  kas 28/06/2012 07:31:36

  Ολες οι προσπάθειες ''ενοποίησης'' της Ευρώπης, από τους Μεροβίγγειους μέχρι και σήμερα απέτυχαν...λόγω ταυτότητας των λαών-εθνών

  Σήμερα προωθείται η ισλαμοποίηση-πολυκουλτούρα, ώστε να υπάρχουν άγχρωμοι-έγχρωμοι μαζάνθρωποι σε μιά ισχνή ψυχικοπνευματικά Ευρώπη...προκειμένου αυτή να καταστεί ΗΠΕ δίκην USA

  για αυτό και προωθούν οι εσπεριανοί την λαθρομετανάστευση με νύχια και δόνια πέρα από τα όρια της λαγνείας

  μιά αδύνατη ΗΠΕ...καθιστά και πάλι την USA εν δυνάμη στον τελικό vs Κίνας

  παρόλα αυτά ο σχεδιασμός θα αποτύχει για διάφορους λόγους

  1ον) λόγω της επανεμφάνισης στην Ρωσία...ενός αστάθμητου παράγοντος (όπως παλιότερα του Στάλιν) που καλείται Πούτιν
  2ον) λόγω της προώθησης φονταμενταλιστικών καθεστώτων στις χώρες της Αραβικής ''Ανοιξης''...πράγμα που σημαίνει και διάλυση κράτους Ισραήλ εντός της δεκαετίας
  3ον) λόγω εσπευσμένης αλλαγής γεωπολιτικών συμμαχιών στην διακεκαυμμένη ζώνη
  οι USA αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το κράτος Ισραήλ (τουλάχιστον με την σημερινή ηγεσία) κάτω από τον λομπισμό τουσεφαραδικού κινήματος της αγάπης που επιθυμεί την διάλυση των σιωνιστών εσκεναζύμ, οπότε και του κράτους Ισραήλ
  το Ισραήλ αναγκάζεται να στραφεί σε προαιώνιους εχθρούς...όπως η Ελλάδα, αλλά και να στρέψει τα μάτια του τόσο στην Ρωσία, όσο και στους εναπομείναντες μπααθικούς πυρήνες στην περιοχή
  Το σχέδιο προώθησης του μετριοπαθούς ισλάμ τύπου Ερντογάν στα πλαίσια ενός νέου οθωμανισμού ενδιάμεσης περιοχής...φαίνεται να εγκαταλείπεται, εφόσον και ο Φ. Γκεν τσουγκρίστηκε άσχημα με τους ισλαμιστές του Ερντογάν

  πλας...κάποια άλλα αστάθμητα-σημαντικά...που θα γίνουν εμφανή στην ώρα τους


  πάντως Ενοποίηση Ευρώπης ούτε μία στο μύριο δεν παίζει ως πιθανότητα
  πολύ περισσότερο δε...ιστορίες περί πολιτικής ενοποίησης

  το πουλόβερ θα ξηλωθεί αργά ή γρήγορα από την Τρόϊκα του Νότου (Ι-Γ-Ι)...το αν θα μπούμε και εμείς εκεί (ίσως με ένα νέο νότιο κοινό νόμισμα ή όχι) είναι προς μελέτη...μιάς και όλα είναι ραγδαία-μεταβλητά-δυναμικά και η εποχή τέλεια για τις τόσο απαραίτητες κωλοτούμπες που τόσο λοιδώρησαν χρήσιμοι ηλίθιοι λαστ years

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.